Bài thần chú Địa Phật Tâm Chú

a)     Căn nguyên hình thành Địa Phật – Tâm chú

Sau khi cõi trời địa phật được Đức Ngũ Âm Hóa Đồng tạo ra, chúng sinh tu hành theo dòng đạo Phật, sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh trở về Địa phủ để tu hành sám tâm và luyện nguyên khí để tiếp tục hành trình luân hồi trong nhiều kiếp tu hành. Trải qua thời gian dài từ khi đạo Phật được hình thành, chúng sinh trên nhân gian không thấu hiểu về cõi trời này, chúng sinh hoang mang về và sợ hãi về cõi trời Địa phủ. Cõi trời của Quỷ gieo rắc mê tín dị đoan để chúng sinh u mê làm lễ cầu cúng sai trái, chúng truy bắt các tuệ linh và vong linh khi thoát tục cõi trần để hấp thụ nguyên khí của họ và hóa họ thành quỷ mới, chúng khiến họ không đi được vào quy trình luân hồi tu hành.

Khi chúng sinh trên nhân gian u mê sẽ khiến cho vong linh gia tiên của họ ở cõi trời địa phủ cũng u mê và khó giác ngộ theo. Bởi vong linh gia tiên nhanh giác ngộ là do con cháu trên nhân gian nhanh giác ngộ và hành thiện giúp đỡ chúng sinh. Do đó Đức Ngũ Âm Hóa Đồng đã phát nguyện lực đến vô lượng cõi trời người để tạo ra bộ thần chú “Địa Phật – Tâm chú”. Bộ thần chú này là sự nghiêm minh của luật nhân quả và tâm từ bị vô lượng của Đức Ngũ Âm Hóa Đồng. Đó là bộ thần chú mà Đức Ngũ Âm Hóa Đồng đã trao cho Đức Nguyên Linh Địa Phật cùng chư vị Phật và chư vị Bồ tát ở cõi trời Địa Phủ tu luyện và hành theo.

ĐỊA PHẬT – TÂM CHÚ

“Nam Mô Nguyên Linh Địa Phật (3 lần)

Nam Mô Bồ Đề Tạo, Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

1. Nhân sinh – Sinh tướng – Tâm biến – Tam đọa trùng

2. Phù du – Dục – Giới – Chấp – Nghiệp quấn thân

3. Cõi trần – Khổ khổ, Thiên định giới

4. Nguyên – Nghiệp rành rành Nam Tào sổ

5. Hồi tâm – Rời nghiệp, Định tâm – Thân

6. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà – Hoàn tâm

7. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.

 

Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

8. Trùng – Lai – Lượng kiếp, Cửu trùng – Lục căn

9. Nghiệp báo – Hiện kiếp – Quấn thân

Tà tinh – Ma đạo – Trùng trùng – Báo – Lai

10. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Ứng cứu:

Hoàn Đạo – Phủ, Cửu trùng – Lục căn. Hóa

Ngũ Quỷ Thần – Phủ, Tà tinh – Ma đạo. Hóa

Ngã quỷ - Địa ngục. Hóa

11. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An

12. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.

 

Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

13. Trùng – Lai -  Lượng kiếp, Cửu trùng – Lục căn

14. Nghiệp báo – Gia tiên – Cửu huyền

Ngã quỷ - Địa ngục – Trùng trùng – Báo – Lai

15. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Ứng cứu:

Hoàn Đạo – Phủ, Cửu trùng – Lục căn. Hóa

Ngã quỷ - Địa ngục. Hóa

Ngũ Quỷ Thần – Phủ, Thoát tục – Trùng. Hóa

16. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An

17. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.

 

Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

18. Nhân – Nghiệp – Lượng – Tử, bất vãng sanh

Tà  tinh – Ma đạo, bất phân ranh

Đọa thổ - Nghiệp chướng – Chúng sinh nguy

19. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà - Ứng cứu:

Ngũ Quỷ Thần – Phủ, Tà tinh – Ma đạo. Hóa

20. Nhân – Tử - Hộ

Luận kiếp địa âm- Án xà ngữ hồn

Ngũ linh – Hoàn đạo

21. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An

22. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm.

 

Nam Mô Bồ Đề Tạo, Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

23. Pháp nguyệt – Quy tâm, hướng Phật Đạo

Diêm Phủ Đề - Phật vị - Nhật lai

Tiếp dẫn - Ứng – Định – Tâm an

24. Tâm bất quy – Bất Nhật lai

25. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm”

b)    Phương pháp trì tụng bộ thần chú

Trước khi trì tụng phải thấu hiểu cõi trời địa phật, thấu hiểu rằng việc trì tụng bộ thần chú này là nương tựa vào chư vị phật, chư vị bồ tát, ngài đứng đầu cõi trời này là ngài Nguyên Linh Địa Phật của cõi trời địa phật.

Nghĩ về Đức Ngũ Âm Hóa Đồng và nghĩ về ngài Nguyên Linh Địa Phật rồi mới trì tụng.

Trước khi trì tụng bộ chú Địa Phật – Tâm chú thì trì tụng Tịnh độ tâm và Nhật sư – Tâm chú trước.

Tụng bộ thần chú này ở ngoài sân chùa, ngoài sân ngôi nhà ở, ngoài sân nhà thờ họ khi làm lễ phổ độ gia tiên. Hoặc trì tụng bộ chú này khi thắp hương ban thờ gia tiên.

c)     Tác dụng của bộ thần chú Địa Phật – Tâm chú

Bộ thần chú có 5 khổ. Khổ đầu tiên là sám tâm của người trì tụng.

Khổ thứ hai là nhờ chư vị Phật và Bồ tát cõi trời Địa phủ hóa độ, phổ độ, giáo hóa, giải nghiệp cho vong linh thoát tục cõi trần.

Khổ thứ ba là nhờ chư vị Phật và Bồ tát cõi trời Địa phủ hóa độ, phổ độ, giáo hóa, giải nghiệp cho gia tiên dòng họ.

Khổ thứ tư là nhờ chư vị Phật, chư vị Bồ tát cõi trời Địa Phật hóa độ, phổ độ, giáo hóa, giải nghiệp cho vong linh cô hồn.

Khổ thứ năm là nguyện tuân thủ nhân quả và niềm tin của người trì tụng đối với các ngài.

Địa phật – Tâm chú là để nhờ các vị Phật, các vị Bồ tát cõi trời địa phật hóa độ, phổ độ vong linh và gia tiên để giúp họ được siêu thoát ra khỏi các cảnh giới để được luân hồi đảo kiếp mới. Và là hồi hướng cho gia tiên nhanh chóng định thần mà giác ngộ để được siêu thoát kiếp mới.

Địa phật – Tâm chú là nguyện lực của Đức Ngũ Âm Hóa Đồng mà chư vị Phật, chư vị Bồ tát cõi trời Địa Phật đang tu luyện và hành theo. Do đó bất kỳ chúng sinh nào trì tụng hồi hướng gia tiên dòng họ ở cõi trời Địa Phật thì đều được các ngài tiếp dẫn mà giáo hóa, phổ độ, cứu độ cho vong linh được siêu thoát qua các cảnh giới để sớm luân hồi đảo kiếp.

 

 

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.