2. Học thuyết tam hợp

2.1. Khái niệm

Học thuyết tam hợp là lý luận biện chứng thống nhất, phân tích sự hình thành từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người bởi 3 yếu tố. Ba yếu tố đó là: sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng.

Học thuyết tam hợp chính là học thuyết thống nhất được vạn vật trong và ngoài vũ trụ, trời và người bằng lý luận biện chứng thống nhất của 3 yếu tố. Ba yếu tố luôn luôn tồn tại trong một chỉnh thể, nó không thể tách rời, nếu tách rời thì sẽ không tồn tại, dù đó là hạt năng lượng tận cùng. Bởi nếu không có trí tuệ thì sẽ không có trạng thái năng lượng và hình tướng. Nếu hình tướng và trạng thái năng lượng mà không có mã sóng trí tuệ thì trạng thái năng lượng và hình tướng cũng sẽ không tồn tại.

2.2. Lý luận biện chứng


Từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài vũ trụ, trời và người, đều được hình thành bởi 3 yếu tố: sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng. Ba yếu tố này biện chứng với nhau để trở thành một chỉnh thể thống nhất. Tuy là 3 yếu tố nhưng lại là một chỉnh thể, tuy là một chỉnh thể nhưng lại là 3 yếu tố.

Khởi đầu là từ hạt năng lượng tận cùng, do cơ chế phân tách, cơ chế liên kiết dây mà cấu tạo thành nguyên tử, phân tử, vật chất, sự việc, hiện tượng, vũ trụ và trời người. Cơ chế liên kết dây[?] và cơ chế phân tách[?] cho ta thấy, từ hạt năng lượng tận cùng cho đến chỉnh thể thống nhất vũ trụ đều được cấu tạo bởi 3 yếu tố từ đơn cho đến liên kết: sóng trí tuệ từ đơn cho đến liên kết, trạng thái năng lượng từ đơn cho đến liên kết, hình tướng từ đơn cho đến liên kết. Thuyết tam hợp với sự vận hành của cơ chế liên kết dây và phân tách hạt năng lượng đã cấu tạo thành vạn vật, sự việc, hiện tượng vũ trụ và trời người.

Biện chứng thống nhất của 3 yếu tố cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng của vũ trụ và trời người:

-   Yếu tố đầu tiên, là sóng trí tuệ. Sóng trí tuệ từ sợi mã sóng trí tuệ[?] đơn cho đến liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ do cơ chế liên kết dây của sóng trí tuệ có sóng điện âm, dương, trung tính. Sóng trí tuệ dù là đơn cho đến liên kết thì chúng đều tỏa ra trạng thái năng lượng. Nếu sợi sóng trí tuệ là đơn thì năng lượng sẽ là năng lượng đơn và thuần nhất. Nếu sợi sóng trí tuệ là tổng hòa của liên kết, liên kết dây thì sẽ tỏa ra năng lượng thống nhất, đặc tính liên kết của sóng điện nào mạnh thì năng lượng của sóng điện đó sẽ chiếm ưu thế trong sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng. Trạng thái năng lượng được sinh ra do mã sóng trí tuệ. Trạng thái năng lượng có màu sắc đơn là do mã sóng trí tuệ đơn. Trạng thái năng lượng có tổng hòa thống nhất màu sắc là do liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ. Màu năng lượng nào chiếm ưu thế trong tổng hòa thống nhất năng lượng là do liên kết mã sóng có đặc tính đó chiếm đa số.

-   Yếu tố thứ 3, hình tướng. Hình tướng được biểu hiện từ hạt năng lượng tận cùng cho đến sự hiện hữu của vạn vật, sự việc, hiện tượng, trong và ngoài vũ trụ, trời người. Hình tướng là màng bao bọc, bảo vệ sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng của chỉnh thể đơn cho đến chỉnh thể liên kết thống nhất. Hình tướng bắt đầu được mô phỏng khi sinh khởi sóng rung trong sóng trí tuệ và hình tướng hoàn chỉnh khi hoàn chỉnh sợi mã sóng trí tuệ.

Đó chính là học thuyết tam hợp cấu tạo thành từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng vũ trụ và trời người. Nếu không có mã sóng trí tuệ[?] thì sẽ không có trạng thái năng lượng và hình tướng, bởi sóng trí tuệ sinh ra năng lượng[?] và hình tướng[?]. Nếu không có hình tướng thì tức chưa có hoặc không có mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng, bởi hình tướng do sóng trí tuệ sinh ra. Nếu không có trạng thái năng lượng thì chưa có hoặc không có mã sóng trí tuệ và hình tướng, bởi trạng thái năng lượng do sóng trí tuệ sinh ra. Đó là lý luận biện chứng của thuyết tam hợp.

2.3. Tam hợp từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật vũ trụ và trời người


2.3.1. Tam hợp hạt năng lượng tận cùng


Tam hợp yếu tố cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng gồm có sợi mã sóng trí tuệ, lượng trạng thái năng lượng và hình tướng hạt năng lượng:

-   Yếu tố đầu tiên, là mã sóng trí tuệ. Mã sóng trí tuệ là điểm khởi sinh và tạo thành hạt năng lượng. Nếu không có mã sóng trí tuệ thì sẽ không có hình tướng của hạt và trạng thái năng lượng của hạt năng lượng. Mã sóng trí tuệ được sinh ra do quá trình tương tác dựa trên lực tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng của vũ trụ và trời người mà tạo ra. Mã sóng trí tuệ là sợi dây có màu sắc đồng nhất với màu của trạng thái năng lượng trong hạt năng lượng. Mã sóng trí tuệ có màu gì thì sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có cùng màu với sợi mã sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là lượng trạng thái năng lượng. Màu sắc của lượng trạng thái năng lượng trong hạt đồng nhất với màu sắc của mã sóng trí tuệ trong hạt. Lượng trạng thái năng lượng có màu sắc, khối lượng, sức mạnh hay yếu là do mã sóng trí tuệ quyết định. Khi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành bởi sự rung động do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, khi đó bắt đầu sinh khởi trạng thái năng lượng. Quá trình tương tác cho đến khi kết thúc đã tạo ra sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh có màu sắc. Khi đó màu sắc của sợi mã sóng trí tuệ sẽ sinh tỏa ra màu sắc năng lượng với trạng thái tương ứng.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của hạt năng lượng. Hình tướng của hạt năng lượng là màng bọc trong suốt, nó bao bọc bảo vệ mã sóng trí tuệ và lượng trạng thái năng lượng trong trường hợp cấu trúc mã sóng trí tuệ ổn định. Nếu trong trường hợp cấu trúc mã sóng trí tuệ không ổn định hoặc bị tương tác đủ lực sẽ làm thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ. Khi đó hình tướng và trạng thái năng lượng của hạt cũng bị thay đổi theo. Hình tướng được mô phỏng khi hình thành sóng rung động và hình tướng hoàn chỉnh khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ.

Thiếu đi một yếu tố nào thì sẽ không tồn tại hạt năng lượng. Hạt năng lượng chỉ tồn tại khi có đủ 3 yếu tố cấu tạo thành chỉnh thể hạt năng lượng.

2.3.2.Tam hợp nguyên tử

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành 1 nguyên tử gồm có liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng hạt năng lượng:

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng. Sự liên kết giữa các mã sóng trí tuệ tạo thành cấu trúc của 1 nguyên tử gồm có sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc đồng nhất với màu liên kết mã sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của nguyên tử. Trạng thái năng lượng của nguyên tử có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, đủ lực hay chưa đủ lực chuyển hóa trạng thái năng lượng ở bên trong và bên ngoài nguyên tử là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng của nguyên tử.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của nguyên tử. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính đã tạo ra hình tướng của nguyên tử. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi sự liên kết mới hay phân rã liên kết mã sóng trí tuệ trong nguyên tử đó.

2.3.3. Tam hợp phân tử

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành một phân tử gồm có liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng hạt năng lượng ở quy mô nhiều nguyên tử (nhiều hạt năng lượng có liên kết dây):

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô nhiều nguyên tử. Sự liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của nhiều nguyên tử tạo thành cấu trúc của 1 phân tử. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng ở quy mô lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng của phân tử đó.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của phân tử. Trạng thái năng lượng của phân tử có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, đủ lực hay chưa đủ lực chuyển hóa trạng thái năng lượng ở bên trong và bên ngoài phân tử là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng của phân tử.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của phân tử. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn hơn nguyên tử đã tạo ra hình tướng của phân tử. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi sự liên kết mới hay phân rã liên kết mã sóng trí tuệ trong phân tử đó.

2.3.4. Tam hợp tế bào

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành 1 tế bào trong cơ thể con người, muông thú gồm có liên kết giữa các sợi sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng hạt năng lượng ở quy mô rất lớn:

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô rất lớn, chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ có sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc đồng nhất với màu liên kết mã sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của tế bào. Trạng thái năng lượng của tế bào có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết chặt hay lỏng lẻo là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô rất lớn.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của tế bào. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô rất lớn đã tạo ra hình tướng của tế bào. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi sự liên kết mới chặt hơn hay phân rã làm thay đổi hình tướng của tế bào.

2.3.5. Tam hợp nước

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành nước (giọt nước, hồ nước, biển nước) bao gồm, liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn:

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ có sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô vô cùng lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc đồng nhất với màu liên kết của mã sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của nước. Trạng thái năng lượng của nước có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết lỏng lẻo là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của nước (giọt nước, sông, hồ, biển nước). Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn khác nhau đã tạo ra hình tướng của nước cũng khác nhau. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi gia tăng sự liên kết mới hay phân rã làm thay đổi hình tướng của nước. Khi đó có thể từ hồ nước bốc hơi và cạn hồ nước, có thể là nhiều giọt nước do mưa mà trở thành hồ nước.

2.3.6. Tam hợp cây

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành cây bao gồm, liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng cây:

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính do cơ chế phân tách và liên kết chặt. Sự liên kết và cơ chế phân tách ở quy mô vô cùng lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc đồng nhất với màu liên kết mã sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của cây. Trạng thái năng lượng của cây có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết chặt là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của cây (từ cây mầm cho đến cây trưởng thành). Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn đã tạo ra mầm cây. Hình tướng cây thay đổi, từ cây mầm cho đến to lớn là do cơ chế phân tách hạt năng lượng với cơ chế liên kết chặt đã làm cho hình tướng cây thay đổi theo thời gian.

Ví dụ: khi ta gieo trồng 1 cây mầm, trải qua quá trình phân tách hạt năng lượng và cơ chế liên kết chặt dần của mã sóng trí tuệ trong các hạt năng lượng được phân tách. Có sự tác động của nhiệt độ, dinh dưỡng đã làm cho cây mầm trưởng thành và trở thành cây cổ thụ sau một thời gian nhất định. Ta nhìn thấy cây là hình tướng, trong cây có trạng thái năng lượng, trong trạng thái năng lượng có mã sóng trí tuệ chuyển hóa mà tạo ra oxy giúp mang lại sự sống cho trái đất. Như vậy, ta thấy đơn giản là cây có trí tuệ cải tạo môi trường sống.

2.3.7. Tam hợp đất, đá, vạn vật

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành đất, đá, vạn vật, bao gồm, liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng:

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính do cơ chế phân tách và liên kết chặt. Sự liên kết và cơ chế phân tách ở quy mô vô cùng lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc đồng nhất với màu liên kết mã sóng trí tuệ.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của đất, đá, vạn vật. Trạng thái năng lượng của đất, đá, vạn vật có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết chặt hay lỏng lẻo là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của đất, đá, vạn vật. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn đã tạo ra đất, đá, vạn vật. Hình tướng đất, đá, vạn vật thay đổi là do cơ chế phân tách hạt năng lượng với cơ chế liên kết chặt đã làm cho hình tướng đất, đá, vạn vật thay đổi theo thời gian.

Ví dụ: một cây cổ thụ bị vùi trong lòng đất. Trải qua thời gian, nhiệt độ, cơ chế phân tách, và liên kết đạt độ chặt sẽ khiến cho thân cây hóa thành đá. Như thế, ta sẽ nhìn thấy hình tướng là khối đá, trong khối đá đó có năng lượng tỏa ra, trong năng lượng lại có mã sóng trí tuệ liên kết chặt với nhau. Đơn giản là đá có giá trị cải tạo năng lượng môi trường tốt hơn nhờ năng lượng và mã trí tuệ trong đá.

2.3.8. Tam hợp tuệ linh (chư thần, trời)

Tuệ linh là linh khí kết tụ (tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp) có trí tuệ[?] di chuyển và cải tạo trong không gian vũ trụ. Tuệ linh chính là dạng sống giống hình hài con người ở khắp các cõi trời (hành tinh). Tuệ linh chính là chư thần, thánh thần, phật, chúa, trời… theo quan điểm tôn giáo. Tuệ linh chính là người ngoài hành tinh, theo cách gọi của khoa học đang tìm kiếm sự sống giống con người ngoài trái đất. Tuệ linh không phải do ai đó, hay do tuệ linh nào sinh ra. Tuệ linh là do hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp mang sóng điện âm và hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp mang sóng điện dương hợp lại thành phôi âm dương (trụ linh) và hình thành tuệ linh.

Tam hợp yếu tố hợp thành tuệ linh gồm có 3 yếu tố là trụ linh (cấu trúc mã sóng trí tuệ tổng), trạng thái năng lượng, hình tướng tuệ linh:

-   Yếu tố đầu tiên là trụ linh (cấu trúc mã sóng trí tuệ tổng). Trụ linh chính là hai hạt năng lượng gốc, một hạt âm, một hạt dương hợp lại tạo thành trụ linh, trải qua thời gian, trụ linh phân tách hạt năng lượng do tương tác sinh nhiệt để hình thành em bé tuệ linh, tuệ linh lớn và trưởng thành qua thời gian. Trụ linh là nơi chứa đựng các sợi mã sóng trí tuệ của tuệ linh từ khi bắt đầu hình thành phôi âm dương gốc cho đến khi trưởng thành, di chuyển và cải tạo vũ trụ để trau dồi mã sóng trí tuệ vào trong trụ linh. Trụ linh chính là nơi kết tụ các mã sóng trí tuệ của tuệ linh nên từ trụ linh sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng cho tuệ linh. Cấu trúc mã sóng trí tuệ tổng trong trụ linh mang sóng điện như thế nào thì sẽ sinh phát ra màu sắc, sức mạnh năng lượng cho tuệ linh tương ứng.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng. Trạng thái năng lượng được sinh phát từ trụ linh. Trụ linh chứa đựng tất cả các mã sóng trí tuệ của tuệ linh. Từ trụ linh, tỏa sóng điện đến khắp các mã sóng của các hạt năng lượng trong tuệ linh bởi cơ chế liên kết chuỗi và cơ chế phân tách hạt năng lượng trong tuệ linh. Tổng hòa mã sóng trí tuệ của tuệ linh mạnh hay yếu, sóng âm vượng hay sóng dương vượng… sẽ sinh phát ra thành trạng thái năng lượng và hào quang cho tuệ linh.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng tuệ linh. Tuệ linh có hình tướng giống con người, hay nói cách khác thì con người là bản sao của các tuệ linh. Tuệ linh vì là linh khí kết tụ (tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rất phức tạp) nên có thể biến hóa thay đổi hình tướng, thay đổi diện mạo. Cấu trúc hình tướng của tuệ linh sẽ thay đổi do cấu trúc sóng điện trong trụ linh của tuệ linh. Đặc tính sóng điện trong trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa sóng điện âm dương. Cấu trúc trụ linh vững chắc, là trụ linh phải trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn, cân bằng được sóng điện âm, dương, trung tính. Cấu trúc trụ linh lỏng lẻo, là trụ linh đa sóng điện âm, dễ bị phân rã và hoại diệt tuệ linh.

Thông qua thuyết tam hợp tuệ linh, ta thấy hình tượng thiên chúa, phật, thánh thần không có gì là huyền bí, không có gì là mê tín, không có gì là siêu nhiên, cũng không phải là duy tâm. Bản chất đều là vật chất, có chăng vật chất này tồn tại ở thể mã sóng trí tuệ rất phức tạp nên khoa học và phương tiện kỹ thuật không thể đo hay thấy được.

2.3.9. Tam hợp hành tinh

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành một hành tinh gồm có, liên kết giữa vô số các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng hành tinh:

-   Yếu tố đầu tiên, là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính do cơ chế phân tách và liên kết chặt. Sự liên kết và cơ chế phân tách ở quy mô vô cùng lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng cho hành tinh.

-   Yếu tố thứ 2, là trạng thái năng lượng của hành tinh. Trạng thái năng lượng của hành tinh có lực hút hay lực đẩy, mức năng lượng như thế nào là do sóng điện trong liên kết của vô số mã sóng trí tuệ của vô số hạt năng lượng cấu tạo thành hành tinh đó.

-   Yếu tố thứ 3, là hình tướng của hành tinh. Sự liên kết bởi các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô vô cùng lớn đã tạo ra hành tinh. Cấu trúc hình tướng sẽ thay đổi nếu cấu trúc liên kết mã sóng trí tuệ của hành tinh đó thay đổi hay bị tương tác từ hình tướng bên ngoài làm thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ của hành tinh đó.

2.3.10. Tam hợp nhân (con người)

Tam hợp yếu tố tạo ra con người gồm có, thân tướng, tâm (tuệ linh), trí tuệ:

-   Yếu tố đầu tiên là Thân tướng. Thân tướng được hình thành do duyên người cha và người mẹ. Đó là tinh trùng mang tính dương của người cha và trứng mang tính âm của người mẹ hợp thành phôi thai. Phôi thai nhi sẽ trưởng thành trong bụng người mẹ do cơ chế phân tách tế bào bởi năng lượng, dinh dưỡng và nhiệt độ của người mẹ. Trải qua quãng thời gian khoảng 9 tháng, khi thân tướng em bé đã hoàn thiện, em bé được sinh ra, cất tiếng khóc chào đời.

-   Yếu tố thứ hai là Tâm. Tâm là trạng thái năng lượng an trụ trong thân tướng để tạo ra, duy trì sự sống cho con người. Khi người mẹ mang thai đến tháng thứ 7, theo luật luân hồi của hội đồng tuệ linh thì sẽ có một tuệ linh được xuống luân hồi đầu thai hoặc tuệ linh tiếp tục đầu thai sau khi trải qua các kiếp sẽ đi theo bảo vệ bà mẹ và em bé. Hoặc là linh hồn của muông thú được thuần hóa thành thú lành trong nhiều kiếp, chúng giúp đỡ được con người nên linh hồn của chúng có đủ sức mạnh năng lượng của sự giúp đỡ con người và không sát hại con thú khác sẽ được hội đồng tuệ linh cho phép đi theo bảo vệ bà mẹ và thai nhi để thiết nhập đầu thai. Khi em bé chào đời và cất tiếng khóc thì đó là dấu hiệu tuệ linh hay linh hồn thiết nhập vào để duy trì sự sống cho thân tướng. Theo luật luân hồi, để linh hồn của các con thú được phép đầu thai làm con người thì chúng phải được thuần hóa bởi con người; chúng phải giúp đỡ và làm được nhiều việc có lợi ích cho con người; những việc lợi ích đó tạo thành năng lượng tốt có sự cân bằng sóng điện âm dương; khi có năng lượng tốt và có sự cân bằng sóng điện âm dương mới được phép đầu thai làm người, và mới có đủ năng lượng duy trì sự sống một kiếp người. Tuy nhiên, nhiều linh hồn thú dữ không muốn tuân theo luật luân hồi, nên chúng đi tác động giết hại con người, lấy nguyên khí để đủ sức mạnh đầu thai trộm. Nếu chúng đầu thai trộm thành người thành công, lớn lên chúng sẽ có thiên hướng giết hại, làm điều ác. Nếu linh hồn thú dữ chưa giết hại được người nào mà đầu thai trộm được thì dễ chết yểu do không đủ năng lượng âm dương cân bằng để duy trì sự sống. Khi tuệ linh hay linh hồn được đi đầu thai, họ sẽ được chọn quốc gia, dân tộc, dòng họ, cha mẹ để người cha mẹ được gieo duyên có thân tướng thai nhi. Phải đến tháng thứ 7 thì tuệ linh, linh hồn mới đi theo để chờ ngày sinh; vì ở tháng thứ 7, nếu em bé có sinh non thì vẫn đảm bảo sống được, ở tháng thứ 7 người mẹ không thể phá thai được. Như vậy, tháng thứ 7 là đảm bảo điều kiện an toàn cho các tuệ linh, linh hồn đi đầu thai được thành công, còn em bé trong bụng mẹ sẽ được tuệ linh người mẹ bảo vệ và nuôi dưỡng. Dù là tuệ linh hay linh hồn khi đầu thai vào con người đều được gọi là Tâm.

-   Yếu tố thứ 3 là trí tuệ. Sau khi tuệ linh hoặc linh hồn thiết nhập vào em bé vừa chào đời để tạo ra năng lượng duy trì sự sống cho em bé đó. Em bé đó trải qua quá trình lớn lên, học tập, nghiên cứu, lao động, mưu sinh sẽ phát triển tư duy trí tuệ, đúc kết các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý và cải tạo thế giới quan được gọi là  trí tuệ. Bản chất trí tuệ của con người chính là tổng hợp các mã sóng trí tuệ được trau dồi trong cuộc sống tích tụ vào tâm (trụ linh của tuệ linh) và phản chiếu ở não bộ của con người.

Bản chất trong thân tướng của con người đã là tam hợp thân tướng: vô số các mã sóng trí tuệ, năng lượng từ các mã sóng trí tuệ, hình tướng thân tướng. Như vậy, con người là tổng hợp giữa tuệ linh (năng lượng có trí tuệ) và thân tướng. Do đó, con người là sự sống phức tạp nhất trong vũ trụ, thứ tiếp mới đến tuệ linh, bởi tuệ linh khi không đầu thai làm người thì  không có an trụ trong thân tướng vật chất.

2.3.11. Tam hợp muông thú

Tam hợp yếu tố tạo thành muông thú bao gồm, thân tướng, trạng thái năng lượng (linh hồn), trí tuệ:

-   Yếu tố đầu tiên là thân tướng. Thân tướng là do duyên của con thú đực với con thú cái, chúng giao phối tạo ra phôi âm dương. Phôi âm dương lớn lên trong bụng con thú cái hoặc phôi âm dương hình thành phát triển trong quả trứng. Khi con thú con phát triển trong bụng con thú mẹ hoặc trong quả trứng đến ngày sẽ được sinh ra, đó là thân tướng của con thú. Khi con thú con được sinh, linh hồn sẽ thiết nhập vào thân tướng. Thân tướng trưởng thành từ phôi âm dương là do cơ chế phân tách tế bào bởi nhiệt độ, dinh dưỡng và năng lượng.

-   Yếu tố thứ 2, là linh hồn. Linh hồn là trạng thái năng lượng âm dương cân bằng đã được hội đồng tuệ linh gieo duyên bằng phôi âm dương để có khả năng duy trì sự sống, khi thân tướng của muông thú được sinh ra khỏi con thú mẹ thì linh hồn sẽ thiết nhập vào để duy trì sự sống cho muông thú.

-   Yếu tố thứ 3, là trí tuệ. Sau khi những con thú được sinh ra, chúng sẽ học tập theo những con thú lớn hơn về việc đi đứng, ăn uống, săn mồi, phân biệt nguy hiểm và liên kết với đồng loại để bảo vệ nhau. Kinh nghiệm sinh tồn và phát triển trong thế giới quan của chúng được gọi là Trí tuệ. Bản chất là tổng hợp các mã sóng trí tuệ có được trong cuộc sống để truyền vào phôi âm dương gốc trong linh hồn chúng.

Như vậy, đối với muông thú cũng được hình thành bởi 3 hình tướng hợp thành con thú hoàn chỉnh. Còn tổ tiên của muông thú chính là năng lượng âm dương do hội đồng tuệ linh tạo ra.

2.3.12. Tam hợp hiện tượng

Tất cả các hiện tượng, tia sét, chớp, mưa, nắng, bão… đều được hình thành bởi thuyết tam hợp. Đó là các mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm hay dương hay trung tính; đó là năng lượng phát ra từ sóng điện của mã sóng trí tuệ; đó là hình tướng của tia sét, tia chớp, mưa, nắng… Do đó, bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ đều do tam hợp yếu tố mà tạo thành.

2.3.13. Tam hợp sự việc

Sự việc bao gồm: hội họp, làm việc, bàn bạc, trao đổi… giữa người với người, giữa người với muông thú, giữa người với tuệ linh, giữa tuệ linh với tuệ linh, giữa muông thú với muông thú… Sự việc cũng là do tam hợp yếu tố mà thành. Đó là hình tướng của sự việc (nhiều người, nhiều tuệ, nhiều muông thú đang trao đổi, bàn bạc); đó là trí tuệ được sinh phát ra từ nhiều người, tuệ linh, muông thú; đó là năng lượng của sự việc được phát ra từ trí tuệ của sự việc. Như vậy, ta thấy ngay cả sự việc cũng được hình thành bởi thuyết tam hợp.

2.3.14. Tam hợp vũ trụ

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành vũ trụ gồm có, liên kết giữa vô số các sợi mã sóng trí tuệ[?], liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng giữa các hành tinh với nhau trong toàn bộ vũ trụ. Chỉ có một vũ trụ duy nhất và còn lại là không gian vô cùng vô tận của năng lượng hoại diệt[?]. Vũ trụ có hình tướng giống như một tinh cầu hình tròn khổng lồ, chứa đựng vô số giải ngân hà. Vũ trụ luôn vận động, đó là vũ trụ luôn quay tròn để sinh nhiệt nhằm tồn tại và phát triển sự sống khắp vũ trụ.

Xét theo thuyết tam hợp[?], từ hạt năng lượng cho đến vạn vật, con người, tuệ linh, hành tinh. Ta thấy vũ trụ được hình thành từ các mã sóng trí tuệ, từ đơn giản cho đến rất phức tạp để sinh phát ra trạng thái năng lượng, và khi đó hình tướng cũng hình thành. Cụ thể, vũ trụ có hình tướng là quả tinh cầu khổng lồ, với vô số giải ngân hà, trong mỗi dải ngân hà có vô số hệ mặt trời, trong mỗi hệ mặt trời có vô số hành tinh; vũ trụ có năng lượng, tức là có năm nhóm năng lượng, hai siêu hạt năng lượng để duy trì vũ trụ tồn tại, phát triển; năng lượng lại do các mã sóng trí tuệ sinh phát ra mà thành. Như vậy, vũ trụ vẫn là tam hợp mà thành.

Học thuyết tam hợp chính là lý luận biện chứng thống nhất, phân tích, lý giải sự hình thành của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng của trong và ngoài vũ trụ, trời và người. Vì là học thuyết thống nhất có lý luận biện chứng, nên sẽ không có vật chất nào, hiện tượng nào, sự việc nào trong và ngoài vũ trụ, trời và người không do yếu tố tam hợp hình thành.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.