IV- Phương pháp hóa độ cho vong linh nhanh luân hồi đảo kiếp sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh

Hóa độ chính là siêu thoát cho vong linh sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh để nhanh chóng được luân hồi đảo kiếp. Siêu thoát sẽ có 4 mức độ như sau:

Mức độ 1: Siêu thoát về Địa phủ sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh. Ở mức độ này chỉ cần vong linh được trở về Địa phủ, dù là trong cửa ngục Ngã quỷ thì cũng đã là được siêu thoát về Địa phủ. Bởi có nhiều vong linh bị đọa trên nhân gian vì nhiều nguyên nhân nên không được trở về Địa phủ, họ không thể bước được vào vòng luân hồi để tiếp tục tu hành cải tạo Tuệ linh. Dù là vào địa ngục Ngã quỷ thì cũng là đã được vào quy trình luân hồi, nên cũng coi là điều tốt ban đầu.

Mức độ 2: Siêu thoát khỏi cảnh địa ngục - Ngã quỷ ở dưới Địa phủ sang cảnh sống âm. Đó là đẩy nhanh tốc độ giúp vong linh thấu hiểu nghiệp lực đã tạo trên nhân gian khi sống, giúp vong linh nhanh chóng định thần để tâm không còn bấn loạn mà bị tra tấn hành hình nữa.

Mức độ 3: Siêu thoát khỏi cảnh địa âm để sang cảnh địa Phật. Đó là đẩy nhanh quá trình diệt chấp ngã của vong linh để chuyển sang cảnh tu luyện nguyên thần, chờ ngày luân hồi đầu thai kiếp mới.

Mức độ 4: Siêu thoát khỏi cõi trời địa Phật để luân hồi lên kiếp mới. Dù có đầu thai thành súc sinh hay tiếp tục làm người thì vẫn là rất tốt và đáng mừng, vì họ đang được bước những bước dài trên con đường tu hành, phải trải qua nhiều kiếp để cải tạo được bộ lọc năng lượng viên mãn cho Tuệ linh hay linh hồn.

Phương pháp hóa độ cho vong linh sau khi thoát tục cõi trần nhanh được luân hồi sang kiếp mới:

+ Mỗi chúng sinh khi còn sống nên học tập, nghiên cứu chân lý vạn vật, chân lý giác ngộ, rời xa nghiệp lực và hành thiện giúp người. Sau thoát tục cõi trần sẽ được sống cảnh địa Phật và luân hồi ngay. Cứ đạt được các thành tựu đó thì chỉ cần vài kiếp tinh tấn tu hành sẽ đắc được bộ lọc năng lượng cho Tuệ linh để trở về với phẩm vị Phật vị và quả Không;

+ Mỗi chữ Nhân là bậc con cháu, nên học tập nghiên cứu chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ để thiền định đến cõi trời Địa phủ thuyết pháp cho gia tiên trong tất cả các cảnh giới để gia tiên nhanh được siêu thoát từng cảnh giới. Nếu không có khả năng thuyết pháp thì dùng Chân tâm tấu thiên địa và nhờ hội đồng hoàn đạo ở cõi trời Địa phủ giảng đạo cho gia tiên;

+ Con cháu trên nhân gian phải hành thiện, không hành nghề tạo nghiệp thì sẽ thúc đẩy cho gia tiên nhanh định thần và giác ngộ để siêu thoát các cảnh giới.

Như vậy cõi trời địa Phật là cõi trời của chư vị Phật và chư vị Bồ tát giáo hóa vong linh của chúng sinh sau khi thoát tục cõi trần nhân sinh. Đây là cõi trời cần phải đến để cho trời người tu hành dưới nhân gian nhanh chóng có kinh nghiệm vượt qua được các kiếp nạn khổ đau, nhanh chóng hoàn thành các kiếp tu hành với việc đắc được bộ lọc năng lượng. Cõi trời địa Phật là cõi trời nghiêm minh của thực thi luật nhân quả và cũng là cõi trời của tâm từ bi vô lượng. Các ngài đã tạo ra và gieo vô số duyên để trợ giúp cho chúng sinh và vong linh nhanh đạt được sự giác ngộ. Do đó chúng sinh phải thấu hiểu và cùng hợp duyên với các ngài ở cõi trời Địa phủ, dẫn dắt và cứu giúp hết thảy trời người vượt qua hết các kiếp nạn khổ đau bằng hai chân lý của Đức Ngũ Âm Hóa Đồng.

Các bài viết khác

Địa chỉ: Văn Phòng Khai Tâm - 138 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Biên soạn: Thầy Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo).
Website có đăng ký bản quyền, Vui lòng trích dẫn nội dung hoặc liên hệ với chúng tôi để chia sẻ bản quyền.