Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ là hai di sản của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh (Tâm) và con người. Hai chân lý là ánh sáng trí tuệ vô lượng, là phương thuốc, là con đường, là phương pháp duy nhất giúp Tuệ linh (Tâm) và con người chuyển sinh bền vững, đó là đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ – đắc được bộ lọc năng lượng trong trụ linh.

Những tri thức của Hai Chân Lý được tác giả, triết gia Hoàng Văn Trường (Nhật Sư Hoàn Đạo) giải mã và xây dựng hoàn chỉnh trong 3 cuốn sách:

1) Cuốn sách Hai Chân Lý Với Bát Không Hoàn Đạo: đó là những tri thức triết học giải mã tận cùng về sự thật của cội nguồn, bản chất của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người; đó là soi sáng, phơi bày sự thật về các con đường chuyển sinh, về con đường chuyển sinh bền vững, về Đạo hợp nhất của Vũ trụ mà Tuệ linh, con người đang tìm kiếm.

2) Cuốn sách Hạt Năng Lượng Tận Cùng Và Những Bản Chất, Cơ Chế Vận Hành Vũ Trụ: đó là những tri thức về hạt năng lượng tận cùng, những bản chất, những cơ chế, những quy luật vận hành vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người; đó là những ánh sáng trí tuệ của hai chân lý.

3) Cuốn sách Thực Hành Sản Sinh Hạt Năng Lượng: đó là thực hành cơ chế sản sinh hạt năng lượng tận cùng – hạt năng lượng nhân quả thông qua vòng tròn sản sinh hạt; đó là kết quả minh chứng cho ánh sáng trí tuệ siêu việt của hai chân lý.

Con người tồn tại, hiện hữu ở kiếp người này cần phải trả lời được 3 câu hỏi:

1- Ta là ai? Hoặc: Ai là ta?

Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp ta thấu hiểu quá khứ trong vô lượng kiếp, ta đến từ đâu, thành tựu đã đạt được là những gì, thiệt hại đã gây ra là những gì.

2- Sứ mệnh của ta ở kiếp này là gì?

Khi thấu hiểu được ta là ai, các kiếp tu hành trong quá khứ và thành tựu hay thiệt hại đã có thì ta sẽ biết sứ mệnh của ta tại kiếp này, đó là hiện tại.

3- Chết xong ta đi về đâu?

Làm được sứ mệnh hay không làm được sứ mệnh thì ta đã trả lời được tương lai của ta sẽ phải luân hồi đảo kiếp hay đọa thành súc sinh, ngã quỷ, địa ngục hay được trở về quê hương. Ta không những phải trả lời được và làm tốt nhiệm vụ ở 3 câu hỏi trên cho ta, mà còn phải trả lời được 3 câu hỏi đó cho tất cả các nhóm vật chất: Vạn vật là gì? Sứ mệnh của vạn vật? Chết xong vạn vật đi về đâu? Để trả lời được 3 câu hỏi trên chúng ta phải thấu hiểu cơ chế vận hành của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Đó là cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng. Để thấu hiểu cơ chế vận hành của hai Chân lý thì chúng ta phải thấu hiểu cơ chế quay tròn, tam hợp, thông tin, hạt năng lượng tận cùng.

Khi chúng ta thấu hiểu hai Chân lý và các cơ chế vận hành của hai Chân lý, chúng ta sẽ thấu hiểu và giải mã được vạn vật (Tướng) được sinh ra như thế nào, vạn vật mất đi do nguyên nhân nào, khổ đau của vạn vật như thế nào, vạn vật hết khổ đau khi nào, các con đường chuyển sinh của vạn vật. Thấu hiểu và giải mã được vạn vật, chúng ta sẽ trả lời được 3 câu hỏi cho chính con người và vạn vật. Từ đó, con người và vạn vật sẽ lựa chọn được con đường chuyển sinh bền vững.

Những tri thức siêu việt trong cuốn “Hai Chân Lý Với Bát Không Hoàn Đạo” đã giải mã tận cùng: cội nguồn của Vũ trụ; cội nguồn của nhân loại; bản chất của tất cả Trụ linh của Tuệ linh; bản chất của tất cả vạn vật trong Vũ trụ; bản chất của năng lượng hoại diệt; nguyên nhân khổ đau của Tuệ linh, con người và vạn vật trong Vũ trụ; các con đường chuyển sinh của Tuệ linh, con người và vạn vật Vũ trụ. Đặc biệt, tri thức siêu việt của hai Chân lý đã đưa ra được con đường, phương pháp siêu việt nhất để tất cả Tuệ linh, con người cùng nhau thực hành chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Đắc được bộ lọc năng lượng chính là đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ.

Để đắc được Đạo hợp nhất của Vũ trụ, tất cả Tuệ linh phải tu hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Thông qua hình tướng Đạo để tìm được Tâm Đạo, đó là tìm được con đường giải thoát khổ đau của dạng sống Tuệ linh, con người và vạn vật bên trong và bên ngoài Vũ trụ.

Đặc biệt, tri thức siêu việt của Hai Chân lý đã hợp nhất, thống nhất được giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm. Điều này cho thấy rằng, tất cả đều là vật chất, đó là các nhóm vật chất khác nhau bởi sự hợp thành từ những loại hạt năng lượng tận cùng có mã sóng rung động từ giản đơn cho tới siêu phức tạp.
***************