Bài thần chú Nhật Sư Tâm Chú

Đức Phật Thích Ca với tầng năng lượng hào quang màu vàng như mặt trời tỏa sáng rực rỡ đã chiếu độ an trụ khắp các cõi trời trong vũ trụ để gieo duyên và giáo hóa tất cả tuệ linh trời người trong vũ trụ. Đó là việc ngài chuyển hóa chân lý giác ngộ thành Tâm chú nhiệm màu vô lượng để cho chúng sinh và tuệ linh trời người nương tựa và đón nhận năng lượng sức mạnh từ bi của ngài.

a) Căn nguyên hình thành bộ thần chú

Để hai chân lý được lan tỏa khắp nhân gian tại kiếp ngài là Đức Phật Thích Ca thì đó là thành quả mà ngài đã tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp của ngài, để tri ân công đức tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp và tại kiếp mà ngài truyền giáo lý của hai chân lý, các tuệ linh khắp các cõi trời đều tôn xưng danh hiệu ngài là Đức Nhật Sư – Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là người Thầy của trời người đang mang ánh sáng sự thật của hai chân lý đi hóa độ chúng sinh trời người. Vì ngài đã đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh mà tuệ linh ngài đã tỏa tầng năng lượng màu vàng rực rỡ như mặt trời tỏa ánh sáng, đó là ánh sáng từ bi của sự thật khiến cho màn đêm giả dối u mê chuyển hóa thành giác ngộ sự thật như mặt trời tỏa sáng ban ngày. Tầng năng lượng màu vàng của ngài chính là kim thân của ngài, tầng năng lượng của ngài tỏa sáng và an trụ khắp các cõi trời gọi là kim thân của ngài đã an trụ khắp các cõi trời.

Đứng trước sự hoại diệt của hai chân lý, sự mê lầm của chúng sinh trời người, ngài đã phát nguyện lực tỏa kim thân của ngài an trụ khắp các cõi trời để chúng sinh nương tựa vào tâm pháp của ngài và được ngài gia hộ, dẫn dắt đến bến bờ của sự giác ngộ mà không phân biệt chúng sinh trời người. Tâm pháp của ngài chính là kim thân của ngài, vì vậy ngài chuyển hóa tâm pháp thành thần chú “Nhật Sư – Tâm chú” để dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu và hành theo hai chân lý của hai ngài.

NHẬT SƯ - TÂM CHÚ

Nam Mô Nhật Sư – Bồ Đề Tâm Phật

Kim thân – Nhật lai, khắp cõi. Độ

Ma đạo, khổ khổ, tam đọa trùng

Kim thân – Nhật lai, ứng – Hóa độ

Ma đạo - Hồi tâm, Tiếp - Ứng đạo

Nhật lai, nhật lai, nhật lai, Hoàn đạo”.

b) Phương pháp trì tụng bộ thần chú

Khi trì tụng phải thấu hiểu Nhật Sư – Tâm chú là thần chú tâm pháp mà Đức Nhật sư – Thích ca Mâu Ni Phật đã chuyển hóa từ chân lý giác ngộ của ngài tạo thành bộ thần chú nhiệm màu vô lượng; đó là ánh sáng vô lượng của “Tâm từ bi - Bồ đề Tâm” do công đức tu hành trong vô lượng kiếp mà chiếu độ đến khắp các cõi trời. Và phải hiểu ngài là Phật tổ.

Khi trì tụng phải nhất tâm nghĩ về Đức Ngũ Âm Hóa Đồng và có niềm tin về Đức Nhật Sư Thích Ca.

Trước khi trì tụng “Nhật Sư – Tâm chú” thì phải trì tụng “Tịnh Độ Tâm”.

c) Tác dụng của bộ thần chú

Trong tam giới thiên – địa - nhân có “Tam đọa trùng” là đọa ngã quỷ, đọa súc sinh, đọa địa ngục, trong đó:

+ Đọa ngã quỷ: Là bao gồm hết thẩy các tuệ linh xuống nhân gian tu hành mà tâm chấp ngã sân hận, dẫn đến tạo nghiệp gọi là Ngã quỷ; những Ngã quỷ này sau khi thoát tục cõi trần sẽ đọa vào cửa Ngã quỷ của cõi trời Địa Phật để tu sám tâm rồi luân hồi trên nhân gian; trải qua nhiều kiếp tạo nhiều ác nghiệp, sẽ có những ngã quỷ sẽ không hồi tâm mà được dẫn dắt về cõi trời của Quỷ. Cõi trời quỷ luôn gieo rắc các cảnh ma để cho chúng sinh hưởng lạc mà quên đi cội nguồn và sứ mệnh của nhân loại, chúng an trụ khắp cõi trần nhân gian để tạo ra chiến tranh, tiêu diệt sự sống của cõi trần nhân sinh này, bắt tuệ linh và linh hồn về giáo hóa thành quỷ mới; tinh tà cũng tu theo quỷ nên trở thành phục dịch cho chúng;

+ Đọa súc sinh: Là súc sinh (muông thú), và những chữ nhân trong cõi trần nhân sinh có tâm ngã quỷ cũng là súc sinh; là những chữ nhân tạo ác nghiệp sau khi trả nghiệp tại địa ngục phải đọa thành súc sinh do ác nghiệp kiếp trước theo luật nhân quả báo ứng;

+ Đọa địa ngục: Là những chữ nhân trong cõi trần nhân sinh đã tạo ác nghiệp, sau khi thoát tục cõi trần sẽ phải đọa vào địa ngục; những chữ nhân sống tại cõi trần nhân sinh do kiếp trước tạo nhiều ác nghiệp nên cũng phải sống trong cảnh địa ngục của bệnh tật, chiến tranh, sát hại nhau, mê tín dị đoan, lừa hại nhau.

Tất cả tam đọa trùng đều gọi là “Ma đạo”.

Vì “Kim thân – Nhật lai” là ánh sáng màu vàng tỏa hào quang vô lượng của ngài là hai chân lý đã an trụ tất cả các cõi trời để hóa độ, phổ độ, cứu độ chúng sinh. Khi xung quanh người trì tụng bộ thần chú này có ma quỷ, tinh tà, âm binh, cô hồn, vong linh sẽ được ánh sáng năng lượng của ngài siêu độ và hóa giải cho họ sớm luân hồi tu hành cải tạo trụ linh. Khi người trì tụng bộ thần chú này thì sẽ được ngài gia hộ truyền năng lượng màu vàng vào người trì tụng để họ cân bằng được năng lượng âm dương trong cơ thể, khiến cho ma quỷ nếu đã an trụ trong người sẽ được siêu thoát, khiến cho ma quỷ bên ngoài không thể xâm nhập vào người trì tụng. Dù hết thẩy ma đạo khắp các cõi trời khi hồi tâm hướng Phật sẽ được ánh sáng nhiệm màu của Phật hóa giải ma đạo, tiếp dẫn tu hành hoàn Đạo viên mãn. Và đặc biệt khi trì tụng bộ thần chú này sẽ nhận được sức mạnh tâm từ bi của ngài để dễ dàng vượt qua được các kiếp nạn khổ đau trên hành trình tu hành cải tạo trụ linh được bộ lọc viên mãn.

 

 

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.