Bài 15: Bài Tướng

Bài Tướng được hiểu là Tướng Vô Tướng. Tướng Vô Tướng được kết cấu thành 3 phần. Chữ Tướng đầu tiên là khái niệm và bản chất của các cấu trúc Tướng. Chữ Vô là Chân lý Vạn vật với các con đường chuyển sinh của Tướng. Chữ Tướng cuối cùng là Chân lý Giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất cho Tướng.

Trong bài Tướng này, tất cả các Tướng trong và ngoài vũ trụ sẽ được phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật bằng hai Chân lý. Đặc biệt, con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Do đó, ngoài việc phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật về cấu trúc Tướng của Tuệ linh và con người, hai Chân lý sẽ giúp cho toàn bộ cấu trúc Tướng của con người và Tuệ linh được thức tỉnh để ý thức trách nhiệm và hoàn thành sứ mệnh của mình.

I. Khái niệm về Tướng

Tướng là các cấu trúc vật chất. Bao gồm nhóm vật chất cội nguồn, nhóm vật chất hoại diệt, nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất bao trùm trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và người.

II. Bản chất của Tướng

Tướng chính là tất cả các cấu trúc vật chất bao trùm trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và người. Tướng gồm có các nhóm vật chất cội nguồn, nhóm vật chất hoại diệt, nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất.

Bản chất của Tướng gồm có: các nhóm vật chất (Tướng); các cấu trúc cấu tạo thành vật chất (Tướng); các cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh, con người; các loại Tướng Kết – Định – Tỏa của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ.

1. Các nhóm vật chất (Tướng)

Vạn vật bao trùm toàn bộ trong và ngoài Vũ trụ gồm có

5 nhóm vật chất (Tướng) như sau:

 • Nhóm vật chất cội nguồn: đây là nhóm hạt sóng xanh nõn chuối. Bản chất của loại hạt sóng này là chúng chưa chuyển sinh thành loại hạt năng lượng nào cả. Do quá trình di chuyển và sứ mệnh của chúng mà chúng đã phân tách rồi chuyển sinh thành nhóm vật chất hoại diệt (năng lượng hoại diệt). Đặc biệt là thông qua nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt bị kích nổ, hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường đó và chuyển sinh thành phôi năng lượng âm dương. Đó là khởi đầu cho sự hình thành 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ. Chính vì vậy, nhóm hạt sóng xanh được gọi là nhóm vật chất cội nguồn của trong và ngoài Vũ trụ.
 • Nhóm vật chất hoại diệt: đây là nhóm năng lượng hoại diệt. Nhóm năng lượng hoại diệt là những hạt năng lượng tận cùng được chuyển sinh từ những hạt sóng xanh. Năng lượng hoại diệt do không liên kết để nâng cấp cấu trúc nên chúng chỉ là hạt đơn độc lập hình elip. Bản chất của loại vật chất hoại diệt này là làm phân rã và đồng hóa các cấu trúc vật chất khác.
 • Nhóm vật chất giản đơn: là những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính của 5 nhóm hạt có mã sóng trí tuệ giản đơn. Đó là những phôi năng lượng âm dương được liên kết bởi các hạt năng lượng âm dương tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn. Đó là những cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng âm dương tổng hợp mở rộng mang mã sóng trí tuệ giản đơn. Đó là những cấu trúc Trụ linh có mã sóng trí tuệ giản đơn liên kết lại tạo thành những nguyên tử. Đó là những cấu trúc phân tử được liên kết từ những nguyên tử có mã sóng trí tuệ giản đơn. Đó là những tế bào. Đó là những vật chất rắn, vật chất lỏng, vật chất khí, là cỏ cây, đất đá, kim loại, động vật, con người, muông thú, hành tinh, khối thiên hà, tất cả các khối thiên hà tạo thành hình hài của Vũ trụ.
 • Nhóm vật chất phức tạp: là những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính của 5 nhóm hạt có mã sóng trí tuệ phức tạp. Đó là những cấu trúc phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ phức tạp. Đó là những cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài có mã sóng trí tuệ phức tạp. Đó là những cấu trúc năng lượng phức tạp trưởng thành – linh hồn an trụ trong cây, trong đất đá, trong muông thú. Đó là những trường năng lượng vận hành sự vận động của Vũ trụ.
 • Nhóm siêu vật chất: là những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính của 5 nhóm hạt có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Đó là những cấu trúc phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Đó là những cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Đó là những cấu trúc Tuệ linh. Đó là những cấu trúc linh hồn được nâng cấp chuyển sinh từ linh hồn muông thú. Đó là các siêu hạt năng lượng (siêu hạt bóng hỏa, siêu hạt vàng óng ánh, siêu hạt xanh lưu ly, siêu hạt chân tâm) được Tuệ linh phân tách ra nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

Trong 5 nhóm vật chất (Tướng), nhóm vật chất cội nguồn (hạt sóng xanh) là cội nguồn chuyển sinh thành tất cả các nhóm vật chất khác. Nhóm vật chất hoại diệt là nhóm vật chất cung ứng nhiệt lượng để cho nhóm vật chất cội nguồn chuyển sinh thành 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ. Nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp, nhóm siêu vật chất là thành tựu, là tinh hoa của quá trình chuyển sinh từ nhóm vật chất cội nguồn (phôi âm dương được chuyển sinh từ hai hạt sóng xanh). Nhóm siêu vật chất có sứ mệnh là vận hành tất cả các nhóm vật chất hoại diệt, vật chất giản đơn, vật chất phức tạp phát triển bền vững. Để tạo ra sự phát triển bền vững cho các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh là dạng sống của siêu vật chất có sứ mệnh sản sinh ra các siêu hạt năng lượng. Những siêu hạt năng lượng cũng là siêu vật chất. Nó có sứ mệnh duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

2. Các cấu trúc cấu tạo thành vật chất (Tướng)

Hạt sóng xanh là vật chất cội nguồn của trong và ngoài Vũ trụ. Cái gì sinh ra hạt sóng xanh còn là bí mật của cội nguồn. Hạt sóng xanh không có sóng điện âm hay dương, nó là dạng vật chất chưa sinh phát ra sóng điện. Nó không quay tròn xung quanh chính nó. Nó di chuyển theo quỹ đạo vòng xoắn ốc. Nó không phải là tam hợp mà là chỉ một yếu tố là hạt sóng chưa sinh phát năng lượng. Khi gặp môi trường sóng điện khác nhau sẽ khiến nó chuyển sinh thành các loại hạt năng lượng khác nhau.

Năng lượng hoại diệt: đây là loại năng lượng được hình thành bởi sự chuyển sinh của hạt sóng xanh trong môi trường sóng điện trung tính. Năng lượng hoại diệt kế thừa sự di truyền của hạt sóng xanh là di chuyển thẳng và không quay tròn. Năng lượng hoại diệt do không quay tròn nên nó không giải phóng được nhiệt lượng sinh phát ra khỏi nó. Do đó nó dễ bị sinh nhiệt dương cực đại mà phát nổ. Năng lượng hoại diệt được hình thành bởi tam hợp. Năng lượng hoại diệt duy trì sự tồn tại bằng cách xả sóng điện dư thừa trong nó cho các cấu trúc đa âm hoặc hạt năng lượng âm. Năng lượng hoại diệt nếu gặp môi trường sóng điện dương hoặc các cấu trúc đa dương sẽ bị kích nổ. Nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt bị kích nổ là nguồn nhiên liệu vô cùng giá trị cho quá trình phân tách và phát triển của 3 dạng vật chất trong Vũ trụ.

Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng của Vũ trụ: năm nhóm năng lượng này là sản phẩm của vụ nổ lớn. Vụ nổ lớn là sản phẩm của phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương là do hạt sóng xanh chuyển sinh thành. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có hình elip với sóng điện đơn. Bao gồm nhóm hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm, nhóm hạt năng lượng tích cực phát triển mang sóng điện dương, nhóm hạt năng lượng tích cực lan tỏa mang sóng điện dương, nhóm hạt năng lượng tích cực đoàn kết mang sóng điện dương, nhóm hạt năng lượng chân tâm mang sóng điện trung tính. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng này được chia làm 3 nhóm sóng điện: nhóm hạt năng lượng mang sóng điện âm, nhóm hạt năng lượng mang sóng điện trung tính, nhóm hạt năng lượng mang sóng điện dương. Nhóm hạt năng lượng có sóng điện âm khi liên kết với nhóm hạt năng lượng có sóng điện dương sẽ cấu tạo thành phôi năng lượng âm dương. Từ đó, phôi năng lượng âm dương sẽ phân tách, liên kết liên tục trong môi trường đảm bảo điều kiện để giúp cho phôi năng lượng được chuyển sinh thành các cấu trúc vật chất mới. Đó là từ các cấu trúc vật chất giản đơn cho tới các cấu trúc vật chất phức tạp và các cấu trúc siêu vật chất.

Năm nhóm hạt năng lượng trong Vũ trụ luôn quay tròn. Nó quay tròn từ loại hạt năng lượng tận cùng cho tới khi chúng liên kết cấu tạo thành các cấu trúc vật chất mới. Điều này cho thấy từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật, con người, muông thú, Tuệ linh, hành tinh, khối thiên hà, Vũ trụ đều quay tròn. Cụ thể:

 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm sẽ quay tròn xung quanh chính nó. Nó quay ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ quay ngược tùy thuộc vào sóng điện mạnh hay nhẹ của các hạt năng lượng sóng điện âm. Nhóm hạt năng lượng âm do quay ngược nên bản chất là thu hút, hút các tín hiệu, hút các nhiệt, hút các năng lượng về chỉnh thể nó. Do đó, hạt năng lượng âm có tính Kết.
 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện dương sẽ quay tròn xung quanh chính nó. Nó quay thuận chiều kim đồng hồ, tốc độ quay thuận tùy thuộc vào sóng điện mạnh hay nhẹ của các hạt năng lượng sóng điện dương. Nhóm hạt năng lượng dương do quay thuận nên bản chất là tỏa ra, cho đi, truyền tải nhiệt lượng sóng điện tới các chỉnh thể hạt năng lượng khác. Do đó, hạt năng lượng dương có tính Tỏa.
 • Nhóm hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện chân tâm (trung tính) ban đầu khi được sinh ra sẽ không quay tròn. Nhưng chúng nhanh chóng quay tròn khi chúng đã liên kết dây được với hạt năng lượng âm hoặc hạt năng lượng dương. Khi liên kết với hạt năng lượng âm thì hạt năng lượng chân tâm sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi hạt năng lượng chân tâm liên kết với hạt năng lượng dương thì hạt năng lượng chân tâm sẽ quay thuận chiều kim đồng. Hạt năng lượng chân tâm ban đầu có màu trắng trong tinh khiết. Khi liên kết với hạt năng lượng âm sẽ khiến chúng bị chuyển hóa màu năng lượng thành các màu xám cho đến đen và đỏ máu. Đó là quá trình chuyển hóa dẫn đến phân rã hạt năng lượng chân tâm. Khi hạt năng lượng chân tâm liên kết với hạt năng lượng dương sẽ khiến cho hạt chân tâm trở nên sáng chói lòa hơn. Đó là quá trình chuyển hóa trở nên bền vững cho cả hạt chân tâm và hạt năng lượng mang sóng điện dương.
 • Các hạt năng lượng tận cùng liên kết lại giữa hạt âm với hạt dương, từ đó phát triển thành tổng hòa các cấu trúc vật chất, con người, Tuệ linh, Linh hồn, con thú, hành tinh, khối thiên hà, Vũ trụ. Các cấu trúc vật chất trên đều được hình thành từ phôi năng lượng âm và dương, nên khi chúng hợp nhất lại sẽ diễn ra quá trình phát triển không ngừng nghỉ bởi cơ chế phân tách, liên kết dây. Vì các cấu trúc vật chất là sự liên kết tổng hòa của cấu trúc hạt năng lượng sóng điện âm có bản chất là Kết với cấu trúc hạt năng lượng sóng điện dương là Tỏa, nên tất cả các cấu trúc vật chất trong Vũ trụ đều quay tròn. Đó là Tuệ linh tuần hoàn sóng điện âm dương trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh. Đó là con người có sóng điện âm dương tuần hoàn trong cơ thể. Muông thú cũng vậy. Hành tinh quay tròn xung quanh chính nó, Mặt trời quay tròn xung quanh chính nó. Các hành tinh quay tròn xung quanh Mặt trời. Dải ngân hà quay tròn xung quanh tâm của dải ngân hà. Vũ trụ quay tròn xung quanh lõi của Vũ trụ. Tất cả các cấu trúc vật chất quay tròn vì trong mỗi bản thể cấu trúc vật chất đều có sóng điện âm và sóng điện dương liên kết với nhau bởi chân tâm. Bởi theo cấu trúc năng lượng 16 hạt, mỗi hạt năng lượng dương sẽ có một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh. Điều này cho thấy Mặt trời là đa sóng điện dương sẽ được các hành tinh đa sóng điện âm làm vật chất vệ tinh rung lắc, quay xung quanh chính Mặt trời. Lõi Vũ trụ là đa sóng điện dương, các khối thiên hà là đa sóng điện âm sẽ quay xung quanh lõi của Vũ trụ. Trái đất có lõi là đa sóng điện dương, phía ngoài là đa sóng điện âm, ở giữa là trung tính để liên kết giữa âm và dương, do đó Trái đất tự quay xung quanh chính nó. Các hành tinh khác cũng vậy. Tuệ linh, Linh hồn có Trụ linh với phôi năng lượng âm dương, giữa một Kết và một Tỏa liên kết lại tạo thành quá trình tuần hoàn sóng điện, để sóng điện được tuần hoàn trong bản thể Tuệ linh và Linh hồn. Vì vậy, quay tròn là bản chất của cấu trúc vật chất trong Vũ trụ. Đó là cơ chế quay tròn có từ hạt năng lượng tận cùng cho tới cấu trúc của cả Vũ trụ.

Vật chất từ hạt năng lượng tận cùng cho tới chỉnh thể cấu trúc vật chất lớn hơn là con người, muông thú, Tuệ linh, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ, tất cả đều là tam hợp cấu tạo mà thành. Đó là hình tướng của hạt năng lượng, của vạn vật, con người, muông thú, Tuệ linh và Vũ trụ; đó là trạng thái năng lượng được sinh phát ra trong các cấu trúc vật chất đó; đó là tổng hòa sợi mã sóng trí tuệ trong cấu trúc vật chất đó. Tam hợp là mối quan hệ biện chứng, thực chứng cho sự tồn tại, phát triển của tất cả Tướng của Vũ trụ. Thậm chí Tam hợp còn tồn tại ở cả không gian bên ngoài của Vũ trụ, đó là không gian của năng lượng hoại diệt. Biện chứng theo Tam hợp cho thấy tất cả Tướng từ hạt năng lượng tận cùng cho tới các cấu trúc vật chất đã có sự liên kết, phân tách ở tầm quy mô lớn hơn đều là được hình thành, sinh khởi từ hạt sóng, từ sợi mã sóng trí tuệ mà thành. Tức là, từ sợi mã sóng trí tuệ mà hình thành hình tướng cấu trúc vật chất. Khi có hình tướng cấu trúc vật chất sẽ có trạng thái năng lượng bên trong. Ba yếu tố đó biện chứng với nhau trong sự không tách rời. Nếu thiếu một yếu tố nào trong Tam hợp thì vật chất đó sẽ không tồn tại. Tam hợp tồn tại ở từ hạt năng lượng tận cùng cho tới cấu trúc vật chất là Tuệ linh, con người, muông thú, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ. Sự phát triển của Tam hợp vật chất như vậy là thông qua cơ chế phân tách, liên kết không ngừng nghỉ.

Để từ hạt sóng xanh chuyển sinh thành hạt năng lượng tận cùng, để từ hạt năng lượng tận cùng phát triển thành các phôi năng lượng, để từ các phôi năng lượng chuyển sinh thành các cấu trúc vật chất (Tướng) lớn hơn, đó là Tuệ linh, vạn vật, con người, muông thú, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ. Cần phải có một cơ chế cho sự hợp nhất và phát triển đó, đó là cơ chế Phân tách và liên kết dây của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và người. Cơ chế phân tách, liên kết dây là hai giai đoạn riêng biệt được liên kết chặt chẽ không tách rời nhau. Đó là hạt năng lượng tận cùng tương tác với nhau trong môi trường đảm bảo sẽ khiến cho chúng phân tách nhân đôi không ngừng nghỉ. Khi phân tách xong, chúng lại liên kết luôn. Quá trình phân tách, liên kết của từ hạt năng lượng tận cùng trong môi trường đảm bảo đã giúp cho Vũ trụ từ khi chỉ là hai hạt năng lượng âm dương đã phát triển thành cấu trúc Vũ trụ vĩ đại với vô lượng khối thiên hà. Môi trường để giúp cho quá trình phân tách, liên kết được xảy ra chính là phải có các chỉnh thể tương tác với nhau trong môi trường có sóng điện âm hoặc dương. Nếu trong môi trường có sóng điện dương với nhiệt lượng lớn sẽ giúp cho quá trình phân tách, liên kết được diễn ra với tốc độ nhanh. Nếu trong môi trường sóng điện âm sẽ làm chậm và triệt tiêu quá trình phân tách, liên kết của vật chất.

Trong tất cả các cấu trúc vật chất, từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật, Tuệ linh, muông thú, con người, hành tinh, thiên hà, cấu trúc năng lượng nền, năng lượng vận hành Vũ trụ và toàn bộ Vũ trụ đều là sóng điện trí tuệ. Sóng điện trí tuệ đó luôn luôn vận động và truyền tải với nhau bằng cách quay tròn và liên kết, phân tách để vận hành, phát triển Tướng được lớn mạnh.

Sự sống là quá trình tồn tại các cấu trúc Tướng, đó là từ hạt năng lượng tận cùng tới chỉnh thể Tuệ linh, con người, muông thú, Vũ trụ. Cái chết là sự phân rã và chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt, thậm chí là không còn tồn tại. Cuộc đấu tranh giữa sống và chết của Tướng trong và ngoài Vũ trụ diễn ra gay gắt giữa dòng chảy của quy luật tự nhiên. Nếu Tướng nào thông qua dòng chảy tự nhiên mà chuyển sinh được bền vững thì sẽ trở nên bất tử. Nếu Tướng nào bị phân rã sẽ trở thành hoại diệt vĩnh viễn. Dòng chảy của quy luật tự nhiên là quá trình bộc lộ bản chất của tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Khi đó, thông qua cơ chế phân tách và liên kết, sự chọn lọc nào bền vững sẽ là sự bất tử, là sự vĩ đại của Tướng.

Thông qua cơ chế phân tách, liên kết hạt năng lượng, thông qua Tam hợp, thông qua quá trình quay tròn, thông qua sự tương tác với năng lượng hoại diệt, từ năm nhóm hạt năng lượng tận cùng của Vũ trụ sau vụ nổ lớn đã cấu tạo thành các nhóm cấu trúc vật chất như sau:

– Nhóm cấu trúc siêu vật chất. Đó là nhóm siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh, sau đó là dạng sống Linh hồn an trụ trong con người, các siêu hạt năng lượng. Nhóm siêu vật chất này được cấu tạo như sau:

+ Các siêu Tướng bao gồm Tuệ linh và Linh hồn được hình thành từ sự hợp nhất của hai hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Mã sóng trí tuệ siêu phức tạp là tốc độ rung động của sóng rung quá lớn và phức tạp. Khi hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương liên kết với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm sẽ tạo thành phôi năng lượng âm dương. Phôi năng lượng âm dương được dưỡng trong môi trường nhiệt lượng, phôi năng lượng quay tròn và liên tục phân tách rồi liên kết các hạt năng lượng tận cùng đã được phân tách ra. Sự lớn mạnh của phôi năng lượng tạo thành Trụ linh trưởng thành. Sau đó, từ thái cực năng lượng âm và dương trong Trụ linh phân tách thành các hạt năng lượng tổng hợp âm và dương ra bên ngoài Trụ linh tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng bên ngoài Trụ linh. Sau đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng đa chiều ra bên ngoài Trụ linh.

Cấu trúc Trụ linh và năng lượng của nhóm siêu vật chất
Cấu trúc Trụ linh và năng lượng của
nhóm siêu vật chất

+ Khi cấu trúc 16 hạt năng lượng bên ngoài Trụ linh được mở rộng đa chiều, đó là dấu mốc hình thành em bé Tuệ linh, Linh hồn. Tuệ linh, Linh hồn sẽ trưởng thành bởi quá trình vận động, quay tròn sóng điện để phân tách và liên kết mở rộng cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng.

+ Cấu trúc của nhóm siêu vật chất này có trí tuệ siêu việt nhất Vũ trụ. Cấu trúc siêu vật chất này có thể biến hóa thành các hình hài giống như con người, giống như muông thú, giống như hình khối năng lượng. Họ di chuyển được khắp không gian Vũ trụ. Họ là những Tuệ linh, Linh hồn.

+ Tuệ linh, Linh hồn đạt được tốc độ di chuyển siêu việt, nhanh nhất trong Vũ trụ. Họ di chuyển bằng bước nhảy vọt trong cấu trúc năng lượng nền của Vũ trụ. Tức là họ di chuyển bằng ý nghĩ. Chỉ cần khởi ý nghĩ là họ đã di chuyển được từ lõi của Vũ trụ tới Trái đất. Đây chính là lý do mà tại sao người hành thiền ở Trái đất có thể chỉ trong ý nghĩ đã tới và thấy cảnh cõi trời của vị Tuệ linh đầu tiên hay cõi trời Địa phủ là vậy. Bởi Tuệ linh, Linh hồn an trụ trong thân tướng con người, nên con người có siêu trí tuệ của họ.

+ Mỗi một chỉnh thể của nhóm siêu vật chất này (một Tuệ linh, một Linh hồn) sẽ chỉ có một phôi năng lượng gốc, hay còn gọi là chỉ có một Trụ linh duy nhất. Không có bất cứ trường hợp nào mà một Tuệ linh hay một Linh hồn có nhiều hơn một Trụ linh. Toàn bộ cấu trúc năng lượng trong Tuệ linh, Linh hồn đều được tuần hoàn bởi 3 loại sóng điện là âm, dương và trung tính. Nó tuần hoàn giống như những mạch máu, mạch khí của con người.

+ Nhóm siêu vật chất có khả năng sản sinh (phân tách, liên kết) ra các nhóm vật chất phức tạp, nhóm vật chất giản đơn và các hạt năng lượng siêu phức tạp.

+ Nhóm siêu vật chất là Tuệ linh sẽ phân tách ra các siêu hạt năng lượng nếu Trụ linh đã chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.

– Nhóm cấu trúc vật chất phức tạp. Đó là nhóm vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống năm nhóm năng lượng vận hành nhóm vật chất giản đơn của toàn bộ Vũ trụ. Nhóm vật chất phức tạp này được cấu tạo như sau:

+ Các Tướng vật chất phức tạp này chính là năm nhóm năng lượng vận hành sự tồn tại, phát triển của toàn bộ Vũ trụ.

+ Nhóm vật chất phức tạp là những hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ rung động rất mạnh và phức tạp. Tất nhiên không thể bằng so với nhóm siêu vật chất.

+ Nhóm vật chất phức tạp được chia ra làm 2 loại:

++ Các hạt năng lượng tận cùng của từng nhóm trong năm nhóm năng lượng liên kết với chính nó tạo thành từng tầng năng lượng. Đó là những hạt năng lượng tiêu cực mang sóng điện âm liên kết với những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm tạo thành tầng năng lượng tiêu cực. Những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện dương phát triển liên kết với chính nó tạo thành tầng năng lượng phát triển. Những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện dương lan tỏa liên kết với chính nó tạo thành tầng năng lượng lan tỏa. Những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện dương đoàn kết liên kết với chính nó tạo thành tầng năng lượng đoàn kết. Những hạt năng lượng tận cùng chân tâm liên kết với chính nó hoặc liên kết với các tầng năng lượng khác để giúp cho các tầng năng lượng gắn kết trong chính các tầng năng lượng đó.

++ Nhóm năng lượng có sóng điện âm liên kết với nhóm năng lượng có sóng điện dương để tạo thành các phôi năng lượng âm dương. Sau đó, các phôi năng lượng được trưởng thành trở thành Trụ linh trưởng thành, tiếp đến là chuyển sinh thành các cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Các cấu trúc năng lượng phức tạp này sẽ được an trụ trong nhóm vật chất giản đơn để thực hiện hành trình chuyển sinh trở thành siêu vật chất. Trong quá trình chuyển sinh đó, nhóm năng lượng này sẽ làm nhiệm vụ vận hành, phát triển sự sống của nhóm vật chất giản đơn. Quá trình tu luyện chuyển sinh đã giúp cho nhóm năng lượng này chuyển sinh thành các Linh hồn ở cây cối, ở muông thú và được chuyển sinh an trụ làm con người.

+ Nhóm vật chất phức tạp này có trí tuệ siêu việt đứng thứ hai sau nhóm siêu vật chất.

+ Nhóm vật chất phức tạp này có khả năng di chuyển trong không gian Vũ trụ rất nhanh, có thể trong ý nghĩ đã từ cõi trời của vị Tuệ linh đầu tiên di chuyển tới Trái đất. Điều này lý giải tại sao người hành thiền lại chỉ cần trong một ý nghĩ đã lấy được loại vật chất phức tạp này từ lõi của Vũ trụ vào cơ thể mình.

+ Nhóm vật chất phức tạp này có khả năng tự phân tách gia tăng số lượng. Nó an trụ trong nhóm vật chất giản đơn để thúc đẩy sự phân tách, liên kết nhằm gia tăng (giãn nở) của nhóm vật chất giản đơn.

– Nhóm cấu trúc vật chất giản đơn. Đó là nhóm vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là dạng sống của từ hạt năng lượng tận cùng, cấu trúc phôi năng lượng âm dương, cấu trúc Trụ linh, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc phân tử, cấu trúc tế bào, vật chất rắn, vật chất lỏng, vật chất khí, cỏ cây, đất đá, muông thú, con người, hành tinh, khối thiên hà, Vũ trụ. Nhóm vật chất giản đơn này được cấu tạo như sau:

+ Các hạt năng lượng tận cùng của năm nhóm có mã sóng trí tuệ rất giản đơn. Tức là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ rung động rất ít nên gọi là giản đơn. Những hạt năng lượng âm và dương tận cùng giản đơn đã liên kết hợp nhất tạo thành phôi năng lượng âm dương, tiếp tục phân tách, liên kết tạo thành Trụ linh và Trụ linh trưởng thành với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Những cấu trúc Trụ linh trưởng thành đó liên kết với nhau để cấu tạo thành những nguyên tử. Vô số những nguyên tử liên kết với nhau tạo thành các phân tử, thành các tế bào, thành các vật chất rắn, lỏng, khí khác nhau.

+ Tốc độ phân tách, liên kết hay còn gọi là tốc độ phát triển giãn nở của nhóm vật chất giản đơn này là rất siêu tốc độ.

+ Để cấu trúc vật chất giản đơn này tồn tại và phát triển nhanh cần phải có cấu trúc năng lượng phức tạp (vật chất phức tạp) an trụ trong nó. Đó là, con người là vật chất giản đơn phải có Linh hồn hoặc Tuệ linh an trụ trong thân người mới giúp cho con người sống được, phát triển được. Muông thú cũng vậy, chúng tồn tại và trưởng thành được là do có Linh hồn (vật chất phức tạp) an trụ trong nó. Cây cối, đất đá… để tồn tại và phát triển được cũng phải có các cấu trúc năng lượng phức tạp an trụ bên trong.

+ Có những chỉnh thể vật chất giản đơn chỉ có một phôi năng lượng âm dương gốc mà phân tách, liên kết để phát triển thành. Như là con người, muông thú, cây cối…

+ Có những chỉnh thể vật chất giản đơn là tổng hòa của vô lượng các cấu trúc Trụ linh trưởng thành với 16 hạt mở rộng của năng lượng giản đơn hợp thành. Đó là nước, là đất, đá, cát, kim loại, khí, Trái đất, hành tinh, khối thiên hà…

+ Trí tuệ của cấu trúc vật chất giản đơn là thấp nhất trong Vũ trụ. Chúng không tự sống, tự tồn tại, tự phân tách liên kết, tự di chuyển được. Chúng cần phải có siêu vật chất và vật chất phức tạp an trụ cũng như vận hành chúng.

+ Nhóm vật chất giản đơn là môi trường lý tưởng để giúp nhóm siêu vật chất và vật chất phức tạp an trụ tu luyện để chuyển sinh được bền vững hơn, được nâng cấp cấu trúc Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. Đó là con người, muông thú, cây cối, đất đá là môi trường tu hành của Tuệ linh, Linh hồn.

Từ những bản chất các cấu trúc cấu tạo thành các loại vật chất (Tướng), Tuệ linh và người sẽ thấy rõ và phân loại được các bản chất riêng biệt của Tướng. Từ đó sẽ chọn lọc thông qua cơ chế phân tách, liên kết nhằm chuyển sinh cấu trúc Tướng trở nên bền vững nhất.

3.Cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh và con người

Con người là một cấu trúc Tướng, con người lại là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Do đó, chúng ta cần phải thấu hiểu bản chất Tướng của con người và Tuệ linh. Việc thấu hiểu Tướng con người và Tuệ linh chính là chìa khóa, là cơ chế để liên kết được mã sóng trí tuệ từ Trụ linh đến với tất cả vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Theo Tam hợp thì con người và Tuệ linh chính là sự hợp nhất của ba yếu tố cấu tạo thành.

3.1. Cấu trúc Tuệ linh

Tuệ linh là một cấu trúc năng lượng với vô số hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Tuệ linh có siêu trí tuệ, có khả năng di chuyển và cải tạo trong không gian Vũ trụ.

Tuệ linh chính là dạng sống, cấu trúc Tướng giống với hình hài con người. Họ sống chủ yếu tại không gian lõi của Vũ trụ. Tuệ linh chính là Chư thần, Thánh thần, Phật, Thiên Chúa… theo quan điểm tôn giáo. Tuệ linh chính là người ngoài hành tinh, theo cách gọi của khoa học đang tìm kiếm sự sống giống con người ngoài Trái đất. Tuệ linh không phải do các Tuệ linh giao phối sinh ra. Tuệ linh được sinh ra là do cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tạo thành. Đó là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp mang sóng điện âm và hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp mang sóng điện dương hợp lại thành phôi âm dương (Trụ linh) và hình thành Tuệ linh.

Tam hợp yếu tố hợp thành Tuệ linh gồm có Trụ – Trí (tổng sợi mã sóng trí tuệ), Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện), hình tướng Tuệ linh. Để thấu hiểu 3 yếu tố cấu tạo thành Tuệ linh, chúng ta cần thấu hiểu quá trình hình thành, phát triển của Tuệ linh như sau: đầu tiên là phôi năng lượng âm dương được liên kết lại từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Khi phôi năng lượng âm dương được hình thành, gọi là Trụ linh gốc. Trụ linh gốc có chứa đựng hai sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Thông qua cơ chế phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng, Trụ linh phân tách ra những sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm và dương. Những sợi mã sóng trí tuệ đó được chứa đựng ở Trụ linh gốc. Tiếp đến, những sợi mã sóng trí tuệ đó phân tách thành những hạt năng lượng ra bên ngoài Trụ linh gốc và được cấu tạo thành thái cực chứa đựng hạt năng lượng âm và dương. Trụ linh gốc liên tục phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ trong Trụ linh gốc và thành hạt năng lượng ra thái cực bên ngoài Trụ linh gốc để tạo thành Trụ linh trưởng thành. Như vậy, Trụ linh trưởng thành gồm có Trụ linh gốc bên trong là nơi chứa đựng các sợi mã sóng trí tuệ, hai thái cực năng lượng âm và dương bên ngoài lưu giữ các hạt năng lượng tận cùng được sao chép từ các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc. Sau khi đã tạo ra được nhiều sợi mã sóng trí tuệ ở Trụ linh gốc và nhiều hạt năng lượng tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng, sẽ diễn ra quá trình liên kết và phân tách tiếp. Đó là các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm, dương liên kết với chính nó để tạo thành những hạt dương tổng hợp và những hạt âm tổng hợp rồi di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc Trụ linh với 16 hạt năng lượng càng được mở rộng đa chiều ra bên ngoài chính là việc Tuệ linh hình thành (khi cấu trúc Trụ linh có 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài) Tuệ linh em bé và trưởng thành. Trong cấu trúc Tuệ linh gồm có 3 loại hạt năng lượng là âm, dương, trung tính được liên kết với nhau tạo thành cấu trúc năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tuần hoàn sóng điện. Vậy tam hợp cấu trúc Tuệ linh cụ thể là:

Cấu tạo tam hợp Tuệ linh
Cấu tạo tam hợp Tuệ linh
 • Yếu tố đầu tiên là Trụ – Trí: Trụ – Trí là tổng các sợi mã sóng trí tuệ được lưu giữ tại Trụ linh gốc (hạt âm và hạt dương gốc) cho tới toàn bộ cấu trúc Tuệ linh. Gọi là Trụ – Trí là để thể hiện được bản chất là trong Trụ linh gốc lưu giữ toàn bộ tổng các sợi mã sóng trí tuệ từ khi Tuệ linh đó được hình thành từ phôi năng lượng âm dương cho tới khi trưởng thành và tới thời điểm đề cập tới. Từ tổng các sợi mã sóng trong Trụ linh gốc sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng và tuần hoàn sóng điện năng lượng đó trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh thông qua các sợi mã sóng trí tuệ bên ngoài Trụ
 • Yếu tố thứ 2 là Trụ – Tâm: Trụ là tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc; Tâm là trạng thái năng lượng, là sóng điện được sinh phát, lưu giữ trong Trụ linh gốc và hạt năng lượng. Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát ra từ Trụ linh gốc (nơi lưu giữ tổng các sợi mã sóng trí tuệ) liên kết, tuần hoàn tới thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm dương và tới toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong toàn bộ Tuệ linh.
 • Yếu tố thứ 3, là hình tướng Tuệ linh: Tuệ linh có hình tướng giống con người, hay nói cách khác thì con người là bản sao của các Tuệ linh. Tuệ linh là một cấu trúc liên kết của vô số những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Do đó, Tuệ linh có thể biến hóa thay đổi hình tướng, thay đổi diện mạo. Cấu trúc hình tướng của Tuệ linh sẽ thay đổi do cấu trúc sóng điện trong Trụ linh của Tuệ linh thay đổi. Đặc tính sóng điện trong Trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa sóng điện âm dương. Cấu trúc vững chắc của Trụ linh chính là Trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Cấu trúc Trụ linh lỏng lẻo dễ bị hoại diệt Tuệ linh là cấu trúc Trụ linh có sóng điện đa âm.

Khi gọi hay nhắc tới Trụ linh, chúng ta hiểu đó là bao gồm Trụ – Trí và Trụ – Tâm.

Thông qua cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh, ta thấy hình tượng Thiên Chúa, Phật, Thánh thần không có gì là huyền bí, không có gì là mê tín, không có gì là siêu nhiên, cũng không phải là duy tâm, bản chất đều là vật chất. Có chăng vật chất này tồn tại ở thể mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nên khoa học và phương tiện kỹ thuật không thể đo hay thấy được, mắt thường con người cũng không thể nhìn thấy được.

3.2.  Cấu trúc con người

Ba yếu tố hợp nhất cấu tạo ra con người gồm có: Thân

tướng, Tâm (Tuệ linh), Trí tuệ.

Cấu tạo tam hợp con người
Cấu tạo tam hợp con người
 • Yếu tố đầu tiên là Thân tướng: Thân tướng được hình thành do duyên người cha và người mẹ. Đó là tinh trùng mang tính dương của người cha và trứng mang tính âm của người mẹ hợp thành phôi thai. Phôi thai nhi sẽ trưởng thành trong bụng người mẹ do cơ chế phân tách tế bào bởi năng lượng, dinh dưỡng và nhiệt độ của người mẹ. Trải qua quãng thời gian khoảng 9 tháng, khi thân tướng em bé đã hoàn thiện, em bé được sinh ra, cất tiếng khóc chào đời.
 • Yếu tố thứ hai là Tâm: Tâm là trạng thái năng lượng an trụ trong thân tướng để tạo ra, duy trì sự sống cho con người. Khi người mẹ mang thai đến tháng thứ 7, theo luật luân hồi của Hội đồng Tuệ linh thì sẽ có một Tuệ linh được xuống luân hồi đầu thai hoặc Tuệ linh tiếp tục đầu thai sau khi trải qua các kiếp sẽ đi theo bảo vệ bà mẹ và em bé. Hoặc là Linh hồn của muông thú được thuần hóa sau nhiều kiếp là thú lành và giúp đỡ con người, họ sẽ được Hội đồng Tuệ linh giáo hóa và cho đi theo bảo vệ bà mẹ và thai nhi để thiết nhập đầu thai. Khi em bé chào đời và cất tiếng khóc thì đó là dấu hiệu Tuệ linh hay Linh hồn thiết nhập vào để duy trì sự sống cho thân tướng. Theo luật luân hồi, để Linh hồn của các con thú được phép đầu thai làm con người thì chúng phải được thuần hóa bởi con người; chúng phải giúp đỡ và làm được nhiều việc có lợi ích cho con người; những việc lợi ích đó tạo thành năng lượng dương có sự cân bằng sóng điện âm dương; khi có năng lượng dương và có sự cân bằng sóng điện âm dương mới được phép đầu thai làm người, và mới có đủ năng lượng duy trì sự sống một kiếp người. Tuy nhiên, nhiều linh hồn thú dữ không muốn tuân theo luật luân hồi, nên chúng đi tác động giết hại con người, hấp thụ năng lượng dương để đủ sức mạnh đầu thai trộm. Nếu chúng đầu thai trộm thành người thành công, lớn lên chúng sẽ có thiên hướng giết hại, làm điều ác. Nếu linh hồn thú dữ chưa giết hại được người nào mà đầu thai trộm được thì dễ chết yểu do không đủ năng lượng âm dương cân bằng để duy trì sự sống. Khi Tuệ linh hay Linh hồn được đi đầu thai, họ sẽ được chọn quốc gia, dân tộc, dòng họ, cha mẹ để người cha mẹ được gieo duyên có thân tướng thai nhi. Phải đến tháng thứ 7 thì Tuệ linh, Linh hồn mới đi theo để chờ ngày sinh. Vì ở tháng thứ 7, nếu em bé có sinh non thì vẫn đảm bảo sống được, ở tháng thứ 7 người mẹ không thể phá thai được. Như vậy, tháng thứ 7 là đảm bảo điều kiện an toàn cho các Tuệ linh, Linh hồn đi đầu thai được thành công, còn em bé trong bụng mẹ sẽ được Tuệ linh người mẹ bảo vệ và nuôi dưỡng. Dù là Tuệ linh hay Linh hồn khi đầu thai vào con người đều được gọi là Tâm.
 • Yếu tố thứ 3 là Trí tuệ: Sau khi Tuệ linh hoặc Linh hồn thiết nhập vào em bé vừa chào đời để tạo ra năng lượng duy trì sự sống cho em bé, em bé đó trải qua quá trình lớn lên, học tập, nghiên cứu, lao động, mưu sinh sẽ phát triển tư duy trí tuệ, đúc kết các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý và cải tạo thế giới quan được gọi là Trí tuệ. Bản chất trí tuệ hiện kiếp của con người được phát triển từ hai phần:

+ Phần thứ nhất là trí tuệ từ tổ hợp mã sóng trí tuệ trong Trụ linh phát ra não bộ. Đây gọi là kinh nghiệm tiền kiếp, cội nguồn. Lượng sợi mã sóng trí tuệ sẽ phát ra tương ứng với sự trưởng thành của con người. Khi còn bé, Trụ linh sẽ phát ra ít lượng sợi trí tuệ. Khi trưởng thành, Trụ linh sẽ phát ra nhiều lượng sợi mã sóng trí tuệ để não bộ nhận diện và có khả năng trau dồi thêm trí tuệ hiện kiếp để cải tạo Trụ linh bền vững hơn.

+ Phần thứ hai là thông qua tương tác bởi tai, mắt, mũi, miệng, xúc giác với các Tướng. Những thông tin đó được mã hóa thành sóng điện ở não bộ và truyền vào Tuệ linh. Trụ linh sẽ giải mã và thông qua hành động của thân tướng để phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh. Từ Trụ linh, các sợi mã sóng trí tuệ đó lại phân tách ra não bộ. Phần này là do hiện kiếp có được bởi quá trình tương tác giữa các tướng với nhau.

Bản chất trong thân tướng của con người đã là tam hợp thân tướng: vô số các mã sóng trí tuệ, năng lượng từ các mã sóng trí tuệ, hình tướng thân tướng. Như vậy, con người là tổng hợp giữa Tuệ linh (siêu vật chất) và Thân tướng (vật chất giản đơn). Do đó, con người là sự sống phức tạp nhất trong Vũ trụ, thứ tiếp mới đến Tuệ linh, bởi Tuệ linh khi không đầu thai làm người thì không có an trụ trong thân tướng vật chất giản đơn.

Hiểu được cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh và con người, chúng ta hiểu được chính chúng ta. Đó là, chúng ta là một cấu trúc vật chất vô cùng phức tạp được kết hợp bởi cấu trúc siêu vật chất và cấu trúc vật chất giản đơn. Khi chúng ta hiểu được chúng ta, chúng ta sẽ giải phóng được siêu trí tuệ trong chính chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ bỏ đi được những bám định vào giả tướng trong vô lượng kiếp để chuyển hóa Trụ linh của Tuệ linh (Tâm) thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Chỉ khi chúng ta thấu hiểu chúng ta, chúng ta mới nhàm đi được thân tướng trong sự tôn trọng sinh mệnh để thực hành chuyển sinh bền vững.

4. Các loại Tướng (vật chất) Kết của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ

Kết là rung động, là bắt tín hiệu, là thu tín hiệu, là hút về, là lấy về, là hưởng thụ, là chìm đắm, là chiếm đoạt, là cướp bóc, là thỏa mãn, là giết hại, là gây tổn hại.

 

Cấu trúc Tướng siêu Kết
Cấu trúc Tướng siêu Kết

 

Kết có bản chất là hạt năng lượng âm. Bởi hạt năng lượng âm mới rung động, mới bắt tín hiệu, mới thu tín hiệu, mới hút về, mới lấy về, mới hưởng thụ, mới chìm đắm, mới chiếm đoạt, mới cướp bóc, mới thỏa mãn, mới giết hại, mới gây tổn hại.

Kết ở mức nhẹ là chỉ rung động, thu hút tín hiệu. Kết ở mức rất mạnh là giết hại, thỏa mãn mà gây tổn hại tới các chỉnh thể khác.

Trong bất cứ cấu trúc Tướng (vật chất) nào được hình thành từ sự hợp nhất của phôi năng lượng âm dương đều có Kết. Bởi khi các vật chất được hình thành từ phôi năng lượng âm dương thì đã có hạt năng lượng âm gốc (tận cùng) cấu tạo thành. Mà bản chất của hạt năng lượng âm là Kết. Điều này cho thấy, hết thảy vật chất (trừ các vật chất hạt năng lượng dương tận cùng và trung tính tận cùng) đều có bản chất là Kết. Có chăng mức độ Kết ở mức siêu nhẹ hay nhẹ, mạnh hay siêu mạnh.

Kết tồn tại trong cả 3 nhóm vật chất. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất. Không tính Kết cho nhóm vật chất cội nguồn và vật chất hoại diệt.

Kết là bản chất mà bất cứ vật chất nào muốn phát triển nâng cấp cấu trúc trí tuệ phải có. Bởi chỉ khi có Kết thì hết thảy vật chất trong Vũ trụ mới hấp thụ nhiệt lượng, hấp thụ dinh dưỡng, hấp thụ trí tuệ để thực hiện được cơ chế phân tách, liên kết nhằm tồn tại và phát triển.

Kết ở mức độ nhẹ và vừa đủ sẽ thúc đẩy được sự phát triển bền vững. Kết ở mức độ mạnh và siêu mạnh sẽ khiến cho cấu trúc vật chất không phát triển được mà dễ dàng bị năng lượng hoại diệt gây phân rã làm vỡ cấu trúc, hoại diệt vĩnh viễn.

Cấu trúc Kết của tất cả các Tướng dễ dàng bị phân rã hoại diệt chính là cấu trúc Trụ linh đa âm. Trụ linh đa âm sẽ khiến cho cấu trúc năng lượng, Tướng đó bị phóng xạ năng lượng âm. Khi phóng xạ năng lượng âm sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt xâm nhập vào làm đứt liên kết, bị phân rã và hoại diệt vĩnh viễn.

Cấu trúc Tướng Kết trở nên xấu khi nó bị đa âm và phóng xạ năng lượng âm. Cấu trúc Tướng Kết trở nên tốt khi nó chỉ là rung động, thu tín hiệu, hút về vừa đủ mà không gây tổn hại tới các chỉnh thể khác.

Các Tướng Kết ở mức mạnh và siêu mạnh trong 3 nhóm vật chất như sau:

4.1. Các Tướng Kết trong nhóm siêu vật chất

Siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh; dạng sống Tuệ linh và Linh hồn đã từng hoặc đang an trụ trong thân tướng con người; là năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp.

Siêu Tướng có bản chất Kết mạnh và siêu mạnh là:

 • Hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp.
 • Tuệ linh bị đa âm, bị phóng xạ năng lượng âm.
 • Tuệ linh đã hóa thành Ngã quỷ sau quá trình tu hành ở nhân gian.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang phân rã và tiệm cận sự hoại diệt. Đó là họ đang rung động, hút, chiếm hữu, gây tổn hại tới các chỉnh thể khác mà không thể kiểm soát được chính họ.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang ở các cửa ngục ác nghiệp ở cõi trời Địa phủ.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang ở cảnh sống âm tại cõi trời Địa phủ.
 • Tuệ linh, Linh hồn mất kiểm soát, chuyển hóa thành ngã quỷ.
 • Tuệ linh, Linh hồn hóa ngã quỷ đang an trụ ở khắp điền thổ, những nơi thờ tự ở nhân gian.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang bị mắc kẹt ở nhân gian sau khi hết kiếp người mà chưa được chuyển sinh luân hồi kiếp mới.
 • Tuệ linh đang an trụ trong con người có tư tưởng cho đến hành động tiêu cực gây tổn hại vạn vật, Tuệ linh, con người. Đó là người vi phạm vào bốn hình tướng Đạo, đó là vi phạm vào những điều không được phép vi phạm trong bốn hình tướng Đạo. Đặc biệt là những con người có đại hệ tư tưởng u mê, tiêu cực gây tổn hại Tuệ linh, con người. Họ là những người lan tỏa mê tín dị đoan, lan tỏa tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lan tỏa chiến tranh, lan tỏa những tư tưởng đi ngược Quy luật Nhân quả.

Những siêu Tướng Kết ở mức mạnh và siêu mạnh chính là cấu trúc Trụ linh trong bản thể họ bị phóng xạ âm ở mức mạnh và rất mạnh. Vì quá trình Kết sẽ khiến cho Trụ linh phân tách ra vô số hạt năng lượng âm, trong khi hạt năng lượng dương không được phân tách để tạo thành sự cân bằng trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng, sẽ có nhiều hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh hạt năng lượng dương. Khi đó, năng lượng hoại diệt xâm nhập khống chế họ. Họ bị mất kiểm soát và dễ dàng bị phân rã hoàn toàn cho đến khi hoại diệt vĩnh viễn. Gọi là ngã quỷ là để chỉ sự mất kiểm soát, ám chỉ sự xung đột sóng điện trong bản thể họ một cách đau đớn và không thể kiểm soát được. Nó như là quỷ quái trong chính họ.

4.2. Các Tướng Kết trong nhóm vật chất phức tạp

Vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là Linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ.

Tướng phức tạp có bản chất Kết mạnh và siêu mạnh là:

 • Những tầng năng lượng tiêu cực có sóng điện âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu. Đó là những tầng năng lượng sóng điện âm vận hành Vũ trụ.
 • Những linh hồn các con thú dữ. Sau khi hoại diệt thân xác, linh hồn chúng tồn tại trên điền thổ và chúng gây tổn hại tới đời sống của con người. Chúng bị gọi là yêu tinh, yêu quái.
 • Những linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong đất đá, trong những cây có tính chất độc tố. Đó là những cây cối, những đất đá gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của con người và vạn vật cũng như muông thú.

Bản chất của những cấu trúc Tướng Kết mạnh và siêu mạnh là do Trụ linh trong bản thể đó bị phóng xạ năng lượng âm, hoặc trong hạt năng lượng đó có sóng điện âm mạnh. Khi đó, năng lượng hoại diệt di chuyển vào gây đứt liên kết, làm phân rã và hoại diệt các bản thể đó. Yêu tinh, yêu quái là những linh hồn muông thú bị phóng xạ âm, chưa cải tạo được Trụ linh. Chúng bị khống chế và chi phối bởi năng lượng hoại diệt đang xâm nhập trong chúng.

4.3. Các Tướng Kết trong nhóm vật chất giản đơn

Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn, là nguyên tử, phân tử, tế bào, đó là vật chất rắn, lỏng, khí; là thân tướng con người, thân tướng muông thú, thân tướng cỏ cây, đất đá, nước…; là các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ.

Tướng giản đơn có bản chất Kết mạnh và siêu mạnh là:

 • Thân tướng con người:

+ Những con người có thân bệnh. Thân bệnh là năng lượng âm quá nhiều, dư thừa, khiến cho sóng điện âm dương trong cơ thể không tuần hoàn. Khi đó, năng lượng hoại diệt xâm nhập làm biến đổi cấu trúc tế bào và gây ra những bệnh lý hiểm nghèo.

+ Những con người có trí tuệ bám định, u mê không tin vào Quy luật Nhân quả, vào cội nguồn nhân loại, vào con đường và sứ mệnh tu hành cải tạo Tuệ linh.

+ Những con người có trí tuệ bám định vào các giả tướng mà không hành thiện cứu giúp con người, vạn vật và muông thú.

+ Những con người có những hành động gây tổn hại tới vạn vật, con người, muông thú để thỏa mãn cho bản thể họ.

+ Những con người có đại hệ tư tưởng tiêu cực đi ngược lại Quy luật Nhân quả.

+ Những con người sống và lan tỏa những đại hệ tư tưởng: u mê, mê tín dị đoan, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tôn giáo cực đoan, phân chia dân tộc, phân chia sắc tộc, chiến tranh…

+ Những con người sống và thực hành, lan tỏa vi phạm bốn hình tướng Đạo.

 • Thân tướng muông thú. Đó là những con thú ăn thịt đồng loại, những con thú ăn thịt các con thú khác, những con thú không cứu giúp và bảo vệ đồng loại của chúng. Những con thú không cứu giúp muông thú khác, không giúp đỡ con người, không cứu giúp vạn vật.
 • Những cỏ cây hút nước, hút dinh dưỡng để tồn tại và phát triển.
 • Những hang sâu trong lòng đất núi. Những vật chất đá không sinh phát ra năng lượng tốt cho vạn vật. Những kim loại, hóa chất, chất độc trong thiên nhiên, trong lòng đất.
 • Nước trung hòa tất cả vạn vật.
 • Những hành tinh có sóng âm mạnh như Trái đất, như Mặt trăng và các hành tinh không phải là Mặt trời.
 • Những cấu trúc tế bào, phân tử, nguyên tử đa sóng điện âm.
 • Những hạt năng lượng âm tận cùng màu xám, đen, đỏ máu.
 • Những hành tinh có lực hút mạnh.

5. Các loại Tướng (vật chất) Định của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ

Định là đứng im, là bất động, là tĩnh lặng, là thanh tịnh, là an lạc, là thanh lọc. Định có nghĩa là không Kết cũng không Tỏa.

Cấu trúc Trụ linh trong Tướng Định
Cấu trúc Trụ linh trong Tướng Định

Định có bản chất là hạt năng lượng chân tâm, là cấu trúc năng lượng cân bằng. Là chân tâm, là cấu trúc cân bằng nên mới đứng im, nên mới bất động, nên mới tĩnh lặng, nên mới thanh tịnh, nên mới an lạc, nên mới thanh lọc.

Trong bất cứ cấu trúc Tướng (vật chất) nào được hình thành từ sự hợp nhất của phôi năng lượng âm dương đều có Định. Bởi trong bản thể các hạt năng lượng dương tận cùng có màng bọc chân tâm rất mạnh. Không những vậy, ở hạt năng lượng âm cũng có màng bọc năng lượng chân tâm ở mức nhẹ hoặc yếu.

Định tồn tại trong cả 3 nhóm vật chất. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp, nhóm siêu vật chất. Không tính Định cho nhóm vật chất cội nguồn và vật chất hoại diệt.

Định là bản chất mà bất cứ vật chất nào muốn phát triển nâng cấp cấu trúc trí tuệ phải có. Bởi chỉ khi có Định thì hết thảy vật chất trong Vũ trụ mới cân bằng, thanh lọc được năng lượng sau khi Kết. Chỉ có Định mới giúp cho hết thảy vật chất Tỏa được năng lượng tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.

Định có nhiều mức độ. Tức là Định có nhiều mức độ cân bằng. Từ mức độ cân bằng ban đầu gọi là chân tâm ban đầu cho tới các mức độ cân bằng ở mức độ cao hơn, lớn hơn.

Định là bản chất vô cùng cần thiết cho hành trình chuyển sinh nâng cấp cấu trúc Trụ linh và bản thể vật chất. Định luôn luôn hiện hữu trong từng tích tắc của thời gian, của quá trình vận động của hết thảy các dạng vật chất. Định sẽ được phát huy hết giá trị nếu nó được vận hành thành quy trình tự động cho quá trình Kết và Tỏa. Tức là nó phải nằm trong toàn bộ quy trình có Kết và có Tỏa. Nếu nó tách riêng ra, nó sẽ không có được sức mạnh siêu việt.

Các Tướng Định từ cân bằng nhẹ cho tới siêu mạnh ở trong 3 nhóm vật chất như sau:

5.1.  Các Tướng Định trong nhóm siêu vật chất

Siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh, dạng sống Tuệ linh và Linh hồn đã từng hoặc đang an trụ trong thân tướng con người và năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp..

Siêu Tướng có bản chất Định là:

 • Hạt năng lượng chân tâm tận cùng có sóng điện trung
 • Tuệ linh mới được chuyển sinh từ phôi năng lượng âm dương thành Tuệ linh em bé.
 • Tuệ linh có cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương trong Trụ linh. Đó là tại Trụ linh, có hạt năng lượng âm gốc có sóng điện âm nhẹ, và hạt năng lượng dương gốc có sóng điện dương nhẹ. Đây là Định ở cảnh giới thấp.
 • Tuệ linh có cấu trúc năng lượng đa dương trong Trụ linh. Trụ linh đa dương sẽ giúp cho Tuệ linh có Định ở cảnh giới cao và rất cao.
 • Các Tuệ linh không thiện cũng không ác. Đó là Định ở mức thấp.
 • Các Tuệ linh luôn luôn làm những việc thiện vì vạn vật và Tuệ linh, con người. Đó là các Tuệ linh đã đạt được các thành tựu trên hành trình chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, đó là những bậc cứu nhân độ thế, các bậc hiền triết.
 • Định ở cảnh giới tối thượng là Người Cha – Người Thầy vĩ đại của Vũ trụ và Tuệ linh, con người. Đó là bộ lọc năng lượng viên mãn.
 • Các Tuệ linh, Linh hồn đang sống ở cảnh giới tu dưỡng, cân bằng năng lượng ở cõi trời Địa phủ.
 • Những con người đang sống. Họ không thiện cũng không ác, đó là Định ở mức thấp. Những con người luôn vì vạn vật, Tuệ linh, con người, đó là Định ở mức cao.
 • Những con người thông qua bốn hình tướng Đạo mà vẫn cân bằng, không vi phạm làm tổn hại bốn hình tướng Đạo, từng bước lan tỏa giá trị tới mọi người, đó là Định.

5.2. Các Tướng Định trong nhóm vật chất phức tạp

Vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ.

Tướng phức tạp có bản chất Định là:

 • Tầng năng lượng chân tâm có mã sóng trí tuệ phức tạp. Đó là tầng năng lượng vận hành sự sống của cả Vũ trụ. Nó giúp gắn kết giữa các tầng năng lượng tạo thành sự phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh cho Vũ trụ.
 • Những tầng năng lượng tích cực mang sóng điện dương có mã sóng trí tuệ phức tạp. Những tầng năng lượng này có Định ở mức cao. Nó là màng bọc chân tâm bao bọc những hạt năng lượng có sóng điện dương. Nó chính là quá trình Định ở mức cao để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
 • Những linh hồn các con thú lành hiền. Đó là những con thú không giết hại các con thú khác. Những con thú không ăn thịt thân tướng các con thú khác.
 • Những linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong đất đá, trong những cây có tính thanh lọc. Đó là cây cối, là những loại đá bán quý, đá quý.

5.3.Các Tướng Định trong nhóm vật chất giản đơn

Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn, là nguyên tử, phân tử, tế bào; đó là vật chất rắn, lỏng, khí; là thân tướng con người, thân tướng muông thú, thân tướng cỏ cây, đất đá, nước…; là các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ.

Tướng giản đơn có bản chất Định là:

 • Thân tướng con người:

+ Những con người có thân tướng mạnh khỏe, không bệnh tật.

+ Những con người không thiện cũng không ác. Đó là có tư tưởng cho đến hành động không thiện cũng không ác.

+ Những cháu bé với chân tâm ban đầu chưa thiện cũng chưa ác.

+ Những con người cân bằng được cuộc sống trong bốn hình tướng Đạo. Họ không vi phạm vào bốn hình tướng Đạo. Họ từng bước thực hành lan tỏa giá trị đạo đức tới mọi người và vạn vật, muông thú.

+ Những con người có Định ở mức cao cho tới rất cao là họ sống như bản năng. Bản năng đó là luôn có tư tưởng cho đến hành động không vì mình, luôn vì vạn vật, Tuệ linh, con người.

+ Người có bộ lọc năng lượng là người có Định ở mức độ cao nhất. Họ luôn cân bằng, luôn thanh lọc, luôn an lạc, luôn chuyển hóa tuần hoàn một cách kỳ diệu.

 

 • Thân tướng muông thú. Đó là những con thú không ăn thịt, không giết hại con thú khác; đó là những con thú lành hiền; đó là những con thú giúp đỡ những con thú khác; những con thú biết giúp đỡ con người. Những con thú biết giúp đỡ muông thú và con người là Định ở mức rất cao.
 • Những cỏ cây cân bằng năng lượng. Định ở mức
 • Nước trung hòa tất cả vạn vật. Định ở mức rất
 • Những hành tinh quay xung quanh chính nó có mức Định cao.
 • Trong mỗi hành tinh đều có khu vực giao nhau giữa tầng địa chất sóng điện dương và tầng địa chất sóng điện âm là khu vực có mức Định rất cao. Đó là năng lượng chân tâm gắn kết chỉnh thể hành tinh đó được bền chặt, được tồn tại và vận động để phát triển.
 • Các hạt năng lượng chân tâm. Các tế bào, phân tử, nguyên tử có cấu trúc năng lượng cân bằng.

6. Các loại Tướng (vật chất) Tỏa của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ

Tỏa là truyền đi, lan tỏa, đẩy đi, cho đi, cứu giúp, soi sáng, dẫn đường, chỉ dẫn.

Tỏa có bản chất là hạt năng lượng dương. Bởi hạt năng lượng dương mới truyền đi, mới lan tỏa, mới cho đi, mới cứu giúp, mới soi sáng, mới dẫn đường, mới chỉ dẫn.

Tỏa ở mức nhẹ là soi sáng, chỉ dẫn, truyền tải, cho đi, đẩy đi. Tỏa ở mức mạnh và siêu mạnh hy sinh vì vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng tới bản thể mình.

Trong bất cứ cấu trúc Tướng (vật chất) nào được hình thành từ sự hợp nhất của phôi năng lượng âm dương đều có Tỏa. Bởi khi các vật chất được hình thành từ phôi năng lượng âm dương thì đã có hạt năng lượng dương gốc (tận cùng) cấu tạo thành. Mà bản chất của hạt năng lượng dương là Tỏa. Điều này cho thấy, hết thảy vật chất (trừ các vật chất hạt năng lượng âm tận cùng và trung tính tận cùng) đều có bản chất là Tỏa. Có chăng mức độ Tỏa ở mức siêu nhẹ hay nhẹ, mạnh hay siêu mạnh.

Tỏa tồn tại trong cả 3 nhóm vật chất. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp, nhóm siêu vật chất. Không tính Tỏa cho nhóm vật chất cội nguồn và vật chất hoại diệt.

Tỏa là bản chất mà bất cứ vật chất nào muốn phát triển nâng cấp cấu trúc trí tuệ phải có. Bởi chỉ khi có Tỏa thì hết thảy vật chất trong Vũ trụ mới phân tách các hạt năng lượng dương có liên kết bền vững, để mở rộng cấu trúc hạt năng lượng bên ngoài Trụ linh. Đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp được mở rộng và bền vững.

Tỏa càng ở mức độ mạnh và siêu mạnh sẽ giúp sự phát triển của bản thể cấu trúc vật chất ngày càng lớn mạnh. Bởi, để Tỏa được cần phải trải qua quá trình Kết và Định. Do đó, Tỏa là hoàn chỉnh của một quy trình Kết – Định – Tỏa một cách tuần hoàn và viên mãn.

Cấu trúc Tướng Tỏa
Cấu trúc Tướng Tỏa

Cấu trúc Tỏa của tất cả vật chất sẽ giúp cho các vật chất liên kết với nhau bền chặt bởi năng lượng chân tâm. Càng tỏa nhiều sẽ càng liên kết chặt chẽ. Khi đó, những hạt năng lượng dương được phân tách ra rất nhiều, điều này sẽ khiến cho các hạt năng lượng âm bị giảm sóng điện, không còn rung lắc mạnh. Bên cạnh mỗi hạt năng lượng dương có sóng điện mạnh chỉ có một hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ. Lan tỏa mạnh sẽ giúp cho cấu trúc Trụ linh kích nổ được năng lượng hoại diệt, không bị năng lượng hoại diệt gây phân rã hoặc đồng hóa.

Cấu trúc của Tướng mà chuyển sinh theo hướng Tỏa sẽ nhanh chóng đạt được chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng. Đó là Kết – Định – Tỏa một cách kỳ diệu.

Các Tướng Tỏa ở mức mạnh và siêu mạnh trong 3 nhóm vật chất như sau:

6.1.  Các Tướng Tỏa trong nhóm siêu vật chất

Siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh; dạng sống Tuệ linh và Linh hồn đã từng hoặc đang an trụ trong thân tướng con người; năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp.

Siêu Tướng có bản chất Tỏa mạnh và siêu mạnh là:

 • Những hạt năng lượng dương màu xanh lá, màu đỏ lửa, màu vàng, vàng óng ánh.
 • Tuệ linh có Trụ linh đa dương từ mạnh tới siêu mạnh.
 • Tuệ linh đang trên con đường chuyển hóa để đạt được bộ lọc. Đó là những Tuệ linh đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cứu nhân độ thế, tạo ra được những triết lý sống đạo đức ở nhân gian.
 • Tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng có khả năng Tỏa ra vô lượng các siêu hạt năng lượng.
 • Tuệ linh đang an trụ trong con người có tư tưởng cho đến hành động tích cực luôn vì vạn vật, Tuệ linh, con người, là người không vi phạm vào bốn hình tướng Đạo. Họ là những con người luôn có tư tưởng cho đến hành động lan tỏa những giá trị đạo đức, tuân thủ Quy luật Nhân quả, thực hành cải tạo đời sống viên mãn tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Những người đạt đến siêu Tỏa mạnh nhất chính là những con người luôn luôn Phổ độ chúng sinh, Tuệ linh, con người. vì họ lan tỏa đại hệ tư tưởng giác ngộ tới hết thảy Tuệ linh, con người cùng nhau chuyển sinh bền vững nhất cho Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Những siêu Tướng Tỏa ở mức mạnh và siêu mạnh sẽ giúp cho Trụ linh của họ phân tách ra vô số những siêu hạt năng lượng. Từ những siêu hạt năng lượng đó sẽ cấu tạo và phát triển Tuệ linh họ trở thành liên kết được chặt chẽ, bền vững với tất cả Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Tuệ linh họ trở nên bất tử. Tuệ linh họ có cấu trúc bộ lọc năng lượng viên mãn bởi họ đi theo hướng chuyển sinh là Tỏa những giá trị giác ngộ tới tất cả Tuệ linh, con người. Họ sẽ hấp thụ và chuyển hóa được năng lượng hoại diệt thành siêu hạt năng lượng thông qua bộ lọc trong Trụ linh của họ.

6.2. Các Tướng Tỏa trong nhóm vật chất phức tạp

Vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ.

Tướng phức tạp có bản chất Tỏa mạnh và siêu mạnh là:

 • Những tầng năng lượng tích cực có sóng điện dương màu xanh lá, màu đỏ lửa, màu vàng. Đó là những tầng năng lượng sóng điện dương vận hành Vũ trụ.
 • Những linh hồn các con thú xả thân cứu giúp con người, xả thân cứu giúp những con thú đồng loại hoặc những con thú khác.
 • Những linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong đá. Đó là những dòng đá luôn tỏa những năng lượng mang lại sự sống trong lành và an lạc cho con người, muông thú, cỏ cây xung quanh đó.
 • Những linh hồn của cây cối luôn tỏa năng lượng sự sống ra môi trường xung quanh.

Bản chất của những cấu trúc Tướng Tỏa mạnh sẽ giúp cho các cấu trúc năng lượng đó nhanh được chuyển sinh bền vững và nâng cấp cao hơn.

6.3. Các Tướng Tỏa trong nhóm vật chất giản đơn

Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn, là nguyên tử, phân tử, tế bào; đó là vật chất rắn, lỏng, khí; là thân tướng con người, thân tướng muông thú, thân tướng cỏ cây, đất đá, nước…; là các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ.

Tướng giản đơn có bản chất Tỏa mạnh và siêu mạnh là:

– Thân tướng con người:

+ Những con người không có bệnh về thân tướng. Họ khỏe mạnh vì sự vận động lan tỏa.

+ Những người luôn miệt mài lao động sản xuất, không ngừng nghỉ nghiên cứu các công trình, các phương pháp, các cấu trúc phát triển sự sống tốt đẹp và bền vững tới vạn vật và Tuệ linh, con người. Họ là những công nhân, những nông dân, những thương nhân, những nhà nghiên cứu, những nhà sản xuất, những nhà sáng chế, những nhà phát minh.

+ Những người luôn luôn lan tỏa các giá trị thúc đẩy phát triển bền vững và an lạc cho con người và vạn vật. Họ là những nhà giáo, là những người lan truyền tri thức tới Tuệ linh, con người.

+ Những người luôn luôn đoàn kết tất cả Tuệ linh, con người, vạn vật, muông thú trong sự cảm thông, sẻ chia, giúp đỡ cùng nhau lan tỏa những giá trị, công trình phát triển bền vững tới Tuệ linh, con người.

+ Những người có hệ tư tưởng cho đến hành động luôn vì lợi ích mọi người, vạn vật và muông thú mà không màng tới bản thân họ.

+ Những người hành thiện cứu giúp Tuệ linh, con người, vạn vật và muông thú.

+ Những người thực hành phổ độ lan tỏa giá trị của giáo lý giác ngộ tới hết thảy Tuệ linh, con người.

 • Thân tướng muông thú. Đó là những con thú không giết hại hay làm tổn hại những con thú khác. Nó xả thân cứu giúp các con thú khác, nó bảo vệ và cứu giúp đồng loại của nó trong sự không gây tổn hại tới con người và muông thú khác.
 • Những cỏ cây luôn tỏa oxy làm trong lành và an lạc môi trường sống xung quanh.
 • Nước lan tỏa giá trị làm mát và nuôi dưỡng vạn vật thế gian. Nó bốc hơi để tạo thành mưa rồi tưới mát cho vạn vật cùng phát triển. Nó là sự sống luôn cho đi để ngày càng lớn mạnh. Sự lớn mạnh bởi nó có trong tất cả vạn vật thế
 • Những loại đá quý, bán quý có giá trị tỏa ra những năng lượng tốt nhằm tạo ra môi trường sống trong lành và an lạc.
 • Lửa, ánh sáng để soi sáng và làm ấm các dạng sống ở thế gian.
 • Những hành tinh có tính tỏa mạnh là các mặt trời trong Vũ trụ.
 • Là những cấu trúc địa chất nóng chảy, là nham thạch trong các hành tinh. Nhiệt lượng được tỏa ra để soi sáng, tạo ra sự phân tách liên kết cho vạn vật, Vũ trụ được phát triển.
 • Là những hạt năng lượng dương màu xanh lá, đỏ lửa, vàng. Là nguyên tử, phân tử, tế bào đa sóng điện dương.

III.  Chân lý Vạn vật với các con đường chuyển sinh của Tướng

Chân lý Vạn vật trong Tướng sẽ là: Tướng không tự sinh ra, Tướng không tự mất đi, khổ đau của Tướng không tự đến và không tự đi, tất cả do duyên nghiệp hay còn gọi là nhân quả. Cơ chế chuyển sinh của Tướng chính là cơ chế “Phân tách và liên kết dây”.

Chân lý Vạn vật chính là Quy luật Nhân quả, chính là chữ Vô. Vô là tướng không. Tướng không là không bất tử, không vĩnh cửu, không trường tồn. Nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định rồi lại chuyển hóa sang tướng khác do duyên. Do đó, Chân lý Vạn vật, Quy luật Nhân quả được đúc kết thành chữ Duyên. Duyên chính là tướng không. Thấu hiểu chữ Duyên thì ta sẽ thấu hiểu được quá khứ, hiện tại và tương lai.

Để thấu hiểu được quá khứ thì ta phải truy tìm Duyên trong Duyên. Muốn tìm được Duyên trong Duyên tức là ta phải thấu hiểu bản chất, cấu tạo, cơ chế phân tách liên kết của Duyên hiện tại. Tiếp đến ta lại tìm hiểu những duyên nào liên kết thành duyên đó. Cứ tiếp tục, liên tục như vậy sẽ giúp ta truy tìm được tận cùng của quá khứ. Để truy tìm được Duyên trong Duyên cần phải thông qua cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng và môi trường có điều kiện.

Để thấu hiểu được tương lai thì ta phải truy tìm Duyên ngoại Duyên. Muốn thấu hiểu, biết được Duyên nào sẽ hình thành trong tương lai thì ta phải thấu hiểu bản chất và sự hợp của các Duyên hiện tại. Đó là thông qua cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng và môi trường có điều kiện hiện tại sẽ cho ta thấy được kết quả trong tương lai.

Vận hành Chân lý Vạn vật của Tướng chính là cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng. Cơ chế phân tách và liên kết sẽ được xảy ra trong môi trường có điều kiện. Đó là môi trường có tương tác giữa các chỉnh thể, trong một quy trình thời gian nhất định, môi trường có sóng điện âm hoặc dương hoặc trung tính, có nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ hoặc chưa kích nổ. Tất cả các nhóm vật chất từ giản đơn cho tới phức tạp và siêu vật chất để xảy ra phân tách và liên kết thì đều phải tồn tại trong môi trường có điều kiện.

Con người tồn tại, hiện hữu ở kiếp người này cần phải trả lời được 3 câu hỏi: 1- Ta là ai? Hoặc: Ai là ta? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp ta thấu hiểu quá khứ trong vô lượng kiếp, ta đến từ đâu, thành tựu đã đạt được là những gì, thiệt hại đã gây ra là những gì. 2- Sứ mệnh của ta ở kiếp này là gì? Khi thấu hiểu được ta là ai, các kiếp tu hành trong quá khứ và thành tựu hay thiệt hại đã có thì ta sẽ biết sứ mệnh của ta tại kiếp này, đó là hiện tại. 3- Chết xong ta đi về đâu? Làm được sứ mệnh hay không làm được sứ mệnh thì ta đã trả lời được tương lai của ta sẽ phải luân hồi đảo kiếp hay đọa thành súc sinh, ngã quỷ, địa ngục hay được trở về quê hương. Ta không những phải trả lời được và làm tốt nhiệm vụ ở 3 câu hỏi trên cho ta, mà còn phải trả lời được 3 câu hỏi đó cho tất cả các nhóm vật chất: Vạn vật là gì? Sứ mệnh của vạn vật? Chết xong vạn vật đi về đâu? Để trả lời được 3 câu hỏi trên chúng ta phải thấu hiểu cơ chế vận hành của Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ. Đó là cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng. Để thấu hiểu cơ chế vận hành của hai Chân lý thì chúng ta phải thấu hiểu cơ chế quay tròn, tam hợp, thông tin, hạt năng lượng tận cùng.

Khi chúng ta thấu hiểu hai Chân lý và các cơ chế vận hành của hai Chân lý, chúng ta sẽ thấu hiểu và giải mã được vạn vật (Tướng) được sinh ra như thế nào, vạn vật mất đi do nguyên nhân nào, khổ đau của vạn vật như thế nào, vạn vật hết khổ đau khi nào, các con đường chuyển sinh của vạn vật. Thấu hiểu và giải mã được vạn vật, chúng ta sẽ trả lời được 3 câu hỏi cho chính con người và vạn vật. Từ đó, con người và vạn vật sẽ lựa chọn được con đường chuyển sinh bền vững.

1.   Tướng không tự sinh ra

Tướng bao gồm có 5 nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Bên ngoài tinh cầu Vũ trụ có 2 nhóm vật chất. Bên trong và bao trùm toàn bộ Vũ trụ có 3 nhóm vật chất. Con người là dạng sống hóa thân của Tuệ linh, do đó chúng ta phải thấu hiểu được con người và Tuệ linh được sinh ra như thế nào.

Để thấu hiểu và giải mã được Tướng (5 nhóm vật chất) sinh ra như thế nào, chúng ta phải thấu hiểu “Duyên trong Duyên” của Chân lý Vạn vật. Để thấu hiểu Duyên trong Duyên của Chân lý Vạn vật thì phải thông qua bản chất, cấu tạo, cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng trong môi trường có điều kiện. Như vậy, thông qua bản chất, cấu tạo, cơ chế phân tách và liên kết, chúng ta sẽ thấu hiểu Tướng được sinh ra như thế nào. Thấu hiểu Tướng được sinh ra như thế nào chính là chúng ta thấu hiểu bản chất của Tướng ở hiện tại và thấu hiểu tận cùng quá khứ của Tướng. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ trả lời được 2 câu hỏi cho chúng ta và tất cả vạn vật: 1- Ta là ai? Và 2- Sứ mệnh của ta là gì?

Tất cả 5 nhóm vật chất được sinh ra đều do cơ chế “Phân tách và liên kết”. Tuy nhiên, tùy từng nhóm vật chất mà có thêm các cơ chế, bản chất khác cho quá trình sinh ra Tướng.

Năm nhóm vật chất được sinh ra như sau:

1.1.  Nhóm vật chất cội nguồn

Nhóm vật chất cội nguồn là nhóm hạt sóng xanh. Đây là nhóm vật chất tồn tại bên ngoài không gian tinh cầu Vũ trụ.

Bản chất của hạt sóng xanh chỉ là hạt sóng chưa sinh phát ra trạng thái năng lượng. Tuy nhiên hạt sóng xanh chứa đựng lượng nhiệt vô cùng lớn.

Cấu tạo của hạt sóng xanh không phải là tam hợp yếu tố tạo thành. Hạt sóng xanh chỉ là một yếu tố cấu tạo thành.

Hạt sóng xanh di chuyển thẳng và theo quỹ đạo hình xoắn ốc. Khi di chuyển sẽ phân tách thành hai cho tới nhiều hơn hạt sóng xanh khác.

Hạt sóng xanh được sinh ra từ những điểm kỳ dị trong không gian. Những điểm đó giống như những cái hang vô hình sinh ra các hạt sóng xanh.

Hạt sóng xanh di chuyển và chuyển sinh thành những hạt hoại diệt trong môi trường trung tính. Sau đó những hạt sóng xanh di chuyển và chuyển sinh thành hạt năng lượng âm và dương trong môi trường có sóng điện âm, dương. Từ hai hạt năng lượng âm dương liên kết lại mà tạo thành phôi năng lượng, tinh cầu năng lượng khổng lồ để rồi có vụ nổ lớn và kiến tạo thành Vũ trụ như ngày nay.

Như vậy, hạt sóng xanh (vật chất cội nguồn) được sinh ra từ những điểm kỳ dị, được hình thành và chuyển sinh thông qua cơ chế phân tách, di chuyển không quay tròn, thông qua môi trường trung tính để chuyển sinh thành năng lượng hoại diệt, thông qua môi trường sóng điện âm dương để chuyển sinh thành hạt năng lượng âm, dương. Do đó, hạt sóng xanh là Duyên (Tướng) hiện tại; Duyên trong Duyên là những yếu tố quá khứ cấu tạo, phân tách liên kết tạo ra hạt sóng xanh hiện tại; quá khứ chính là những điểm kỳ dị sinh ra với môi trường trung tính cấu tạo thành hạt sóng xanh hiện tại.

Từ những bản chất, cơ chế, cội nguồn, sự chuyển sinh của hạt sóng xanh, chúng ta đã trả lời được 2 câu hỏi cho nhóm vật chất này. Đó là:

 • Hạt sóng xanh là gì? – Nó là vật chất cội nguồn. Nó là chỉnh thể một yếu tố chưa sinh phát ra trạng thái năng lượng.
 • Sứ mệnh của hạt sóng xanh? – Sứ mệnh là chuyển sinh ra nhóm vật chất hoại diệt và 3 dạng vật chất trong Vũ trụ. Như vậy, sứ mệnh của nó là sinh ra Vũ trụ và nguồn vật chất (vật chất hoại diệt) để duy trì sự tồn tại và phát triển Vũ trụ.

1.2.  Nhóm vật chất hoại diệt

Nhóm vật chất hoại diệt là nhóm năng lượng hoại diệt. Nhóm vật chất hoại diệt xuất hiện trước cả sự xuất hiện của Vũ trụ. Hiện tại nó tồn tại cả trong và ngoài Vũ trụ.

Bản chất của hạt năng lượng hoại diệt là hạt sóng xanh chuyển sinh thành hạt năng lượng chưa giải phóng hết nhiệt lượng ra ngoài. Do đó, hạt năng lượng hoại diệt còn một lượng lớn nhiệt lượng chưa sinh phát ra ngoài. Hạt năng lượng hoại diệt được chuyển sinh, hình thành trong môi trường trung tính nên không có cơ chế liên kết với nhau để truyền tải sóng điện. Vì vậy, hạt năng lượng hoại diệt dễ bị sinh nhiệt dư thừa trong hạt và dễ bị kích nổ khi bị năng lượng dương tác động. Năng lượng hoại diệt sẽ giảm tải sóng điện và an toàn khi xả được sóng điện dư thừa trong hạt sang hạt năng lượng âm. Khi xả sóng điện sang hạt năng lượng âm sẽ khiến cho những hạt năng lượng âm chuyển hóa thành hạt năng lượng hoại diệt. Khi hạt năng lượng hoại diệt bị kích nổ sẽ cung cấp nhiệt lượng lớn cho các vật chất trong Vũ trụ xảy ra quá trình phân tách liên kết bền vững.

Hạt năng lượng hoại diệt được cấu tạo hợp thành từ 3 yếu tố: sợi mã sóng trí tuệ được chuyển sinh từ hạt sóng xanh, hình tướng hạt (hình elip), trạng thái năng lượng được sinh phát trong hạt.

Hạt năng lượng hoại diệt di chuyển thẳng, nó không quay tròn xung quanh chính nó, lại không liên kết để truyền tải sóng điện dư thừa. Chính vì điều này làm cho hạt năng lượng hoại diệt bị sinh nhiệt dư thừa nhanh và dễ bị kích nổ.

Hạt năng lượng hoại diệt được hình thành từ quá trình chuyển sinh của hạt sóng xanh trong môi trường trung tính. Do đó, cội nguồn của năng lượng hoại diệt là hạt sóng xanh và môi trường trung tính.

Hạt năng lượng hoại diệt chỉ tồn tại cơ chế phân tách và xả sóng điện dư thừa. Tức là năng lượng hoại diệt không có cơ chế liên kết.

Như vậy, thông qua cội nguồn, bản chất, cấu tạo, cơ chế tồn tại của năng lượng hoại diệt, chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi cho năng lượng hoại diệt. Cụ thể:

– Duyên trong Duyên của năng lượng hoại diệt:

+ Hạt năng lượng hoại diệt là Tướng được hình thành trước Vũ trụ. Năng lượng hoại diệt là hạt năng lượng được cấu tạo thành từ tam hợp yếu tố.

+ Duyên trong Duyên là các yếu tố quá khứ cấu tạo thành hạt năng lượng hoại diệt. Các yếu tố quá khứ cấu tạo thành hạt năng lượng hoại diệt là hạt sóng xanh và môi trường trung tính.

+ Cơ chế để tạo thành Duyên trong Duyên của hạt năng lượng hoại diệt là cơ chế phân tách trong môi trường trung tính.

 • Hạt năng lượng hoại diệt là gì? – Hạt năng lượng hoại diệt là nhóm Tướng hoại diệt. Thông qua bản chất biểu hiện và cơ chế vận hành của hạt năng lượng hoại diệt, chúng ta thấy rằng năng lượng hoại diệt là vật chất làm phân rã các cấu trúc vật chất có đa sóng âm.
 • Sứ mệnh của năng lượng hoại diệt? – Hạt năng lượng hoại diệt có sứ mệnh cung cấp nhiệt lượng và dinh dưỡng cho các nhóm vật chất trong Vũ trụ chuyển sinh bền vững. Để kích hoạt được sứ mệnh của năng lượng hoại diệt, dạng sống Tuệ linh (siêu vật chất) cần phải vận hành nhóm vật chất giản đơn và phức tạp kích nổ được năng lượng hoại diệt.

1.3.  Nhóm siêu vật chất

Nhóm siêu vật chất gồm có: năm nhóm hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp; Tuệ linh và linh hồn muông thú đã được an trụ trong thân tướng con người; những siêu hạt năng lượng.

Cội nguồn của nhóm siêu vật chất là đều được hình thành sau vụ nổ lớn cấu tạo thành Vũ trụ. Đó là từ hai hạt sóng xanh chuyển sinh thành hai hạt âm dương trong môi trường sóng điện âm và dương. Hai hạt năng lượng liên kết lại tạo thành phôi năng lượng. Từ phôi năng lượng chuyển sinh thành Trụ linh và tinh cầu năng lượng khổng lồ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây. Khi đó, tinh cầu năng lượng khổng lồ phát nổ và bắt đầu cho quá trình chuyển sinh từ năm nhóm hạt siêu phức tạp thành các Tuệ linh. Từ Tuệ linh tu luyện Trụ linh để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng.

Bản chất của nhóm siêu vật chất được coi là trí tuệ của Vũ trụ. Nhóm siêu vật chất sẽ vận hành và thúc đẩy cả Vũ trụ phát triển bền vững.

Cấu tạo của nhóm siêu vật chất là tam hợp yếu tố mà hình thành. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp đều được hình thành từ sợi mã sóng trí tuệ, hình tướng của hạt, trạng thái năng lượng trong hạt. Tuệ linh được cấu tạo từ 3 yếu tố, đó là Trụ – Trí (tổng mã sóng trí tuệ), Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng), hình tướng Tuệ linh. Các siêu hạt năng lượng cũng được hình thành từ 3 yếu tố là siêu sợi mã sóng trí tuệ, hình tướng của hạt siêu năng lượng, siêu trạng thái năng lượng.

Nhóm siêu vật chất có cơ chế vận động là quay tròn. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng quay tròn xung quanh chính nó theo đặc tính sóng điện, hạt năng lượng âm quay ngược chiều kim đồng hồ, hạt năng lượng dương quay thuận chiều kim đồng hồ, hạt trung tính quay thuận hay ngược tùy theo việc nó liên kết với hạt năng lượng nào. Tuệ linh sẽ có sự tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính trong bản thể của họ. Siêu hạt năng lượng cũng quay tròn xung quanh chính siêu hạt, siêu hạt vàng óng ánh quay thuận, siêu hạt xanh lưu ly quay ngược, siêu hạt chân tâm liên kết và quay tròn theo siêu hạt vàng óng ánh.

Nhóm siêu vật chất được hình thành và chuyển sinh bởi cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng. Cụ thể nhóm vật chất này được phân tách ra từ phôi năng lượng âm dương gốc của tinh cầu Vũ trụ. Khi có năm nhóm năng lượng với mã sóng siêu phức tạp, lại được dưỡng trong môi trường có nhiệt lượng sóng điện đảm bảo, các hạt năng lượng siêu phức tạp này liên kết với nhau để tạo thành phôi âm dương.

Tiếp tục quá trình phân tách và liên kết liên tục đã tạo thành Trụ linh và Tuệ linh. Từ Tuệ linh, cũng thông qua cơ chế phân tách liên kết mà cải tạo Trụ linh thành bộ lọc để sản sinh (phân tách) ra các siêu hạt năng lượng.

Như vậy, thông qua cội nguồn, bản chất, cấu tạo, cơ chế quay tròn, cơ chế hình thành và chuyển sinh của nhóm siêu vật chất, chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi cho nhóm siêu vật chất. Cụ thể:

 • Duyên trong Duyên của nhóm siêu vật chất:

+ Duyên (Tướng) hiện tại của nhóm siêu vật chất chính là bản chất đang bộc phát: nhóm siêu vật chất là nhóm vật chất tinh hoa nhất trong và ngoài Vũ trụ; nhóm siêu vật chất có sự tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính bởi cơ chế liên kết dây; nhóm siêu vật chất có khả năng di chuyển và cải tạo Vũ trụ.

+ Duyên trong Duyên của nhóm siêu vật chất là các yếu tố cấu tạo, chuyển sinh thành. Đó là tìm hiểu quá khứ của nhóm siêu vật chất. Đó là: các siêu hạt năng lượng có 3 yếu tố cấu tạo thành và được phân tách từ Trụ linh của Tuệ linh; Tuệ linh được cấu tạo từ 3 yếu tố và được chuyển sinh từ phôi năng lượng âm dương có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp thông qua cơ chế phân tách và liên kết; phôi năng lượng âm dương được liên kết từ những hạt năng lượng âm dương tận cùng bởi phôi âm dương gốc của Vũ trụ phân tách ra.

 • Nhóm siêu vật chất là gì? – Là dạng sống siêu việt nhất của trong và ngoài Vũ trụ. Bởi họ là dạng năng lượng siêu phức tạp.
 • Sứ mệnh của nhóm siêu vật chất? – Sứ mệnh là duy trì tự tồn tại, phát triển bền vững của tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Dạng sống Tuệ linh là dạng sống thực hiện sứ mệnh đó.

1.4.  Nhóm vật chất phức tạp

Nhóm vật chất phức tạp gồm có năm nhóm hạt năng lượng tận cùng mang mã sóng trí tuệ phức tạp và những cấu trúc năng lượng linh hồn an trụ trong cỏ cây, đất đá, muông thú.

Cội nguồn của nhóm vật chất phức tạp là đều được hình thành sau vụ nổ lớn cấu tạo thành Vũ trụ. Đó là từ hai hạt sóng xanh chuyển sinh thành hai hạt âm dương trong môi trường sóng điện âm và dương. Hai hạt năng lượng liên kết lại tạo thành phôi năng lượng. Từ phôi năng lượng chuyển sinh thành Trụ linh và tinh cầu năng lượng khổng lồ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây. Khi đó, tinh cầu năng lượng khổng lồ phát nổ và bắt đầu cho quá trình chuyển sinh từ năm nhóm hạt năng lượng phức tạp thành các trường năng lượng, thành linh hồn cỏ cây, linh hồn đất đá, linh hồn muông thú.

Bản chất của nhóm vật chất phức tạp là được nhóm siêu vật chất vận hành để an trụ trong nhóm vật chất giản đơn, để vận hành nhóm vật chất giản đơn. Sự vận hành này giúp cho cả 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ nương tựa nhau để xảy ra các cơ chế và quá trình phân tách liên kết mang tính phát triển bền vững.

Cấu tạo của nhóm vật chất phức tạp đều được hình thành từ 3 yếu tố, gọi là tam hợp. Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng gồm có sợi mã sóng trí tuệ, hình tướng hạt năng lượng, trạng thái năng lượng sinh phát. Linh hồn của cỏ cây, đất đá, muông thú gồm có Trụ – Trí, Trụ – Tâm, hình tướng linh hồn.

Nhóm vật chất phức tạp có cơ chế quay tròn và tuần hoàn sóng điện giống như cấu trúc của siêu vật chất. Đó là các hạt năng lượng tận cùng quay tròn xung quanh chính nó theo đặc tính sóng điện âm, dương. Sóng điện âm, dương sẽ tuần hoàn trong cấu trúc linh hồn.

Nhóm vật chất phức tạp có cơ chế phân tách, liên kết để hình thành và chuyển sinh nâng cấp cấu trúc cũng giống như nhóm siêu vật chất. Đó là thông qua môi trường có sóng điện âm, dương, trung tính sẽ xảy ra quá trình phân tách và liên kết.

Như vậy, thông qua cội nguồn, bản chất, cấu tạo, cơ chế quay tròn, cơ chế hình thành và chuyển sinh của nhóm vật chất phức tạp, chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi cho nhóm vật chất phức tạp. Cụ thể:

 • Duyên trong Duyên của nhóm vật chất phức tạp:

+ Duyên (Tướng) hiện tại là những trường năng lượng âm dương khác nhau để vận hành Vũ trụ quay tròn; là các cấu trúc năng lượng an trụ trong đất đá, cỏ cây ở khắp các hành tinh để thúc đẩy quá trình phân tách của vật chất giản đơn.

+ Duyên trong Duyên là những cấu trúc quá khứ cấu tạo thành Duyên hiện tại. Đó là thông qua cơ chế phân tách, liên kết hạt năng lượng trong môi trường sóng điện âm hoặc dương mà tạo thành trường năng lượng vận hành Vũ trụ, và tạo thành các cấu trúc linh hồn. Đó là từ các hạt năng lượng âm dương tận cùng mà liên kết và phân tách để cấu tạo thành.

 • Nhóm vật chất phức tạp là gì? – Là nhóm năng lượng vận hành Vũ trụ (các khối thiên hà) quay tròn; là các cấu trúc linh hồn an trụ trong vật chất giản đơn để giúp vật chất giản đơn xảy ra quá trình phân tách liên kết.
 • Sứ mệnh của nhóm vật chất phức tạp? – Là nhóm vật chất (năng lượng) duy trì và phát triển sự sống của nhóm vật chất giản đơn (tinh cầu Vũ trụ với vô số các khối thiên hà).

1.5.  Nhóm vật chất giản đơn

Nhóm vật chất giản đơn gồm có các khối thiên hà, các hành tinh, trái đất, cỏ, cây, đất, đá, kim loại, nước, khí, phân tử, nguyên tử, tế bào, muông thú, con người… Trong đó, đặc biệt nhất là con người và muông thú. Con người và muông thú không đơn thuần là nhóm vật chất giản đơn. Con người được coi là siêu phức tạp, tiếp đến là muông thú.

Cội nguồn của nhóm vật chất giản đơn là đều được hình thành sau vụ nổ lớn cấu tạo thành Vũ trụ. Đó là từ hai hạt sóng xanh chuyển sinh thành hai hạt âm dương trong môi trường sóng điện âm và dương. Hai hạt năng lượng liên kết lại tạo thành phôi năng lượng. Từ phôi năng lượng chuyển sinh thành Trụ linh và tinh cầu năng lượng khổng lồ bởi cơ chế phân tách và liên kết dây. Khi đó, tinh cầu năng lượng khổng lồ phát nổ và bắt đầu cho quá trình chuyển sinh từ năm nhóm hạt năng lượng giản đơn thành các cấu trúc vật chất giản đơn.

Bản chất của nhóm vật chất giản đơn là được nhóm vật chất phức tạp an trụ bên trong để xảy ra quá trình phân tách liên kết. Đặc biệt con người được Tuệ linh an trụ để tu tập và

sản sinh ra các siêu hạt năng lượng phục vụ cho việc phát triển Vũ trụ bền vững.

Cấu tạo của nhóm vật chất giản đơn đều được hình thành từ 3 yếu tố, gọi là tam hợp. Có mã sóng trí tuệ, hình tướng và trạng thái năng lượng trong mỗi cấu trúc vật chất giản đơn từ hạt năng lượng tận cùng cho tới cả Vũ trụ.

Nhóm vật chất giản đơn có cơ chế quay tròn để tuần hoàn sóng điện trong bản thể cấu trúc vật chất giản đơn. Việc quay tròn sẽ sinh nhiệt ấm để cấu trúc giản đơn xảy ra quá trình phân tách và liên kết hạt năng lượng.

Nhóm vật chất giản đơn có cơ chế phân tách, liên kết dây. Cơ chế này giúp cho nhóm vật chất giản đơn được vận động và không ngừng nghỉ phát triển. Thông qua cơ chế này sẽ giúp cho nhóm vật chất phức tạp an trụ bên trong được chuyển sinh nâng cấp. Cũng thông qua cơ chế này sẽ giúp cho Tuệ linh an trụ trong con người để chuyển sinh nâng cấp.

Như vậy, thông qua cội nguồn, bản chất, cấu tạo, cơ chế quay tròn, cơ chế hình thành và chuyển sinh của nhóm vật chất giản đơn, chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi cho nhóm vật chất giản đơn. Cụ thể:

– Duyên trong Duyên của nhóm vật chất giản đơn:

+ Những cấu trúc vật chất giản đơn hiện tại là hạt năng lượng tận cùng, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, kim loại, khí, nước, cỏ cây, đất đá, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ. Duyên trong Duyên là các cấu trúc, yếu tố cấu tạo thành vật chất hiện tại. Đó là do tam hợp, do có nhóm siêu vật chất vận hành, do có nhóm vật chất phức tạp an trụ. Những yếu tố cấu tạo và vận hành nhóm vật chất giản đơn là để tất cả cùng nương tựa nhau để quá trình phân tách liên kết bền vững được xảy ra. Ví dụ Trái đất là cấu tạo của vô số các kim loại, đất đá, chất lỏng, nước, cỏ cây, con người, muông thú. Cỏ cây lại được cấu tạo bởi vô số tế bào gỗ với quá trình phân tách liên kết hạt năng lượng giản đơn. Đất đá, kim loại cũng là được cấu tạo bởi vô số các phân tử, các phân tử lại được liên kết bởi vô số các nguyên tử, các nguyên tử lại được liên kết bởi vô số Trụ linh của năng lượng giản đơn, Trụ linh của năng lượng giản đơn được liên kết bởi vô số hạt năng lượng âm, dương, trung tính tận cùng. Thấu hiểu cấu tạo và cơ chế phân tách liên kết sẽ thấu hiểu Duyên trong Duyên của vạn vật.

+ Duyên trong Duyên của con người: Con người là hiện tại. Quá khứ của hiện tại là con người được hình thành từ tam hợp, đó là thân tướng do cha mẹ sinh ra, trí tuệ do trau dồi mà có, Tâm là Tuệ linh/ linh hồn an trụ. Tuệ linh, linh hồn lại là quá khứ của con người hiện tại ở kiếp này. Tuệ linh, linh hồn lại là tam hợp cấu tạo mà thành. Thông qua cơ chế phân tách và liên kết trong môi trường đảm bảo, chúng ta sẽ thấu hiểu và giải mã được Tuệ linh được hình thành từ phôi âm dương. Từ phôi âm dương tương tác trong môi trường có sóng điện âm dương khác nhau mà chuyển sinh thành Trụ linh và Tuệ linh có bản chất đa âm hay đa dương. Từ Tuệ linh có bản chất đa âm hay đa dương mà tạo ra bản chất, tính cách con người trong nhiều kiếp. Thông qua những biểu hiện của con người hiện tại, chúng ta sẽ thấu hiểu bản chất Tuệ linh. Thông qua bản chất Tuệ linh, chúng ta sẽ thấu hiểu những hành động, biểu hiện của kiếp quá khứ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ thấu tận cùng về bản chất của hạt âm dương cấu tạo thành Tuệ linh và con người ta ở hiện kiếp. Ví dụ có một người có nhiều hành động gây tổn hại tới mọi người.

Như thế trong Tuệ linh của họ có đa năng lượng âm. Việc đa năng lượng âm là bản chất tiền kiếp và nhiều kiếp về trước họ cũng có những hành động tạo ra những tổn thương tới mọi người. Bản chất đó là do phôi âm dương gốc của họ đa âm sẵn.

 • Nhóm vật chất giản đơn là gì?

+ Những cấu trúc vật chất giản đơn là hình tướng của Vũ trụ.

+ Con người là môi trường, hóa thân của dạng sống Tuệ linh tu hành.

 • Sứ mệnh của nhóm vật chất giản đơn là gì?

+ Những cấu trúc vật chất giản đơn tạo thành môi trường tương tác và chuyển sinh cho vật chất phức tạp và siêu vật chất.

+ Con người chuyển sinh Trụ linh của Tuệ linh an trụ trong mình thành bộ lọc năng lượng. Việc chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng sẽ giúp Trụ linh sản sinh ra các siêu hạt để duy trì và phát triển bền vững trong và ngoài Vũ trụ.

2. Tướng không tự mất đi

Các nhóm vật chất mất đi được hiểu theo hai nghĩa: 1- Mất đi tướng hiện tại để chuyển sinh nâng cấp thành tướng mới; 2- Mất đi là sự phân rã hoại diệt vĩnh viễn tướng hiện tại trong tương lai. Nếu tướng hiện tại mất đi để chuyển sinh thành tướng mới trong tương lai là do cơ chế phân tách liên kết theo hướng bền vững. Nếu tướng hiện tại bị phân rã và hoại diệt vĩnh viễn trong tương lai là do cơ chế chuyển sinh bị phân rã, đứt liên kết mà hoại diệt.

Các nhóm vật chất mất đi là do có cơ chế vận hành. Cụ thể như sau:

 • Nhóm vật chất cội nguồn: Hạt sóng xanh bị mất đi hình tướng ban đầu và chuyển sinh thành hạt năng lượng hoại diệt hoặc hạt năng lượng có sóng điện âm, dương, trung tính. Sự mất đi của hạt sóng xanh là do cơ chế phân tách. Hạt sóng xanh không phải là mất đi vĩnh viễn hay bị kích nổ mà hoại diệt. Hạt sóng xanh do cơ chế phân tách mà chuyển sinh thành các loại hạt năng lượng. Đặc biệt quá trình chuyển sinh thành hạt năng lượng, hạt sóng xanh đã cấu tạo thành sợi mã sóng trí tuệ có lưu giữ thông tin trong sợi. Đây là sự chuyển sinh mang tính phát triển bền vững các cấu trúc vật chất mới.
 • Nhóm vật chất hoại diệt: Hạt năng lượng hoại diệt được hình thành bởi cơ chế phân tách từ hạt sóng xanh. Nó không liên kết để duy trì sự tồn tại bền vững hoặc chuyển sinh nâng cấp cấu trúc. Hạt năng lượng hoại diệt duy trì sự tồn tại bằng cơ chế xả sóng điện dư thừa (thối hóa) trong hạt đến các cấu trúc vật chất có sóng điện âm. Khi năng lượng hoại diệt bị mất chính là bị kích nổ bởi năng lượng dương hoặc dư thừa nhiệt lượng lớn trong nó. Khi bị kích nổ, nó không còn tồn tại ở thể hạt nào nữa. Đây là sự hoại diệt vĩnh viễn. Sự hoại diệt vĩnh viễn này lại là nguồn cung ứng nhiệt lượng cho các cấu trúc vật chất trong Vũ trụ hấp thụ và phân tách liên kết mang tính bền vững.
 • Nhóm siêu vật chất: Những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp, những Tuệ linh, những siêu hạt năng lượng bị mất theo hai nghĩa:

+ Mất theo nghĩa chuyển sinh nâng cấp cấu trúc chính là thực hành đời sống phân tách liên kết bền vững. Đó là các hạt năng lượng âm dương liên kết với nhau tạo thành phôi năng lượng âm dương, từ đó phân tách, liên kết liên tục để trở thành Trụ linh và trở thành Tuệ linh. Tuệ linh thông qua cơ chế phân tách liên kết bền vững để trưởng thành và chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Từ bộ lọc năng lượng phân tách ra các siêu hạt, các siêu hạt lại liên kết đến vạn vật để duy trì sự phát triển bền vững của vạn vật.

+ Mất theo nghĩa bị phân rã và hoại diệt là do siêu vật chất thực hành đời sống phân tách liên kết theo hướng phân rã. Đó là sản sinh ra nhiều hạt năng lượng âm. Điều này khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu và di chuyển ồ ạt vào để đồng hóa, làm đứt liên kết, phân rã và hoại diệt vĩnh viễn.

 • Nhóm vật chất phức tạp: Năng lượng vận hành vật chất giản đơn, các cấu trúc linh hồn mất theo hai nghĩa:

+ Mất theo nghĩa chuyển sinh nâng cấp cấu trúc chính là thực hành đời sống phân tách liên kết bền vững. Các trường năng lượng sẽ an trụ trong vật chất giản đơn và nâng cấp thành các linh hồn cỏ cây, đất đá, sau đó chuyển sinh thành linh hồn muông thú, sau đó chuyển sinh thành linh hồn con người.

+ Mất theo nghĩa phân rã và hoại diệt chính là thực hành đời sống phân tách và liên kết phân rã. Đó là sản sinh ra nhiều hạt năng lượng âm trong cấu trúc. Khi đó năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu của sóng điện âm sẽ di chuyển ồ ạt vào để đồng hóa, làm đứt liên kết, phân rã và hoại diệt vĩnh viễn.

 • Nhóm vật chất giản đơn: Những hạt năng lượng tận cùng giản đơn, những Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, kim loại, khí, nước, muông thú, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ mất theo hai nghĩa:

+ Mất theo nghĩa chuyển sinh nâng cấp thành các cấu trúc mới. Đó là do thực hành đời sống phân tách và liên kết bền vững. Từ hạt năng lượng thành Trụ linh, nhiều Trụ linh thành nguyên tử, nhiều nguyên tử thành phân tử, nhiều phân tử thành tế bào, nhiều tế bào thành cỏ cây, đất đá… Vũ trụ.

+ Mất theo nghĩa phân rã và hoại diệt chính là thực hành đời sống phân tách và liên kết phân rã. Đó là sản sinh ra nhiều hạt năng lượng âm trong cấu trúc. Khi đó năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu của sóng điện âm sẽ di chuyển ồ ạt vào để đồng hóa, làm đứt liên kết, phân rã và hoại diệt vĩnh viễn. Đó chính là quá trình năng lượng hoại diệt đồng hóa toàn bộ cấu trúc vật chất do cấu trúc vật chất đa âm. Điển hình là những cơn bão năng lượng hoại diệt đã làm phân rã rất nhiều cấu trúc hành tinh.

 • Con người: Con người là trường hợp đặc biệt duy nhất trong Vũ trụ bởi con người là hóa thân của Tuệ linh. Khi con người mất gắn liền với sự mất của Tuệ linh. Cụ thể:

+ Mất theo nghĩa hoại diệt thân tướng. Khi thân tướng hoại diệt thì đó là sự hoại diệt vĩnh viễn của thân tướng. Sự hoại diệt vĩnh viễn này là sự đứt liên kết của các tế bào trong cơ thể và sự tách ra hoàn toàn của bản thể Tuệ linh trong thân tướng con người.

+ Mất theo nghĩa hoại diệt vĩnh viễn của Tuệ linh. Đó là khi Tuệ linh đó nhiều đời thực hành đời sống phân tách liên kết theo hướng phân rã và hoại diệt, trong Tuệ linh sẽ đa năng lượng âm, năng lượng hoại diệt sẽ di chuyển ồ ạt vào đồng hóa, làm đứt liên kết năng lượng và phân rã hoàn toàn Tuệ linh. Trường hợp Tuệ linh hoại diệt vĩnh viễn cũng là thời điểm hoại diệt của thân tướng.

+ Mất theo nghĩa chuyển sinh nâng cấp Trụ linh và Tuệ linh. Đó là Tuệ linh nhiều đời thực hành đời sống phân tách và liên kết bền vững. Khi đó, cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh sẽ được nâng cấp và đạt đến bộ lọc năng lượng để sản sinh ra siêu hạt năng lượng. Các Tuệ linh trên hành trình chuyển sinh bền vững sẽ tỏa ra sóng điện với những hào quang ngũ sắc hoặc hào quang của các siêu năng lượng.

Thấu hiểu được cơ chế của việc các Tướng mất đi, chúng ta đều trả lời được câu hỏi thứ 3 – Chết xong sẽ đi về đâu. Việc từng nhóm vật chất có thực hành được sứ mệnh của mình hay không sẽ trả lời được câu hỏi đó. Nếu không thực hành được sứ mệnh sẽ hoại diệt vĩnh viễn. Nếu thực hành được sứ mệnh sẽ chuyển sinh nâng cấp và bền vững.

Con người là hóa thân của Tuệ linh. Việc con người hoàn thành được sứ mệnh cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng sẽ giúp cho Tuệ linh được trở về cội nguồn (không gian lõi của Vũ trụ). Tuệ linh khi đó sẽ hòa nhập với toàn bộ Vũ trụ, sẽ bất tử và duy trì được sự phát triển bền vững cho tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Nếu con người không hoàn thành sứ mệnh, sau khi hoại diệt thân tướng, Tuệ linh sẽ đọa địa ngục, ngã quỷ hay cô hồn, tiếp tục phải luân hồi. Đặc biệt nếu thực hành đời sống phân tách liên kết hạt năng lượng âm sẽ nhanh dẫn tới phân rã và hoại diệt Tuệ linh.

3.   Khổ đau của Tướng

Để thấu hiểu được tận cùng về khổ đau của tất cả các Tướng, chúng ta phải thấu hiểu được tận cùng các Tướng. Đó là thấu hiểu việc các Tướng được cấu tạo từ hạt năng lượng tận cùng, trong mỗi hạt năng lượng lại có mã sóng trí tuệ. Các cấu trúc Tướng được hình thành và phát triển nâng cấp hay phân rã là do cơ chế phân tách và liên kết hạt năng lượng. Cơ chế phân tách và liên kết xảy ra trong môi trường có sóng điện và cơ chế quay tròn của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới các Tướng có cấu trúc lớn hơn và cả Vũ trụ. Vậy, bản chất xuyên suốt của tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ là hạt năng lượng tận cùng. Khi trí tuệ ta thấu hiểu được điều này, ta sẽ giải mã và thấu hiểu được bản chất tận cùng về khổ đau của tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ, đặc biệt là khổ đau của con người và Tuệ linh. Từ đó sẽ tìm ra con đường chấm dứt khổ đau.

Bản chất tận cùng về khổ đau của tất cả các Tướng là gì? – Đó là sự biến đổi mã sóng trí tuệ theo hướng phân rã và hoại diệt trong cấu trúc Tướng. Cụ thể:

 • Tất cả các hạt năng lượng tận cùng của tất cả các nhóm vật chất đều phải đấu tranh, duy trì sự tồn tại của chính mình. Khi đó, mã sóng trí tuệ trong hạt sẽ phải kiểm soát chính nó để không bị chi phối bởi những cấu trúc Tướng khác.
 • Các cấu trúc Tướng từ phôi năng lượng âm dương cho tới tất cả các nhóm vật chất đều diễn ra quá trình đấu tranh để duy trì sự cân bằng hoặc sự kiểm soát mã sóng trí tuệ giữa các hạt năng lượng âm dương với nhau.
 • Các cấu trúc Tướng của tất cả các nhóm vật chất sẽ xảy ra quá trình biến đổi mã sóng trí tuệ bởi quá trình phân tách và liên kết hạt năng lượng. Tức là khi cấu trúc Tướng phân tách một hạt năng lượng và sau đó là liên kết hạt năng lượng đó vào chính cấu trúc Tướng. Quá trình này diễn ra sự biến đổi từ đặc tính sóng điện có sẵn của Tướng với sóng điện của hạt năng lượng mới được phân tách ra.

Bản chất khổ đau của con người và Tuệ linh: Tuệ linh hóa thân làm con người và trải nghiệm đời sống tu hành ở nhân gian với vô số kiếp. Mỗi kiếp là một thân tướng khác nhau, có khi là người bệnh, có khi là người nghèo, người giàu, có tri thức, không có tri thức, bị chết trẻ, người thân chết trẻ, gia đình ly tán, chiến tranh… Mục đích của việc trải nghiệm trong các thân tướng khác nhau là để trải nghiệm quá trình phân tách liên kết hạt năng lượng sẽ theo hướng nào trong những hoàn cảnh và điều kiện môi trường khác nhau. Khi đó, từng hoàn cảnh khác nhau, từng thân tướng khác nhau, từng môi trường sóng điện khác nhau, từng bản thể con người khác nhau, Trụ linh của Tuệ linh sẽ phân tách liên kết hạt năng lượng theo hướng bền vững hay phân rã hoại diệt. Sự trải nghiệm của tất cả các Tuệ linh khi tu hành ở nhân gian là để phôi năng lượng âm dương gốc bộc phát được hết độc của hạt âm và thiện của hạt dương. Quá trình này sẽ được hội đồng Tuệ linh tổng hợp và tìm ra phương pháp chuyển sinh bền vững cho tất cả Tuệ linh áp dụng theo. Khi phân tách, liên kết bất cứ hạt năng lượng theo hướng chuyển sinh nào thì nó đều diễn ra quá trình biến đổi mã sóng trí tuệ từ khi phân tách cho đến khi liên kết lại.

Khi bản chất của khổ đau tận cùng là biến đổi mã sóng trí tuệ! Khi mà chuyển sinh theo hướng phân rã hay bền vững cũng đều xảy ra quá trình biến đổi mã sóng trí tuệ! Vậy làm thế nào để hết khổ đau? Hay nói cách khác là cơ chế nào để chấm dứt khổ đau của tất cả các Tướng?

Để trả lời được cơ chế nào chấm dứt khổ đau, chúng ta sẽ phân tích các con đường chuyển sinh. Khi đó, chúng ta sẽ thấu hiểu và thực hành đời sống chuyển sinh để chấm dứt khổ đau. Cụ thể:

+ Khi thực hiện con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt: đó là cấu trúc Tướng phân tách ra các hạt năng lượng âm. Khi phân tách ra các hạt năng lượng âm, các hạt năng lượng âm sẽ tạo ra sự kích động, thu tín hiệu mạnh khiến cho năng lượng hoại diệt di chuyển ồ ạt vào Tướng. Khi đó, Tướng sẽ bị đồng hóa, đứt liên kết và phân rã. Nếu phân tách ra nhiều hạt âm, sóng điện âm lại mạnh, sẽ làm cho quá trình phân rã và hoại diệt diễn ra nhanh. Quá trình chuyển sinh theo con đường phân rã sẽ làm cho quá trình biến đổi mã sóng trí tuệ diễn ra vô cùng khốc liệt, đau đớn cho đến khi hoại diệt. Đây không phải là con đường cũng như đích đến của việc chấm dứt khổ đau.

+ Khi thực hành con đường chuyển sinh bền vững: đó là cấu trúc Tướng thực hành đời sống sản sinh ra các hạt năng lượng dương. Khi sản sinh ra các hạt năng lượng dương sẽ đồng thời sản sinh thêm các hạt năng lượng chân tâm, đó là điều đặc biệt. Năng lượng chân tâm sẽ làm chất kết dính để kết nối các hạt năng lượng dương với nhau trong cấu trúc Tướng. Quá trình phân tách hạt năng lượng dương sẽ khiến cho cấu trúc Tướng có khả năng kiểm soát việc phân tách ra những hạt năng lượng âm với sóng điện âm rất nhẹ. Điều này sẽ giúp cho hệ thống hạt năng lượng âm của cấu trúc Tướng không kích động năng lượng hoại diệt di chuyển vào ồ ạt. Vì có nhiều năng lượng dương và chân tâm nên cấu trúc Tướng đủ sức mạnh kích nổ một lượng ít năng lượng hoại diệt di chuyển vào. Lượng nhiệt từ những vụ kích nổ đó sẽ giúp cho cấu trúc Tướng chuyển sinh bền vững hơn, phân tách ra các hạt năng lượng dương và chân tâm nhiều hơn. Khi cấu trúc Tướng ban đầu phân tách ra các hạt năng lượng dương trên con đường chuyển sinh bền vững, quá trình liên kết sẽ xuất hiện sự biến đổi mã sóng trí tuệ. Quá trình phân tách và liên kết liên tục theo hướng bền vững sẽ chấm dứt hiện tượng biến đổi mã sóng trí tuệ. Có thể nói, bước đầu tiên trên con đường chuyển sinh bền vững sẽ xuất hiện sự biến đổi do chưa thích nghi. Tuy nhiên, càng thực hành đời sống chuyển sinh bền vững sẽ chấm dứt sự biến đổi do đã thích nghi. Con đường chuyển sinh bền vững của Tướng đạt đến đỉnh cao nhất là cấu trúc Trụ linh chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng. Chỉ có bộ lọc năng lượng mới hấp thụ và kích nổ được vô số năng lượng hoại diệt trong sự an toàn, mới phân tách được ra vô số các siêu hạt năng lượng.

Đối với con người và Tuệ linh, để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng, để chấm dứt khổ đau, chỉ có con đường duy nhất là chuyển sinh theo hướng bền vững. Tuy nhiên, con đường chuyển sinh bền vững này sẽ không có sự hưởng thụ giả tướng, thay vào đó là sự vất vả và gian truân. Nhưng, khi thành công, Tuệ linh sẽ bất tử, sẽ hòa nhập với Vũ trụ, sẽ sản sinh ra các siêu hạt năng lượng để duy trì sự tồn tại và phát triển tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

4.Các con đường chuyển sinh của Tướng

Con đường chuyển sinh của các Tướng gồm có Kết, Định, Tỏa. Con đường chuyển sinh của các Tướng là Kết, được gọi là Tướng Kết. Con đường chuyển sinh của các Tướng là Định, được gọi là Tướng Định. Con đường chuyển sinh của các Tướng là Tỏa, được gọi là Tướng Tỏa.

Con đường chuyển sinh của các Tướng chỉ bao gồm 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất.

4.1.  Tướng Kết đối với con đường chuyển sinh

Tướng Kết là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách và liên kết nhằm thỏa mãn lợi ích của bản thể Tướng đó mà không vì lợi ích của hết thảy Tướng khác, thậm chí là gây tổn hại tới các Tướng khác.

Khi các Tướng thực hiện phân tách liên kết trong bản chất là Kết, năng lượng âm sẽ được phân tách ra vô số hạt từ Trụ linh. Chúng sẽ liên kết lại tạo thành những hạt năng lượng âm tổng hợp rồi phân tách ra cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng. Vì chỉ thực hiện đời sống là Kết nên Trụ linh không phân tách các hạt năng lượng dương ra để tạo thành cấu trúc liên kết chặt chẽ và mở rộng. Tức là hạt năng lượng dương không được sinh ra để làm nhiệm vụ liên kết mở rộng. Trong khi đó các hạt năng lượng âm được sinh ra nhiều mà không có hạt năng lượng dương để cân bằng tỷ lệ 1:1. Khi đó, các hạt năng lượng âm sẽ tập trung số đông tại các hạt năng lượng dương ít ỏi có cùng nội dung thông tin tương ứng. Các hạt năng lượng âm lại có bản chất là thu hút tín hiệu bởi rung lắc nên khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu đó mà di chuyển tới với số lượng lớn. Khi năng lượng hoại diệt di chuyển tới với số lượng lớn sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh và Tướng đó bắt đầu bị đồng hóa, bị phân rã. Kết cục là hoại diệt vĩnh viễn.

Như vậy, các Tướng mà thực hiện cơ chế phân tách, liên kết với bản chất Kết chính là chọn lựa và đang đi trên con đường chuyển sinh phân rã để hoại diệt vĩnh viễn.

Nguyên nhân hoại diệt của Tướng Kết là do mất cân bằng trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Khi đó, lượng hạt năng lượng âm quá nhiều, năng lượng hoại diệt tấn công vào gây phân rã. Khi năng lượng hoại diệt tấn công vào, Tướng Kết không có hạt năng lượng dương để phòng thủ, kích nổ, sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt.

Khổ đau chính là sự phân rã và hoại diệt của hết thảy 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ. Nguyên nhân của khổ đau là do các Tướng thực hiện cơ chế phân tách liên kết để thỏa mãn đời sống là Kết. Khi Kết sẽ bị năng lượng hoại diệt tấn công gây đứt liên kết mà hoại diệt.

Như vậy, năng lượng hoại diệt lại chi phối và thúc đẩy Tướng thực hiện đời sống Kết để nhanh bị hoại diệt hơn.

4.2.  Tướng Định đối với con đường chuyển sinh

Tướng Định là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách, liên kết trong sự cân bằng. Đó là thực hiện đời sống không Kết cũng không Tỏa. Tướng Định là duy trì sự an toàn, bảo vệ sự an lạc của Tướng đó.

Tướng thực hiện bản chất Định, tức là họ phân tách liên kết hạt năng lượng rất chậm và luôn trong bản chất cân bằng. Khi đó, các hạt năng lượng âm và các hạt năng lượng dương có sóng điện rất nhẹ. Các hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ không kích thích thu hút năng lượng hoại diệt, các hạt năng lượng sóng điện dương nhẹ không có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt nếu năng lượng hoại diệt tấn công.

Vì bản chất Tướng thực hành đời sống Định nên nó tự an lạc, thanh tịnh mà không bị năng lượng hoại diệt tấn công. Tuy nhiên nếu nó di chuyển vào nơi có năng lượng hoại diệt thì nó cũng không chống lại được sự hoại diệt. Nếu nó duy trì Định mãi thì nguy cơ hoại diệt là cao.

Nếu Tướng Định mà chuyển sinh thành thực hiện đời sống Tỏa thì nó có khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt. Khi đó, nó sẽ thực hiện được cơ chế phân tách, liên kết mạnh mẽ và liên kết được với hết thảy Tướng của Vũ trụ.

4.3.  Tướng Tỏa đối với con đường chuyển sinh

Tướng Tỏa là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách và liên kết vì lợi ích của tất cả các Tướng khác mà không vì bản thể Tướng mình. Đó là vì vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình.

Khi các Tướng thực hiện đời sống với bản chất là Tỏa, từ Trụ linh sẽ phân tách ra vô số các hạt năng lượng sóng điện dương. Trước khi phân tách ra được các hạt năng lượng sóng điện dương thì cũng là quá trình phân tách ra các hạt năng lượng sóng điện âm ở mức rất nhẹ. Các hạt năng lượng dương được phân tách ra nhiều sẽ giúp cho cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh được mở rộng và lớn mạnh. Việc mở rộng liên kết của các hạt năng lượng dương là có sợi dây liên kết mang sóng điện trung tính với tính chất là bền chặt. Cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ luôn có tỷ lệ vàng là một hạt âm có sóng điện âm nhẹ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Ngoài ra, do thực hiện đời sống Tỏa, các hạt năng lượng dương đã phân tách và lan tỏa khắp Vũ trụ, tạo thành cơ chế liên kết 3 vùng: từ Trụ linh tới đối tượng đón nhận và trong Vũ trụ. Khi thực hiện đời sống Tỏa, các Tướng sẽ có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo thành nhiệt lượng cho quá trình phân tách, liên kết các hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng được mạnh mẽ, phát triển bền vững hơn. Các hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ nên nó không kích thích nhiều năng lượng hoại diệt di chuyển vào. Nó chỉ rung động vừa đủ để năng lượng hoại diệt di chuyển ít cho tới vừa đủ.

Việc các Tướng thực hiện đời sống Tỏa không những là hướng chuyển sinh bền vững cho Tướng, nó còn giúp cho Tướng liên kết chặt chẽ đến với hết thảy các Tướng của Vũ trụ theo cơ chế liên kết 3 vùng trong Quy luật Nhân quả.

Trong 3 Tướng trên, Tướng Tỏa có con đường chuyển sinh theo hướng bền vững nhất. Tướng Kết là chuyển sinh theo hướng hoại diệt. Tướng Định là sự cân bằng phải có cho tất cả các Tướng. Tuy nhiên, nếu các Tướng trong Vũ trụ mà thực hiện đời sống riêng biệt theo 1 trong 3 Tướng trên thì sẽ khó khăn để đạt đến sự chuyển sinh bền vững nhất. Bởi, để Tướng Tỏa được phải có Kết vừa đủ. Tướng Kết để không hoại diệt phải biết Tỏa. Tướng Định để phát triển và tồn tại thì cần phải thực hiện Kết trước, sau đó thực hiện Tỏa.

Như vậy, Chân lý Vạn vật với cơ chế phân tách, liên kết hạt năng lượng, quay tròn, tam hợp cho thấy: Tướng để tồn tại, phát triển bền vững thì cần phải thấu hiểu cả Kết, Định, Tỏa của tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, từ đó thực hành đời sống hài hòa cả Kết – Định – Tỏa mới đạt đến đích của chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất.

Kết mà không phải là Kết mới tạo thành sức mạnh cực đại cho quá trình chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất.

 IV.   Chân lý Giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất của Tướng

Chân lý Giác ngộ trong Tướng là: Tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ đều là khổ. Các Tướng phải dùng Định (chân tâm) trong Trụ linh để thấu hiểu, chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng Kết – Định – Tỏa và phát triển bền vững cho tất cả các Tướng. Tiên phong là Tuệ linh và con người.

Cơ chế vận hành của Chân lý Giác ngộ là phân tách và liên kết hạt năng lượng. Cơ chế phân tách, liên kết hạt năng lượng cho thấy có hai con đường phân tách và liên kết. Đó là:

 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng âm, đó là Kết. Nếu đi theo con đường này, hết thảy Tướng sẽ phân rã và hoại diệt. Đây là con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng dương, đó là Tỏa. Nếu đi theo con đường này, hết thảy Tướng sẽ phân tách, liên kết vô lượng hạt năng lượng dương có liên kết chặt chẽ bởi sợi chân tâm. Sẽ là con đường chuyển sinh bền vững nhất.

Từ bản chất của Tướng, từ Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết, hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và người đều khổ. Không tướng nào là không khổ khi chưa đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh. Đồng thời cũng cho thấy rằng:

con đường duy nhất để vượt qua khổ đau (biến đổi mã sóng trí tuệ và hoại diệt cấu trúc năng lượng) để trở nên bền vững, an lạc là đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh, chính là con đường Tỏa. Tỏa là con đường mà hết thảy Tuệ linh, Tướng phải thực hiện nếu muốn diệt khổ để chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.

Thực hiện con đường Tỏa để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng không phải là Tỏa một cách tiêu cực. Vậy Tỏa làm sao để an lạc, để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng? Đó là:

 • Các Tướng phải đứng ở vị trí Định. Định là chân tâm, là tĩnh lặng, là cân bằng, là an lạc. Vị trí Định sẽ được nâng cao từ Định ban đầu cho tới các cảnh giới tối cao của Định. Đó là Chân tâm sáng chói lòa vô lượng. Khi các Tướng đứng ở vị trí Định sẽ biết lắng nghe, biết nhìn – soi lại bản thể Tướng mình, biết tiếp nhận, biết cảm thông, biết sẻ chia. Để đứng được ở vị trí Định (chân tâm), các Tướng phải thấu hiểu bản chất, cội nguồn, cấu tạo, cơ chế vận hành của tất cả nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Việc càng thấu hiểu về tri thức của hai Chân lý sẽ giúp cho con người, Tuệ linh và các Tướng nâng cao được chân tâm để Định được kỳ diệu nhất.
 • Tiếp theo các Tướng phải biết Kết. Kết ở đây không phải là có tư tưởng cho tới hành động tiêu cực gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Kết ở đây chỉ là rung động khi đứng ở vị trí Định bởi sự trí tuệ của hai Chân lý. Tức là đứng ở vị trí Định để lắng nghe, đón nhận những khổ đau, hạnh phúc, an vui được sẻ chia của vạn vật, chúng sinh, Tuệ linh, con người. Bởi khi các Tướng khổ đau, đa âm, tiêu cực, u mê chia sẻ tới ta, những chia sẻ đó sẽ phân tách ra các hạt năng lượng tiêu cực sóng điện âm nhẹ màu xám, cho tới mạnh là màu đen và đỏ máu. Do cơ chế phân tách theo Quy luật Nhân quả sẽ phân tách ra làm 3 vùng. Đó là trong Trụ linh họ 1 hạt, phân tách vào Vũ trụ 1 hạt, người nghe đón nhận 1 hạt. Do Tướng ta đứng ở vị trí Định để dùng Kết là rung động, để lắng nghe, để hút về, để đón nhận, khi đó, hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của họ được Trụ linh của Tướng ta hấp thụ. Do ta đứng ở vị trí Định nên Trụ linh tỏa chân tâm trắng sáng và sóng điện dương ở màng chân tâm của Trụ linh. Trắng sáng của chân tâm và năng lượng dương sẽ chuyển hóa hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của Tướng đang sẻ chia thành màu trắng xám nhẹ (nhiệt âm nhẹ). Như vậy, Tướng ta đã Kết được hạt năng lượng sóng điện âm của hết thảy các Tướng về và dùng năng lượng chân tâm trắng sáng chói lòa chuyển hóa nó thành hạt năng lượng âm sóng điện rất nhẹ. Như thế sẽ không kích động mạnh tới năng lượng hoại diệt. Năng lượng hoại diệt sẽ không di chuyển nhiều vào Trụ linh của ta. Tướng ta an lạc để chuyển hóa thành Tỏa. Đây chính là Kết mà không phải là Kết. Cũng như vậy, Trụ linh của ta sẽ kết được những hạt năng lượng chân tâm, năng lượng dương từ những Tướng tích cực, đa dương, giác ngộ để hấp thụ nhiệt dương của các hạt năng lượng đó. Những nhiệt dương được hấp thụ sẽ giúp cho Trụ linh có sức mạnh để kích nổ hạt năng lượng hoại diệt nhằm sinh nhiệt lớn cho việc sản sinh ra các hạt năng lượng dương.
 • Tiếp đến Tướng ta lại Định. Định ở đây là sau khi đã đón nhận những sẻ chia, tức là Kết được năng lượng tiêu cực về màng chân tâm của Trụ linh, Tướng ta tiếp tục Định để cân bằng ở cảnh giới chân tâm cao hơn. Đó là thấu hiểu tận cùng khổ đau, hạnh phúc, an vui, giác ngộ, u mê, tích cực, tiêu cực của hết thảy các Tướng, trong khi Trụ linh và Tướng ta vẫn an lạc, vẫn thanh tịnh và cân bằng. Bởi chỉ khi có được thanh tịnh, an lạc, không dao động bởi trí tuệ của hai Chân lý thì Tướng ta mới chuyển hóa thành hành động tích cực để Tỏa ra vô lượng hạt năng lượng dương và chân tâm.
 • Cuối cùng là Tỏa. Khi đã trải qua quá trình Định rồi Kết, lại Định rồi đến cuối cùng là Tỏa. Tỏa ở đây chính là Tướng ta sẻ chia con đường diệt khổ, về cội nguồn, về kế hoạch tu hành, về sứ mệnh, về trách nhiệm, về cơ chế và phương pháp chuyển sinh bền vững an lạc, về khuôn mẫu đạo đức và con đường giác ngộ trong bốn hình tướng Đạo. Đó là chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi Tướng ta làm đúng quy trình như vậy, từ Trụ linh của Tướng ta sẽ Tỏa ra vô số các siêu hạt năng lượng vào 3 vùng. Đó là trong Trụ linh của Tướng ta sẽ lưu giữ, trong Vũ trụ cũng lưu giữ và trong đối tượng Tướng được nghe ta sẻ chia cũng lưu giữ. Khi ta Tỏa sẽ tạo thành liên kết 3 vùng rất bền chặt. Không những vậy, Trụ linh và cấu trúc năng lượng của Tướng ta sẽ trở nên phát triển bền vững.

Khi Tướng ta thực hiện quy trình Kết – Định – Tỏa thành bản năng, thực hành trong thời gian dài và tới được nhiều cho tới vô số Tướng khác, Trụ linh của Tướng ta sẽ chuyển hóa thành bộ lọc.

Nếu Tướng lựa chọn con đường chỉ Kết thì sẽ hoại diệt. Nếu Tướng lựa chọn con đường chỉ Định thì nguy cơ hoại diệt cao. Nếu Tướng chỉ lựa chọn con đường Tỏa thì tuy không có nguy cơ hoại diệt cao nhưng cơ hội và tốc độ để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng là mất nhiều thời gian, không biết khi nào sẽ đạt được. Nhưng, khi thực hiện kết hợp theo quy trình đứng ở vị trí Định để thực hành

Kết – Định – Tỏa sẽ là quy trình siêu tốc độ để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Như vậy, để Tướng, Tuệ linh, con người chấm dứt được khổ đau thì là phải chuyển sinh được Trụ linh của Tướng thành bộ lọc năng lượng. Để làm được điều đó, các Tướng, Tuệ linh, con người phải đứng ở vị trí Định để thực hành Kết – Định – Tỏa. Để làm được điều này thì cần phải thấu hiểu trí tuệ của hai Chân lý. Đây là con đường duy nhất, là bài thuốc duy nhất để giúp Tướng ta cứu lại chính Tướng ta không bị phân rã hoại diệt do năng lượng hoại diệt tác động. Ngược lại, Tướng ta sẽ nhanh chóng chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. Tướng ta sẽ cứu giúp và thúc đẩy các Tướng trong và ngoài Vũ trụ cũng được chuyển sinh bền vững. Việc cứu giúp các Tướng khác được chuyển sinh bền vững sẽ giúp cho Tướng ta chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng. Và ngược lại, để chuyển sinh Trụ linh của Tướng ta thành bộ lọc năng lượng thì phải cứu giúp các Tướng khác chuyển sinh bền vững.

Tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người đều nương tựa, tương tác với nhau để thấu hiểu bản chất Kết – Định – Tỏa của các Tướng và chính mình. Đó là nương tựa, tương tác để bộc phát độc và thiện của hạt năng lượng âm dương gốc trong các môi trường khác nhau, từ đó tìm ra các bản chất, cơ chế chuyển sinh bền vững. Chính vì điều này, Tuệ linh và con người phải thấu hiểu tất cả các Tướng. Thấu hiểu để phổ độ, cứu độ, giúp đỡ các Tướng theo bản năng mà không cần phải cảm thọ hay cần sự kêu cầu từ các Tướng. Tất cả các Tướng là bình đẳng trong sự tương trợ nhau phát triển bền vững. Do đó, con người không được tước đi mạng sống hay gây tổn hại tới con người, muông thú và các Tướng khác.

***************

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan