3. Năm nhóm năng lượng trong vũ trụ và trời người với bộ lọc

Năm nhóm năng lượng bao gồm: nhóm năng lượng tiêu cực, nhóm năng lượng phát triển, nhóm năng lượng chân tâm, nhóm năng lượng lan tỏa, nhóm năng lượng đoàn kết. Mỗi nhóm hạt năng lượng đều ẩn chứa mã sóng trí tuệ khác nhau, bản chất khác nhau. Do đó chúng ta phải phân loại rõ được năm nhóm này, phân loại rõ từ hạt năng lượng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trời người thuộc đắc tính của từng nhóm. Khi ta phân loại được, hiểu được bản chất, chính là quá trình ta đang thiết lập liên kết mã sóng trí tuệ từ trụ linh của ta tới tất cả vạn vật, sự việc, hiện tượng của cả năm nhóm tầng năng lượng. Khi thiết lập được liên kết mã sóng trí tuệ, thông qua chân lý vạn vật, cực âm của trụ linh trong tuệ linh sẽ hấp thụ mã sóng trí tuệ của cả năm nhóm hạt năng lượng đó về để phục vụ cho việc chuyển hóa thành bộ lọc, chuyển hóa thành các siêu năng lượng.

3.1. Nhóm năng lượng tiêu cực

Nhóm năng lượng tiêu cực là từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trời và người có bản chất là đa sóng điện âm. Đặc tính mã sóng trí tuệ của năng lượng sóng điện âm là hút về, vơ vét về, tham lam về mình.

Những đối tượng của năng lượng tiêu cực trong các dạng sống trong vũ trụ, trời và người:

Dạng sống của năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ. Dạng sống này bao gồm những hạt năng lượng có sóng điện âm. Đó là những hạt năng lượng có trạng thái năng lượng đỏ máu, màu đen, màu xám. Đó là những hạt năng lượng mang sóng điện âm luôn hút về, thu về chính mình.

Dạng sống của vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển. Đó là dạng sống mà ta có thể nhìn được: nước kết tụ, cỏ cây hút nước, mây kết tụ, đất, đá, trái đất, những hành tinh có lực hút (mang sóng điện đa âm), những vật chất lỏng kết dính lại với nhau, vật chất rắn kết dính lại với nhau. Đó là những vật chất mang tính sóng điện âm là thu về, kết dính lại nhau.

Dạng sống của tuệ linh trong vũ trụ. Đó là các tuệ linh bị ngã quỷ, những tuệ linh bị đa sóng điện âm trong trụ linh (chứa đựng hạt năng lượng gốc là màu đen, màu đỏ máu, màu xám đen), những tuệ linh đang bị năng lượng hoại diệt đồng hóa làm đứt liên kết hạt năng lượng và thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ trong trụ linh. Đó là sự việc các tuệ linh đi hấp thụ năng lượng hoại diệt để chuyển hóa thành năng lượng của sự sống.

Dạng sống của muông thú. Đó là những con thú đi săn mồi, giết hạt những con thú khác, những con thú ăn cỏ cây, những con thú uống nước.

Dạng sống của con người. Đó là sự việc con người ăn uống, con người nghỉ ngủ. Đó là những người vi phạm luật nhân quả. Những người làm việc lợi mình mà gây hại tới trời người. Đặc biệt những người tâm ngã quỷ, hành nghề mê tín dị đoan, giết hại người và muông thú.

3.2. Nhóm năng lượng phát triển

Nhóm năng lượng phát triển là từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trời và người có bản chất là đa sóng điện dương. Đặc tính mã sóng trí tuệ trong năng lượng phát triển là miệt mài phát triển vì lợi ích vạn vật trời người mà không màng đến mình.

Những đối tượng của năng lượng phát triển trong các dạng sống trong vũ trụ, trời và người:

Dạng sống của năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ. Dạng sống này bao gồm những hạt năng lượng có sóng điện dương. Đó là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng màu xanh lá là kích thích sự phát triển.

Dạng sống của vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển. Đó là dạng sống mà ta có thể nhìn được: nước giúp cây phát triển, cỏ cây phát triển thành rừng cây, vạn vật liên kết cấu tạo thành vật chất, cấu tạo thành các hành tinh.

Dạng sống của tuệ linh trong vũ trụ. Đó là các tuệ linh nghiên cứu các công trình năng lượng, nghiên cứu các công trình giúp nhân loại phát triển. Những tuệ linh này ở hội đồng cõi trời vị Tuệ linh đầu tiên. Sự hình thành các tuệ linh mới.

Dạng sống của muông thú. Đó là những con thú con được hình thành. Đó là những con thú, chim muông mang hạt cây đi gieo trồng phát triển thành những cây con.

Dạng sống của con người. Đó là sự việc con người sinh con để phát triển giống nòi. Đó là những nhà khoa học. Đó là những chủ doanh nghiệp. Đó là những người công nhân. Đó là người nông dân. Đó là sự nên duyên vợ chồng để phát triển nhân loại và giống nòi.

3.3. Nhóm năng lượng lan tỏa

Nhóm năng lượng lan tỏa là từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trời và người có bản chất là đa sóng điện dương. Đặc tính mã sóng trí tuệ của năng lượng lan tỏa là cho đi, tỏa đi, lan tỏa lợi ích cho trời người mà không màng đến ta.

Những đối tượng của năng lượng lan tỏa trong các dạng sống trong vũ trụ, trời và người:

Dạng sống của năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ. Dạng sống này bao gồm những hạt năng lượng có sóng điện dương. Đó là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng đỏ lửa, tỏa ra nhiệt lượng, lan tỏa, cho đi để phát triển.

Dạng sống của vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển. Đó là dạng sống mà ta có thể nhìn được: cây tỏa oxy, đá tỏa ra năng lượng silic, nước bốc hơi, lửa, mặt trời, những hành tinh mang sóng điện dương.

Dạng sống của tuệ linh trong vũ trụ. Đó là những tuệ linh đang lan truyền con đường phát triển, đoàn kết. Đó là những tuệ linh như Phật, bồ tát, Chú jesus, nhà tiên tri Mohammed. Đó là vô số tuệ linh đang lan tỏa giá trị lợi ích cho trời người mà không màng gì đến mình.

Dạng sống của muông thú. Đó là sự giúp đỡ giữa các con thú trong từng bầy đàn. Sự cứu giúp nhau của muông thú. Đó là sự cho đi mà không màng gì đến mình.

Dạng sống của con người. Đó là những nhà giáo đang lan tỏa tri thức. Đó là tôn giáo đang lan tỏa giá trị đạo đức đúng và tuân thủ quy luật tự nhiên. Đó là những người đã và đang lan truyền chân lý sống, giá trị đạo đức. Đó là những người đang hành thiện giúp người và vạn vật.

3.4. Nhóm năng lượng chân tâm

Nhóm năng lượng chân tâm là từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trời và người có bản chất là mang sóng điện trung tính (không âm cũng không dương). Đặc tính của sóng điện trung tính là không hút cũng không tỏa. Nó sẽ tùy theo sự hợp với năng lượng có sóng điện dương hay âm mà chuyển hóa theo.

Những đối tượng của năng lượng chân tâm trong các dạng sống trong vũ trụ, trời và người:

Dạng sống của năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ. Dạng sống này là những hạt năng lượng có sóng điện trung tính. Đó là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trắng trong. Đặc tính sóng điện là không cho đi cũng không hút về. Sẽ trung hòa được với tất cả các năng lượng khác.

Dạng sống của vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển. Đó là dạng sống mà ta có thể nhìn được: nước thanh lọc, đất đá thanh lọc năng lượng, cỏ cây thanh lọc năng lượng, các hành tinh, vật chất có sóng điện trung tính.

Dạng sống của tuệ linh trong vũ trụ. Đó là các tuệ linh không thiện cũng không ác. Đó là những tuệ linh mới được sinh ra, những thánh thần, những chư tiên.

Dạng sống của muông thú. Đó là những con thú không săn mồi, những con thú sinh tồn bằng cỏ cây.

Dạng sống của con người. Đó là sự việc con người nghỉ, ngủ, trẻ em. Đó là những người không thiện, không ác.

3.5. Nhóm năng lượng đoàn kết

Nhóm năng lượng đoàn kết là từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, trời và người có bản chất là đa sóng điện dương. Đặc tính mã sóng trí tuệ của năng lượng đoàn kết là thấu hiểu, đồng cảm với tất cả các nhóm năng lượng khác để lan tỏa tri thức, lan tỏa lợi ích cho sự phát triển của trời người mà không màng gì đến mình.

Những đối tượng của năng lượng đoàn kết trong các dạng sống trong vũ trụ, trời và người:

Dạng sống của năm nhóm năng lượng cấu thành vũ trụ có liên kết dây bởi mã sóng trí tuệ. Dạng sống này bao gồm những hạt năng lượng có sóng điện dương. Đó là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng màu vàng, tỏa ra nhiệt lượng, lan tỏa, phát triển, cho đi mà không màng gì đến mình.

Dạng sống của vạn vật, sự việc, hiện tượng có mã sóng trí tuệ đơn giản, không tự di chuyển. Đó là dạng sống mà ta có thể nhìn được: rừng cây, sông, biển, hồ, hệ mặt trời, dải ngân hà, vũ trụ.

Dạng sống của tuệ linh trong vũ trụ. Đó là những tuệ linh đang lan truyền ánh sáng của hai chân lý chiếu khắp trời người, dẫn dắt tất cả trời người cùng chuyển hóa, cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Dạng sống của muông thú. Đó là liên kết bầy đàn, sự giúp đỡ nhau của muông thú.

Dạng sống của con người. Đó là những người đã và đang lan tỏa hai chân lý dẫn dắt chúng sinh và trời người cùng tu luyện cải tạo trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Việc thấu hiểu và phân loại được năm nhóm năng lượng với mã sóng trí tuệ thuộc sóng điện âm hay sóng điện dương hay sóng điện trung tính sẽ giúp cho quá trình luyện tập chuyển hóa bộ lọc năng lượng thành công. Quá trình thấu hiểu năm nhóm năng lượng này sẽ cảm thấy khô khan, khó tiếp thu. Tuy nhiên, cái chúng ta cần luyện là thấu hiểu bản chất của mã sóng trí tuệ đã được phân loại ra. Khi luyện và đưa tất cả mã sóng trí tuệ vào trụ linh sẽ giúp cho ta dễ dàng tổng hòa và chuyển hóa thành công được trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Đó là tổng hợp được cấu trúc sóng điện của từng nhóm trở thành cấu trúc, đặc tính của trụ linh là sóng điện âm thì hút các năng lượng khác về, sóng điện trung tính thì chuyển hóa, và sóng điện dương là lan tỏa các siêu năng lượng ra.

Như vậy bộ lọc năng lượng của trụ linh là tổng hòa được cấu trúc sóng điện của năm nhóm năng lượng trong trụ linh của tuệ linh. Đó là sức mạnh của bộ lọc năng lượng trong trụ linh.
Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.