1. Học thuyết hạt năng lượng

Hạt năng lượng trong học thuyết hạt năng lượng này cũng có thể không phải các hạt năng lượng cơ bản như vật lý lượng tử đề cập (proton, neutron, electron…). Bởi khoa học vật lý lượng tử vẫn chưa tìm kiếm và chứng minh được hạt cơ bản tận cùng của vạn vật vũ trụ nên tôi không đặt tên hay đồng nhất hạt năng lượng trong thuyết này với các hạt trong thuyết lượng tử và hạt nhân nguyên tử. Các hạt năng lượng trong thuyết lượng tử và nguyên tử hạt nhân chưa đưa ra được điểm khởi sinh và cấu tạo của hạt nên nó chưa phải là hạt năng lượng cơ bản tận cùng. Hạt năng lượng trong thuyết năng lượng này là hạt cơ bản tận cùng cấu tạo nên vạn vật vũ trụ, nó là hạt tận cùng vì nó do mã sóng trí tuệ sinh ra. Thấy được điểm khởi sinh ra hạt năng lượng và cấu tạo của hạt thì đó là hạt cơ bản tận cùng, và trước điểm khởi sinh đó thì không có sự tồn tại của hạt năng lượng.

1.1. Khái niệm


Khái niệm năng lượng là gì? “Năng lượng là sự vận động của lượng trạng thái được sinh ra bởi mã sóng trí tuệ”.

Trong khái niệm về năng lượng, ta thấy có 3 yếu tố:

-   Yếu tố đầu tiên. Năng lượng được sinh ra từ mã sóng trí tuệ. Vậy mã sóng trí tuệ được sinh ra do đâu? Mã sóng trí tuệ được sinh ra do hạt sóng tổ tiên sinh ra và quá trình tương tác giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, chính giữa các năng lượng mà tạo ra.

-   Yếu tố thứ hai. Năng lượng là lượng trạng thái. Lượng trạng thái, tức là khối lượng của năng lượng, nó có thể mạnh hay yếu, nặng hay nhẹ, đủ lực để chuyển hóa được hay chưa đủ lực để chuyển hóa.

-   Yếu tố thứ 3. Năng lượng là sự vận động. Tức là năng lượng luôn luôn vận động, không thể không vận động. Nó vận động nội tại bên trong và vận động tương tác ra bên ngoài.

Như vậy, trong khái niệm về năng lượng đã cho thấy sự biện chứng logic của năng lượng bởi 3 yếu tố: mã sóng trí tuệ tạo ra lượng trạng thái năng lượng và nó luôn luôn vận động. Ba yếu tố này chính là tam hợp năng lượng trong học thuyết tam hợp: mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng.

Khái niệm hạt năng lượng? “Hạt năng lượng là sự vận động của lượng trạng thái trong một hạt được sinh ra bởi một mã sóng trí tuệ”.

Như vậy trong khái niệm hạt năng lượng cũng có 3 yếu tố như khái niệm năng lượng. Nó cũng là tam hợp hạt năng lượng trong thuyết tam hợp: một mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt năng lượng.

1.2. Cấu tạo chung của hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Cấu tạo của một hạt năng lượng gồm 3 phần: mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng của hạt năng lượng.


Hình: cấu tạo hạt năng lượng

Trên hình cấu tạo hạt năng lượng[?] là cấu tạo chung cho năm nhóm tầng năng lượng và hai siêu năng lượng trong không gian bên trong và ngoài của vũ trụ, trời người. Hạt năng lượng có hình tướng như hình elip. Riêng hạt năng lượng hoại diệt[?] thì có một chút khác biệt, sẽ phân tích riêng ở phần năng lượng hoại diệt[?].

Về cấu tạo chung thì tất cả các hạt năng lượng trong và ngoài vũ trụ đều được kết cấu bởi 3 phần:

-   Phần đầu tiên (1)  như trong hình, là mã sóng trí tuệ. Mã sóng trí tuệ là điểm khởi sinh và tạo thành hạt năng lượng. Nếu không có mã sóng trí tuệ thì sẽ không có hình tướng của hạt và trạng thái năng lượng của hạt năng lượng. Mã sóng trí tuệ được sinh ra do sự phân tách của hạt sóng tổ tiên và quá trình tương tác dựa trên lực tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng của vũ trụ và trời người mà tạo ra. Mã sóng trí tuệ là sợi dây có màu sắc đồng nhất với màu của trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng. Đây là bí ẩn của hạt năng lượng, bí ẩn này vẫn chưa được khoa học và phương tiện kỹ thuật phát hiện ra. Mã sóng trí tuệ có màu gì thì sẽ sinh ra hạt năng lượng có màu như vậy. Chính vì thế mà khoa học hiện nay chỉ thấy hạt mà không thấy mã sóng trí tuệ trong hạt. Như vậy, khẳng định là cứ có hạt năng lượng là có mã sóng trí tuệ, trí tuệ ra sao sẽ phân tích ở các mục tiếp theo.

-    Phần thứ hai (2) như trong hình, là lượng trạng thái năng lượng. Màu sắc của lượng trạng thái năng lượng trong hạt đồng nhất với màu sắc của mã sóng trí tuệ trong hạt. Lượng trạng thái năng lượng có màu sắc, khối lượng, sức mạnh hay yếu là do mã sóng trí tuệ quyết định. Khi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành bởi sự rung động do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, khi đó bắt đầu sinh khởi trạng thái năng lượng. Quá trình tương tác cho đến khi kết thúc đã tạo ra sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh có màu sắc. Khi đó màu sắc của sợi mã sóng trí tuệ sẽ sinh tỏa ra trạng thái năng lượng có màu sắc tương ứng.

-   Phần thứ ba (3) như trong hình, là hình tướng của hạt năng lượng. Hình tướng của hạt năng lượng là màng bọc trong suốt, nó bao bọc bảo vệ mã sóng trí tuệ và lượng trạng thái năng lượng trong trường hợp cấu trúc mã sóng trí tuệ ổn định. Nếu trong trường hợp cấu trúc mã sóng trí tuệ không ổn định hoặc bị tương tác đủ lực sẽ làm thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ. Khi đó hình tướng và trạng thái năng lượng của hạt cũng bị thay đổi theo.

Như vậy, ta thấy cấu tạo của hạt năng lượng gồm 3 phần, đó chính là tam hợp hạt năng lượng trong học thuyết tam hợp[?]. Nếu không có mã sóng trí tuệ thì không có trạng thái năng lượng và hình tướng của hạt năng lượng. Nếu không có hình tướng của hạt, tức là không có sự tồn tại của trạng thái năng lượng và mã sóng trí tuệ. Nếu không có trạng thái năng lượng, tức là không có sự tồn tại của mã sóng trí tuệ và hình tướng của hạt năng lượng. Đó là phép biện chứng của học thuyết tam hợp.

Hạt năng lượng lưu giữ toàn bộ sóng rung động, nội dung, thông tin, hình ảnh, hành động của quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng[?], giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ. Đó là từ điểm khởi sinh cho đến điểm kết thúc hoàn thành mã sóng trí tuệ[?] và hạt năng lượng. Mỗi hạt năng lượng đều lưu giữ nội dung, hình ảnh, thông tin cho quá trình tương tác hình thành ra hạt năng lượng của chính nó. Điều này lý giải tạo sao dùng phương pháp luận tâm linh – thiền định để quán được sự thật và bí mật của vũ trụ trời người. Bởi tất cả bí mật đó được lưu giữ trong các hạt năng lượng.

1.3. Cấu tạo chung của mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Cấu tạo chung của mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng gồm 3 điểm và 2 đoạn.


Hình: cấu tạo của mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng

Mã sóng trí tuệ được cấu tạo bởi 3 điểm:

-   Điểm đầu tiên (1) như trong hình, là điểm khởi đầu của sóng rung động. Điểm khởi đầu của sóng rung động được hình thành do giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng bắt đầu sinh khởi sự tương tác. Điểm đầu trong mã sóng trí tuệ[?] của một hạt năng lượng, là điểm thu sóng kết nối với điểm kết thúc trong mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng khác.

-   Điểm thứ hai (2) như trong hình, là hệ tư tưởng trong mã sóng trí tuệ. Tại điểm hệ tư tưởng này nó chứa đựng lực đẩy, lực sinh năng lượng cho toàn bộ sợi mã sóng trí tuệ tỏa ra trạng thái năng lượng trong hạt.

-   Điểm thứ ba (3) như trong hình, là điểm kết thúc của sợi mã sóng trí tuệ. Điểm này chính là điểm kết thúc hành động của sự tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng để hình thành hoàn chỉnh mã sóng trí tuệ và hạt năng lượng mới. Tại điểm kết thúc trong mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng, là điểm phát sóng liên kết đến điểm đầu trong mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng[?] khác.

Mã sóng trí tuệ được chia làm 2 đoạn:

-   Đoạn từ điểm (1) đến điểm (2) như trong hình, là đoạn sóng rung động. Sóng rung động trong hạt năng lượng được tạo ra bởi tương tác giữa con người với nhau, giữa các tuệ linh với nhau thì được gọi là nội hành (quá trình suy nghĩ). Sóng rung động của hạt năng lượng được tạo ra bởi sự tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng với nhau cũng gọi là nội hành (quá trình rung động sóng ở điểm đầu và điểm kết thúc trong mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng cũ).

-   Đoạn từ điểm (2) đến điểm (3) như trong hình, là đoạn mã trí tuệ. Mã trí tuệ trong hạt năng lượng chính là quá trình ngoại hành (hành động tương tác với nhau, chuyển hóa năng lượng) giữa con người với con người, giữa tuệ linh với tuệ linh, giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng với nhau. Đoạn mã trí tuệ chính là sợi dây chứa đựng màu sắc năng lượng và là nơi truyền phát ra trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng.

Khi sóng rung động ở đoạn từ điểm (1) đến điểm (2) được hình thành, chính là quá trình mô phỏng được hình tướng của hạt. Nếu mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh nốt đoạn từ điểm (2) đến điểm (3) thì hình tướng của hạt sẽ hình thành hoàn chỉnh. Nếu không hình thành đoạn mã trí tuệ ở đoạn từ điểm (2) đến điểm (3) thì đoạn sóng rung động sẽ tự tan, khi đó hình tướng của hạt cũng tan theo.

1.4. Đặc điểm chung của mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Mã sóng trí tuệ có vô số, không thể định lượng bằng đơn vị số học. Mã sóng trí tuệ có vô số, vì vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ trời người có vô số, vì tất cả tương tác với nhau từ giản đơn đến phức tạp nên sinh khởi ra vô số mã sóng trí tuệ.

Tất cả vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người đều được sinh ra từ tổ hợp liên kết phức tạp của các mã sóng trí tuệ.

Tổ hợp liên kết phức tạp của các mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ cấu tạo thành vật chất mà con người quan sát được bằng mắt thường. Đó là: đất, cát, nước, cỏ, cây, sông, núi, biển, trái đất, các hành tinh, thân tướng con vật, con người…

Tổ hợp liên kết phức tạp của các mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ cấu tạo thành những năng lượng vận hành sự sống, tồn tại, và phát triển vạn vật vũ trụ. Phương tiện khoa học kỹ thuật có thể đo được: Hạt nhân, nguyên tử, hạt proton, neutron, electron…

Tổ hợp liên kết phức tạp của các mã sóng trí tuệ rất phức tạp sẽ cấu tạo thành các tuệ linh (một dạng sống như con người, nhưng không tồn tại ở thể vật chất như con người), tâm thức (trạng thái năng lượng) của con người. Mã sóng trí tuệ rất phức tạp cũng tạo ra siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly, siêu năng lượng màu vàng duy trì sự sống và tồn tại của vũ trụ trời người. Khoa học và kỹ thuật chưa đủ hiện đại để đo, quan sát được các siêu năng lượng cũng như hình tướng được cấu tạo từ tổ hợp mã sóng trí tuệ này.

Sự phức tạp hay đơn giản của mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra trạng thái năng lượng của các hạt năng lượng[?] khác nhau.

Mỗi một mã sóng trí tuệ chính là một lượng sóng điện âm hay dương hoặc không âm cũng không dương. Khi các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng liên kết với nhau sẽ tạo ra sự lưu thông của sóng điện giữa các mã sóng trí tuệ trong các hạt năng lượng.

Mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng luôn vận động bởi sự điều hành của 3 điểm trong mã sóng trí tuệ (điểm thu sóng, điểm hệ tư tưởng, điểm phát sóng). Vì mã sóng trí tuệ luôn luôn vận động nên bản chất của hạt năng lượng cũng luôn luôn vận động.

1.5. Đặc tính sóng điện trong hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Sóng điện của hạt năng lượng[?] nằm ở chính sợi mã sóng trí tuệ. Cấu trúc sợi mã sóng trí tuệ quyết định tính chất sóng điện trong hạt năng lượng.

Sóng điện của hạt năng lượng là ánh sáng, là hào quang của sợi mã sóng trí tuệ.

 

Hình: sóng điện âm, dương của hạt năng lượng

Sóng điện trong hạt năng lượng được sinh ra ở điểm (2) như trong hình vẽ, đó là điểm hệ tư tưởng. Tại điểm này, sóng điện được sinh ra và tỏa ra lượng trạng thái trong hạt năng lượng.

Sóng điện cũng tại điểm (2) trong hạt năng lượng di chuyển, liên kết với các hạt năng lượng khác thông qua liên kết giữa các mã sóng trí tuệ trong các hạt năng lượng. Đây gọi là liên kết chuỗi.

Trong và ngoài vũ trũ, trời người, có vô lượng hạt năng lượng. Tuy nhiên, chúng đều được chia ra làm 3 đặc tính sóng điện: sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính (không âm cũng không dương).

Đặc tính sóng điện âm, dương, hay trung tính là do cấu trúc mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng quyết định. Cấu trúc hạt năng lượng được chia ra làm 2 phần: phần cực âm bên dưới và phần cực dương bên trên, đường thẳng phân chia hai phần âm dương là đường trung tính (chân tâm). Trong sợi mã sóng trí tuệ có 3 điểm, điểm (1) luôn luôn nằm ở đầu đường trung tính, điểm (2) và điểm (3) chính là sự biến động cấu trúc mã sóng trí tuệ. Hai điểm biến động cấu trúc mã sóng trí tuệ chính là yếu tố quyết định đặc tính sóng điện âm, dương, hay trung tính của hạt năng lượng.

Sự biến động cấu trúc mã sóng trí tuệ tạo ra 3 nhóm đặc tính sóng điện âm, dương, trung tính:

-    Hạt năng lượng mang sóng điện dương, là điểm (2) và điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực dương, tức là phía trên đường trung tính trong hạt năng lượng. Tùy mức độ, điểm nằm trong phần cực dương của điểm (2) và điểm (3) của sợi mã sóng trí tuệ mà tạo ra các hạt năng lượng có sóng điện dương tỏa ra màu xanh lá, màu đỏ lửa, màu vàng, siêu màu vàng, siêu màu xanh ngọc lưu ly khác nhau. Đặc tính của sóng điện dương là sinh khởi, tỏa ra, cho đi. Sóng điện dương có lực đẩy. Khi điểm (2) của sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực dương trong hạt năng lượng thì điểm (3) tuyệt đối sẽ nằm ở phần cực dương của hạt năng lượng.

-    Hạt năng lượng mang sóng điện âm, là điểm (2) và điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực âm, tức là phía dưới đường trung tính trong hạt năng lượng. Tùy mức độ, điểm nằm trong phần cực âm của điểm (2) và điểm (3) của sợi mã sóng trí tuệ mà tạo ra các hạt năng lượng có sóng điện âm tỏa ra màu đỏ máu, màu đen, màu xám. Sóng điện âm có lực hút. Khi điểm (2) của sợi mã sóng trí tuệ nằm ở phần cực âm trong hạt năng lượng thì điểm (3) tuyệt đối sẽ nằm ở phần cực âm của hạt năng lượng.

-    Hạt năng lượng mang sóng điện trung tính (tức không âm cũng không dương), là điểm (2) và điểm (3) trong sợi mã sóng trí tuệ đều nằm ở tại đường trung tính. Trong trường hợp hai điểm này đều nằm trên đường trung tính thì sẽ tỏa ra năng lượng trắng trong tinh khiết, có thể nói là không có màu sắc. Sóng điện trung tính chẳng hút cũng chẳng đẩy, nó phụ thuộc vào sự tương tác, lực chuyển hóa của sóng điện dương hay sóng điện âm của hạt năng lượng khác mà chuyển hóa theo. Khi điểm (2) của sợi mã sóng trí tuệ nằm ở đường trung tính trong hạt năng lượng thì điểm (3) tuyệt đối sẽ nằm ở đường trung tính trong hạt năng lượng.

Trong 3 nhóm sóng điện của hạt năng lượng[?]. Nhóm sóng điện trung tính chỉ có một màu sắc, một hào quang. Nhóm sóng điện âm sẽ có nhiều hào quang khác nhau, nhiều lực hút khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau do sự giao thoa của màu đỏ máu, màu xám, màu đen, bởi vị trí điểm (2) có thể nằm ở những vị trí khác nhau trong phần cực âm của hạt năng lượng. Nhóm sóng điện dương sẽ có nhiều hào quang khác nhau, nhiều lực đẩy khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau do sự giao thoa của màu đỏ lửa, màu xanh lá, màu vàng, siêu màu vàng, siêu màu xanh ngọc lưu ly, bởi vị trí điểm (2) có thể nằm ở những vị trí khác nhau trong phần cực dương của hạt năng lượng.


1.6. Năng lượng hoại diệt


1.6.1. Khái niệm


Năng lượng hoại diệt là năng lượng triệt tiêu, cắt đứt liên kết và phá vỡ cấu trúc sợi mã sóng trí tuệ của tất cả các hạt năng lượng khác cho đến toàn bộ vật chất trong vũ trụ và trời người để chuyển hóa thành chính năng lượng hoại diệt.

Như vậy, trong khái niệm về hạt năng lượng hoại diệt cho thấy, đây là loại năng lượng đi triệt tiêu, phá hủy năng lượng khác, biến năng lượng khác chuyển hóa thành chính nó.

Năng lượng hoại diệt phá vỡ liên kết và cấu trúc của toàn bộ vũ trụ và trời người bằng việc cắt đứt liên kết sợi mã sóng trí tuệ của tất cả các hạt năng lượng cấu tạo thành vật chất và trời người.

Năng lượng hoại diệt chính là năng lượng phản vật chất mà khoa học hiện nay đang nghiên cứu.

1.6.2. Cội nguồn và nơi tồn tại của năng lượng hoại diệt


Cội nguồn của năng lượng hoại diệt và năng lượng cấu tạo thành vũ trụ:

-    Cội nguồn của năng lượng hoại diệt. Năng lượng hoại diệt là người anh của vũ trụ, vũ trụ là người em của năng lượng hoại diệt. Tại sao? Bởi năng lượng hoại diệt được sinh ra trước, rồi mới xuất hiện năm nhóm năng lượng tạo ra vũ trụ. Trong không gian vô cùng, vô tận, chỉ có những hạt sóng màu xanh nõn chuối (chưa được gọi là hạt năng lượng) mà không hề có sự hiện hữu của bất kỳ hạt năng lượng nào. Khi đó, quá trình di chuyển của các hạt sóng màu xanh nõn chuối này tạo thành cơ chế phân tách ra các hạt sóng màu xanh nõn chuối khác. Lại do trong không gian vô cùng, vô tận chưa có hạt năng lượng nào, chưa có môi trường sinh nhiệt, chưa có môi trường âm hay dương, mà chỉ là môi trường trung tính. Các hạt sóng sau khi phân tách, tự biến đổi thành các sợi mã sóng trí tuệ[?] có điểm đầu và điểm cuối, rồi hình thành những hạt năng lượng đầu tiên. Những hạt năng lượng này không có liên kết dây với nhau là vì đó là những hạt trung tính mang mã sóng trí tuệ màu xanh nõn chuối (các hạt không bị biến đổi do môi trường khi sinh ra là trung tính). Trạng thái năng lượng màu nâu là do bị thối hóa vì không giải phóng được sóng điện ra khỏi hạt. Gọi là năng lượng hoại diệt. Năng lượng hoại diệt hình thành đầu tiên và ngày càng phát triển do cơ chế phân tách hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) và cơ chế đi đồng hóa của hạt năng lượng hoại diệt đối với những hạt năng lượng có sóng điện âm, dương được sinh ra sau nó.

-    Cội nguồn của năng lượng cấu tạo thành vũ trụ. Sau khi có nhiều hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra trước với số lượng ngày càng lớn, sự di chuyển và tương tác của các hạt năng lượng hoại diệt bắt đầu sinh nhiệt. Những hạt sóng sau khi được phân tách từ những hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên), bắt đầu biến đổi thành các mã sóng trí tuệ[?] khác nhau do tốc độ di chuyển tương tác trong môi trường sinh nhiệt mà hình thành ra những hạt năng lượng[?] có sóng điện dương và sóng điện âm. Những hạt năng lượng này có khả năng liên kết dây, do sóng điện dương có lực đẩy, sóng điện âm có lực hút mà hình thành liên kết dây. Sự xuất hiện các hạt năng lượng có sóng điện âm, sóng điện dương sau hạt năng lượng hoại diệt chính là người em. Những hạt năng lượng có sóng điện âm, dương đầu tiên đó là thủy tổ của vũ trụ và trời người. Tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở phần 3, khi phân tích về sự hình thành của vũ trụ.

Nơi năng lượng hoại diệt[?] tồn tại: Khi vũ trụ rộng lớn như ngày nay thì không gian năng lượng hoại diệt bao phủ bên ngoài vũ trụ, chúng rộng lớn vô cùng, vô tận. Bên trong vũ trụ, sự xuất hiện, hiệu hữu của vô số những hố đen (khoa học hiện nay đang gọi) chính là những cơn bão của năng lượng hoại diệt đang di chuyển để phá hủy cấu trúc của vũ trụ, biến những nơi chúng đi qua chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt như chúng.

1.6.3. Cấu tạo của hạt năng lượng hoại diệt


Cấu tạo của hạt năng lượng hoại diệt bao gồm 3 phần: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt năng lượng:


Hình: cấu tạo hạt năng lượng hoại diệt

-   Phần đầu tiên (1)  như trong hình, là mã sóng trí tuệ. Mã sóng trí tuệ là điểm khởi sinh và chuyển hóa thành hạt năng lượng hoại diệt. Nếu không có mã sóng trí tuệ thì sẽ không có hình tướng của hạt và trạng thái năng lượng của hạt năng lượng hoại diệt. Mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra do sự phân tách của hạt sóng tổ tiên và quá trình những hạt năng lượng hoại diệt xâm lấn, truyền nhiễm và chuyển hóa sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng khác thành sợi mã sóng trí tuệ như của hạt năng lượng hoại diệt. Đó là quá trình đi đồng hóa của mã sóng trí tuệ năng lượng hoại diệt. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt có màu xanh nõn chuối.

-   Phần thứ hai (2) như trong hình, là lượng trạng thái năng lượng. Màu sắc của lượng trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng hoại diệt là màu nâu. Màu nâu chính là quá trình thối hóa trạng thái năng lượng của các hạt năng lượng do không có liên kết dây trong môi trường trung tính bởi cơ chế tự phân tách của hạt sóng tổ tiên và cơ chế bị đồng hóa của hạt hoại diệt.

-   Phần thứ ba (3) như trong hình, là hình tướng của hạt năng lượng hoại diệt. Hình tướng hạt năng lượng hoại diệt là hình elip, phía cuối hạt có phần nhỏ như đuôi của hạt.

Như vậy, ta thấy cấu tạo của hạt năng lượng hoại diệt gồm 3 phần. Hạt năng lượng hoại diệt[?] vẫn là cấu thành bởi thuyết tam hợp[?] hạt năng lượng mà thành. Sự khác biệt so với cấu tạo chung của hạt năng lượng là ở hai điểm: hạt năng lượng hoại diệt có thêm phần đuôi ở hình tướng hạt; sợi mã sóng trí tuệ không đồng nhất màu với trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng hoại diệt.

1.6.4. Bản chất của hạt năng lượng hoại diệt


Cấu tạo sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng hoại diệt giống hệt với cấu tạo sợi mã sóng trí tuệ chung của hạt năng lượng. Cũng có 3 điểm và 2 đoạn trong sợi mã sóng trí tuệ.

Tại điểm hệ tư tưởng, điểm (2) trong sợi mã sóng trí tuệ  của hạt năng lượng to hơn so với các loại hạt năng lượng khác. Điểm này dễ dàng bị kích nổ gây hủy diệt chính hạt năng lượng hoại diệt. Điểm hệ tư tưởng của hạt năng lượng chính là trung tâm điều hành hạt năng lượng hoại diệt bằng việc phát ra sóng thu và phát tín hiệu ở điểm (1) và điểm (3), để tương tác, di chuyển mà không có liên kết dây giữa các mã sóng trí tuệ với các hạt năng lượng hoại diệt khác.


Hình: đặc tính sóng điện của hạt năng lượng hủy diệt

Đặc tính sóng điện của hạt năng lượng hoại diệt là sóng điện trung tính, cả 3 điểm của sợi mã sóng trí tuệ đều nằm trên đường trung tính. Tức là sóng điện của hạt năng lượng hoại diệt không mang sóng điện âm cũng không mang sóng điện dương. Sóng điện trung tính của hạt năng lượng hoại diệt có sức phá hủy vô cùng lớn, thậm chí nó có thể hủy diệt cả vũ trụ.

Hạt năng lượng hoại diệt là năng lượng phản vật chất. Chúng không có liên kết giữa các hạt năng lượng để tạo thành liên kết chuỗi, do đó chúng không cấu tạo thành vật chất. Không những vậy, sở thích của chúng là đi phá hủy liên kết của hạt năng lượng khác, vạn vật khác. Có thể nói, chúng là mối đe dọa cho sự tồn tại, phát triển của vũ trụ và trời người.

Môi trường tồn tại của hạt năng lượng hoại diệt: môi trường tồn tại của chúng chính là nơi không có sóng điện dương. Chúng chỉ tồn tại được tại môi trường sóng điện trung tính, không gian bên ngoài vũ trụ và trong các hố đen bên trong vũ trụ chính là môi trường sóng điện trung tính. Chúng rất thích thú môi trường sóng điện âm, bởi môi trường sóng điện âm là chất dẫn để cho năng lượng hoại diệt đi vào phá vỡ cấu trúc liên kết của vạn vật vũ trụ và trời người.

Sức mạnh của năng lượng hoại diệt chính là môi trường sóng điện trung tính và môi trường sóng điện âm. Khi có rung động bởi sóng điện âm trong các hạt năng lượng âm của vạn vật, trời và người sẽ khiến cho các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tập trung vào đó. Chính sức mạnh này mà chúng đã tạo ra vô số hố đen (cơn bão năng lượng hoại diệt) bên trong vũ trụ. Vũ trụ tuy có bầu khí quyển bảo vệ, nhưng trong bầu khí quyển của vũ trụ vẫn có những hạt năng lượng mang sóng điện âm, nên đó là chất dẫn để chúng di chuyển vào vũ trụ. Vì chúng không có liên kết dây[?] giữa các hạt của chúng nên chúng dễ dàng di chuyển trong không gian và xuyên qua mọi vật chất.

Điểm yếu của năng lượng hoại diệt chính là môi trường sóng điện dương. Khi những hạt năng lượng hoại diệt gặp môi trường năng lượng sóng điện dương lớn thì chúng sẽ bị thiêu đốt, chuyển hóa thành nhiên liệu gia tăng quá trình phân tách của năm nhóm hạt năng lượng phát triển vũ trụ. Điểm yếu nữa của năng lượng hoại diệt, chính là điểm hệ tư tưởng trong mã sóng trí tuệ của chúng. Khi các hạt năng lượng hoại diệt bị nén lại do mật độ lớn, chúng sẽ sinh nhiệt và kích nổ ở điểm hệ tư tưởng trong sợi mã sóng trí tuệ, tạo thành vụ nổ dây chuyền hạt năng lượng hoại diệt. Nguyên nhân nổ là vì chúng không có liên kết dây với nhau, do đó không truyền tải giải phóng được sóng điện trung tính bị quá tải nên dẫn đến nổ gây hủy diệt chúng. Khi đó, sẽ chuyển hóa thành nhiên liệu gia tăng quá trình phân tách của năm nhóm hạt năng lượng phát triển vũ trụ. Khi không gian hạt năng lượng hoại diệt dày đặc, độ nén lớn sẽ gây ra nổ dây chuyền trên toàn bộ không gian vô cùng, vô tận, sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt không còn tồn tại, vũ trụ cũng sẽ hết nguồn năng lượng. Khi đó, vũ trụ cũng sẽ hoại diệt theo.

Năng lượng hoại diệt vừa là mối đe dọa hoại diệt vũ trụ trời người, vừa là nguồn cung năng lượng[?], dinh dưỡng vô cùng, vô tận để vũ trụ trời người tồn tại và phát triển. Vấn đề là trời người phải khắc chế được sự hoại diệt và khai thác lợi ích từ năng lượng hoại diệt cho vũ trụ và trời người. Dựa trên thấu hiểu bản chất của hạt năng lượng hoại diệt, đã có những tuệ linh (trời) và bậc chân tu vận hành và chuyển hóa được năng lượng hoại diệt để gia tăng phân tách của năm nhóm tầng năng lượng, cũng như hai siêu năng lượng mới. Góp phần duy trì sự tồn tại, phát triển vũ trụ trời người và bảo vệ chính năng lượng hoại diệt.

1.7. Năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ và trời người bao gồm có: nhóm hạt năng lượng tiêu cực (mang sóng điện âm), nhóm hạt năng lượng chân tâm (mang sóng điện trung tính), nhóm hạt năng lượng phát triển (mang sóng điện dương), nhóm hạt năng lượng lan tỏa (mang sóng điện dương), nhóm hạt năng lượng đoàn kết (mang sóng điện dương).

Năm nhóm hạt năng lượng này đều có sự liên kết dây (liên kết chuỗi) trong từng nhóm hạt và đan xen giữa các nhóm hạt với nhau. Chính sự liên kết dây mà cấu thành vật chất và vạn vật vũ trụ trời người.

1.7.1. Cội nguồn hình thành của năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Tổ tiên của năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ, chính là các hạt sóng màu xanh nõn chuối như đã phân tích ở phần cội nguồn của năng lượng hoại diệt. Sau khi có nhiều hạt năng lượng hoại diệt được sinh ra trước với số lượng ngày càng lớn, sự di chuyển và tương tác của các hạt năng lượng hoại diệt bắt đầu sinh nhiệt. Những hạt sóng sau khi được phân tách từ những hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên), bắt đầu biến đổi thành các mã sóng trí tuệ khác nhau do tốc độ di chuyển tương tác trong môi trường sinh nhiệt mà hình thành ra những hạt năng lượng có sóng điện dương và sóng điện âm. Những hạt năng lượng này có khả năng liên kết dây. Do sóng điện dương có lực đẩy, sóng điện âm có lực hút mà hình thành liên kết dây[?]. Một đến hai hạt năng lượng có sóng điện âm và dương đã hợp lại với cơ chế vận hành đặc biệt, để sau đó lớn mạnh và hình thành ra vụ nổ siêu năng lượng (big bang), vụ nổ khởi đầu cho hình thành vũ trụ. Một đến hai hạt năng lượng sóng âm và dương đó chính là tổ tiên của vũ trụ và trời người, là tiền đề để tạo ra năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ sau này.

Ngoài ra, năm nhóm hạt năng lượng được sinh ra vô số là do những vụ nổ nhỏ của những hạt năng lượng hoại diệt và cơ chế phân tách hạt năng lượng do quá trình tương tác giữa các hạt và vạn vật vũ trụ mà gia tăng số lượng hạt cũng như sự hình thành và phát triển của vũ trụ.         

1.7.2. Cấu tạo và đặc tính sóng điện của năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ


Cấu tạo, đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng chân tâm

. Hạt năng lượng chân tâm là hạt năng lượng trung tính có liên kết dây. Nhóm hạt này mang tính nền móng cho sự phát triển vạn vật vũ trụ


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng chân tâm

-   Cấu tạo hạt năng lượng chân tâm: hạt năng lượng chân tâm được cấu tạo bởi 3 yếu tố theo học thuyết tam hợp, sợi mã sóng trí tuệ màu trắng trong, trạng thái năng lượng màu trắng trong, hình tướng hạt năng lượng.

Ø Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng chân tâm. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng chân tâm được sinh ra do hai nguồn: cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường trung tính có chớm sự tương tác sinh nhiệt nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối. Tại điểm đầu và điểm cuối có khả năng liên kết dây với các hạt năng lượng khác nên hình thành sợi mã sóng trí tuệ màu trắng trong. Nguồn 2, là do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, giữa người với người trong vũ trụ mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra hạt năng lượng chân tâm hoàn chỉnh (trung tính).

Ø Trạng thái năng lượng của hạt năng lượng chân tâm. Trạng thái hạt năng lượng chân tâm có màu trắng trong. Màu trắng trong là do sợi mã sóng trí tuệ màu trắng trong sinh phát ra. Trạng thái năng lượng hạt chân tâm sẽ chuyển hóa sang màu khác khi bị các hạt năng lượng khác xâm nhập, truyền nhiễm.

Ø Hình tướng hạt năng lượng chân tâm, là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

-   Đặc tính sóng điện hạt năng lượng chân tâm. Hạt năng lượng chân tâm có sóng điện trung tính. Tức là không âm cũng không dương, nó không có lực đẩy hay lực hút. Trung tính vì điểm (1) – điểm rung động thu tín hiệu, điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tín hiệu cùng nằm trên đường trung tính trong hạt năng lượng. Vì có khả năng liên kết dây để truyền tải năng lượng cho nhau nên sóng điện của hạt năng lượng chân tâm dễ bị chuyển hóa thành sóng điện dương hoặc sóng điện âm hoặc sóng điện trung tính của hạt hoại diệt (nếu bị đứt liên kết dây). Có thể nói hạt năng lượng chân tâm chỉ là trạng thái năng lượng ban đầu, là tiền đề để chuyển hóa thành những hạt năng lượng có sóng điện dương hoặc sóng điện âm, hoặc bị thối hóa như hạt năng lượng hoại diệt.

Cấu tạo, đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng phát triển

. Hạt năng lượng phát triển là hạt năng lượng mang sóng điện dương có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có tính sinh nhiệt dương, kích thích, gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo hạt năng lượng phát triển: hạt năng lượng phát triển được cấu tạo bởi 3 yếu tố theo học thuyết tam hợp, sợi mã sóng trí tuệ màu xanh lá, trạng thái năng lượng màu xanh lá, hình tướng hạt năng lượng.


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng phát triển

Ø Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng phát triển. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng phát triển được sinh ra do hai nguồn: cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có sự tương tác sinh nhiệt dương nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối. Tại điểm đầu và điểm cuối có khả năng liên kết dây với các hạt năng lượng khác nên hình thành sợi mã sóng trí tuệ màu xanh lá. Nguồn 2, là do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, giữa người với người trong vũ trụ mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ màu xanh lá bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra hạt năng lượng phát triển hoàn chỉnh.

Ø Trạng thái năng lượng của hạt năng lượng phát triển. Trạng thái hạt năng lượng phát triển có màu xanh lá. Màu xanh lá là do sợi mã sóng trí tuệ màu xanh lá sinh phát ra. Hạt năng lượng phát triển do liên kết dây nên sẽ giao thoa năng lượng được với các hạt năng lượng khác.

Ø Hình tướng hạt năng lượng phát triển, là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

-   Đặc tính sóng điện hạt năng lượng phát triển. Hạt năng lượng phát triển mang sóng điện dương. Tức là hạt năng lượng có lực đẩy. Sóng điện dương vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tín hiệu cùng nằm ở phần cực dương so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng phát triển mang tính sinh nhiệt dương, có tính kích thích và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo, đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng lan tỏa

. Hạt năng lượng lan tỏa là hạt năng lượng mang sóng điện dương có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có tính sinh nhiệt dương, lan tỏa, cho đi để gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo hạt năng lượng lan tỏa: hạt năng lượng lan tỏa được cấu tạo bởi 3 yếu tố theo học thuyết tam hợp, sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ lửa, trạng thái năng lượng màu đỏ lửa, hình tướng hạt năng lượng.


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng lan tỏa

Ø Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng lan tỏa. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng lan tỏa được sinh ra do hai nguồn: cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có sự tương tác sinh nhiệt dương cao nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối. Tại điểm đầu và điểm cuối có khả năng liên kết dây với các hạt năng lượng khác nên hình thành sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ lửa. Nguồn 2, là do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, giữa người với người trong vũ trụ mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ lửa bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra hạt năng lượng lan tỏa hoàn chỉnh.

Ø Trạng thái năng lượng của hạt năng lượng lan tỏa. Trạng thái hạt năng lượng lan tỏa có màu đỏ lửa. Màu đỏ lửa là do sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ lửa sinh phát ra. Hạt năng lượng lan tỏa do có liên kết dây nên sẽ giao thoa năng lượng được với các hạt năng lượng khác.

Ø Hình tướng hạt năng lượng lan tỏa, là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

-   Đặc tính sóng điện hạt năng lượng lan tỏa. Hạt năng lượng lan tỏa mang sóng điện dương mạnh. Tức là hạt năng lượng có lực đẩy mạnh. Sóng điện dương vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tín hiệu cùng nằm ở phần cực dương so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng lan tỏa mang tính sinh nhiệt dương, lan tỏa, cho đi và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo, đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng đoàn kết

. Hạt năng lượng đoàn kết là hạt năng lượng mang sóng điện dương có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có tính sinh nhiệt dương, đoàn kết, lan tỏa, cho đi, phát triển để đa dạng hóa và gắn kết cấu trúc phát triển vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo hạt năng lượng đoàn kết: hạt năng lượng đoàn kết được cấu tạo bởi 3 yếu tố theo học thuyết tam hợp, sợi mã sóng trí tuệ màu vàng, trạng thái năng lượng màu màu vàng, hình tướng hạt năng lượng. 


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng đoàn kết

Ø Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng đoàn kết. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng đoàn kết được sinh ra do hai nguồn: cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có sự tương tác sinh nhiệt dương nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối. Tại điểm đầu và điểm cuối có khả năng liên kết dây với các hạt năng lượng khác nên hình thành sợi mã sóng trí tuệ màu vàng. Nguồn 2, là do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, giữa người với người trong vũ trụ mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ màu vàng bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra hạt năng lượng đoàn kết hoàn chỉnh.

Ø Trạng thái năng lượng của hạt năng lượng đoàn kết. Trạng thái hạt năng lượng đoàn kết có màu vàng. Màu vàng là do sợi mã sóng trí tuệ màu vàng sinh phát ra. Hạt năng lượng đoàn kết do có liên kết dây nên sẽ giao thoa năng lượng được với các hạt năng lượng khác.

Ø Hình tướng hạt năng lượng đoàn kết, là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

-   Đặc tính sóng điện hạt năng lượng đoàn kết. Hạt năng lượng đoàn kết mang sóng điện dương. Tức là hạt năng lượng có lực đẩy. Sóng điện dương vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tín hiệu cùng nằm ở phần cực dương so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng đoàn kết mang tính đoàn kết, sinh nhiệt dương, lan tỏa, cho đi và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo, đặc tính sóng điện của nhóm hạt năng lượng tiêu cực

. Nhóm hạt năng lượng tiêu cực là nhóm hạt năng lượng mang sóng điện âm có liên kết dây. Nhóm hạt năng lượng này có tính sinh nhiệt âm, hút về, để gia tăng liên kết hình thành đa dạng cấu trúc phát triển vạn vật vũ trụ.

Cấu tạo nhóm hạt năng lượng tiêu cực: nhóm hạt năng lượng tiêu cực được cấu tạo bởi 3 yếu tố theo học thuyết tam hợp, sợi mã sóng trí tuệ (màu đỏ máu, màu đen, màu xám), trạng thái năng lượng (màu đỏ máu, màu đen, màu xám), hình tướng hạt năng lượng.


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu đỏ máu)


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu đen)


Hình: cấu tạo và đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực (màu xám)

Ø Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tiêu cực. Sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng tiêu cực được sinh ra do hai nguồn: cội nguồn là hạt sóng xanh nõn chuối (hạt tổ tiên) phân tách ra hạt sóng xanh khác, hạt sóng này di chuyển trong môi trường có sự tương tác sinh nhiệt âm nên biến đổi thành sợi mã sóng trí tuệ có điểm đầu và điểm cuối. Tại điểm đầu và điểm cuối có khả năng liên kết dây với các hạt năng lượng khác nên hình thành sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ máu, màu đen, màu xám. Nguồn 2, là do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, giữa người với người trong vũ trụ mà sinh ra sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ máu, màu đen, màu xám, bởi cơ chế phân tách hạt năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ từ điểm khởi sinh cho đến hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ sẽ tạo ra hạt năng lượng tiêu cực hoàn chỉnh.

Ø Trạng thái năng lượng của hạt năng lượng tiêu cực. Trạng thái hạt năng lượng tiêu cực có màu đỏ máu, màu đen, màu xám. Màu đỏ máu, màu xám, màu đen là do sợi mã sóng trí tuệ màu đỏ máu, màu xám, màu đen sinh phát ra. Nhóm hạt năng lượng tiêu cực do có liên kết dây nên sẽ giao thoa năng lượng được với các hạt năng lượng khác.

Ø Hình tướng hạt năng lượng tiêu cực, là hình elip. Hình tướng hạt năng lượng được mô phỏng khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành sóng rung động, và hoàn chỉnh hình tướng hạt khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ. Hình tướng hạt năng lượng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong hạt.

-   Đặc tính sóng điện hạt năng lượng tiêu cực. Hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm. Tức là hạt năng lượng có lực hút. Sóng điện âm vì điểm (2) – hệ tư tưởng, điểm (3) – điểm kết thúc và phát tín hiệu cùng nằm ở phần cực âm so với đường trung tính trong hạt năng lượng. Hạt năng lượng tiêu cực mang tính sinh nhiệt âm, hút về và đa dạng cấu tạo hình thành vạn vật vũ trụ.

Trong năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vạn vật vũ trụ và trời người, không thể thiếu đi nhóm năng lượng nào cả. Sự thiếu hụt hay triệt tiêu của bất kỳ nhóm năng lượng nào sẽ khiến cho cấu trúc vũ trụ và trời người bị phá vỡ và hoại diệt. Tuy vậy, nhóm năng lượng có sóng điện âm là chất dẫn để năng lượng hoại diệt xâm lấn, phá hủy cấu trúc liên kết và hoại diệt toàn bộ vũ trụ. Vì nhóm năng lượng sóng điện âm có liên kết dây, nên chúng sẽ chuyển hóa các nhóm năng lượng có sóng điện dương biến thành sóng điện âm. Điều đó sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho năng lượng hoại diệt đi hủy diệt vũ trụ. Nhóm năng lượng dương có khả năng bảo vệ vũ trụ khỏi sự hoại diệt của năng lượng hoại diệt. Nhưng trong các nhóm năng lượng dương ở trên vẫn chưa trở thành siêu sức mạnh bởi chưa có siêu mã sóng trí tuệ nên không đủ khả năng để bảo vệ sự tồn tại và phát triển vạn vật vũ trụ trời người. Chính vì vậy, sự vận động của trời người đã tạo ra hai siêu năng lượng để bảo vệ sự tồn tại và phát triển vạn vật vũ trụ, trời người.

1.8. Hai siêu hạt năng lượng bảo vệ và vận hành phát triển vũ trụ trời người


Hai siêu hạt năng lượng lượng bảo vệ và vận hành phát triển sự sống của vũ trụ trời người chính là siêu hạt năng lượng màu vàng và siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly là bầu khí quyển bao phủ bên ngoài vũ trụ (vũ trụ như tinh cầu khổng lồ hình tròn) để bảo vệ vũ trụ khỏi sự xâm nhập ồ ạt từ năng lượng hoại diệt. Siêu hạt năng lượng màu vàng an trụ tại trung tâm của vũ trụ (không gian lõi). Tại đó, siêu hạt năng lượng màu vàng thông qua liên kết chuỗi, bắn vô lượng tia siêu hạt năng lượng màu vàng để tạo thành liên kết mạng nhện đến khắp các hành tinh, khắp các dải ngân hà, nhằm giúp duy trì vũ trụ vận động. Vũ trụ vận động, đó là tất cả khối thống nhất vũ trụ quay xung quanh trung tâm lõi không gian siêu hạt năng lượng màu vàng. Siêu hạt năng lượng màu vàng là siêu năng lượng giúp gắn kết, vận động, tạo sự sống cho vũ trụ. Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly bảo vệ vũ trụ phía bên ngoài, nó giống như bầu khí quyển của trái đất.

Siêu hạt năng lượng màu vàng và xanh ngọc lưu ly là hai bộ lọc kép. Siêu hạt năng lượng màu vàng là một bộ lọc, siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly là một bộ lọc. Trong bộ lọc siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly có bộ lọc của siêu hạt năng lượng màu vàng, trong bộ lọc siêu hạt năng lượng màu vàng có bộ lọc của siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly. Đó chính là bộ lọc kép. Bộ lọc kép của hai siêu hạt năng lượng chính là siêu sức mạnh bảo vệ và phát triển vũ trụ trời người.

1.8.1. Cội nguồn hình thành hai siêu hạt năng lượng


Siêu hạt năng lượng màu vàng và xanh ngọc lưu ly không phải do hạt sóng tổ tiên màu xanh nõn chuối sinh ra, không phải do hạt năng lượng hoại diệt tương tác sinh ra. Hai siêu hạt năng lượng được sinh ra sau khi vũ trụ đã hình thành vô số dải ngân hà, sau khi sự sống của con người đã tồn tại ở trái đất.

Hai siêu hạt năng lượng là sự kết tinh của năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ và năng lượng hoại diệt tạo thành, thông qua cơ chế phân tách hạt năng lượng. Đó là cơ chế phân tách vô cùng phức tạp để tạo thành. Sự kết tinh của năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ với năng lượng hoại diệt đã hình thành hai siêu hạt năng lượng với siêu sức mạnh. Sức mạnh của hai siêu hạt năng lượng là do mã sóng trí tuệ của chúng đã đạt đến và trở thành siêu mã sóng trí tuệ. Năng lượng hoại diệt chính là nguồn năng lượng cung ứng đầu vào cho quá trình sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng.

Như vậy, cội nguồn của hai siêu hạt năng lượng chính là năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ và năng lượng hoại diệt. Năng lượng hoại diệt đồng thời là nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng, để duy trì và gia tăng sức mạnh bảo vệ, phát triển vũ trụ trời người.

1.8.2. Phương pháp sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng


Để sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng có siêu mã sóng trí tuệ thì không thể dùng cơ chế phân tách hạt năng lượng hay bất kỳ phương pháp thông thường nào của vũ trụ. Để sản sinh ra được hai siêu hạt năng lượng này, thì cần có cơ chế phân tách hạt năng lượng đặc biệt và quá trình tương tác sinh nhiệt vô cùng phức tạp của những đối tượng có mã sóng phức tạp nhất trong vũ trụ.

Tuệ linh (chư thần) của các cõi trời và các tuệ linh hóa thân làm con người ở trái đất, là những đối tượng có mã sóng trí tuệ phức tạp nhất trong vũ trụ. Hai đối tượng này sẽ tương tác sinh nhiệt theo cơ chế đặc biệt và vô cùng phức tạp để tạo ra cơ chế phân tách hạt năng lượng vô cùng phức tạp. Cơ chế tương tác sinh nhiệt vô cùng phức tạp đó là các tuệ linh hóa thân làm người nhiều kiếp dưới nhân gian, trải qua vô số khổ đau kiếp nạn, an vui, hạnh phúc (tương tác phức tạp) để tìm ra cơ chế phân tách hạt năng lượng phức tạp. Quá trình tương tác phức tạp ở nhân gian, đã giúp cho một vài tuệ linh và chân tu (con người đang sống) đã tạo ra được bộ lọc năng lượng (cơ chế) để sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng màu vàng và xanh ngọc lưu ly.

Tôi sẽ phân tích kỹ con đường, phương pháp tạo ra bộ lọc năng lượng của tuệ linh và con người để sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng trong phần 4, cuốn sách này. Và đó cũng là con đường duy nhất duy trì sự tồn tại, phát triển của vũ trụ trời người và năng lượng hoại diệt bằng hai chân lý.

1.8.3. Cấu tạo, đặc tính sóng điện của hai siêu năng lượng


Cấu tạo hạt năng lượng của siêu hạt năng lượng màu vàng và xanh ngọc lưu ly cũng giống như cấu tạo chung của hạt năng lượng. Cũng là dựa trên thuyết tam hợp hạt năng lượng mà hình thành. Hai siêu hạt năng lượng này gồm 3 yếu tố cấu tạo thành, sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt năng lượng:

-   Sợi mã sóng trí tuệ. Sợi mã sóng trí tuệ được hình thành do quá trình tương tác vô cùng phức tạp của tuệ linh và con người tương tác với nhau, tương tác với vạn vật, sự việc, hiện tượng để kết tinh, tổng hòa thành sợi siêu mã sóng trí tuệ. Sợi siêu mã sóng trí tuệ của hai siêu hạt năng lượng chứa đựng mã sóng trí tuệ của năm nhóm hạt năng lượng cấu tạo thành vũ trụ và nhiệt  lượng của hạt năng lượng hoại diệt bị nổ khi xâm nhập vào trụ linh. Sợi mã sóng trí tuệ của hai siêu hạt năng lượng được sinh khởi do sự tương tác của tuệ linh và con người với nhau, với vạn vật, sự việc, hiện tượng, và hoàn thành khi kết thúc hành động sẽ hoàn chỉnh sợi mã sóng trí tuệ. Màu của sợi mã sóng trí tuệ là siêu màu vàng óng ánh và siêu màu xanh ngọc lưu ly.

-   Trạng thái năng lượng của hai siêu hạt năng lượng. Đối với siêu hạt năng lượng màu vàng, vì sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh nên nó sinh phát ra trạng thái năng lượng vàng óng ánh. Màu vàng óng ánh là kết tinh của màu đen, màu đỏ lửa, màu xanh lá, màu trắng trong, màu vàng. Đối với siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, vì sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly nên nó sinh phát ra trạng thái năng lượng xanh ngọc lưu ly. Màu xanh ngọc lưu ly là kết tinh của màu đen, màu đỏ lửa, màu xanh lá, màu trắng trong, màu vàng.

-   Hình tướng hạt của hai siêu hạt năng lượng là hình elip. Khi sóng rung động được hình thành do sự tương tác thì bắt đầu mô phỏng hình của hạt. Khi kết thúc hành động của quá trình tương tác sẽ hoàn chỉnh sợi mã sóng trí tuệ, lúc đó cũng là hoàn chỉnh hình tướng của hạt năng lượng. Hình tướng của hạt sẽ bao bọc, bảo vệ trạng thái năng lượng và mã sóng trí tuệ.

Đặc tính sóng điện của hai siêu hạt năng lượng. Vì là hai siêu hạt năng lượng nên đặc tính sóng điện cũng là đặc biệt. Sự đặc biệt thể hiện ở cấu trúc sóng điện của hai siêu hạt năng lượng. Hai siêu hạt năng lượng có cấu trúc sóng điện chứa đựng cả sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính. Đây là sự kỳ diệu, vô cùng đặc biệt của hạt năng lượng trong và ngoài vũ trụ, ở một hạt năng lượng mà chứa đựng được cả 3 đặc tính sóng điện. Thông thường chỉ có nguyên tử (liên kết của nhiều nhóm hạt năng lượng) mới chứa đựng cả 3 đặc tính sóng điện. 

-   Đặc tính sóng điện của siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh gồm có sóng điện dương, sóng điện âm, sóng điện trung tính. Tỷ lệ sóng điện dương chiếm đa số, tỷ lệ sóng điện âm và trung tính chiếm tỷ lệ nhỏ. Hiện chưa có phương tiện đo chính xác tỷ lệ. Chính vì tỷ lệ sóng điện dương chiếm đa số nên tỏa ra siêu năng lượng màu vàng óng ánh từ sợi mã sóng trí tuệ. Tỷ lệ nhỏ còn lại là siêu xanh ngọc lưu ly là sóng điện âm và sóng điện trung tính tỏa ra màu trắng trong trung hòa vào hai sóng điện âm và dương.

-   Đặc tính sóng điện siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly gồm có sóng điện dương, sóng điện âm, sóng điện trung tính. Tỷ lệ sóng điện âm chiếm đa số, tỷ lệ sóng điện dương và trung tính chiếm tỷ lệ nhỏ. Hiện cũng chưa có phương tiện đo chính xác tỷ lệ. Chính vì tỷ lệ sóng điện âm chiếm đa số nên tỏa ra siêu năng lượng màu xanh ngọc lưu ly từ sợi mã sóng trí tuệ. Tỷ lệ nhỏ còn lại là sóng điện dương tỏa ra siêu năng lượng vàng óng ánh và sóng điện trung tính tỏa ra màu trắng trong trung hòa vào hai sóng điện âm và dương.

Tạo ra cơ chế sản sinh ra hai siêu hạt năng lượng là con đường, mục tiêu, đích đến của tuệ linh và trời người nhằm duy trì sự tồn tại, phát triển của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người. 


Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.