Bài thần chú Bát Không Phật Đạo

a. Nguồn gốc hình thành Bát Không Tâm Chú

Bát Không Chân Kinh (Bát Không Phật Đạo) hay còn gọi là Bát Không Tâm chú là kết tinh của chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ thông qua 8 bài giảng về hình tướng, về trí tuệ, về tâm, về hành, về đạo, về tuệ, về phật, về nguyện của tất cả vạn vật trời người trong vũ trụ. Bát Không Chân Kinh là lý luận thật nhất, là sự thật của vạn vật vũ trụ. Thông qua chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ như là mặt trời chiếu sáng sự thật của vạn vật trời người vũ trụ, xua tan đêm tối mịt mù u mê mà quỷ đã gieo rắc cho chúng sinh. Là bảng tham chiếu sự thật cho trời người trong vũ trụ nhìn nhận, thấu hiểu và hành đạo đúng tại cõi trần nhân sinh này để nhanh chóng quá trình cải tạo thành công viên mãn bộ lọc năng lượng cho tuệ linh. Khi mỗi hành giả, mỗi chúng sinh thấu hiểu chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ, dùng hai chân lý đó để thấu hiểu từng bài trong Bát Không Chân Kinh và hành đạo cải tạo chính mình và cải tạo thế giới quan thì trong chính tâm của mỗi hành giả sinh khởi được tầng năng lượng màu vàng. Tầng năng lượng màu vàng là sức mạnh của tâm từ bi vô lượng, là sức mạnh của sự thật để hóa giải hết thẩy ma đạo, tiếp dẫn chúng sinh trên con đường Hoàn Đạo viên mãn. Đó là tâm pháp, là bộ lọc năng lượng trong trụ linh của tuệ linh để tỏa ra tầng năng lượng khí vàng nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển sự sống của vũ trụ.

Khi Thấu hiểu Bát Không Chân Kinh thì tinh tà, ma quỷ không thể an trụ trong ta được. Khi chưa thấu hiểu thì hành giả cần nương tựa vào thần chú của Bát Không Chân Kinh (thần chú Bát Không Phật Đạo), bởi Bát Không Chân Kinh là mặt trời của hai chân lý, do đó hành giả nương tựa vào Bát Không Chân Kinh là nương tựa vào ánh sáng mặt trời của hai chân lý. Nương tựa vào ánh sáng mặt trời để an vui trong sự thật, để rời xa cảnh mê lầm u mê như đêm tối mịt mù của ngã quỷ. Khi đã thấu hiểu Bát Không Chân Kinh thông qua hai chân lý thì đó là cảnh ta đã an trụ và sống trong ánh sáng mặt trời. Đó là sức mạnh của Đức Ngũ Âm Hóa Đồng đã và đang hóa độ, phổ độ, cứu độ hết thẩy chúng sinh trời người, tiếp dẫn chúng sinh trời người đến đích của con đường giác ngộ viên mãn.

Bát Không Phật Đạo

Nam Mô Nhật Sư – Bồ Đề Tâm Phật

Tâm Hành. Hóa:

Tướng Vô Tướng, Trí Vô Trí

Tâm Vô Tâm, Hành Vô Hành

Đạo Vô Đạo, Tuệ Vô Tuệ

Phật Vô Phật, Nguyện Vô Nguyện

Hành Giả Tâm Hành. Hóa

Bát Không Phật Đạo, Nhất Tâm Giác Ngộ”.

b. Phương pháp trì tụng bộ thần chú

Nghĩ về Đức Ngũ Âm Hóa Đồng: Ngài A Di Di Đà và Nhật Sự Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tụng bộ thần chú này bất cứ nơi đâu và trong mọi hoàn cảnh: giải bùa, đi đường bất an, ở nơi điền thổ, chùa chiền, đền thờ mà thấy bất an bởi quỷ và tinh tà hay âm binh, ở nơi có âm binh…

c.Tác dụng của bộ thần chú Địa Phật – Tâm chú

Bát Không Phật Đạo chính là Bát Không Chân Kinh, là thần chú của tất cả thần chú, là pháp của tất cả pháp, là trí tuệ giác ngộ vô lượng, là tâm từ bi vô lượng, là mặt trời tỏa ánh sáng hào quang màu vàng vô lượng. Do đó không có pháp môn nào trong vô lượng trời người có thể dẫn dắt chúng sinh đến con đường Hoàn Đạo viên mãn như Bát Không Chân Kinh. Vì vậy khi tụng bài chú này thì Quỷ, tinh tà, âm binh, cô hồn, bùa chú sẽ được thần lực của hai ngài hóa độ cho họ siêu thoát.

 

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.