Cội nguồn của cõi trời Địa phủ

Cội nguồn của cõi trời Địa phủ


Cõi trời Địa phủ được hình thành sau khi Đức Phật Thích Ca truyền được chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ xuống nhân gian, sau khi ngài và các vị đệ tử của ngài nhập diệt trở về, có nhiều vị đệ tử của ngài đắc phẩm vị Phật và phẩm vị Bồ tát. Vì thấy có nhiều Tuệ linh chuyển hóa được tầng năng lượng trong tâm để duy trì phát triển sự sống nên Đấng tạo hóa đã tạo ra sự sống ở một cõi trời mới, gọi là cõi trời Địa phủ, ngài lập ra các cảnh sống, lập ra mô hình bộ máy quản lý cho cõi trời Địa phủ. Đức Phật Thích Ca lập ra phương pháp giáo hóa bằng Chân tâm cho các Tuệ linh và linh hồn sau khi thoát tục cõi trần trở về Địa phủ để tu tập trước khi luân hồi trên nhân gian. 
Sau khi Đấng tạo hóa và Đức Phật Thích Ca tạo lập sự sống và mô hình cũng như phương pháp giáo hóa cho cõi trời Địa phủ, có rất nhiều các Tuệ linh đã đắc phẩm vị Phật và Bồ tát phát nguyện với hai ngài để trở về cõi trời Địa phủ quản lý và giáo hóa chúng sinh cõi trời đó bằng tầng năng lượng giác ngộ mà họ đã đạt được. Như vậy cõi trời Địa phủ do hai ngài tạo hóa ra, và các Tuệ linh là đệ tử của Đức Phật Thích Ca phát nguyện lực về cai quản và giáo hóa cõi trời đó. Các Tuệ linh cai quản cõi trời Địa phủ vì chưa đắc được bộ lọc năng lượng nên vẫn phải luân hồi xuống nhân gian để trải qua hết các kiếp nạn khổ đau để cải tạo thành công bộ lọc năng lượng viên mãn.
Đạo Thiên chúa cũng có cõi trời Địa phủ riêng, và để lập ra cõi trời Địa phủ của đạo Thiên chúa thì Đấng tạo hóa đã cùng ngài Jesu tạo lập ra mô hình và bộ máy quản lý cũng như phương pháp giáo hóa riêng theo giáo lý của dòng đạo Thiên chúa. Đạo Hồi cũng như vậy, họ cũng có cõi trời Địa phủ riêng và cũng là do Đấng tạo hóa cùng ngài Mohammed tạo lập ra.

Mục đích tạo lập cõi trời Địa phủ:


Việc các dòng đạo lập ra các cõi trời Địa phủ riêng nhằm dùng giáo lý giáo hóa cho các vong linh để họ nhận thức được việc họ đã tạo ra nghiệp lực trên nhân gian, giúp họ sám tâm với những nghiệp lực đã tạo ra. Thông qua các cảnh giới tại cõi trời Địa phủ để giúp cho các vong linh thấu hiểu được những nghiệp lực mà kiếp sau không vi phạm, thấu hiểu được việc hành thiện để kiếp sau tinh tấn việc hành thiện. Đặc biệt tại cõi trời Địa phủ là nơi tu luyện dưỡng nguyên khí cho các vong linh có đủ năng lượng dương để đảm bảo khi luân hồi họ có đủ sức mạnh để vượt qua các kiếp nạn khổ đau, nhanh chóng vượt qua hết các kiếp nạn khổ đau trong nhiều kiếp để đắc được bộ lọc năng lượng cho Tuệ linh hay linh hồn. Nếu không đảm bảo có năng lượng dương khí là nguyên khí đủ mạnh thì khi luân hồi làm người, họ dễ dàng chết yểu hoặc không đủ sức mạnh vượt qua được các kiếp nạn khổ đau. 
Khi chưa có các dòng đạo, chưa có cõi trời Địa phủ nào, hoặc hiện nay chúng sinh không theo dòng đạo nào thì chúng sinh tu hành dưới nhân gian tùy theo nghiệp lực nhẹ hay nặng, tùy theo phước báo, tùy theo mức độ năng lượng nguyên khí bị suy giảm ít hay nhiều mà sẽ luân hồi thành súc sinh hay luân hồi làm người. Nếu chúng sinh tạo nghiệp nhẹ thì được luân hồi đầu thai làm người nếu năng lượng nguyên khí đủ mạnh, nếu chúng sinh tạo nghiệp nặng thì sẽ phải luân hồi đầu thai làm muông thú lành hiền để dưỡng lại nguyên khí và trả nghiệp lực cho việc tạo nghiệp kiếp làm người trước đó. Tất cả việc luân hồi đều do hội đồng biên bản luật của Đấng tạo hóa vận hành. Như vậy những chúng sinh không theo dòng đạo nào hiện nay, và những chúng sinh sống tại các kiếp quá khứ khi chưa có cõi trời Địa phủ thì họ sẽ không có cơ hội được tu luyện sám tâm, không có cơ hội được đúc kết kinh nghiệm tu hành sau một kiếp, họ không có cơ hội được luyện nguyên khí trước khi luân hồi. Do đó khi luân hồi kiếp mới họ sẽ không có kinh nghiệm bởi giáo lý giáo hóa mà nhanh chóng vượt qua được các kiếp nạn khổ đau.
Như vậy cõi trời Địa Phật là cõi trời do những vị Phật, Bồ tát dùng chân lý, giáo lý để giáo hóa các vong linh, trợ giúp cho các Tuệ linh và linh hồn có kinh nghiệm vượt qua các kiếp nạn khổ đau trên con đường tu hành ở nhân gian để nhanh chóng đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn. Cõi trời Địa Phật tuy là cõi tạm cho hành giả trên hành trình tu hành trong vô lượng kiếp nhưng nó vô cùng quan trọng để giúp hành giả rút ngắn được hành trình tu hành để nhanh chóng đặc được Hoàn đạo viên mãn.
Cõi trời Địa phủ có 4 hội đồng quản lý và 3 cảnh sống để tiếp dẫn chúng sinh thoát tục cõi trần trở về Địa phủ tu luyện trong 3 cảnh sống để tiếp tục hành trình luân hồi đảo kiếp.

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.