10. Quy luật và dòng chảy của tự nhiên

Khái niệm về quy luật tự nhiên:

“Quy luật tự nhiên là quá trình lặp đi lặp lại của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người. Nó được quan sát và kiểm chứng qua thời gian.

Từ khái niệm về quy luật tự nhiên, ta có thể dùng tư duy logic để quan sát và kiểm chứng trong thực tại cuộc sống hiện hữu để nhận thấy thế nào là quy luật tự nhiên. Đó là sự kết tụ của tính âm tỏa ra của tính dương; là sự cân bằng giữa thừa và thiếu, cân bằng của âm và dương; là sự sinh, tồn tại, hoại diệt, lan tỏa, đoàn kết, phát triển duy trì loài, gieo duyên, xây dựng phát triển, phá hủy, thống lĩnh, tuân theo, sự gieo nhân và gặt quả, sự khổ và khổ… Đó mới chỉ là quan sát trong cuộc sống hàng ngày để thấy tính quy luật tự nhiên. Bên ngoài và trong vũ trụ thì cần phải dùng hệ thống học thuyết năng lượng, học thuyết tam hợp, cơ chế vận hành (phân tách, liên kết dây) của vạn vật để thấy được tính quy luật tự nhiên.

Bản chất của quy luật tự nhiên:

Bản chất đầu tiên của quy luật tự nhiên là một quá trình diễn ra, lặp đi lặp lại của vạn vật, sự việc hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người.

Để kết luận được quy luật tự nhiên thì phải có sự kiểm chứng qua thời gian để thấy được nguyên lý, cơ chế vận hành của quy luật tự nhiên.

Nguyên lý, cơ chế vận hành quy luật tự nhiên chính là học thuyết năng lượng, học thuyết tam hợp, thuyết quay tròncơ chế phân tách, liên kết dây. Học thuyết tam hợp, học thuyết năng lượng, thuyết quay tròn, cơ chế phân tách[?], liên kết dây[?] là bản chất (cái vận động bên trong và cấu tạo thành chỉnh thể) của quy luật tự nhiên; các dạng sống của bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời người là biểu hiện dòng chảy của quy luật tự nhiên. Như vậy, quy luật tự nhiên phải là sự biện chứng giữa bản chất và biểu hiện, bản chất tạo ra biểu hiện, biểu hiện là phản ánh của bản chất.

Dòng chảy của quy luật tự nhiên:

Dòng chảy xuyên suốt của quy luật tự nhiên là sự duy trì, cân bằng, phát triển được cấu trúc mã sóng trí tuệ của các dạng sống.

Dòng chảy tự nhiên của các dạng sống:

Dòng chảy tự nhiên của các dạng sống là sự biểu hiện cho bản chất của quy luật tự nhiên. Nếu không có sự biểu hiện dòng chảy tự nhiên của các dạng sống thì sẽ không tồn tại quy luật tự nhiên. Không tồn tại quy luật tự nhiên thì sẽ không tồn tại sự sống của bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người.

Dòng chảy tự nhiên của các dạng sống:

-   Dạng sống của hạt sóng tổ tiên.

Dạng sống của hạt sóng tổ tiên có bản chất vận hành là cơ chế phân tách[?] hạt trong điều kiện môi trường có sự di chuyển để phân tách. Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là sự di chuyển và phân tách ra nhiều hạt sóng xanh nõn chuối khác, rồi chuyển hóa thành các hạt năng lượng[?]. Quá trình phân tách, duy trì sự tồn tại, phát triển của hạt sóng xanh nõn chuối chính là sự truy trì sự tồn tại, phát triển mã sóng trí tuệ[?]. Đây chính là quá trình tự cân bằng và phát triển bền vững của dạng sống. Nếu hạt sóng xanh nõn chuối không biểu hiện thành sự vận động thì sẽ không có cơ chế phân tách, không có cơ chế phân tách thì dạng sống này sẽ không tồn tại.

-   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt.

Dạng sống hạt năng lượng hoại diệt có bản chất là cơ chế phân tách, học thuyết năng lượng, học thuyết tam hợp[?]. Đó là từ hạt sóng xanh nõn chuối được phân tách, trong điều kiện môi trường trung tính, hạt sóng xanh nõn chuối biến đổi thành mã sóng trí tuệ có trạng thái năng lượng, có hình tướng[?] hạt. Vẫn là do cơ chế phân tách hạt năng lượng, hạt năng lượng hoại diệt đi đồng hóa các dạng sống khác để giải phóng bớt sóng điện bị nén trong hạt. Dạng sống của năng lượng hoại diệt phải đi đồng hóa các dạng sống khác vì không giải phóng được sóng điện trong hạt do không có liên kết dây[?]. Nếu đồng hóa thành công thì chúng sẽ duy trì sự sống và gia tăng số lượng, nếu không đồng hóa được thì chúng sẽ đối mặt nguy cơ bị kích nổ dây chuyền toàn bộ do độ nén của sóng điện không được giải phóng ra ngoài. Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này chính là sự di chuyển, đồng hóa các dạng sống khác. Dạng sống này là nguồn năng lượng cho sự tồn tại, phát triển của vũ trụ và trời người, nếu dạng sống này hoại diệt thì tất cả các dạng sống khác sẽ hoại diệt theo. Chính vì biểu hiện của dạng sống này là quá trình phát triển quá tải đã trở thành mối nguy hoại diệt cho tất cả các dạng sống khác. Đó là vấn đề cấp bách cần phải cân bằng lại dạng sống này trong sự ổn định mang tính bền vững.

-   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ.

Dòng chảy tự nhiên của dạng sống này có bản chất là cơ chế phân tách, liên kết dây, học thuyết năng lượng, thuyết quay tròn và cấu thành chỉnh thể bởi thuyết tam hợp. Năm nhóm hạt này được sinh ra do cơ chế phân tách của hạt sóng tổ tiên và cấu thành bởi thuyết tam hợp. Năm nhóm hạt năng lượng này còn tương tác với nhau để phân tách các hạt mới để gia tăng số lượng của dạng sống này. Biểu hiện cho sự sinh ra, tồn tại, phát triển của dạng sống này chính là sự tương tác, di chuyển để phân tách và duy trì liên kết giữa các hạt. Dạng sống này mà đứt liên kết dây sẽ dẫn đến hoại diệt. Như vậy, dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là phải ổn định cấu trúc phân tách và liên kết mã sóng trí tuệ trong môi trường có sóng điện trung tính (có liên kết dây), sóng điện dương, sóng điện âm. Nếu di chuyển trong môi tường hạt năng lượng hoại diệt thì sẽ hoại diệt do cơ chế đồng hóa hoặc kích nổ của năng lượng hoại diệt.

-   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển.

Dạng sống này có bản chất là được cấu thành bởi thuyết tam hợp, cơ chế phân tách, liên kết dây, học thuyết năng lượng, thuyết quay tròn. Tuy nhiên vì mã sóng trí tuệ đơn giản nên khi nó cấu thành vật chất không có khả năng tự di chuyển. Biểu hiện của dạng sống này là sự gia tăng, phát triển của vũ trụ. Sự gia tăng của dạng sống này thể hiện ở việc vũ trụ ngày càng giãn nở và sự cân bằng sóng điện âm dương và liên kết dây của vạn vật. Điều này ta có thể quan sát các hành tinh quay xung quanh mặt trời để thấy được sự ổn định của cấu trúc mã sóng trí tuệ trong mỗi chỉnh thể: mặt trời có sóng điện dương là đẩy, các hành tinh khác có sóng điện âm là hút sẽ tạo thành cấu trúc ổn định cho các hành tinh quay ổn định xung quanh mặt trời. Nguy cơ hoại diệt của dạng sống này là do sự xâm nhập ồ ạt của năng lượng hoại diệt để đồng hóa và hoại diệt dạng sống.

-   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống tuệ linh.

Dạng sống này có bản chất là cơ chế phân tách, liên kết dây của hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp nhất bởi cơ chế tam hợp, học thuyết năng lượng. Dạng sống này được tồn tại và gia tăng là do duy trì, phát triển quá trình phân tách, liên kết giữa các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp. Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là các tuệ linh không ngừng nghỉ được sinh ra, cải tạo, xây dựng môi trường tu luyện, tạo ra các dạng sống khác để tương tác, tìm ra cơ chế gia tăng phát triển bền vững cấu trúc mã sóng trí tuệ trong tuệ linh. Dạng sống này đối mặt với sự hoại diệt bởi sự đồng hóa của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt.

-   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống muông thú.

Dạng sống này có bản chất là cơ chế phân tách, liên kết dây, học thuyết tam hợp, học thuyết năng lượng để gia tăng số lượng, gia tăng sự sống, tạo thành môi trường tu luyện cho dạng sống tuệ linh và con người. Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này là duy trì sự tồn tại, phát triển loài bằng cách giao phối giữa giống đực và giống cái, tạo ra các thế hệ mới. Đó chính là cân bằng giữa âm và dương để duy trì dòng chảy phát triển tự nhiên của dạng sống này. Sự đối mặt hoại diệt của dạng sống này là do các dạng sống khác tác động.

-   Dòng chảy tự nhiên của dạng sống con người.

Dạng sống con người có bản chất là một dạng sống tu luyện của dạng sống tuệ linh. Dạng sống con người có bản chất được hình thành, duy trì và phát triển dựa trên thuyết tam hợp, cơ chế phân tách, liên kết dây, học thuyết năng lượng. Biểu hiện dòng chảy tự nhiên của dạng sống này chính sự nối nhân, nối dòng giữa nam và nữ để sinh con cái. Đó là duy trì nòi giống bằng việc cân bằng sóng điện âm và sóng điện dương của dạng sống con người. Do đó, không có cân bằng âm dương để tạo ra con cái thì dạng sống này sẽ tự hoại diệt. Dạng sống này hoại diệt sẽ khiến cho môi trường tu luyện của dạng sống tuệ linh hoại diệt theo. Dạng sống con người và dạng sống tuệ linh đều đối mặt với sự đồng hóa và hoại diệt của dạng sống hạt năng lượng hoại diệt.

Như vậy, để các dạng sống tồn tại, phát triển bền vững thì phải duy trì, phát triển cấu trúc mã sóng trí tuệ trở nên bền vững trong tất cả các dạng sống. Thậm chí phải gia tăng thêm các dạng sống khác để cân bằng và tạo ra cơ chế ổn định, bền vững trong cấu trúc mã sóng trí tuệ của tất cả các dạng sống khác. Để làm được điều đó thì cần phải duy trì, phát triển dòng chảy tự nhiên của tất cả các dạng sống, nếu đi ngược dòng chảy tự nhiên thì sẽ là con đường hoại diệt của các dạng sống. Để duy trì dòng chảy tự nhiên của các dạng sống, thì đòi hỏi tất cả các dạng sống phải hiện thực hóa bằng hành động. Tiên phong và quyết định cho hiện thực hóa đó chính là dạng sống của tuệ linh và con người. Vũ trụ chỉ có một, không có đa vũ trụ hay vũ trụ song song, bên ngoài không gian vũ trụ là không gian hạt năng lượng hoại diệt và hạt sóng tổ tiên, bên ngoài đó là không gian không xác định được điểm tới hạn. Do đó các dạng sống không phải lo lắng việc phát triển sẽ thiếu không gian để tồn tại.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.