Bài 17: Bài Trụ – Tâm

Bài Trụ – Tâm được hiểu là Tâm Vô Tâm. Tâm Vô Tâm được kết cấu thành 3 phần. Chữ Tâm đầu tiên là khái niệm và bản chất của các cấu trúc Tâm. Chữ Vô là Chân lý Vạn vật với các con đường chuyển sinh của các cấu trúc Tâm. Chữ Tâm cuối cùng là Chân lý Giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất cho các cấu trúc Tâm.

Trong bài Trụ – Tâm này, Trụ – Tâm của tất cả các Tướng trong và ngoài Vũ trụ sẽ được phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật bằng hai Chân lý. Đặc biệt, con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Do đó, ngoài việc phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật về Trụ – Tâm của Tuệ linh và con người, hai Chân lý sẽ giúp cho con người và Tuệ linh kiểm soát được Trụ – Tâm và phương pháp tuyệt vời nhất để chuyển sinh Trụ linh của mình thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Trụ linh gồm có Trụ – Tâm và Trụ – Trí.

I. Khái niệm về Trụ – Tâm (Tâm)

Trụ – Tâm là Tâm. Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, là trạng thái năng lượng, sóng điện âm – dương – trung tính luôn tuần hoàn và kiểm soát lẫn nhau trong cấu trúc Tướng, Tuệ linh, con người.

Trụ – Tâm có trong các Tướng của tất cả các nhóm vật chất bao trùm trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Nó được tính tới đơn vị nhỏ nhất là Tâm của hạt năng lượng tận cùng.

Quá trình tương tác giữa Tướng với các Tướng của Vũ trụ quan xung quanh từ chính bản thể Tướng cho tới toàn bộ các Tướng trong và ngoài Vũ trụ chính là quá trình sinh phát Trụ – Tâm từ Trụ – Trí của hạt năng lượng và Trụ linh. Khi tương tác với các Tướng trong các môi trường khác nhau sẽ khiến cho trạng thái năng lượng, sóng điện sinh phát, tuần hoàn và kiểm soát lẫn nhau trong cấu trúc Tướng.

II.  Bản chất của Trụ – Tâm (Tâm)

Phân tích về bản chất của Trụ – Tâm chính là phân tích về bản chất trạng thái năng lượng, sóng điện của tất cả vật chất bao trùm trong và ngoài Vũ trụ, đặc biệt là phân tích về trạng thái năng lượng, sóng điện của dạng sống Tuệ linh và con người.

Bản chất của Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện) gồm có: cấu trúc Trụ – Tâm của các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ; cấu trúc Trụ – Tâm của Tuệ linh và con người; bản chất Trụ – Tâm của dạng sống Tuệ linh; bản chất Trụ – Tâm của con người; bản chất của sự tuần hoàn và kiểm soát sóng điện của Trụ – Tâm; bản chất Trụ – Tâm Kết – Định – Tỏa của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ.

1.  Cấu trúc Trụ – Tâm của các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ

Trụ là gì? – Trụ là gốc. Gốc bao gồm: hạt năng lượng tận cùng là gốc, phôi năng lượng âm dương được liên kết bởi hai hạt năng lượng tận cùng là Trụ linh gốc (phôi âm dương gốc), Trụ linh gốc là gốc của tất cả các Tướng.

Tâm là gì? – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát, lưu giữ và tuần hoàn trong hạt năng lượng.

Trụ – Tâm là gì?:

 • Trụ – Tâm của hạt năng lượng tận cùng chính là trạng thái năng lượng, sóng điện được lưu giữ trong hạt đó.
 • Trụ – Tâm của phôi năng lượng âm dương gốc (Trụ linh gốc) chính là hai trạng trái năng lượng, sóng điện ban đầu của hai hạt năng lượng âm dương đó có sự tuần hoàn.
 • Trụ – Tâm của các cấu trúc lớn hơn phôi âm dương gốc là tổng hòa trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát, lưu giữ, tuần hoàn trong hai hạt năng lượng âm dương gốc (Trụ linh gốc). Cụ thể như sau: khi phôi năng lượng âm dương với hai hạt năng lượng ban đầu thông qua cơ chế phân tách liên kết ra nhiều cho tới vô số hạt năng lượng để nâng cấp thành các cấu trúc Trụ linh trưởng thành (Tuệ linh, con người, các cấu trúc Tướng lớn hơn…) thì trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ các sợi mã sóng trí tuệ (Trụ – Trí) được lưu giữ và tuần hoàn từ Trụ linh cho tới toàn bộ cấu trúc của Tướng. Do đó, gọi là Trụ – Tâm. Đặc biệt, khi gọi Trụ linh là đã bao gồm cả Trụ – Trí và Trụ – Tâm.

Cấu trúc Trụ – Tâm của năm nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ:

1.1.  Nhóm vật chất cội nguồn

Nhóm vật chất cội nguồn là nhóm hạt sóng xanh nõn chuối. Hạt sóng xanh là chỉ có một yếu tố cấu tạo thành hạt sóng xanh. Hạt sóng xanh là nguồn gốc, là cấu trúc chưa được chuyển sinh thành hạt năng lượng. Tuy nhiên, hạt sóng xanh lại chứa đựng nhiệt lượng lớn vô cùng để chuyển sinh thành từ hạt năng lượng tận cùng cho tới toàn bộ vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

Có thể nói, cấu trúc Trụ – Tâm của hạt sóng xanh chưa được sinh phát thành trạng thái năng lượng và sóng điện.

1.2.  Nhóm vật chất hoại diệt

Nhóm vật chất hoại diệt là nhóm năng lượng hoại diệt.

Nhóm năng lượng hoại diệt là nhóm vật chất có trí tuệ sơ khai được nâng cấp, chuyển sinh từ nhóm hạt sóng xanh.

Hạt năng lượng hoại diệt được cấu tạo thành bởi 3 yếu tố: sợi mã sóng trí tuệ màu xanh nõn chuối, trạng thái năng lượng màu nâu bị thối hóa, hình tướng hạt năng lượng hoại diệt là hình elip.

Trụ – Tâm của hạt năng lượng hoại diệt chính là trạng thái năng lượng bị thối hóa, sóng điện bị lưu giữ trong hạt năng lượng hoại diệt.

Hạt sóng xanh di chuyển thẳng và không quay tròn để biến đổi, chuyển sinh thành hạt năng lượng hoại diệt. Vì di chuyển trong môi trường trung tính nên nhiệt lượng của hạt sóng chưa được giải phóng hết cũng như chưa được mã hóa hoàn chỉnh thông tin của quá trình tương tác khi di chuyển.

Có thể nói, cấu trúc Trụ – Tâm của hạt năng lượng hoại diệt có trạng thái năng lượng, sóng điện bị thối hóa vì không liên kết nâng cấp được với các cấu trúc khác. Đặc biệt trong hạt năng lượng hoại diệt còn nhiệt lượng lớn chưa được sinh phát hết trong sợi mã sóng trí tuệ.

1.3.  Nhóm siêu vật chất

Nhóm siêu vật chất gồm có năm nhóm hạt năng lượng siêu phức tạp, Tuệ linh, các siêu hạt năng lượng.

Hạt năng lượng tận cùng trong năm nhóm hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp được hình thành trong tinh cầu năng lượng của vụ nổ lớn. Hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp được cấu tạo bởi 3 yếu tố tạo thành: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt là hình elip. Trụ – Tâm của hạt năng lượng tận cùng này là trạng thái năng lượng, sóng điện siêu việt nhất Vũ trụ. Từ đó mà tạo thành sức mạnh cho Tuệ linh, cũng như để duy trì sự tồn tại, phát triển của Vũ trụ.

Siêu hạt năng lượng tận cùng được hình thành từ bộ lọc năng lượng của Tuệ linh đã chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Siêu hạt năng lượng được hình thành bởi 3 yếu tố cấu tạo thành: siêu sợi mã sóng trí tuệ, siêu trạng thái năng lượng, hình tướng hạt là hình elip. Trụ – Tâm của siêu hạt năng lượng tận cùng có siêu trạng thái năng lượng, sóng điện siêu việt hơn cả năng lượng ban đầu cấu tạo thành Tuệ linh.

Trụ – Tâm của nhóm siêu vật chất là trạng thái năng lượng, sóng điện có sức mạnh siêu việt nhất so với tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

1.4.  Nhóm vật chất phức tạp

Nhóm vật chất phức tạp gồm có năm nhóm hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp và cấu trúc linh hồn an trụ trong cỏ cây, đất đá, muông thú.

Hạt năng lượng tận cùng trong năm nhóm hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp được hình thành trong tinh cầu năng lượng của vụ nổ lớn. Hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp được cấu tạo bởi 3 yếu tố tạo thành: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt là hình elip. Trụ – Tâm của hạt năng lượng tận cùng này là trạng thái năng lượng, sóng điện phức tạp an trụ và vận hành tất cả vật chất giản đơn của Vũ trụ, từ đó mà chuyển sinh nâng cấp và trở thành cấu trúc Linh hồn.

Cấu trúc Linh hồn an trụ trong thân cây, trong đất đá, trong muông thú là cấu trúc năng lượng được liên kết giữa vô số hạt năng lượng dương, hạt năng lượng âm, hạt năng lượng trung tính. Linh hồn được cấu tạo bởi 3 yếu tố là Trụ – Trí (tổng mã sóng trí tuệ trong Trụ linh), Trụ – Tâm (trạng thái, sóng điện trong Trụ linh và linh hồn), hình tướng linh hồn. Trụ linh là trung tâm vận hành, sinh phát trạng thái năng lượng, sóng điện ra toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong cấu trúc linh hồn. Trụ – Tâm của cấu trúc linh hồn được nâng cấp cao hơn, sức mạnh hơn, phức tạp hơn so với năm nhóm hạt năng lượng tận cùng mang mã sóng trí tuệ phức tạp.

Trụ – Tâm của nhóm vật chất phức tạp là trạng thái năng lượng, sóng điện có sức mạnh siêu việt thứ hai so với tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

1.5.  Nhóm vật chất giản đơn

Nhóm vật chất giản đơn là từ năm nhóm hạt năng lượng tận cùng mang mã sóng trí tuệ giản đơn cho tới các phôi năng lượng âm dương, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, kim loại, nước, khí, chất lỏng, con người, muông thú, hành tinh, thiên hà, Vũ trụ.

Hạt năng lượng tận cùng trong năm nhóm hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ giản đơn được hình thành trong tinh cầu năng lượng của vụ nổ lớn. Hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn được cấu tạo bởi 3 yếu tố tạo thành: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, hình tướng hạt là hình elip. Trụ – Tâm của hạt năng lượng tận cùng này là trạng thái năng lượng, sóng điện giản đơn để chuyển sinh thành vật chất giản đơn của Vũ trụ, từ đó mà chuyển sinh nâng cấp và trở thành cấu trúc với vô số các khối thiên hà của Vũ trụ.

Từ phôi năng lượng âm dương cho tới vô số các khối thiên hà cấu tạo thành tinh cầu Vũ trụ, có vô số vật chất có một Trụ linh như cỏ cây, thân tướng con người, thân tướng muông thú, côn trùng, sinh vật, vi khuẩn…, có vô số vật chất còn lại là sự liên kết của vô số các cấu trúc Trụ linh để cấu tạo thành các nguyên tử, phân tử, tế bào…, khối thiên hà và tinh cầu Vũ trụ. Tuy nhiên, tất cả đều được cấu tạo bởi 3 yếu tố là tổng sợi mã sóng trí tuệ (Trụ – Trí), tổng trạng thái năng lượng (Trụ – Tâm), hình tướng cấu trúc vật chất. Trụ – Tâm của những vật chất giản đơn này có trạng thái năng lượng, sóng điện giản đơn hơn nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất. Đặc biệt, Trụ – Tâm của nhóm vật chất giản đơn lại dễ dàng kích nổ được năng lượng hoại diệt nếu đa sóng điện dương và dễ dàng bị năng lượng hoại diệt đồng hóa nếu đa sóng điện âm.

Trụ – Tâm của nhóm vật chất giản đơn là trạng thái năng lượng, sóng điện có sức mạnh siêu việt thứ ba so với tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Trụ – Tâm của nhóm vật chất này hơn được nhóm hoại diệt vì sóng điện, trạng thái năng lượng có liên kết tuần hoàn với nhau để nâng cấp cấu trúc vật chất. Điều mà Trụ – Tâm của nhóm năng lượng hoại diệt không có.

 1. Cấu trúc Trụ – Tâm của Tuệ linh và con người Con người là hóa thân của dạng sống Tuệ Do đó, chúng ta cần phải thấu hiểu cấu trúc Trụ – Tâm của con

người và Tuệ linh. Việc thấu hiểu cấu trúc Trụ – Tâm của con

người và Tuệ linh chính là chìa khóa, là cơ chế để liên kết, tuần hoàn, kiểm soát được trạng thái năng lượng, sóng điện từ Trụ linh đến với tất cả vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Cấu trúc Trụ – Tâm của Tuệ linh và con người như sau:

2.1.  Cấu trúc Trụ – Tâm của Tuệ linh

Tuệ linh là một cấu trúc năng lượng với vô số hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Tuệ linh có siêu trí tuệ, có khả năng di chuyển và cải tạo trong không gian Vũ trụ.

Tuệ linh chính là dạng sống, cấu trúc Tướng giống với hình hài con người. Họ sống chủ yếu tại không gian lõi của Vũ trụ. Tuệ linh chính là Chư thần, Thánh thần, Phật, Thiên Chúa… theo quan điểm tôn giáo. Tuệ linh chính là người ngoài hành tinh, theo cách gọi của khoa học đang tìm kiếm sự sống giống con người ngoài Trái đất. Tuệ linh không phải do các Tuệ linh giao phối sinh ra. Tuệ linh được sinh ra là do cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tạo thành. Đó là những hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương hợp lại thành phôi âm dương (Trụ linh) và hình thành Tuệ linh.

Tam hợp yếu tố hợp thành Tuệ linh gồm có Trụ – Trí (tổng sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh), Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện trong Trụ linh), hình tướng Tuệ linh. Để thấu hiểu 3 yếu tố cấu tạo thành Tuệ linh, chúng ta cần thấu hiểu quá trình hình thành, phát triển của Tuệ linh như sau: đầu tiên là phôi năng lượng âm dương được liên kết lại từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Khi phôi năng lượng âm dương được hình thành, gọi là Trụ linh gốc. Trụ linh gốc có chứa đựng hai sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Thông qua cơ chế phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng, Trụ linh phân tách ra những sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm và dương. Những sợi mã sóng trí tuệ đó được chứa đựng ở Trụ linh gốc. Tiếp đến, những sợi mã sóng trí tuệ đó phân tách thành những hạt năng lượng ra bên ngoài Trụ linh gốc và được cấu tạo thành thái cực chứa đựng hạt năng lượng âm và dương. Trụ linh gốc liên tục phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ trong Trụ linh gốc và thành hạt năng lượng ra thái cực bên ngoài Trụ linh gốc để tạo thành Trụ linh trưởng thành. Như vậy, Trụ linh trưởng thành gồm có Trụ linh gốc bên trong là nơi chứa đựng các sợi mã sóng trí tuệ, hai thái cực năng lượng âm và dương bên ngoài lưu giữ các hạt năng lượng tận cùng được sao chép từ các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc. Sau khi đã tạo ra được nhiều sợi mã sóng trí tuệ ở Trụ linh gốc và nhiều hạt năng lượng tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng, sẽ diễn ra quá trình liên kết và phân tách tiếp. Đó là các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm, dương liên kết với chính nó để tạo thành những hạt dương tổng hợp và những hạt âm tổng hợp rồi di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc Trụ linh với 16 hạt năng lượng càng được mở rộng đa chiều ra bên ngoài chính là việc Tuệ linh hình thành (khi cấu trúc Trụ linh có 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài) Tuệ linh em bé và Tuệ linh trưởng thành. Trong cấu trúc Tuệ linh gồm có 3 loại hạt năng lượng là âm, dương, trung tính được liên kết với nhau tạo thành cấu trúc năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tuần hoàn sóng điện. Vậy tam hợp cấu trúc Tuệ linh cụ thể là:

 • Yếu tố đầu tiên là Trụ – Trí: Trụ – Trí là tổng các sợi mã sóng trí tuệ được lưu giữ tại Trụ linh gốc (hạt âm và hạt dương gốc) cho tới toàn bộ cấu trúc Tuệ linh. Gọi là Trụ – Trí là để thể hiện được bản chất là trong Trụ linh gốc lưu giữ toàn bộ tổng các sợi mã sóng trí tuệ từ khi Tuệ linh đó được hình thành từ phôi năng lượng âm dương cho tới khi trưởng thành và tới thời điểm đề cập tới. Từ tổng các sợi mã sóng trong Trụ linh gốc sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng và tuần hoàn sóng điện năng lượng đó trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh thông qua các sợi mã sóng trí tuệ bên ngoài Trụ
 • Yếu tố thứ 2 là Trụ – Tâm: Trụ là tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc; Tâm là trạng thái năng lượng, là sóng điện được sinh phát, lưu giữ trong Trụ linh gốc và hạt năng lượng. Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát ra từ Trụ linh gốc (nơi lưu giữ tổng các sợi mã sóng trí tuệ) liên kết, tuần hoàn tới thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm dương và tới toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong toàn bộ Tuệ linh.
Cấu tạo tam hợp Tuệ linh
                                Cấu tạo tam hợp Tuệ linh
 • Yếu tố thứ 3, là hình tướng Tuệ linh: Tuệ linh có hình tướng giống con người, hay nói cách khác thì con người là bản sao của các Tuệ linh. Tuệ linh là một cấu trúc liên kết của vô số những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Do đó, Tuệ linh có thể biến hóa thay đổi hình tướng, thay đổi diện mạo. Cấu trúc hình tướng của Tuệ linh sẽ thay đổi do cấu trúc sóng điện trong Trụ linh của Tuệ linh thay đổi. Đặc tính sóng điện trong Trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa sóng điện âm dương. Cấu trúc vững chắc của Trụ linh chính là Trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Cấu trúc Trụ linh lỏng lẻo dễ bị hoại diệt Tuệ linh là cấu trúc Trụ linh có sóng điện đa âm.

Khi gọi hay nhắc tới Trụ linh, chúng ta hiểu đó là bao gồm Trụ – Trí và Trụ – Tâm.

Thông qua cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh, ta thấy trí tuệ của dạng sống Tuệ linh là siêu việt nhất, tinh hoa nhất của tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ. Chính vì vậy, sứ mệnh cải tạo bộ lọc trong Trụ linh để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng là sứ mệnh tiên phong của họ.

2.2.  Cấu trúc Trụ – Tâm (Tâm) của con người

Ba yếu tố hợp nhất cấu tạo ra con người gồm có, Thân tướng, Tâm (Tuệ linh), Trí tuệ:

 • Yếu tố đầu tiên là Thân tướng: Thân tướng được hình thành do duyên người cha và người mẹ. Đó là tinh trùng mang tính dương của người cha và trứng mang tính âm của người mẹ hợp thành phôi thai. Phôi thai nhi sẽ trưởng thành trong bụng người mẹ do cơ chế phân tách tế bào bởi năng lượng, dinh dưỡng và nhiệt độ của người mẹ. Trải qua quãng thời gian khoảng 9 tháng, khi thân tướng em bé đã hoàn thiện, em bé được sinh ra, cất tiếng khóc chào đời.
 • Yếu tố thứ hai là Tâm: Tâm là trạng thái năng lượng an trụ trong thân tướng để tạo ra, duy trì sự sống cho con người. Khi người mẹ mang thai đến tháng thứ 7, theo luật luân hồi của Hội đồng Tuệ linh thì sẽ có một Tuệ linh được xuống luân hồi đầu thai hoặc Tuệ linh tiếp tục đầu thai sau khi trải qua các kiếp sẽ đi theo bảo vệ bà mẹ và em bé. Hoặc là Linh hồn của muông thú được thuần hóa sau nhiều kiếp là thú lành và giúp đỡ con người, họ sẽ được Hội đồng Tuệ linh giáo hóa và cho đi theo bảo vệ bà mẹ và thai nhi để thiết nhập đầu thai. Khi em bé chào đời và cất tiếng khóc thì đó là dấu hiệu Tuệ linh hay Linh hồn thiết nhập vào để duy trì sự sống cho thân tướng. Theo luật luân hồi, để Linh hồn của các con thú được phép đầu thai làm con người thì chúng phải được thuần hóa bởi con người; chúng phải giúp đỡ và làm được nhiều việc có lợi ích cho con người; những việc lợi ích đó tạo thành năng lượng dương có sự cân bằng sóng điện âm dương; khi có năng lượng dương và có sự cân bằng sóng điện âm dương mới được phép đầu thai làm người, và mới có đủ năng lượng duy trì sự sống một kiếp người. Tuy nhiên, nhiều linh hồn thú dữ không muốn tuân theo luật luân hồi, nên chúng đi tác động giết hại con người, hấp thụ năng lượng dương để đủ sức mạnh đầu thai trộm. Nếu chúng đầu thai trộm thành người thành công, lớn lên chúng sẽ có thiên hướng giết hại, làm điều ác. Nếu linh hồn thú dữ chưa giết hại được người nào mà đầu thai trộm được thì dễ chết yểu do không đủ năng lượng âm dương cân bằng để duy trì sự sống. Khi Tuệ linh hay Linh hồn được đi đầu thai, họ sẽ được chọn quốc gia, dân tộc, dòng họ, cha mẹ để người cha mẹ được gieo duyên có thân tướng thai nhi. Phải đến tháng thứ 7 thì Tuệ linh, Linh hồn mới đi theo để chờ ngày sinh. Vì ở tháng thứ 7, nếu em bé có sinh non thì vẫn đảm bảo sống được, ở tháng thứ 7 người mẹ không thể phá thai được. Như vậy, tháng thứ 7 là đảm bảo điều kiện an toàn cho các Tuệ linh, Linh hồn đi đầu thai được thành công, còn em bé trong bụng mẹ sẽ được Tuệ linh người mẹ bảo vệ và nuôi dưỡng. Dù là Tuệ linh hay Linh hồn khi đầu thai vào con người đều được gọi là Tâm.
Cấu tạo tam hợp con người
Cấu tạo tam hợp con người
 • Yếu tố thứ 3 là Trí tuệ: Sau khi Tuệ linh hoặc Linh hồn thiết nhập vào em bé vừa chào đời để tạo ra năng lượng duy trì sự sống cho em bé, em bé đó trải qua quá trình lớn lên, học tập, nghiên cứu, lao động, mưu sinh sẽ phát triển tư duy trí tuệ, đúc kết các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý và cải tạo thế giới quan được gọi là Trí tuệ. Bản chất trí tuệ hiện kiếp của con người được phát triển từ hai phần:

+ Phần thứ nhất là trí tuệ từ tổ hợp mã sóng trí tuệ trong Trụ linh phát ra não bộ. Đây gọi là kinh nghiệm tiền kiếp, cội nguồn. Lượng sợi mã sóng trí tuệ sẽ phát ra tương ứng với sự trưởng thành của con người. Khi còn bé, Trụ linh sẽ phát ra ít lượng sợi trí tuệ. Khi trưởng thành, Trụ linh sẽ phát ra nhiều lượng sợi mã sóng trí tuệ để não bộ nhận diện và có khả năng trau dồi thêm trí tuệ hiện kiếp để cải tạo Trụ linh bền vững hơn.

+ Phần thứ hai là thông qua tương tác bởi tai, mắt, mũi, miệng, xúc giác với các Tướng. Những thông tin đó được mã hóa thành sóng điện ở não bộ và truyền vào Tuệ linh. Trụ linh sẽ giải mã và thông qua hành động của thân tướng để phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh. Từ Trụ linh, các sợi mã sóng trí tuệ đó lại phân tách ra não bộ. Phần này là do hiện kiếp có được bởi quá trình tương tác giữa các tướng với nhau.

Như vậy, Trụ – Tâm của Tuệ linh là siêu sóng điện, siêu trạng thái năng lượng. Tuệ linh lại trở thành Trụ – Tâm của con người khi hóa thân, an trụ trong thân tướng con người. Điều này giúp cho Tâm của con người có được cả siêu trí tuệ và siêu trạng thái năng lượng, siêu sóng điện an trụ trong cơ thể.

Mục đích của việc con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh là để thông qua thân tướng với trí tuệ, sóng điện giản đơn, siêu trí tuệ, siêu trạng thái năng lượng, siêu sóng điện của Tuệ linh sẽ bị tương tác, bí bách, sinh nhiệt mà tạo ra tận cùng vô số các trường hợp phân tách, liên kết mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng, sóng điện trong Trụ linh của Tuệ linh. Đây được gọi là thông qua môi trường tu hành nhân gian để bộc phát được hết tất cả độc của hạt năng lượng âm và thiện của hạt năng lượng dương trong Trụ linh của Tuệ linh. Chỉ khi bộc phát hết mới tìm ra được phương pháp để cấu tạo lại Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn cho Tuệ linh.

3.   Bản chất Trụ – Tâm của dạng sống Tuệ linh

Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện) của dạng sống Tuệ linh là siêu sức mạnh, là siêu việt nhất trong tất cả các dạng sống, các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ. Dạng sống Tuệ linh được hình thành đầu tiên sau vụ nổ của tinh cầu năng lượng khổng lồ. Họ được hình thành và trưởng thành. Họ xây dựng, kiến tạo, phát triển cả 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ hoàn chỉnh như ngày nay từ năm nhóm năng lượng hỗn độn sau vụ nổ.

Vũ trụ phát triển và không ngừng giãn nở. Đó là do dạng sống Tuệ linh lao động, kiến tạo và vận hành. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển lớn mạnh của Vũ trụ, năng lượng hoại diệt cũng ngày càng lớn mạnh. Năng lượng hoại diệt với bản chất là đi tìm những cấu trúc năng lượng, vật chất đa sóng điện âm để xả sóng điện dư thừa nhằm tồn tại. Trong khi đó, Vũ trụ lại có những cấu trúc vật chất, năng lượng đa âm. Chính vì điều này mà năng lượng hoại diệt đã di chuyển vào Vũ trụ thành những cơn bão để đi truy tìm sự sống cho chính nó. Có quá nhiều Tuệ linh bị năng lượng hoại diệt đồng hóa và hoại diệt vĩnh viễn, có quá nhiều cấu trúc vật chất bị đồng hóa và hoại diệt. Tuy nhiên, cũng vì có năng lượng hoại diệt trong Vũ trụ, nên khi chúng bị kích nổ bởi năng lượng dương đã giúp tạo ra nhiệt lượng lớn cho quá trình Vũ trụ phân tách liên kết theo hướng bền vững và lớn mạnh.

Dạng sống Tuệ linh bị hoại diệt nhiều, chưa tìm ra được phương pháp đối phó với năng lượng hoại diệt chính là vấn đề bản chất của Trụ – Tâm. Vấn đề đó là quá trình hình thành 3 dạng vật chất sau vụ nổ lớn, các phôi năng lượng âm dương của các Tuệ linh cho tới khi trưởng thành chưa kiểm soát được sóng điện để kích nổ, chưa sử dụng được năng lượng hoại diệt. Đặc biệt hạt năng lượng âm gốc chưa bộc phát hết các kịch bản sinh phát ra trạng thái năng lượng âm, hạt năng lượng dương gốc cũng chưa bộc phát hết các kịch bản sinh phát ra trạng thái năng lượng dương. Tức là độc của hạt năng lượng âm và thiện của hạt năng lượng dương chưa bộc phát hết. Do chưa bộc phát hết nên chưa tìm ra hết bản chất cũng như khả năng kiểm soát của Trụ – Tâm ở dạng sống Tuệ linh. Chính vì thế mà chưa tìm ra bài thuốc, phương pháp, cơ chế để sử dụng được năng lượng hoại diệt cho việc chuyển sinh bền vững. Điều mà sau này tìm được cơ chế, đó là cơ chế chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Đó là hấp thụ ồ ạt, kích nổ được năng lượng hoại diệt mà vẫn an toàn để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng phát triển bền vững cho mình và các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ.

Bản chất Trụ – Tâm của dạng sống Tuệ linh khi chưa chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng:

 • Trụ – Tâm có bản chất Kết: Đó là thu hút, hấp thụ trạng thái năng lượng, sóng điện từ mạnh cho tới siêu mạnh. Nguyên nhân là do hạt âm của phôi âm dương gốc có sóng điện âm từ mạnh cho tới siêu mạnh. Do đó, những Tuệ linh đó có khuynh hướng truy tìm môi trường, cấu trúc sóng điện

 

có khớp nội dung giống với hạt âm để kết, hút về. Họ sẽ không thực hành được đời sống Tỏa là cho đi, lan tỏa, giúp đỡ, cống hiến, hy sinh. Nguyên nhân vì hạt năng lượng dương quá yếu nên bị hạt năng lượng âm chi phối theo đặc tính của hạt năng lượng âm. Những Tuệ linh có cấu trúc Trụ – Tâm kết như vậy sẽ dễ dàng bị năng lượng hoại diệt xâm nhập để đồng hóa và hoại diệt.

 • Trụ – Tâm có bản chất Tỏa. Đó là tỏa đi, cho đi, truyền tải, giúp đỡ, cống hiến, hy sinh vì vạn vật. Nguyên nhân là do hạt dương trong Trụ linh gốc có sóng điện dương từ mạnh cho tới siêu mạnh, trong khi đó hạt âm gốc chỉ có sóng điện chớm âm. Chính vì điều này mà hạt năng lượng dương liên kết được với tất cả các nhóm vật chất khác bởi hạt năng lượng âm chỉ là chớm sóng điện âm. Tuy nhiên, nếu cơn bão năng lượng hoại diệt di chuyển vào hoặc các Tuệ linh này di chuyển gặp phải cơn bão năng lượng hoại diệt cũng sẽ bị phân rã mà hoại diệt.

Bản chất Trụ – Tâm của dạng sống Tuệ linh chưa được bộc phát hết. Chưa bộc phát hết tức là trạng thái năng lượng của hạt âm và dương gốc trong Trụ linh chưa sinh phát ra hết tất cả sức mạnh hay yếu trong tất cả các kịch bản cũng như môi trường tương tác. Chính vì điều này mà vị Tuệ linh đầu tiên đã tạo ra môi trường tu hành cho dạng sống Tuệ linh ở Trái đất thông qua thân tướng là con người. Quá trình tu hành trong thân tướng giản đơn sẽ giúp cho Trụ linh sinh phát ra hết tất cả sức mạnh hay yếu của trạng thái năng lượng trong tất cả các kịch bản và môi trường tương tác. Từ đó, vị Tuệ linh đầu tiên sẽ tìm ra được cơ chế, phương pháp để Tuệ linh hấp thụ và kích nổ được năng lượng hoại diệt. Đó là con đường chuyển sinh bền vững để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng cho Tuệ linh.

4. Bản chất Trụ – Tâm (Tâm) của con người

Con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh, là môi trường tu hành của dạng sống Tuệ linh. Dạng sống Tuệ linh thông qua thân tướng con người để tu hành ở nhân gian nhằm tạo ra sự bí bách, độ nén, đau khổ, an vui, hạnh phúc… trong cuộc sống nhân gian để bộc phát hết độc của hạt âm và thiện của hạt dương trong Trụ linh. Cũng thông qua quá trình bộc phát độc và thiện trong Trụ linh, sẽ thấy rõ quá trình năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa cũng như khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt của Tuệ linh trong từng trường hợp tương tác với các hoàn cảnh môi trường khác nhau. Từ đó, vị Tuệ linh đầu tiên mới tìm ra được phương pháp siêu việt áp dụng chung cho tất cả các Tuệ linh để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Chỉ khi chuyển sinh được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh mới có khả năng hấp thụ và kích nổ được ồ ạt năng lượng hoại diệt để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng mà vẫn an toàn.

Vô số Tuệ linh hóa thân tu hành ở nhân gian với vô số các kịch bản tương tác trong các điều kiện môi trường khác nhau đã tạo ra bản chất Trụ – Tâm của con người.

Con người là tam hợp yếu tố cấu tạo thành. Thân tướng được coi như ngôi nhà giam cầm Tâm (Tuệ linh), Trụ – Tâm là Tuệ linh an trụ trong ngôi nhà thân tướng, Trụ – Trí (Trí tuệ) là cánh cửa trí tuệ để Trụ linh tương tác với tất cả các Tướng trong môi trường khác nhau. Chính vì điều này đã tạo ra sự kỳ diệu cho con đường tu hành của Tuệ linh ở nhân gian. Thông qua vô số kiếp tu hành của Tuệ linh ở nhân gian đã giúp cho mục đích tu hành đã đạt được thành công.

Bản chất Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện) của con người gồm có Độc Tâm (độc được bộc phát), Thiện Tâm (thiện được bộc phát) và phương pháp dùng Thiện Tâm chuyển hóa Độc Tâm (hành trình chuyển sinh được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh) của Tuệ linh:

4.1.  Độc Tâm của con người

Khi trạng thái năng lượng, sóng điện của con người bộc phát trở thành Độc Tâm, Độc Tâm thể hiện bản chất là Tâm chấp ngã, Tâm sân, Tâm hận thù. Cũng có thể hiểu đó là tính quỷ quái, tính xảo quyệt của Tâm bởi trí tuệ bám định vào giả tướng để vơ vét giả tướng về nơi thân tướng mình. Trong trạng thái năng lượng, sóng điện của Độc Tâm, cảnh giới Tâm chấp ngã được coi là nền móng, tiếp đến là cảnh giới Tâm sân và cảnh giới cao nhất là Tâm hận thù. Độc Tâm hay có thể gọi Tâm chấp ngã, Tâm sân, Tâm hận thù là gốc của ác nghiệp. Độc Tâm mà vững chắc, lớn mạnh thì luôn luôn sinh khởi ra hành động tạo ác nghiệp, luôn vì lợi ích ích kỷ về mình mà gây tổn thương cho vạn vật, Tuệ linh, con người. Do đó muốn triệt bỏ, diệt bỏ, để không sinh khởi hành động tạo ác nghiệp thì phải thấu hiểu được Độc Tâm. Thấu hiểu để gieo duyên triệt bỏ, diệt bỏ Độc Tâm thì sẽ không còn sinh khởi hành động tạo ác nghiệp.

Độc Tâm có 3 cảnh giới:

A.  Cảnh giới của Tâm chấp ngã

Chấp là sự bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng của Tâm trong thân tướng con người. Mà Tâm chính là

Tuệ linh hoặc Linh hồn, luân hồi đầu thai vào con người ở nhân gian trong nhiều đời nhiều kiếp nhằm cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Tuy nhiên do trí tuệ thân tướng không biết hay không nhớ được sứ mệnh của Tuệ linh, thay vào đó lại bám định, ham muốn và vơ vét giả tướng về thân tướng mình mà không thực hiện sứ mệnh nên Tuệ linh bí bách, luẩn quẩn trong thân tướng. Tuệ linh không hoặc chưa có cách nào khiến cho trí tuệ thân tướng thấu hiểu nên gọi là Tâm bí bách.

Ngã là giả tướng, là 10 giả tướng.

Tâm chấp ngã chính là Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ thân tướng bám định vào giả tướng, vơ vét giả tướng về thân tướng mà không sống đời sống cống hiến. Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng trong thân tướng vì trí tuệ không chịu mở cánh cửa ra để học tập tri thức của hai Chân lý, phương pháp cải tạo và chuyển hóa Trụ linh cho Tuệ linh.

Như vậy, nguyên nhân đầu tiên của Tâm chấp ngã là trí tuệ u mê bám định vào các giả tướng để thỏa mãn và hưởng thụ giả tướng. Nguyên nhân thứ hai là Tâm không đủ trạng thái năng lượng của Thiện Tâm để chi phối trí tuệ thân tướng học tri thức hai Chân lý và thực hiện sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tuệ linh. Điều này khiến cho Tâm bị bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng, đau khổ vì không có cơ hội học tập hai Chân lý cũng như cải tạo Trụ linh của mình.

Các biểu hiện của bản chất Tâm chấp ngã là:

Tâm chấp ngã vào giả tướng có:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng có để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Khi có địa vị chức tước, họ tham ô tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền, hãm hại người hiền tài, chỉ biết lợi ích ích kỷ về mình mà gây tổn hại cho dân tộc, Tuệ linh, con người. Vì Tâm nó thấy quả báo của hành động tạo ác nghiệp đó nên nó bí bách, đau khổ mà luẩn quẩn như tù nhân trong thân tướng. Nó chấp ngã vì thân tướng không thực hành sứ mệnh để cải tạo Trụ linh.
 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào thân tướng khi giàu sang phú quý. Đó là sự hưởng thụ ích kỷ, không những không giúp người khó khăn nghèo khổ, mà còn làm giàu dựa trên những thủ đoạn gây tổn hại cho người khác. Tâm nó biết sẽ phải nhận quả báo vì trí tuệ bám định vào giả tướng mà thân tướng hành động tạo ác nghiệp. Tâm nó chấp ngã vì thân tướng không học và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh của Tuệ linh.
 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào lợi ích của gia đình mình mà không chia sẻ, không giúp đỡ mọi người. Thân tướng chỉ chăm chăm vì lợi ích ích kỷ cho gia đình mình mà không học, cải tạo Trụ linh nên Tâm nó chấp ngã.
 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng có thân tướng xinh đẹp. Họ bất chấp việc làm gia đình người khác tan nhà nát cửa để thỏa mãn sắc dục thông dâm tà dâm, để rồi tạo thành ác nghiệp cho Tâm. Tâm không được thực hành cải tạo Trụ linh nên Tâm nó chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng không có:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng không có để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào thân tướng bệnh tật, không đủ sức khỏe để giúp đỡ người khác. Điều này khiến cho Tâm thấy lãng phí một kiếp người nên bí bách đau khổ. Tâm nó chấp ngã vì thân tướng không thực hành sứ mệnh cho Tâm.
 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào thân tướng không giàu có. Điều này dẫn đến hành động làm giàu bất chấp gây tổn hại cho mọi người để thỏa mãn lợi ích của mình. Tâm nó nhìn thấy kết quả nghiệp báo và không được thực hành sứ mệnh nên nó bí bách, đau khổ, luẩn quẩn trong thân tướng. Vì vậy, tâm nó chấp ngã.
 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào thân tướng không có địa vị cao. Điều này khiến cho thân tướng chạy chức chạy quyền gây tổn hại đến quốc gia dân tộc. Nó nhìn thấy nghiệp báo phải chịu và không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó bí bách, đau khổ, luẩn quẩn trong thân tướng. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.
 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào thân tướng không có người đẹp bên cạnh. Điều này dẫn đến hành động bỏ vợ để đi ngoại tình, thông dâm, tà dâm gây đau khổ cho vợ con và gia đình khác. Tâm nó nhìn thấy nghiệp báo và việc không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó bí bách, đau khổ, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng yêu thương, sở thích:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng yêu thương để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào sắc dục thông dâm tà dâm, để thỏa mãn dục vọng mà gây tổn thương cho vợ con và gia đình khác. Tâm nó nhìn thấy nghiệp báo, và vì không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó đau khổ bí bách luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.
 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào các thú vui, sở thích cờ bạc nghiện ngập, chỉ vì lợi ích ích kỷ mà gây cho người thân và nhiều người đau khổ. Tâm nó nhìn thấy nghiệp báo và không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó đau khổ, bí bách, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng thù ghét:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng thù ghét để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng thù ghét ai đó, không thỏa mãn hay ai đó làm tổn thương đến ta. Điều này dẫn đến hành động tạo ác nghiệp gây tổn hại cho người khác chỉ vì thỏa mãn sự trả thù. Tâm nó thấy được nghiệp báo và không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó đau khổ, bí bách, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.
 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng không thích các thân tướng nào đó. Điều này khiến cho Tâm không thể thực hành cải tạo Trụ linh bằng cách cống hiến vì vạn vật, Tuệ linh, con người, nên Tâm nó đau khổ, bí bách, luẩn quẩn. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng cầu được:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng cầu được để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào việc cầu được danh vọng, cầu được tiền tài, cầu được sắc dục, cầu được bình an… Điều này, khiến cho thân tướng chỉ vì lợi ích ích kỷ của chính mình mà gây tổn thương đến mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Nó biết trước nghiệp báo là để cầu được sẽ phải đánh đổi con đường cải tạo Trụ linh, sẽ phải chịu luân hồi vô số kiếp mà vẫn chưa cải tạo Trụ linh thành công. Vì vậy, Tâm nó đau khổ, bí bách, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.
 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng cầu được rồi lại chuyển sang bám định vào giả tướng có. Khi đó trí tuệ nó u mê mà ngạo mạn chỉ vì lợi ích ích kỷ mà gây tổn hại lợi ích của mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Tâm nó nhìn thấy nghiệp báo và nó không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó bí bách, đau khổ, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng cầu không được:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng cầu không được để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng cầu không được về địa vị, về tiền tài, sức khỏe, bình an, con cái… Khi đó, thân tướng nó thù ghét và hành động phỉ báng Thiên Địa, gây tổn thương đến vạn vật, con người, Tuệ linh. Tâm nó nhìn thấy nghiệp báo và không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó bí bách, luẩn quẩn, đau khổ trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng có trí tuệ:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng có trí tuệ để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào nó có trí tuệ hơn người bởi bằng cấp, bởi học hàm, bởi học vị, bởi giàu có, bởi địa vị mà khinh khi người khác, thậm chí trục lợi về mình mà hại người. Tâm nó nhìn thấy nghiệp báo và không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó bí bách, luẩn quẩn đau khổ trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.
 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào nó có trí tuệ hơn người, bám định vào nó có chức sắc trong tôn giáo, bám định vào nó trí tuệ thần thông hơn người. Điều này khiến cho thân tướng lợi dụng vào tôn giáo, vào tín ngưỡng để trục lợi về mình và gây tổn thương cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Tâm nó bí bách, đau khổ, luẩn quẩn, trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.
 • Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào việc biết và đọc được nhiều kinh văn. Điều này khiến cho trí tuệ ngạo mạn khinh khi người khác khi cho rằng mình có trí tuệ hơn người mà không có sự ứng nghiệm vào quy luật vạn vật xem có đúng không. Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, khi không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó đau khổ, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng không có trí tuệ:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng không có trí tuệ để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào việc nó không có trí tuệ, nên không đủ khả năng thấu hiểu hay giúp đỡ người khác. Điều này khiến cho Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, đau khổ vì trí tuệ tự ti mà không thực hành học cũng như cải tạo Trụ Đó là Tâm chấp ngã.
 • Tâm nó bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng không có trí tuệ, dẫn đến không trau dồi học hỏi để nâng cao trí tuệ. Khi bị người khác lừa hại làm điều sai trái mà không phân định được đúng sai, dẫn đến hành động tạo ác nghiệp. Tâm nó thấy thực hành cải tạo Trụ linh sai nên nó đau khổ, bí bách, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng hành động:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng hành động để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào giả tướng hành động vì lợi ích ích kỷ cá nhân, gia đình, dòng họ mình mà gây tổn thương đến mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Tâm nó thấy được nghiệp báo và không được thực hành cải tạo Trụ linh nên nó bí bách, luẩn quẩn, đau khổ trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Tâm chấp ngã vào giả tướng không hành động:

Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào giả tướng không hành động để tìm mọi cách thỏa mãn giả tướng đó mà không cống hiến vì vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này làm cho Tâm đau khổ, luẩn quẩn, bí bách, xung đột trạng thái năng lượng vì thân tướng không học tri thức hai Chân lý và thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh cho Tâm. Vì vậy, Tâm nó chấp ngã.

Tâm bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ bám định vào các giả tướng mang lại lợi ích cho thân tướng của nó, lợi ích cho gia đình và dòng họ của nó mà gây tổn thương vạn vật, mọi người, Tuệ linh. Điều này khiến cho tâm không được thực hành cải tạo Trụ linh nên tâm đau khổ, luẩn quẩn trong thân tướng. Đó là Tâm chấp ngã.

Như vậy, Tâm chấp ngã là nền móng của Độc Tâm. Khi Tâm đã chấp ngã thì sẽ luôn sinh khởi sang cảnh giới cao hơn là Tâm sân và Tâm hận.

B.  Cảnh giới của Tâm sân

Tâm sân có biểu hiện như là ngọn lửa thiêu đốt tất cả vạn vật, nhưng bản chất là trạng thái năng lượng âm, sóng điện âm (độc tâm) bộc phát ra rất mạnh. Tâm sân có tính hỏa theo cách biểu hiện, nó có tính hủy diệt ngay và luôn. Tâm sân từ ngọn lửa nhỏ bé ban đầu sẽ trở thành ngọn lửa lớn khi gặp Tâm sân khác hợp lại. Nó sẽ trở thành ngọn lửa cực đại thiêu đốt vạn vật nếu ngọn lửa sân hợp lại bởi nhiều ngọn lửa Tâm sân khác. Ngọn lửa Tâm sân sẽ thiêu đốt bất cứ vạn vật, Tuệ linh, con người khi mà nó đi qua. Đó là ngọn lửa của sự đố kỵ, ngọn lửa của sự ngạo mạn, ngọn lửa của sự sát sinh, ngọn lửa của sự giết hại, ngọn lửa của sự bất hiếu, ngọn lửa của sự bất kính, ngọn lửa của sự bất nghĩa, ngọn lửa của sự bất nhân, ngọn lửa của chiến tranh, ngọn lửa của sự hủy hoại Vũ trụ.

Tâm sân như ngọn lửa, nó bùng phát ngay và luôn nên khi bất kỳ con người nào mang ngọn lửa của Tâm sân thì ta dễ dàng nhìn thấy. Tuy là ngọn lửa mang tính hủy diệt, nhưng vì là ngọn lửa Tâm sân nên nó dễ dàng bị dòng nước mát của Thiện Tâm dập tắt.

Nguyên nhân của sự sinh khởi cảnh giới Tâm sân:

 • Do Tâm chấp ngã vì trí tuệ u mê không mở cánh cửa trí tuệ hướng ra Vũ trụ quan xung quanh để học hỏi tri thức hai Chân lý và thực hành cải tạo Trụ linh cho Tuệ linh. Khi đó Tâm nó như tù nhân luẩn quẩn trong nhà tù thân tướng, nó suy nhược năng lượng dương và phân rã dần, nó thấy phí hoài một kiếp người, nó thấy nghiệp báo và vòng sinh tử luân hồi vô lượng không có điểm dừng với nó nếu trí tuệ vẫn u mê.
 • Do năng lượng dương trong cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh (Tâm) không đủ mạnh để chi phối, dẫn dắt trí tuệ và thân tướng học tri thức hai Chân lý cũng như thực hành cải tạo Trụ linh. Đây là nguyên nhân nội lực không có sức mạnh.

Chính vì hai nguyên nhân trên. Khi Tâm nó chấp ngã vì trí tuệ không diệt được u mê, Tâm cũng không đủ sức mạnh chỉ dẫn trí tuệ nghe theo, nên Tâm nó phải phản kháng. Sự phản kháng bằng cách sinh khởi thành ngọn lửa thiêu đốt để cho trí tuệ nhìn nhận lại sự u mê mà mở cánh cửa trí tuệ, để học và thực hành cải tạo Trụ linh. Sự phản kháng với chấp nhận tạo ác nghiệp để hoại diệt đi thân tướng ngục tù, để được chuyển sinh sang kiếp mới với mong muốn được thực hành cải tạo Trụ linh. Như vậy từ cảnh giới của ngọn lửa Tâm sân sẽ dẫn đến hành động tạo nghiệp ác nếu năng lượng của Tâm sân đủ mạnh. Khi năng lượng của Tâm sân đủ mạnh nó sẽ thiêu đốt vạn vật thế gian và Tuệ linh, con người trên đường nó đi qua. Nếu năng lượng ngọn lửa Tâm sân không đủ mạnh để phản kháng hay tạo nghiệp ác thì nó sẽ bị dập tắt mà chuyển hóa sang cảnh giới tối thượng của Độc Tâm là Tâm hận thù.

C.  Cảnh giới của Tâm hận thù

Cảnh giới của Tâm hận thù chính là cảnh giới của băng giá, của sự đóng băng, của sự ẩn trong sâu thẳm, nó mang tính âm siêu mạnh, nó luôn kết lại và được che đậy bởi sự yên bình như mặt nước, mặt băng.

Nguyên của cảnh giới Tâm hận thù được sinh khởi từ việc Tâm chấp ngã vì trí tuệ bám định vào các giả tướng và vì năng lượng trong Tuệ linh không đủ mạnh để chỉ dẫn trí tuệ nghe theo. Chính vì 2 nguyên nhân này mà từ Tâm chấp ngã chuyển hóa thành Tâm hận thù; hoặc từ Tâm chấp ngã rồi chuyển hóa thành Tâm sân, khi Tâm sân không đủ mạnh nó chuyển hóa thành Tâm hận thù.

Tâm hận thù là cảnh giới tối cao của Độc Tâm con người và Tuệ linh.

Tâm hận thù nó ẩn sâu bên trong như những tảng băng, nó truyền từ đời này sang đời khác, từ kiếp này cho đến nhiều kiếp khác. Nó chỉ chờ cơ hội là sẽ bùng phát thành sự hủy diệt cả nhân loại, Tuệ linh, vạn vật bằng cách nó lan truyền hận thù từ người này sang người khác như con vi rút lây nhiễm. Đó là sự hận thù mà hãm hại nhau, sự hận thù mà giết người, sự hận thù mà vi phạm giá trị đạo đức, sự hận thù mà tạo thành mê tín dị đoan, sự hận thù mà phân biệt sắc tộc, sự hận thù mà tạo thành chiến tranh hủy diệt. Sự hận như vô số con vi rút làm cho con người tự hoại diệt chính mình, tự tạo ra chiến tranh hủy diệt, nó làm cho con người mê lầm lạc lối và mê tín dị đoan để rồi chính tự con người hoại diệt lẫn nhau.

Cảnh giới Tâm hận thù trong Tâm là tảng băng chìm, do đó nếu ta có dùng dòng nước mát của Thiện Tâm cũng chỉ làm cho tảng băng đó dày hơn và thêm hận thù. Tảng băng hận thù chỉ bị tan khi gặp ánh sáng mặt trời của hai Chân lý, bởi hai Chân lý chính là sự thật của Vũ trụ, Tuệ linh, con người, là nhân quả, là giác ngộ. Hai Chân lý sẽ thiêu đốt sự giả dối che đậy của tảng băng hận thù trong nhiều đời nhiều kiếp, sẽ đánh tan nghiệp ác, nhân quả trong tảng băng hận thù.

Bản chất của Độc Tâm còn thể hiện ở bản tính tự ái, đố kỵ, sợ bị nói sự thật về nhân quả. Người có Độc Tâm luôn luôn có tính tự ái, đố kỵ và sợ bị nói sự thật về nhân quả. Do đó để phơi bày Độc Tâm là Tâm chấp ngã, Tâm sân, Tâm hận thù thì chỉ cần dùng ánh sáng của hai Chân lý và sự thật về nhân quả sẽ khiến cho người có Độc Tâm phơi bày ra. Tiếp đến là tiếp tục dùng tri thức của hai Chân lý để người có Độc Tâm học và thực hành kiểm soát cũng như triệt bỏ Độc Tâm và chuyển hóa thành Thiện Tâm.

4.2.  Thiện Tâm của con người

Khi trạng thái năng lượng, sóng điện của con người được bộc phát hết và chuyển sinh thành Thiện Tâm, Thiện Tâm thể hiện bản chất là Tâm cống hiến, Tâm an lạc, Tâm buông xả. Điều này cho thấy rằng Tâm đã có sức mạnh của tri thức hai Chân lý để thực hiện đời sống cống hiến tới vạn vật, Tuệ linh và con người nhằm cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Trong trạng thái năng lượng, sóng điện của Thiện Tâm, cảnh giới Tâm cống hiến được coi là nền móng, tiếp đến là cảnh giới Tâm an lạc và cảnh giới cao nhất là Tâm buông xả. Thiện Tâm là gốc của thiện nghiệp, của phước báo. Thiện Tâm mà vững chắc, lớn mạnh thì luôn luôn sinh khởi thành hành động tạo thiện nghiệp, luôn vì lợi ích của vạn vật, Tuệ linh, con người. Do đó cần phải duy trì, phát triển Thiện Tâm để đi tới đích của con đường cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Đặc biệt, trên hành trình đi trên con đường

Thiện Tâm cần dẫn dắt, giúp đỡ Tuệ linh, con người, vạn vật chuyển hóa Độc Tâm thành Thiện Tâm.

Để có được Thiện Tâm, để duy trì và phát triển bền vững Thiện Tâm, Trí tuệ của thân tướng phải hợp nhất với Tâm tại Trụ linh để thấu hiểu tri thức của hai Chân lý và không ngừng nghỉ việc thực hành cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Điều này gọi là Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu và cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.

Thiện Tâm có 3 cảnh giới:

A.  Cảnh giới của Tâm cống hiến

Cảnh giới của Tâm cống hiến được coi là nền móng vững chắc cho Thiện Tâm. Khi xây dựng được nền móng của Tâm cống hiến, Tâm luôn luôn sinh khởi thành Tâm an lạc và Tâm buông xả hết chấp ngã để hành động tạo thiện phước mang lại lợi ích cho vạn vật, Tuệ linh và con người. Cảnh giới của Tâm cống hiến là cảnh giới mà Tâm không còn chấp ngã vì trí tuệ không còn bám định vào bất kỳ giả tướng nào. Trí tuệ đã chủ động mở cánh cửa trí tuệ để học và thấu hiểu tri thức hai Chân lý cũng như đã và đang thực hiện sứ mệnh cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Do đó, đây là cảnh giới mà Tâm mang tình yêu thương vì lợi ích cho vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng đến lợi ích cá nhân của mình.

Các biểu hiện của bản chất Tâm cống hiến là:

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng có:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng có. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng giàu có, không ích kỷ hưởng thụ và hưởng lạc trên giả tướng giàu có nữa. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa giả tướng giàu có thành lợi ích để cống hiến, giúp đỡ vạn vật, Tuệ linh, con người. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng có địa vị, không ích kỷ tham ô tham nhũng và lợi ích về mình nữa. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa giả tướng có địa vị thành cống hiến lợi ích cho dân tộc quốc gia và giúp đỡ nhân tài phục vụ Đất nước. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng có gia đình, không còn ích kỷ cho gia đình mình nữa. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành cống hiến vì lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào thân tướng xinh đẹp, không còn ích kỷ cho mình nữa. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lan tỏa những giá trị lợi ích tới mọi người, vạn vật mà không vi phạm chuẩn mực đạo đức. Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng không có:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng không có. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng không có địa vị nữa, không còn ích kỷ về mình nữa. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành cống hiến những giá trị đang có cho vạn vật, Tuệ linh, con người, không vì địa vị mà gây tổn hại tới mọi người. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng không giàu có nữa, không còn ích kỷ về mình mà gây tổn hại người khác. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho vạn vật, Tuệ linh, con người. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào thân tướng không có đủ sức khỏe để giúp người, không có ích kỷ cho mình. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho vạn vật, Tuệ linh, con người.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng yêu thương:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng yêu thương. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng yêu thương thông dâm tà dâm nữa, không vì lợi ích ích kỷ cá nhân mà gây tổn thương mọi người. Tâm đã dẫn dắt trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng sở thích cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập nữa, không còn ích kỷ cho mình mà gây tổn thương mọi người. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng thù ghét:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng thù ghét. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng thù ghét ai đó, không ích kỷ thỏa mãn sự trả thù nữa. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng cầu:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng cầu. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng cầu, không còn ích kỷ vì lợi ích của mình mà đi ngược quy luật cũng như gây tổn thương tới mọi người. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng có trí tuệ:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng có trí tuệ. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng có trí tuệ, không còn ích kỷ ngạo mạn vì lợi ích cá nhân nữa. Tâm đã dẫn dắt trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích vì mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào mình có chức sắc trong tôn giáo hay trong tâm linh, không còn trục lợi về mình. Tâm đã dẫn dắt được trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng không có trí tuệ:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng không có trí tuệ. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng không có trí tuệ nữa, không còn tự ti và ích kỷ cho mình nữa, thay vào đó là trau dồi học hỏi tri thức. Tâm đã dẫn dắt trí tuệ chuyển hóa thành lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.
 • Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào trí tuệ u mê, không tự ti nữa mà chịu khó học tập trau dồi trí tuệ để không bị lừa hại. Tâm đã dẫn dắt trí tuệ chuyển hóa giúp đỡ mọi người và chúng sinh không bị lừa hại. Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng hành động:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng hành động. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng hành động gây tổn hại cho mọi người và vạn vật, không vì lợi ích ích kỷ cá nhân nữa. Tâm đã dẫn dắt trí tuệ chuyển hóa thành hành động vì lợi ích cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.

Tâm cống hiến vì không chấp ngã vào giả tướng không hành động:

Vì Thân – Tâm – Trí hợp nhất để thấu hiểu được tri thức của hai Chân lý, chính vì điều này, Tâm đã không chấp ngã vào giả tướng không hành động. Thay vào đó, Tâm đã được thân tướng và trí tuệ hợp nhất để thực hiện đời sống cống hiến, mang giá trị lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình. Đó là đời sống Tâm được cống hiến để cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Tâm không bí bách, luẩn quẩn, xung đột trạng thái năng lượng vì trí tuệ không bám định vào giả tướng không hành động giúp đỡ mọi người, không còn ích kỷ vì lợi ích cá nhân. Tâm đã dẫn dắt trí tuệ chuyển hóa thành không hành động tạo nghiệp và hành động giúp đỡ mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Đó là Tâm cống hiến.

Như vậy cảnh giới của Tâm cống hiến là cảnh giới của trí tuệ không bám định vào giả tướng, là cảnh giới mà trí tuệ đã thấu hiểu cội nguồn nhân loại, thấu hiểu sứ mệnh tu hành ở nhân gian, thấu hiểu nhân quả, thấu hiểu hai Chân lý, từ đó chuyển hóa thành tình yêu thương cho mọi người, vạn vật, Tuệ linh. Khi chúng ta đã xây dựng được nền móng của Tâm cống hiến thì sẽ sinh khởi chuyển thành cảnh giới của Tâm an lạc và Tâm buông xả.

B.  Cảnh giới của Tâm an lạc

Tâm an lạc là sự an vui tự tại của Tâm, đây là cảnh giới an lạc, an vui, hạnh phúc của Tâm.

Nguyên nhân của cảnh giới Tâm an lạc là Tâm có đủ sức mạnh để dẫn dắt trí tuệ diệt đi sự bám định vào giả tướng, để trong Tâm không còn sự chấp ngã, không còn sự sân, không còn sự hận thù. Khi tâm đã diệt đi gốc của Độc Tâm thì sẽ sinh khởi được cảnh giới Tâm cống hiến. Vì cảnh giới Tâm cống hiến là nền móng của Thiện Tâm, như là dòng nước mát mà sinh khởi thành cảnh giới Tâm an lạc. Cảnh giới an vui tự tại của Tâm cũng chính là dòng nước mát tưới mát cho vạn vật, Tuệ linh, con người, gột rửa đi những đắng cay bụi trần và Độc Tâm. Như vậy, Tâm an lạc là vì Tâm cống hiến, vì cống hiến nên mới an lạc.

Khi Tâm đã an lạc thì sự an vui sẽ thể hiện ra thân tướng an vui: đó là sự an vui trong ánh mắt, ánh mắt nhẹ nhàng và đầy vị tha, ánh mắt tỏa ra niềm vui như nụ cười. Đó là sự an vui trong cử chỉ hành động của chân tay, đó là sự nhẹ nhàng và điềm đạm bởi dòng năng lượng an vui lan tỏa ra thân tướng. Đó là sự an vui trong nụ cười, nụ cười của tình yêu thương chúng sinh bao la, nụ cười của sự không bám định vào bất cứ giả tướng, nụ cười diệt đi Tâm sân hận của người đối diện. Đó là đôi tai an vui, sự an vui thể hiện ra đôi tai dù phải nghe những thứ mà đối với người chấp ngã không hề thích chút nào, dù phải nghe ai đó chửi rủa xúc phạm thân tướng mình. Đó là an vui ở mũi ta, sự an vui ở mũi khiến cho ta ngửi được hương vị ngọt bùi đắng cay cuộc đời kiếp người tu hành, nó an vui dù phải ngửi những mùi không hề thú vị chút nào. Đó là an vui nơi trí tuệ, sự an vui ở trí tuệ khi dù đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào, kiếp nạn khổ đau nào thì trí tuệ luôn thấy an vui để thấu hiểu và cùng tâm hợp nhất vượt qua tất cả các khó khăn chướng ngại, nó giúp cho Tuệ linh, con người không còn phiền não và vọng tưởng. Tâm an lạc đã lan tỏa ra trí tuệ, lan tỏa ra khắp thân tướng để khắc chế và hoại diệt đi Độc Tâm trong chính ta, trong anh, trong bạn, trong mọi người. Tâm an lạc tại kiếp người, bất chấp mọi hoàn cảnh chướng ngại và đầy rẫy chông gai trên con đường tu hành ở nhân gian thì đó chính là niết bàn, niết bàn tự tại nhất trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và người.

Khi tâm an lạc như dòng nước mát, tưới mát và sinh khởi sự sống cho vạn vật, nó không những giúp cho Thân, Tâm, Trí ta an vui mà còn chuyển hóa sự an vui đó cho chúng sinh an vui, cho Tuệ linh, mọi người đều an vui, cho vạn vật an vui. Nó không những đem lại lợi ích cho ta mà còn đem lại lợi ích cho vạn vật và chúng sinh, Tuệ linh, con người. Từ nền móng Tâm cống hiến mà sinh khởi thành Tâm an lạc, từ Tâm an lạc lại sinh khởi lên cảnh giới Tâm buông xả.

C.  Cảnh giới của Tâm buông xả

Cảnh giới của Tâm buông xả gồm có Tâm buông và Tâm xả:

 • Tâm buông là cả ba tướng trong tam hợp nhân đều buông: trí tuệ không bám định vào, không bám lấy, không vơ vét các giả tướng về thân tướng ta; Tâm ta không bị chấp ngã, Tâm không bị sân, bị hận; thân tướng không hành động tạo ác nghiệp, không ích kỷ về thân tướng mình mà hại người, vạn vật, Tuệ linh. Như vậy cần cả sự hợp nhất của tam hợp nhân để buông những giả tướng, Độc Tâm, nghiệp ác mà chưa phải của ta, buông đi sự ích kỷ lợi ích của ta mà sẽ gây họa cho chúng sinh. Đó là buông đi cái không phải của ta, buông đi cái ta đang định lấy.
 • Tâm Xả là cả ba tướng trong tam hợp nhân đều xả: trí tuệ xả đi những giả tướng mà trí tuệ đã bám định vào; Tâm xả đi sự chấp ngã, sân, hận đã có trong Tâm; thân tướng xả đi nghiệp ác đã tạo bằng cách hành thiện cứu giúp người và chúng Như vậy cần cả sự hợp nhất của tam hợp nhân để xả đi những giả tướng, Độc Tâm, nghiệp lực đã là của ta, xả đi những ích kỷ lợi ích của ta mà đã gây họa cho chúng sinh và Tuệ linh, con người.

Nguyên nhân của Tâm buông, xả là do Tâm đã xây dựng được nền móng cảnh giới Tâm cống hiến vững chắc mà sinh khởi lên cảnh giới của Tâm an lạc, từ Tâm an lạc chuyển thành Tâm buông xả. Cảnh giới Tâm buông xả trong Tâm là cảnh giới tối thượng của Thiện Tâm. Nó là cảnh giới tối thượng vì nó có sự hợp nhất toàn bộ của trí tuệ với Thân tướng và Tâm (Tuệ linh) để thấu hiểu và thực hành cải tạo Trụ linh của Tuệ linh thành bộ lọc năng lượng, để duy trì sự sống tồn tại và phát triển của toàn bộ các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và người.

Khi đạt được cảnh giới Tâm buông xả trong Thiện Tâm thì Độc Tâm sẽ không còn làm ta phiền não mà sống trong Độc Tâm với những cảnh chấp ngã, sân, hận và tạo ác nghiệp. Bởi khi đó chúng ta luôn phát ra năng lượng Thiện Tâm với các tầng hào quang màu vàng như ánh sáng mặt trời để tiêu tan màn đêm giả dối như đêm tối của nghiệp lực, của Độc Tâm. Độc Tâm sẽ không còn an trụ trong ta nữa.

Cảnh giới Tâm buông xả sẽ khiến cho chúng ta luôn luôn không vì lợi ích ích kỷ của bản thân, của gia đình, của dòng họ mà gây tổn thương lợi ích của chúng sinh và lợi ích của Tuệ linh, con người. Mỗi người dù sống trong mọi hoàn cảnh giả tướng nào thì vẫn luôn luôn chuyển hóa được thành lợi ích cho chúng sinh mà không màng đến lợi ích cho mình.

Như vậy bản chất của Thiện Tâm chính là đã thấu hiểu và sống trong sự thật của ánh sáng mặt trời, sống trong sự tuân thủ nhân quả, trong sự thấu hiểu vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người bằng Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ, sống trong sự yêu thương chúng sinh, Tuệ linh, con người. Chỉ cần cải tạo và lan tỏa phương pháp cải tạo Trụ linh tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

4.3.   Phương pháp dùng Thiện Tâm hóa giải Độc

Tâm

Trong bản chất của Độc Tâm, Tâm chấp ngã là nền móng vững chắc, nó ăn sâu vào Tuệ linh, con người, nó mang tính âm mạnh. Cảnh giới Tâm sân là cảnh giới được sinh khởi từ nền móng chấp ngã, nó mang đặc tính như ngọn lửa thiêu đốt, nó mang tính âm rất mạnh. Cảnh giới Tâm hận là cảnh giới tối thượng được xây dựng từ nền móng chấp ngã và sân, nó là thành trì băng giá, nó mang tính âm siêu mạnh. Ngoài ra bản chất của Độc Tâm còn thể hiện ở sự tự ái, đố kỵ, sợ nói về nhân quả, nó là cảnh sống trong màn đêm tối giả dối.

Trong bản chất của Thiện Tâm có 2 điểm chính: là dòng nước mát của sự cống hiến, an lạc, buông xả; là ánh sáng rực rỡ như mặt trời của sự thật của hai Chân lý, của nhân quả, là cảnh sống hiên ngang giữa ánh sáng mặt trời.

Phương pháp dùng Thiện Tâm hóa giải Độc Tâm:

Khi gặp Độc Tâm thể hiện tính chấp ngã:

Vì Tâm chấp ngã là nền móng của sự giả dối, của sự bám định vào giả tướng để lợi mình và hại người nên ta phải dùng Thiện Tâm là nhẹ nhàng dùng ánh sáng mặt trời của sự thật hai Chân lý, của nhân quả để xua tan và diệt được nền móng chấp ngã.

Khi gặp Độc Tâm thể hiện tính sân:

Vì Tâm sân là ngọn lửa thiêu đốt nên ta phải dùng dòng nước mát của Thiện Tâm là cống hiến, an lạc, buông xả để nhẹ nhàng gột rửa và làm mát chúng sinh đang bị Tâm sân. Tuyệt đối không dùng Tâm sân để đấu chọi với Tâm sân, vì nếu vậy sẽ làm thành ngọn lửa hủy diệt.

Khi gặp Độc Tâm thể hiện tính hận thù:

Vì Tâm hận thù là tảng băng và mang tính âm siêu mạnh nên không thể đơn thuần dùng dòng nước mát của Thiện Tâm để hóa giải được. Ta phải dùng ánh sáng mặt trời của sự thật hai Chân lý, của nhân quả để tiêu tan màn đêm băng giá của sự giả dối. Bởi cảnh giới băng giá hận thù này chỉ bị tan chảy bởi ánh sáng mặt trời chói chang.

Như vậy tùy từng cảnh giới nào của Độc Tâm mà ta dùng dòng nước mát hay ánh sáng mặt trời để mà hóa giải cho chúng sinh. Khi dùng ánh sáng mặt trời thì đó là dùng sự thật của hai Chân lý và nhân quả để làm cho cảnh giới hận và chấp ngã bị tiêu diệt. Khi dùng ánh sáng mặt trời sẽ khiến cho chúng sinh lầm tưởng ta mắng hay thù ghét họ, do đó khi vận hành Thiện Tâm hóa giải Độc Tâm thì chúng ta cần vận dụng tinh tế để phân tích căn cơ trí tuệ của chúng sinh ra sao để lựa mà hóa độ cho chúng sinh.

Việc thấu hiểu bản chất Trụ – Tâm của con người, mà con người là hóa thân của Tuệ linh tu hành ở nhân gian, do đó, với việc thấu hiểu được Độc Tâm và Thiện Tâm, chúng ta phải thấu hiểu tri thức hai Chân lý để thực hành kiểm soát độc tâm và phát triển thiện tâm. Làm được điều này, chúng ta sẽ nhanh tiến tới đích của con đường cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

5.   Bản chất của sự tuần hoàn và kiểm soát sóng điện, trạng thái năng lượng của Trụ – Tâm

Bản chất của sự tuần hoàn và kiểm soát trạng thái năng lượng, sóng điện của Trụ – Tâm được tính cho 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp, nhóm siêu vật chất. Đặc biệt, bản chất này sẽ giúp cho Tuệ linh, con người giải mã, thấu hiểu và biết cách liên kết tuần hoàn, kiểm soát trạng thái năng lượng từ Trụ linh tới toàn bộ cấu trúc năng lượng trong bản thể mình và vạn vật Vũ trụ.

Hình minh họa cấu trúc liên kết giữa các hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh
Hình minh họa cấu trúc liên kết giữa các hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh

 

Để giải mã, thấu hiểu bản chất của sự tuần hoàn, kiểm soát trạng thái năng lượng, sóng điện trong Trụ – Tâm, chúng ta phải thấu hiểu cấu trúc liên kết giữa các hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh của cấu trúc Tướng.

Các hạt năng lượng dương tổng hợp kết nối gần nhau, bên cạnh nhau là bởi có sự kết nối thông tin gần giống nhau hoặc tiếp nối thông tin với nhau.

Các hạt năng lượng âm tổng hợp và dương tổng hợp được kết nối với nhau bởi cùng khớp nội dung thông tin. Chính vì điều này mà hạt năng lượng âm tổng hợp rung lắc xung quanh hạt năng lượng dương tổng hợp.

Bản chất tuần hoàn trạng thái năng lượng, sóng điện của Trụ – Tâm:

Trong Trụ – Tâm con người, Tuệ linh và vạn vật, luôn luôn có 3 nhóm hạt năng lượng với 3 đặc tính sóng điện khác nhau. Đó là nhóm hạt năng lượng âm với sóng điện âm, nhóm hạt năng lượng dương với sóng điện dương, nhóm hạt năng lượng trung tính (chân tâm) với sóng điện trung tính. Tuần hoàn sóng điện chính là tuần hoàn trạng thái năng lượng của 3 nhóm năng lượng trong toàn bộ cấu trúc Tướng.

Nhiệm vụ của từng nhóm hạt năng lượng:

 • Hạt năng lượng trung tính (chân tâm) là chất dính và được làm đường truyền kết nối các hạt năng lượng dương với nhau. Hạt năng lượng trung tính không có sóng điện dương để đẩy và cũng không có sóng điện âm để thu hút. Hạt năng lượng trung tính chỉ làm nhiệm vụ là đường truyền của sóng điện thông tin được chạy từ Trụ linh đến toàn bộ các cụm hạt năng lượng trong toàn bộ cấu trúc năng lượng (Tướng).
 • Hạt năng lượng dương là các vị trí, là điểm kết nối để tạo thành cấu trúc lập phương với 8 hạt năng lượng dương và được các hạt năng lượng chân tâm kết nối để làm đường truyền. Các hạt năng lượng dương được liên kết với nhau bởi cấu trúc vô số hình lập phương được gắn kết với nhau. Hạt năng lượng dương có nhiệt lượng dương, có sóng điện dương. Hạt năng lượng dương làm nhiệm vụ tỏa nhiệt và đẩy thông tin chuyển tiếp đến các hạt năng lượng dương khác.
 • Hạt năng lượng âm là hạt năng lượng có nhiệm vụ rung lắc để thu tín hiệu, để hấp thụ nhiệt xung quanh về. Hạt năng lượng âm sẽ rung lắc bên cạnh hạt năng lượng dương. Hạt năng lượng âm không kết dính với hạt năng lượng dương. Hạt năng lượng âm có liên kết với hạt năng lượng dương bởi cùng nội dung thông tin nên hạt năng lượng âm quay xung quanh hạt năng lượng dương. Có thể nói, hạt năng lượng âm là hạt thu sóng tín hiệu thông tin.

Quy trình tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính trong cấu trúc Trụ – Tâm được bắt đầu từ Trụ linh. Từ Trụ linh, sóng điện thông tin mang đặc tính sóng điện dương sẽ được đẩy đi tới từng cụm hạt năng lượng âm – dương trong toàn bộ cấu trúc năng lượng thông qua đường truyền trung tính. Các hạt năng lượng âm bên cạnh các hạt năng lượng dương có nhiệm vụ thu tín hiệu, hấp thụ nhiệt nên chúng luôn rung lắc. Khi sóng điện thông tin để đi tới được điểm tiếp theo là hạt năng lượng dương thì cần phải có hạt năng lượng âm ở điểm đó thu tín hiệu và lực đẩy từ Trụ linh. Sóng điện thông tin đến được điểm hạt dương đầu tiên sẽ được sóng điện dương của điểm đầu tiên đẩy sóng điện thông tin đi tới điểm tiếp theo. Hạt năng lượng âm ở điểm tiếp theo sẽ tiếp tục rung lắc để thu tín hiệu. Sóng điện dương ở điểm hạt dương đẩy sóng điện thông tin và được hạt năng lượng âm thu tín hiệu nên sóng thông tin được di chuyển tới điểm hạt dương tiếp theo. Cứ như vậy, sóng điện thông tin sẽ di chuyển trong toàn bộ trong cấu trúc năng lượng thành vòng tròn và trở về Trụ linh.

Sóng điện tuần hoàn với những nhiệm vụ, sứ mệnh riêng biệt của từng nhóm hạt năng lượng. Những nhiệm vụ đó sẽ giúp sóng điện thông tin từ Trụ linh tuần hoàn liên tục trong toàn bộ cấu trúc năng lượng để hấp thụ thông tin của Vũ trụ quan xung quanh trong quá trình tương tác về Trụ linh. Sóng điện thông tin càng tuần hoàn tự động như một cơ chế sẽ giúp cho cấu trúc năng lượng đó mã hóa, hấp thụ được vô số thông tin chân thật về Trụ linh để Trụ linh thực hiện quá trình phân tách và liên kết hạt năng lượng. Cũng được hiểu là, quá trình tuần hoàn sóng điện thông tin sẽ sinh ra nhiệt ấm để xảy ra quá trình phân tách liên kết hạt năng lượng tại Trụ linh theo hướng bền vững.

Nếu cấu trúc vật chất, Tuệ linh, con người mà không xảy ra quá trình tuần hoàn sóng điện thì sẽ không tồn tại sự sống. Nếu quá trình tuần hoàn bị tắc nghẽn ở những cụm hạt năng lượng nào thì tại những điểm đó có nhiều hạt năng lượng âm và đường truyền bị đứt. Những Tướng như vậy sẽ nguy cơ phân rã và dẫn tới hoại diệt cấu trúc nếu năng lượng hoại diệt tấn công nhiều vào.

Bản chất kiểm soát trạng thái năng lượng lượng, sóng điện của Trụ – Tâm:

Bản chất việc kiểm soát sóng điện, trạng thái năng lượng trong Trụ – Tâm là vấn đề của hạt năng lượng dương và hạt năng lượng âm. Bởi, để sóng điện tuần hoàn được thông suốt trong toàn bộ cấu trúc Tướng thì hạt năng lượng dương có sóng điện phải mạnh và hạt năng lượng âm có sóng điện phải yếu. Bởi hạt năng lượng âm có nhiệm vụ là thu tín hiệu và hạt năng lượng dương là đẩy chuyển tiếp thông tin.

Khi hạt năng lượng dương mạnh sẽ tỏa nhiệt dương lớn ra xung quanh nó. Khi đó, hạt năng lượng âm sẽ hấp thụ nhiệt dương và chính nhiệt dương sẽ kiểm soát và giảm tốc độ quay của hạt năng lượng âm. Khi đó hạt năng lượng âm sẽ chỉ là thu tín hiệu thông tin và không có khả năng cản trở sóng thông tin di chuyển qua cụm hạt năng lượng âm – dương đó.

Khi hạt năng lượng âm có sóng điện mạnh, hạt năng lượng dương có sóng điện yếu, trường hợp này sẽ khiến cho năng lượng dương bị mất nhiệt dương nhanh bởi lực hút của hạt năng lượng âm và do hạt năng lượng dương không quay mạnh. Khi đó, hạt năng lượng dương sẽ không có đủ nhiệt lượng để đẩy thông tin chuyển tiếp đến cụm hạt năng lượng dương khác, đồng thời lại bị lực hút của hạt năng lượng âm mạnh cản trở quá trình chuyển tiếp thông tin. Khi đó, sóng điện thông tin không tuần hoàn được.

Mỗi một cụm hạt năng lượng trong cấu trúc Tướng gồm có 1 hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh hạt năng lượng dương bởi cùng nội dung thông tin. Hạt năng lượng nào mạnh sẽ kiểm soát và suy yếu được hạt năng lượng kia.

Bản chất trong cấu trúc Tướng mà có nhiều cụm hạt năng lượng âm – dương với cấu trúc có nhiều hạt năng lượng âm tại mỗi điểm của hạt năng lượng dương sẽ tạo thành cấu trúc đa âm trong Tướng. Đây là nguyên nhân sóng điện không tuần hoàn và các chứng bệnh sẽ xảy ra. Tuệ linh thì bị phân rã cấu trúc mà nguy cơ hoại diệt. Con người thì bệnh tật. Vạn vật cũng vì thế mà không liên kết bền vững.

6. Bản chất Trụ – Tâm Kết của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ

Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, tuần hoàn, lưu giữ trong từ hạt năng lượng tận cùng cho đến trong Trụ linh của vạn vật. Do đó, để thấu hiểu được bản chất của Trụ – Tâm, chúng ta phải giải mã, thấu hiểu bản chất của Trụ linh.

Việc giải mã, thấu hiểu bản chất Trụ linh Kết của 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ sẽ giúp cho Tuệ linh và con người dễ dàng liên kết, kiểm soát được trạng thái năng lượng, sóng điện trong Trụ – Tâm của mình. Khi đó, sẽ biết cách kiểm soát được độc của hạt năng lượng âm và kích hoạt được thiện của hạt năng lượng dương bằng chân tâm. Làm được sẽ tiến nhanh tới thành tựu chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

6.1. Bản chất cấu trúc Trụ linh Kết của 3 nhóm vật chất

Kết là rung động, là bắt tín hiệu, là thu tín hiệu, là hút về, là lấy về, là hưởng thụ, là chìm đắm, là chiếm đoạt, là cướp bóc, là thỏa mãn, là giết hại, là gây tổn hại.

Kết có bản chất là hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm. Bởi hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm mới rung động, mới bắt tín hiệu, mới thu tín hiệu, mới hút về, mới lấy về, mới hưởng thụ, mới chìm đắm, mới chiếm đoạt, mới cướp bóc, mới thỏa mãn, mới giết hại, mới gây tổn hại. Đã là Trụ linh thì phải có hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm.

Kết ở mức nhẹ là chỉ rung động, thu hút tín hiệu. Kết ở mức rất mạnh là giết hại, thỏa mãn mà gây tổn hại tới các chỉnh thể khác. Trong bất cứ cấu trúc Trụ linh nào được hình thành từ sự hợp nhất của hai hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm và dương đều có Kết. Bởi khi Trụ linh của Tướng được hình thành từ hai hạt năng lượng có sợi mã sóng trí tuệ đã có một sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm. Mà bản chất của sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm là Kết. Điều này cho thấy, hết thảy các cấu trúc Trụ linh đều có bản chất là Kết. Có chăng mức độ Kết ở mức siêu nhẹ hay nhẹ, mạnh hay siêu mạnh.

Kết tồn tại trong cả 3 nhóm cấu trúc Trụ linh. Ba nhóm cấu trúc Trụ linh tương ứng với 3 nhóm Tướng (vật chất). Đó là nhóm cấu trúc Trụ linh giản đơn, nhóm cấu trúc Trụ linh phức tạp, nhóm cấu trúc siêu Trụ linh.

Kết là bản chất mà bất cứ cấu trúc Trụ linh nào muốn phát triển và nâng cấp phải có. Bởi chỉ khi có Kết thì hết thảy các cấu trúc Trụ linh trong Vũ trụ mới hấp thụ nhiệt lượng, hấp thụ dinh dưỡng, hấp thụ sóng điện để thực hiện được cơ chế phân tách, liên kết nhằm tồn tại và phát triển bền vững hơn.

Kết ở mức độ nhẹ và vừa đủ sẽ thúc đẩy được sự phát triển bền vững của cấu trúc Trụ linh và mang lại lợi ích tới hết thảy các Tướng khác trong Vũ trụ. Kết ở mức độ mạnh, rất mạnh và siêu mạnh sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh không phát triển được mà dễ dàng bị năng lượng hoại diệt gây phân rã làm vỡ cấu trúc, hoại diệt vĩnh viễn và gây tổn hại tới hết thảy các Tướng trong Vũ trụ.

Có 3 nhóm cấu trúc Trụ linh dễ bị phân rã và hoại diệt. Đó là 3 nhóm cấu trúc Trụ linh Kết từ mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh:

– Nhóm cấu trúc Trụ linh Kết mạnh là nhóm cấu trúc Trụ linh được hợp nhất bởi một hạt năng lượng âm tận cùng màu xám với một hạt năng lượng dương tận cùng màu xanh lá, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ lửa, hoặc màu trắng đục. Trụ linh đa âm mạnh được gọi là Trụ linh Kết mạnh. Do hạt năng lượng âm rung lắc mạnh, quay ngược mạnh, hút sóng điện bên ngoài về mạnh nên cấu trúc Trụ linh Kết mạnh.

Hình: Trụ linh Kết mạnh
                                   Hình: Trụ linh Kết mạnh

 

                                                                                                                                               Hình: Trụ linh Kết mạnh

                                                                                                                                                 Hình: Trụ linh Kết mạnh

                                                                                                                                         Hình: Trụ linh Kết mạnh

– Nhóm cấu trúc Trụ linh Kết rất mạnh là nhóm cấu trúc Trụ linh được hợp nhất bởi một hạt năng lượng âm tận cùng màu đen với một hạt năng lượng dương tận cùng màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ lửa, màu trắng đục. Trụ linh đa âm rất mạnh được gọi là Trụ linh Kết rất mạnh. Do hạt năng lượng âm rung lắc rất mạnh, quay ngược rất mạnh, hút sóng điện bên ngoài về rất mạnh nên cấu trúc Trụ linh Kết rất mạnh.

                                                                                                                                                Hình: Trụ linh Kết rất mạnh

                                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết rất mạnh

 

                                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết rất mạnh

 

 

                                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết rất mạnh

– Nhóm cấu trúc Trụ linh Kết siêu mạnh là nhóm cấu trúc Trụ linh được hợp nhất bởi một hạt năng lượng âm tận cùng màu đỏ máu với một hạt năng lượng dương tận cùng màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ lửa, màu trắng đục. Trụ linh đa âm siêu mạnh được gọi là Trụ linh Kết siêu mạnh. Do hạt năng lượng âm rung lắc siêu mạnh, quay ngược siêu mạnh, hút sóng điện bên ngoài về siêu mạnh nên cấu trúc Trụ linh Kết siêu mạnh.

                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết siêu mạnh

                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết siêu mạnh

                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết siêu mạnh

                                                                                                                              Hình: Trụ linh Kết siêu mạnh

Cấu trúc Trụ linh của hết thảy các Tướng trong Vũ trụ Kết ở mức mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh, đó là các cấu trúc Trụ linh đa âm mạnh, rất mạnh, siêu mạnh. Khi đa âm, tức là lượng hạt năng lượng âm được phân tách ra vô số mà không cấu tạo được thành liên kết vững chắc như những hạt năng lượng dương. Việc không tạo được sự liên kết chặt chẽ sẽ làm cho cấu trúc Trụ linh không có khả năng phòng thủ trước sự tấn công của năng lượng hoại diệt. Khi năng lượng hoại diệt tấn công sẽ làm cho cấu trúc Trụ linh đó bị đứt liên kết, bị phân rã và hoại diệt vĩnh viễn.

Khi các cấu trúc Trụ linh Kết tương tác với nhau sẽ dễ dàng tạo thành hiệu ứng Kết liên kết với Kết. Đây chính là hội chứng liên kết phóng xạ âm của các cấu trúc Trụ linh có bản chất Kết. Khi hội chứng liên kết phóng xạ âm xảy ra giữa các cấu trúc Trụ linh, các cấu trúc Trụ linh sẽ rung lắc mạnh, thu hút mạnh, quay ngược mạnh. Điều đó khiến cho năng lượng hoại diệt sẽ tấn công vào rất mạnh. Khi đó, các cấu trúc Kết này nhanh chóng bị phân rã và hoại diệt. Có thể nói, khi các cấu trúc Trụ linh Kết tương tác với nhau sẽ gây tổn hại lớn cho chính cấu trúc Trụ linh của chính nó và các cấu trúc Trụ linh khác.

6.2.Các cấu trúc Trụ linh Kết của 3 nhóm vật chất

Các cấu trúc Trụ linh Kết ở mức mạnh, rất mạnh và siêu mạnh có trong 3 nhóm vật chất là:

Các cấu trúc Trụ linh Kết trong nhóm siêu vật chất:

Siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh. Đó là dạng sống Tuệ linh và Linh hồn đã từng hoặc đang an trụ trong thân tướng con người.

Siêu Tướng có cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là:

 • Tuệ linh bị đa âm, bị phóng xạ năng lượng âm.
 • Tuệ linh đã hóa thành ngã quỷ sau quá trình tu hành ở nhân gian.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang phân rã và tiệm cận sự hoại diệt. Đó là họ đang rung động, hút, chiếm hữu, gây tổn hại tới các chỉnh thể khác mà không thể kiểm soát được chính họ.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang ở các cửa ngục ác nghiệp ở cõi trời Địa phủ.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang ở cảnh sống âm tại cõi trời Địa phủ.
 • Tuệ linh, Linh hồn hóa ngã quỷ đang an trụ trong không gian Vũ trụ.
 • Tuệ linh, Linh hồn hóa ngã quỷ đang an trụ ở khắp điền thổ, những nơi thờ tự ở nhân gian.
 • Tuệ linh, Linh hồn đang bị mắc kẹt ở nhân gian sau khi hết kiếp người mà chưa được chuyển sinh luân hồi kiếp mới.
 • Tuệ linh đang an trụ trong con người có tư tưởng cho đến hành động tiêu cực gây tổn hại vạn vật, Tuệ linh, con người. Là người vi phạm vào bốn hình tướng Đạo, đó là vi phạm vào những điều không được phép vi phạm trong bốn hình tướng Đạo. Đặc biệt là những con người có đại hệ tư tưởng u mê, tiêu cực gây tổn hại Tuệ linh, con người. Họ là những người lan tỏa mê tín dị đoan, lan tỏa tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lan tỏa chiến tranh, lan tỏa những tư tưởng đi ngược Quy luật Nhân quả.

Các siêu Tướng có cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh và siêu mạnh sẽ khiến cho cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng được phân tách ra bên ngoài Trụ linh bị mất cân bằng. Khi đó, các hạt năng lượng âm sẽ được phân tách ra quá nhiều, trong khi các hạt năng lượng dương lại quá ít. Khi mất cân bằng sẽ khiến tốc độ rung lắc trong các hạt năng lượng âm rất lớn. Năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu, chúng di chuyển vào làm đồng hóa, phân rã và hoại diệt cấu trúc Trụ linh đó. Cấu trúc Trụ linh chính là cấu trúc năng lượng, cũng chính là cấu trúc Tướng.

Các cấu trúc Trụ linh Kết trong nhóm vật chất phức tạp:

Vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ.

Tướng phức tạp có cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là:

 • Những tầng hạt năng lượng âm liên kết với tầng hạt năng lượng chớm dương đang vận hành Vũ trụ.
 • Những linh hồn các con thú dữ. Sau khi hoại diệt thân xác, linh hồn chúng tồn tại trên điền thổ và chúng gây tổn hại tới đời sống của con người. Chúng được gọi là yêu tinh, yêu quái.
 • Những linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong đất đá, trong những cây có tính chất độc tố. Đó là những cây cối, những đất đá gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của con người và vạn vật cũng như muông thú.

Các Tướng phức tạp có cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh và siêu mạnh sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu. Chúng di chuyển ồ ạt vào làm đồng hóa, phân rã và hoại diệt các cấu trúc Trụ linh. Cấu trúc Trụ linh chính là cấu trúc năng lượng, cũng chính là cấu trúc Tướng.

Các cấu trúc Trụ linh Kết trong nhóm vật chất giản đơn:

Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là dạng sống của thân tướng vật chất rắn, lỏng, khí; là thântướng con người, thân tướng muông thú, thân tướng cỏ cây, đất đá, kim loại, nước…; là các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ.

Tướng giản đơn có cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là:

 • Thân tướng con người:

+ Những con người có thân bệnh. Thân bệnh là năng lượng âm quá nhiều, dư thừa, khiến cho sóng điện âm dương trong cơ thể không tuần hoàn. Khi đó, năng lượng hoại diệt xâm nhập làm biến đổi cấu trúc tế bào và gây ra những bệnh lý hiểm nghèo.

+ Những con người có trí tuệ bám định, u mê không tin vào Quy luật Nhân quả, vào cội nguồn nhân loại, vào con đường và sứ mệnh tu hành cải tạo Tuệ linh.

+ Những con người có trí tuệ bám định vào các giả tướng mà không hành thiện cứu giúp con người, vạn vật và muông thú.

+ Những con người có những hành động gây tổn hại tới vạn vật, con người, muông thú để thỏa mãn cho bản thể họ.

+ Những con người có đại hệ tư tưởng tiêu cực đi ngược lại Quy luật Nhân quả.

+ Những con người sống và lan tỏa những đại hệ tư tưởng: u mê, mê tín dị đoan, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tôn giáo cực đoan, phân chia dân tộc, phân chia sắc tộc, chiến tranh…

+ Những con người sống và thực hành, lan tỏa vi phạm bốn hình tướng Đạo.

 • Thân tướng muông thú: Đó là những con thú ăn thịt đồng loại, những con thú ăn thịt các con thú khác, những con thú không cứu giúp và bảo vệ đồng loại của chúng. Những con thú không cứu giúp muông thú khác, không giúp đỡ con người, không cứu giúp vạn vật.
 • Những cỏ cây hút nước, hút dinh dưỡng để tồn tại và phát triển.
 • Những hang sâu trong lòng đất núi. Những vật chất đá không sinh phát ra năng lượng tốt cho vạn vật. Những kim loại, hóa chất, chất độc trong thiên nhiên, trong lòng đất.
 • Nước trung hòa tất cả vạn vật.
 • Những hành tinh có sóng âm mạnh như Trái đất, như Mặt trăng và các hành tinh không phải là Mặt trời.

7.   Bản chất Trụ – Tâm Định của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ

Vì Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, tuần hoàn, lưu giữ trong từ hạt năng lượng tận cùng cho đến trong Trụ linh của vạn vật. Do đó, để thấu hiểu được bản chất của Trụ – Tâm, chúng ta phải thấu hiểu bản chất của Trụ linh.

Việc giải mã, thấu hiểu bản chất Trụ linh Định của 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ sẽ giúp cho Tuệ linh và con người dễ dàng liên kết, kiểm soát được trạng thái năng lượng, sóng điện trong Trụ – Tâm của mình. Khi đó, sẽ biết cách kiểm soát được độc của hạt năng lượng âm và kích hoạt được thiện của hạt năng lượng dương bằng chân tâm. Làm được sẽ tiến nhanh tới thành tựu chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

7.1.   Bản chất cấu trúc Trụ linh Định của 3 nhóm vật chất

Định là đứng im, là bất động, là tĩnh lặng, là thanh tịnh, là an lạc, là thanh lọc. Định có nghĩa là không Kết cũng không Tỏa.

Định có bản chất là hạt năng lượng có sóng điện chân tâm (trung tính), là cấu trúc Trụ linh cân bằng. Là chân tâm, là cấu trúc cân bằng nên mới đứng im, nên mới bất động, nên mới tĩnh lặng, nên mới thanh tịnh, nên mới an lạc, nên mới thanh lọc.

Hình: Trụ linh Định ở mức nhẹ
Hình: Trụ linh Định ở mức nhẹ

Cấu trúc Trụ linh Định chính là Trụ linh của Tướng được cấu tạo thành bởi một hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ màu trắng xám với một hạt năng lượng dương có sóng điện nhẹ màu trắng đục. Đây là cấu trúc Trụ linh Định ở mức nhẹ và thấp nhất. Định ở mức độ mạnh, rất mạnh, siêu mạnh thì đó chính là cấu trúc Trụ linh Tỏa. Tức là khi cấu trúc Trụ linh Tỏa ở mức mạnh, rất mạnh, siêu mạnh, đó là Định ở các mức cao. Định ở mức cao là do quá trình tuần hoàn sóng điện trong Trụ linh đạt đến sự bền vững. Sự bền vững đó là do sự liên kết vững chắc giữa sóng điện âm và dương trong Trụ linh.

Cấu trúc Trụ linh Định tồn tại trong cả 3 nhóm vật chất. Đó là nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp và nhóm siêu vật chất.

Cấu trúc Trụ linh Định là bản chất mà bất cứ cấu trúc Trụ linh nào muốn phát triển nâng cấp phải có. Bởi chỉ khi có Định thì hết thảy cấu trúc Trụ linh trong Vũ trụ mới cân bằng, thanh lọc được năng lượng sau khi Kết. Chỉ có Định mới giúp cho hết thảy cấu trúc Trụ linh Tỏa được năng lượng tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.

Cấu trúc Trụ linh Định là bản chất vô cùng cần thiết cho hành trình chuyển sinh nâng cấp cấu trúc Trụ linh và bản thể vật chất. Định luôn luôn hiện hữu trong từng tích tắc của thời gian, của quá trình vận động của hết thảy các dạng cấu trúc Trụ linh của vạn vật. Định sẽ được phát huy hết giá trị nếu nó được vận hành thành quy trình tự động cho quá trình Kết và Tỏa. Tức là nó phải nằm trong toàn bộ quy trình có Kết và có Tỏa. Nếu nó tách riêng, nó sẽ không có được sức mạnh siêu việt.

7.2. Các cấu trúc Trụ linh Định của 3 nhóm vật chất

Các cấu trúc Trụ linh Định có trong 3 nhóm vật chất là:

Các cấu trúc Trụ linh Định trong nhóm siêu vật chất:

Siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh. Đó là dạng sống Tuệ linh và Linh hồn đã từng hoặc đang an trụ trong thân tướng con người.

Siêu Tướng có cấu trúc Trụ linh Định là:

 • Tuệ linh mới được chuyển sinh từ phôi năng lượng âm dương thành Tuệ linh em bé.
 • Tuệ linh có cấu trúc năng lượng cân bằng âm dương trong Trụ linh. Đó là tại Trụ linh, có hạt năng lượng âm gốc có sóng điện âm nhẹ, và hạt năng lượng dương gốc có sóng điện dương nhẹ. Đây là Định ở cảnh giới thấp.
 • Tuệ linh có cấu trúc năng lượng đa dương trong Trụ linh. Trụ linh đa dương sẽ giúp cho Tuệ linh có Định ở cảnh giới cao và rất cao.
 • Các Tuệ linh không thiện cũng không ác. Đó là Định ở mức thấp.
 • Các Tuệ linh luôn luôn làm những việc thiện vì vạn vật và Tuệ linh, con người. Đó là các Tuệ linh đã đạt được những thành tựu trên hành trình chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng như các bậc thánh hiền, các bậc hiền triết.
 • Định ở cảnh giới tối thượng là Người Cha – Người Thầy vĩ đại của Vũ trụ và Tuệ linh, con người. Đó là bộ lọc năng lượng viên mãn.
 • Các Tuệ linh, Linh hồn đang sống ở cảnh giới tu dưỡng, cân bằng năng lượng ở cõi trời Địa phủ.
 • Những con người đang sống. Họ không thiện cũng không ác, đó là Định ở mức thấp. Những con người luôn vì mọi người và vạn vật, Tuệ linh, đó là Định ở mức cao.
 • Những con người thông qua bốn hình tướng Đạo mà vẫn cân bằng, không vi phạm làm tổn hại bốn hình tướng Đạo, từng bước lan tỏa giá trị tới mọi người, đó là Định.

Các cấu trúc Trụ linh Định trong nhóm vật chất phức tạp:

Vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ.

Tướng phức tạp có cấu trúc Trụ linh Định là:

 • Những tầng năng lượng dương liên kết với tầng năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ vận hành Vũ trụ.
 • Những linh hồn các con thú lành hiền. Đó là những con thú không giết hại các con thú khác, những con thú không ăn thịt thân tướng các con thú khác.
 • Những linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong đất đá, trong những cây có tính thanh lọc. Đó là cây cối, là những loại đá bán quý, đá quý.

Các cấu trúc Trụ linh Định trong nhóm vật chất giản đơn:

Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là dạng sống của thân tướng vật chất rắn, lỏng, khí; là thân tướng con người, thân tướng muông thú, thân tướng cỏ cây, đất đá, kim loại, nước…; là các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ.

Tướng giản đơn có cấu trúc Trụ linh Định là:

 • Thân tướng con người:

+ Những con người có thân tướng mạnh khỏe, không bệnh tật.

+ Những con người không thiện cũng không ác, đó là có tư tưởng cho đến hành động không thiện cũng không ác.

+ Những cháu bé với chân tâm ban đầu chưa thiện cũng chưa ác.

+ Những con người cân bằng được cuộc sống trong bốn hình tướng Đạo. Họ không vi phạm vào bốn hình tướng Đạo. Họ từng bước thực hành lan tỏa giá trị đạo đức tới mọi người và vạn vật, muông thú.

+ Những con người có Định ở mức cao cho tới rất cao là họ sống như bản năng. Bản năng đó là luôn có tư tưởng cho đến hành động không vì mình, luôn vì vạn vật, Tuệ linh, con người.

+ Người có bộ lọc năng lượng là người có Định ở mức độ cao nhất. Họ luôn cân bằng, luôn thanh lọc, luôn an lạc, luôn chuyển hóa tuần hoàn một cách kỳ diệu.

 • Thân tướng muông thú: Đó là những con thú không ăn thịt, không giết hại con thú khác. Đó là những con thú lành hiền. Đó là những con thú giúp đỡ những con thú khác, những con thú biết giúp đỡ con người. Những con thú biết giúp đỡ muông thú và con người là Định ở mức rất cao.
 • Những cỏ cây cân bằng năng lượng. Định ở mức
 • Nước trung hòa tất cả vạn vật. Định ở mức rất
 • Những hành tinh quay xung quanh chính nó có mức Định cao.
 • Trong mỗi hành tinh đều có khu vực giao nhau giữa tầng địa chất sóng điện dương và tầng địa chất sóng điện âm là khu vực có mức Định rất cao. Đó là năng lượng chân tâm gắn kết chỉnh thể hành tinh đó được bền chặt, được tồn tại và vận động để phát triển.

8.   Bản chất Trụ – Tâm Tỏa của 3 nhóm vật chất cấu tạo thành Vũ trụ

Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, tuần hoàn, lưu giữ trong từ hạt năng lượng tận cùng cho đến trong Trụ linh của vạn vật. Do đó, để thấu hiểu được bản chất của Trụ – Tâm, chúng ta phải thấu hiểu bản chất của Trụ linh.

Việc giải mã, thấu hiểu bản chất Trụ linh Tỏa của 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ sẽ giúp cho Tuệ linh và con người dễ dàng liên kết, kiểm soát được trạng thái năng lượng, sóng điện trong Trụ – Tâm của mình. Khi đó, sẽ biết cách kiểm soát được độc của hạt năng lượng âm và kích hoạt được thiện của hạt năng lượng dương bằng chân tâm. Làm được sẽ tiến nhanh tới thành tựu chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

8.1.   Bản chất cấu trúc Trụ linh Tỏa của 3 nhóm vật chất

Tỏa là truyền đi, lan tỏa, đẩy đi, cho đi, cứu giúp, soi sáng, dẫn đường, chỉ dẫn.

Tỏa có bản chất là hạt năng lượng mang sóng điện dương. Bởi hạt năng lượng mang sóng điện dương mới truyền đi, mới lan tỏa, mới cho đi, mới cứu giúp, mới soi sáng, mới dẫn đường, mới chỉ dẫn.

Tỏa ở mức nhẹ là soi sáng, chỉ dẫn, truyền tải. Tỏa ở mức mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là hy sinh vì vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng tới bản thể mình.

Trong bất cứ cấu trúc Trụ linh nào được hình thành từ sự hợp nhất của hạt năng lượng mang sóng điện âm và dương đều có Tỏa. Bởi khi Trụ linh của Tướng được hình thành từ hai hạt năng lượng, có một hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương. Mà bản chất của hạt năng lượng mang sóng điện dương là Tỏa. Điều này cho thấy, hết thảy các cấu trúc Trụ linh đều có bản chất là Tỏa. Có chăng mức độ Tỏa ở mức siêu nhẹ hay nhẹ, mạnh hay siêu mạnh.

Tỏa tồn tại trong cả 3 nhóm cấu trúc Trụ linh. Ba nhóm cấu trúc Trụ linh tương ứng với 3 nhóm Tướng (vật chất). Đó là nhóm cấu trúc Trụ linh giản đơn, nhóm cấu trúc Trụ linh phức tạp, nhóm cấu trúc siêu Trụ linh.

Tỏa là bản chất mà bất cứ cấu trúc Trụ linh nào muốn phát triển nâng cấp phải có. Tỏa càng ở mức độ mạnh, rất mạnh và siêu mạnh sẽ giúp sự phát triển của cấu trúc Trụ linh ngày càng lớn mạnh. Bởi, để Tỏa được cần phải trải qua quá trình Kết và Định. Do đó, Tỏa là hoàn chỉnh của một quy trình Kết – Định – Tỏa một cách tuần hoàn và viên mãn.

Có 3 nhóm cấu trúc Trụ linh dễ dàng chuyển sinh thành Trụ linh có bộ lọc năng lượng. Đó là 3 nhóm cấu trúc Trụ linh Tỏa từ mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh:

 • Nhóm cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh là nhóm cấu trúc Trụ linh được hợp nhất bởi một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện chớm âm màu trắng xám với một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương phát triển màu xanh lá, gọi là Trụ linh đa dương mạnh. Do hạt năng lượng âm chỉ rung lắc nhẹ, quay ngược nhẹ, nên thu hút vừa đủ năng lượng hoại diệt di chuyển tới. Đồng thời hạt năng lượng có sóng điện dương mạnh lại quay thuận chiều kim đồng hồ mạnh sẽ dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt để giúp cho cấu trúc Trụ linh phân tách, liên kết chặt chẽ. Do đó, đây là cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh.
Hình: Trụ linh Tỏa mạnh
Hình: Trụ linh Tỏa mạnh
 • Nhóm cấu trúc Trụ linh Tỏa rất mạnh là nhóm cấu trúc Trụ linh được hợp nhất bởi một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện chớm âm màu trắng xám với một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương lan tỏa màu đỏ lửa, gọi là Trụ linh đa dương rất mạnh. Do hạt năng lượng âm chỉ rung lắc nhẹ, quay ngược nhẹ, nên thu hút vừa đủ năng lượng hoại diệt di chuyển tới. Đồng thời hạt năng lượng có sóng điện dương rất mạnh lại quay thuận chiều kim đồng hồ rất mạnh sẽ dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt để giúp cho cấu trúc Trụ linh phân tách, liên kết chặt chẽ. Do đó, đây là cấu trúc Trụ linh Tỏa rất mạnh.
Hình: Trụ linh Tỏa rất mạnh
Hình: Trụ linh Tỏa rất mạnh
 • Nhóm cấu trúc Trụ linh Tỏa siêu mạnh là nhóm cấu trúc Trụ linh được hợp nhất bởi một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện chớm âm màu trắng xám với một hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương đoàn kết màu vàng, gọi là Trụ linh đa dương siêu mạnh. Do hạt năng lượng âm chỉ rung lắc nhẹ, quay ngược nhẹ, nên thu hút vừa đủ năng lượng hoại diệt di chuyển tới. Đồng thời hạt năng lượng có sóng điện dương siêu mạnh lại quay thuận chiều kim đồng hồ siêu mạnh sẽ dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt để giúp cho cấu trúc Trụ linh phân tách, liên kết chặt chẽ. Do đó, đây là cấu trúc Trụ linh Tỏa siêu mạnh.
Trụ linh Tỏa siêu mạnh
                   Trụ linh Tỏa siêu mạnh

Các cấu trúc Trụ linh có bản chất Tỏa ở mức mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh, đó là các cấu trúc Trụ linh đa dương mạnh, rất mạnh và siêu mạnh. Khi đa dương, từ Trụ linh sẽ phân tách ra vô số hạt năng lượng có sóng điện dương để cấu tạo liên kết dây chặt chẽ. Đồng thời những hạt năng lượng âm được phân tách ra có sóng điện âm rất nhẹ. Sau đó phân tách, liên kết cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh tạo thành sức mạnh chuyển hóa năng lượng hoại diệt một cách kỳ diệu. Những cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh này sẽ có khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt do năng lượng hoại diệt di chuyển vào ít bởi hạt năng lượng mang sóng điện âm rung lắc nhẹ.

Cấu trúc Trụ linh mà chuyển sinh theo hướng Tỏa sẽ nhanh chóng đạt được chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng. Đó là Kết – Định – Tỏa một cách kỳ diệu.

8.2. Các cấu trúc Trụ linh Tỏa của 3 nhóm vật chất

Các cấu trúc Trụ linh Tỏa ở mức mạnh, rất mạnh và siêu mạnh có trong 3 nhóm vật chất là:

Các cấu trúc Trụ linh Tỏa trong nhóm siêu vật chất:

Siêu vật chất hay còn gọi là siêu Tướng. Đó là dạng sống Tuệ linh. Đó là dạng sống Tuệ linh và Linh hồn đã từng hoặc đang an trụ trong thân tướng con người.

Siêu Tướng có cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là:

 • Tuệ linh có Trụ linh đa dương từ mạnh tới siêu mạnh.
 • Tuệ linh đã đạt được những thành tựu trên hành trình chuyển sinh như các bậc thánh hiền, các bậc hiền triết.
 • Tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng có khả năng

Tỏa ra vô lượng các siêu hạt năng lượng.

 • Tuệ linh đang an trụ trong con người có tư tưởng cho đến hành động tích cực luôn vì vạn vật, Tuệ linh, con người, là người không vi phạm vào bốn hình tướng Đạo. Họ là những con người luôn có tư tưởng cho đến hành động lan tỏa những giá trị đạo đức, tuân thủ Quy luật Nhân quả, thực hành cải tạo đời sống viên mãn tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Những người đạt đến siêu Tỏa mạnh nhất chính là những con người luôn luôn Phổ độ chúng sinh, Tuệ linh, con người, vì họ lan tỏa đại hệ tư tưởng giác ngộ tới hết thảy Tuệ linh, con người cùng nhau chuyển sinh bền vững nhất cho Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Những siêu Tướng có cấu trúc Trụ linh Tỏa ở mức mạnh, rất mạnh và siêu mạnh sẽ giúp cho Trụ linh của họ phân tách ra vô số những siêu sợi mã sóng trí tuệ tạo thành vô số siêu hạt năng lượng. Từ những siêu hạt năng lượng đó sẽ cấu tạo và phát triển Tuệ linh họ trở thành liên kết được chặt chẽ, bền vững với tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Tuệ linh họ trở nên bất tử. Tuệ linh họ có cấu trúc bộ lọc năng lượng viên mãn bởi họ đi theo hướng chuyển sinh là Tỏa những giá trị giác ngộ tới tất cả Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Họ sẽ hấp thụ và chuyển hóa được năng lượng hoại diệt thành siêu hạt năng lượng thông qua bộ lọc trong Trụ linh của họ.

Các cấu trúc Trụ linh Tỏa trong nhóm vật chất phức tạp:

Vật chất phức tạp hay còn gọi là Tướng phức tạp. Đó là dạng sống của linh hồn muông thú khi chúng chưa được chuyển sinh làm người; là linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong cây cối, trong đất đá; là cấu trúc năng lượng trong năm nhóm đang tồn tại và vận hành sự sống của cả Vũ trụ.

Tướng phức tạp có cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là:

 • Những tầng năng lượng sóng điện dương liên kết với tầng năng lượng chớm âm để vận hành Vũ trụ.
 • Những linh hồn các con thú xả thân cứu giúp con người, xả thân cứu giúp những con thú đồng loại hoặc những con thú khác.
 • Những linh hồn, cấu trúc năng lượng an trụ trong đất đá. Đó là những dòng đá luôn tỏa những năng lượng mang lại sự sống trong lành và an lạc cho con người, muông thú, cỏ cây xung quanh đó.
 • Những linh hồn của cây cối luôn tỏa năng lượng sự sống ra môi trường xung quanh.

Tướng có cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh sẽ giúp cho các cấu trúc năng lượng đó nhanh được chuyển sinh bền vững và nâng cấp cao hơn.

Các cấu trúc Trụ linh Tỏa trong nhóm vật chất giản đơn:

Vật chất giản đơn hay còn gọi là Tướng giản đơn. Đó là dạng sống của thân tướng vật chất rắn, lỏng, khí; là thân tướng con người, thân tướng muông thú, thân tướng cỏ cây, đất đá, kim loại, nước…; là các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ.

Tướng giản đơn có cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh và siêu mạnh là:

 • Thân tướng con người:

+ Những con người không có bệnh về thân tướng. Họ khỏe mạnh vì sự vận động lan tỏa.

+ Những người luôn miệt mài lao động sản xuất, không ngừng nghỉ nghiên cứu các công trình, các phương pháp, các cấu trúc phát triển sự sống tốt đẹp và bền vững tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Họ là những công nhân, những nông dân, những thương nhân, những nhà nghiên cứu, những nhà sản xuất, những nhà sáng chế, những nhà phát minh.

+ Những người luôn luôn lan tỏa các giá trị thúc đẩy phát triển bền vững và an lạc cho con người và vạn vật. Họ là những nhà giáo, là những người lan truyền tri thức tới Tuệ linh, con người.

+ Những người luôn luôn đoàn kết tất cả Tuệ linh, con người, vạn vật, muông thú trong sự cảm thông, sẻ chia, giúp đỡ cùng nhau lan tỏa những giá trị, công trình phát triển bền vững tới Tuệ linh, con người.

+ Những người có hệ tư tưởng cho đến hành động luôn vì lợi ích mọi người, vạn vật và muông thú mà không màng tới bản thân họ.

+ Những người hành thiện cứu giúp Tuệ linh, con người, vạn vật và muông thú.

+ Những người thực hành phổ độ lan tỏa giá trị của giáo lý giác ngộ tới hết thảy Tuệ linh, con người.

 • Thân tướng muông thú: Đó là những con thú không giết hại hay làm tổn hại những con thú khác. Nó xả thân cứu giúp các con thú khác, nó bảo vệ và cứu giúp đồng loại của nó trong sự không gây tổn hại tới con người và muông thú khác.
 • Những cỏ cây luôn tỏa oxy làm trong lành và an lạc môi trường sống xung quanh.
 • Nước lan tỏa giá trị làm mát và nuôi dưỡng vạn vật thế gian. Nó bốc hơi để tạo thành mưa rồi tưới mát cho vạn vật cùng phát triển. Nó là sự sống luôn cho đi để ngày càng lớn mạnh. Sự lớn mạnh bởi nó có trong tất cả vạn vật thế
 • Những loại đá quý, bán quý có giá trị tỏa ra những năng lượng tốt nhằm tạo ra môi trường sống trong lành và an lạc.
 • Lửa, ánh sáng để soi sáng và làm ấm các dạng sống ở thế gian.
 • Những hành tinh có tính tỏa mạnh là các mặt trời trong Vũ trụ.
 • Là những cấu trúc địa chất nóng chảy, là nham thạch trong các hành tinh. Nhiệt lượng được tỏa ra để soi sáng, tạo ra sự phân tách liên kết cho vạn vật, Vũ trụ được phát triển.

III.    Chân lý Vạn vật với các con đường chuyển sinh của Trụ – Tâm

Chân lý Vạn vật trong Trụ – Tâm (Tâm) sẽ là: Tâm không tự sinh ra, Tâm không tự mất đi, khổ đau của Tâm không tự đến và không tự đi, tất cả do duyên nghiệp hay còn gọi là nhân quả. Cơ chế chuyển sinh của Tâm chính là cơ chế “Phân tách và liên kết dây”.

Chân lý Vạn vật chính là Quy luật Nhân quả, chính là chữ Vô. Vô là tướng không. Tướng không là không bất tử, không vĩnh cửu, không trường tồn. Nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định rồi lại chuyển hóa sang tướng khác do duyên. Do đó, Chân lý Vạn vật, Quy luật Nhân quả được đúc kết thành chữ Duyên. Duyên chính là tướng không. Thấu hiểu chữ Duyên thì ta sẽ thấu hiểu được quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vận hành Chân lý Vạn vật của Tâm chính là cơ chế phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách và liên kết sẽ được xảy ra trong môi trường có điều kiện. Đó là môi trường có tương tác giữa các chỉnh thể, trong một quy trình thời gian nhất định, môi trường có sóng điện âm hoặc dương hoặc trung tính, có nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ hoặc chưa kích nổ. Tâm của tất cả các nhóm vật chất từ giản đơn cho tới phức tạp và siêu vật chất để xảy ra phân tách và liên kết thì đều phải tồn tại trong môi trường có điều kiện.

Khi chúng ta thấu hiểu hai Chân lý và các cơ chế vận hành của hai Chân lý, chúng ta sẽ thấu hiểu và giải mã được: nguyên nhân có Độc Tâm và Thiện Tâm của con người, Tuệ linh; nguyên nhân Trụ – Tâm Kết, Định, Tỏa của 3 nhóm vật chất; các con đường chuyển sinh của Trụ – Tâm.

1.    Nguyên nhân có Độc Tâm và Thiện Tâm của con người, Tuệ linh

Thấu hiểu nguyên nhân con người, Tuệ linh có Độc Tâm và Thiện Tâm chính là việc đã thấu hiểu tri thức hai Chân lý với cơ chế vận hành của hai Chân lý. Đó là thấu hiểu được nguyên nhân nào sinh ra và diệt đi được độc Tâm. Đó là nguyên nhân nào sinh ra và diệt đi được Thiện Tâm. Khi đó, con người, Tuệ linh sẽ kiểm soát để diệt Độc Tâm và chuyển hóa thành Thiện Tâm. Tiếp đến là duy trì Thiện Tâm để hoàn thành sứ mệnh cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng cho Tuệ linh.

1.1.   Nguyên nhân có Độc Tâm của con người và Tuệ linh

Độc Tâm là Tâm chấp ngã, Tâm sân, Tâm hận thù. Độc Tâm là biểu hiện của việc Trụ linh và toàn bộ cấu trúc Tâm trong con người, Tuệ linh bị mất kiểm soát cân bằng trạng thái năng lượng giữa âm và dương. Khi đó, những sóng điện âm, trạng thái năng lượng âm quá mạnh và chi phối, kiểm soát toàn bộ năng lượng dương và trung tính. Điều này khiến cho con người, Tuệ linh mất kiểm soát mà mất ý thức cũng như hành vi.

Độc Tâm là đau khổ. Đau khổ là vì trong Tâm diễn ra quá trình xung đột trạng thái năng lượng cho tới việc mất kiểm soát. Do đó năng lượng hoại diệt di chuyển vào ồ ạt và làm phân rã cấu trúc Tâm. Đi trên con đường Độc Tâm là dẫn đến phân rã và hoại diệt Tâm.

Có 2 nguyên nhân khiến cho con người và Tuệ linh bộc phát Độc Tâm:

Nguyên nhân cội nguồn:

Nguyên nhân cội nguồn không phải là việc con người được sinh ra như thế nào hay bố mẹ của ai đó được sinh ra như thế nào, tổ tiên con người được sinh ra như thế nào. Cội nguồn ở đây là của bản thể Tâm (Tuệ linh). Đó là Tuệ linh được hình thành với bản chất của Trụ linh gốc (phôi năng lượng âm dương gốc) như thế nào. Cụ thể:

 • Tuệ linh được hình thành từ phôi năng lượng gốc với một hạt năng lượng dương và một hạt năng lượng âm. Trong đó, hạt năng lượng âm có sóng điện âm từ mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh. Đó là hạt năng lượng âm có màu xám, màu đen, màu đỏ máu. Khi Trụ linh gốc có sóng điện âm mạnh cho tới siêu mạnh, hệ thống hạt năng lượng âm trong Trụ linh và Tuệ linh với bản chất là sóng điện âm mạnh, rất mạnh và siêu mạnh sẽ rung lắc, hấp thụ nhiệt mạnh, rất mạnh và siêu mạnh. Điều này khiến cho cấu trúc Tuệ linh đa sóng điện âm trong quá trình trưởng thành sẽ có thiên hướng hấp thụ nhiệt lượng và năng lượng có tương hợp về sóng rung động và nội dung thông tin, đó là năng lượng âm.
 • Tuệ linh có Trụ linh gốc đa âm sẽ rất dễ kích động và rung lắc mạnh cho tới siêu mạnh. Chính vì điều này mà năng lượng hoại diệt sẽ dễ dàng di chuyển nhiều vào và đồng hóa năng lượng âm trong cấu trúc cũng như chi phối toàn bộ cấu trúc Tuệ linh đó. Nếu năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhiều sẽ gây ra phân rã và hoại diệt Tuệ linh.
 • Khi Tuệ linh hóa thân làm người và phải tương tác trong bốn hình tướng Đạo trong nhiều kiếp tu hành ở nhân gian, với bản chất đa âm của Tuệ linh từ khi được hình thành. Do đó, Tâm sẽ dễ dàng bộc phát Độc Tâm để dẫn tới mất đi sự kiểm soát về ý thức cũng như hành vi. Họ sẽ gây tổn thương tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Vì Trụ linh đa âm nên khi đầu thai làm con người mà sống trong môi trường tiêu cực thì con người đó sẽ rất nhanh bộc phát Độc Tâm. Nếu có sống trong môi trường tích cực thì vẫn có nguy cơ bộc phát Độc Tâm.

Nguyên nhân trực tiếp:

Nguyên nhân trực tiếp là những yếu tố của hiện kiếp tu hành của Tuệ linh ở nhân gian khiến cho con người bộc phát Độc Tâm. Đó là:

 • Môi trường sống tiêu cực mang sóng điện âm: môi trường sống tiêu cực với những hủ tục, u mê, mê tín dị đoan, tư tưởng tiêu cực, với những con người đang bộc phát Độc Tâm. Khi sống trong môi trường tiêu cực mang sóng điện âm sẽ khiến cho Tâm dễ dàng chuyển hóa thành Độc Tâm. Nhất là Trụ linh đa âm từ khi được hình thành thì sẽ nhanh bộc phát Độc Tâm. Thậm chí khi Tuệ linh đa dương cũng có thể bộc phát Độc Tâm khi sống trong môi trường tiêu cực mang sóng điện âm.
 • Vì chưa được tiếp cận, học, thấu hiểu tri thức của hai Chân lý, con người sẽ chưa biết về cội nguồn, kế hoạch tu hành, sứ mệnh cải tạo Trụ linh, Quy luật Nhân quả. Do đó, trí tuệ của họ luôn bám định vào giả tướng để hưởng thụ mà không thực hành sứ mệnh cải tạo Trụ linh. Chính vì vậy mà Tâm bộc phát thành Độc Tâm.

Như vậy, Độc Tâm được sinh ra khi con người, Tuệ linh có Trụ linh đa âm và hiện kiếp sống trong môi trường tiêu cực. Đặc biệt là chưa có được tri thức của hai Chân lý soi sáng, soi thấu để xóa tan u mê bám định vào giả tướng. Do đó dễ dàng bộc phát Độc Tâm.

1.2.    Nguyên nhân có Thiện Tâm của con người và Tuệ linh

Thiện Tâm là Tâm cống hiến, Tâm an lạc, Tâm buông xả. Thiện Tâm là biểu hiện của việc Trụ linh và toàn bộ cấu trúc Tâm của con người, Tuệ linh đã kiểm soát được sóng điện âm, dương, trung tính tuần hoàn thông suốt. Đó là trạng thái năng lượng mang sóng điện dương và trung tính đủ sức mạnh để chi phối và không cho sóng điện âm rung lắc mạnh và bộc phát. Điều này khiến cho Tuệ linh, con người dễ dàng giải mã được sự thật của vạn vật và kiểm soát được ý nghĩ cho tới hành động sẽ vì vạn vật, Tuệ linh, con người.

Thiện Tâm vẫn còn phải xung đột để chi phối và kiểm soát trạng thái năng lượng, sóng điện âm của Độc Tâm. Do đó, đi trên con đường Thiện Tâm vẫn còn bí bách của xung đột kiểm soát. Tuy nhiên, đi trên con đường Thiện Tâm sẽ giúp Trụ linh phân tách liên kết bền vững bởi năng lượng dương và chân tâm. Khi đi tới đích của chuyển hóa Trụ linh thành bộ lộc năng lượng sẽ là triệt để không còn bí bách, luẩn quẩn, xung đột. Bởi nó đã là tự động hóa quá trình tuần hoàn và kiểm soát kỳ diệu.

Có 2 nguyên nhân khiến cho con người và Tuệ linh bộc phát Thiện Tâm:

Nguyên nhân cội nguồn:

Nguyên nhân cội nguồn không phải là việc con người được sinh ra như thế nào hay bố mẹ của người được sinh ra như thế nào, tổ tiên con người được sinh ra như thế nào. Cội nguồn ở đây là của bản thể Tâm (Tuệ linh). Đó là Tuệ linh được hình thành với bản chất của Trụ linh gốc (phôi năng lượng âm dương gốc) như thế nào. Cụ thể:

 • Tuệ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương, gọi là Trụ linh gốc. Trong hai hạt năng lượng hình thành Trụ linh thì hạt năng lượng âm có sóng điện rất nhẹ, hạt năng lượng dương có sóng điện dương mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh. Đây gọi là Tuệ linh được hình thành có Trụ linh đa dương mạnh, rất mạnh và siêu mạnh. Vì Tuệ linh được hành thành có bản chất là Trụ linh đa dương nên Tuệ linh sẽ có thiên hướng hấp thụ nhiệt lượng dương, sóng điện dương nhiều hơn là nhiệt lượng âm. Nếu hấp thụ nhiệt lượng âm thì sóng điện dương mạnh, rất mạnh, siêu mạnh của Trụ linh sẽ giảm tải được sóng điện âm khi hấp thụ vào chỉ còn là sóng điện âm nhẹ. Chính vì điều này mà Tuệ linh được trưởng thành với sự tuần hoàn sóng điện mạnh mẽ, năng lượng dương có sức mạnh kiểm soát được năng lượng âm. Khi năng lượng dương kiểm soát được năng lượng âm nên không kích động năng lượng hoại diệt di chuyển ồ ạt vào đồng hóa Tuệ linh. Vì năng lượng dương mạnh hơn năng lượng âm nên dễ dàng bộc phát Thiện Tâm.
 • Khi Tuệ linh đầu thai làm người tu hành ở nhân gian trong nhiều kiếp và thông qua bốn hình tướng Đạo, với bản chất Trụ linh đa dương nên con người đó dễ dàng giải mã được sự thật của các Tướng khi tương tác. Khi sống trong môi trường tiêu cực hay tích cực, Trụ linh đa dương sẽ là sức mạnh để Thiện Tâm được bộc phát.

Nguyên nhân trực tiếp:

Nguyên nhân trực tiếp là những yếu tố của hiện kiếp tu hành của Tuệ linh ở nhân gian khiến cho con người bộc phát Thiện Tâm, đó là:

 • Môi trường sống tích cực mang sóng điện dương: khi Tuệ linh đa dương hóa thân làm người, được sống trong môi trường tích cực, điều này giống như cá gặp nước, nó sẽ giúp cho con người đó bộc phát Thiện Tâm rất dễ dàng. Bởi Trụ linh đa dương lại gặp sóng điện dương nên nó là sức mạnh để Trụ linh thực hành chuyển sinh bền vững. Cũng là môi trường sống tích cực mang sóng điện dương, nếu Tuệ linh có Trụ linh đa âm đầu thai sống trong môi trường tích cực, con người đó sẽ hấp thụ được nhiệt lượng của sóng điện dương và sẽ thay đổi Trụ linh để triệt bỏ Độc Tâm và bộc phát được Thiện Tâm.
 • Con người có Trụ linh trong Tâm đa âm hay đa dương, nếu gặp được tri thức hai Chân lý, học, thấu hiểu, thực hành sẽ giúp triệt tiêu được Độc Tâm và chuyển sinh thành Thiện Tâm. Đặc biệt tri thức của hai Chân lý sẽ dẫn dắt Tuệ linh, con người chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Như vậy, để triệt tiêu Độc Tâm và chuyển sinh thành Thiện Tâm, chúng ta trọng tâm vào tạo ra môi trường tích cực có sóng điện dương và học để thấu hiểu tri thức của hai Chân lý. Chúng ta phải tự tạo cho chúng ta và cho nhau môi trường tích cực bằng ý nghĩ cho đến từ những hành động nhỏ, đó là học, thực hành, lan tỏa tri thức của hai Chân lý cho nhau.

Từ những nguyên nhân của Độc Tâm và Thiện Tâm ở Tuệ linh, con người, chúng ta thấy rằng Độc Tâm không bất tử, nó sẽ chuyển hóa thành Thiện Tâm nếu được sống trong môi trường tích cực và được học cũng như thực hành tri thức của hai Chân lý. Cũng như vậy, Thiện Tâm cũng không bất tử, chúng ta muốn duy trì Thiện Tâm để tới đích của cải tạo Trụ linh thành bộ lọc năng lượng thì chúng ta phải tạo ra môi trường tích cực và thực hành tri thức của hai Chân lý.

2.   Nguyên nhân Trụ – Tâm Kết, Định, Tỏa của 3 nhóm vật chất

Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, tuần hoàn, lưu giữ trong từ hạt năng lượng tận cùng cho đến trong Trụ linh của vạn vật. Do đó, để thấu hiểu được nguyên nhân của Trụ – Tâm Kết, Định, Tỏa, chúng ta phải thấu hiểu được nguyên nhân Trụ linh Kết, Định, Tỏa.

Thấu hiểu được nguyên nhân Trụ linh Kết, Định, Tỏa của 3 nhóm vật chất trong Vũ trụ chính là chìa khóa chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng cho Tuệ linh và con người. Đó là, Tuệ linh, con người sẽ từ Trụ linh của mình để tuần hoàn, kiểm soát được trạng thái năng lượng, sóng điện tới toàn bộ cấu trúc của bản thể mình và tới toàn bộ Vũ trụ.

2.1.    Nguyên nhân Trụ linh Kết của 3 nhóm vật chất

Có 2 nguyên nhân khiến cho các cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh và siêu mạnh:

 • Nguyên nhân cội nguồn, gốc nhất chính là Trụ linh của cấu trúc Tướng có đa sóng điện âm.
 • Nguyên nhân thứ hai khiến cho cấu trúc Trụ linh Kết mạnh, rất mạnh, siêu mạnh là do môi trường tương tác giữa các cấu trúc Trụ linh. Các cấu trúc Trụ linh tương tác trong môi trường mang sóng điện âm sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh dễ dàng hấp thụ năng lượng âm từ môi trường đó. Nếu cấu trúc Trụ linh đa âm thì sẽ rất dễ dàng hút và hấp thụ nhiệt lượng âm của môi trường có sóng điện âm. Điều đó sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh trở nên Kết mạnh và siêu mạnh hơn. Nếu cấu trúc Trụ linh không bị đa âm, nhưng do tương tác trong môi trường có sóng điện âm trong thời gian dài cũng khiến cho cấu trúc Trụ linh đó dễ dàng bị nhiễm và trở thành cấu trúc Trụ linh Kết.

2.2.   Nguyên nhân Trụ linh Định của 3 nhóm vật chất

Định:

Có 2 nguyên nhân khiến cho các cấu trúc Trụ linh

 • Nguyên nhân cội nguồn, gốc nhất chính là Trụ linh của Tướng có cấu trúc cân bằng sóng điện âm dương và có cấu trúc đa sóng điện dương:

+ Trụ linh cân bằng sóng điện âm dương là Trụ linh được cấu tạo từ hạt năng lượng có sóng điện âm nhẹ màu trắng xám với hạt năng lượng dương có sóng điện nhẹ màu trắng đục. Cấu trúc Trụ linh Định này ở mức thấp, do cả hai hạt năng lượng rung động và quay nhẹ.

+ Trụ linh đa sóng điện dương là Trụ linh được hợp thành bởi hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng xám với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện mạnh, rất mạnh và siêu mạnh (phát triển màu xanh lá, lan tỏa màu đỏ lửa, đoàn kết màu vàng). Trụ linh được cấu tạo từ các hạt năng lượng dương và âm như trên sẽ tạo thành cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh, siêu mạnh. Tỏa mạnh cho tới siêu mạnh chính là Định mạnh cho tới siêu mạnh. Bởi Định chính là nền tảng cho quá trình chuyển sinh thành Tỏa mạnh và đạt đến chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng.

– Nguyên nhân thứ hai khiến cho cấu trúc Trụ linh Định là do môi trường tương tác của các cấu trúc Trụ linh. Nếu cấu trúc Trụ linh Định tương tác trong môi trường sóng điện dương, cấu trúc Trụ linh Định sẽ dễ dàng nhiễm nhiệt lượng có sóng điện dương để chuyển hóa thành cấu trúc Định – Tỏa ở mức cao. Nếu cấu trúc Trụ linh Định tương tác trong môi trường có sóng điện âm, cấu trúc Trụ linh Định sẽ dễ dàng bị chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh Kết. Nếu cấu trúc Trụ linh Định tương tác trong môi trường sóng điện trung tính sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh Định ở mức thấp.

2.3.    Nguyên nhân Trụ linh Tỏa của 3 nhóm vật chất

Có 2 nguyên nhân khiến cho các cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh và siêu mạnh:

 • Nguyên nhân cội nguồn, gốc nhất chính là Trụ linh của cấu trúc Tướng có đa sóng điện dương. Khi Trụ linh đa sóng điện dương sẽ khiến cho Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh và siêu mạnh.
 • Nguyên nhân thứ hai khiến cho cấu trúc Trụ linh Tỏa mạnh, rất mạnh, siêu mạnh là do môi trường tương tác giữa các cấu trúc Trụ linh. Các cấu trúc Trụ linh tương tác trong môi trường mang sóng điện dương sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh dễ dàng hấp thụ năng lượng dương từ môi trường đó. Nếu cấu trúc Trụ linh đa âm tương tác trong môi trường sóng điện dương, cấu trúc Trụ linh đó sẽ dễ dàng nhiễm nhiệt lượng có sóng điện dương để chuyển hóa dần cấu trúc Trụ linh từ Kết trở thành Tỏa. Nếu cấu trúc Trụ linh đa dương tương tác trong môi trường có sóng điện dương, hoặc trung tính, cấu trúc Trụ linh đó rất dễ dàng Tỏa đạt đến siêu mạnh.

3.   Các con đường chuyển sinh của Trụ – Tâm

Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, tuần hoàn, lưu giữ trong từ hạt năng lượng tận cùng cho đến trong Trụ linh của vạn vật. Do đó, để thấu hiểu được các con đường chuyển sinh của Trụ – Tâm, chúng ta phải thấu hiểu được các con đường chuyển sinh của Trụ linh.

Có 3 loại cấu trúc Trụ linh đối với con đường chuyển sinh:

3.1.     Cấu trúc Trụ linh Kết đối với con đường chuyển sinh

Cấu trúc Trụ linh Kết là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách và liên kết nhằm thỏa mãn lợi ích của bản thể Tướng đó mà không vì lợi ích của hết thảy Tướng khác, thậm chí là gây tổn hại tới các Tướng khác.

Khi các cấu trúc Trụ linh thực hiện phân tách liên kết trong bản chất là Kết, các sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm sẽ được phân tách ra vô số và lưu giữ ở Trụ linh. Chúng sẽ phân tách thành các hạt năng lượng tận cùng và liên kết lại tạo thành những hạt năng lượng âm tổng hợp, rồi phân tách ra cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng. Vì chỉ thực hiện đời sống là Kết nên Trụ linh không phân tách các hạt năng lượng dương ra để tạo thành cấu trúc liên kết chặt chẽ và mở rộng. Tức là sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương không được sinh ra để làm nhiệm vụ tạo thành hạt năng lượng dương tận cùng rồi liên kết tạo thành hạt năng lượng tổng hợp mở rộng bên ngoài Trụ linh. Trong khi đó các hạt năng lượng âm được sinh ra nhiều mà không có hạt năng lượng dương để cân bằng tỷ lệ 1:1. Khi đó, các hạt năng lượng âm sẽ tập trung số đông tại các hạt năng lượng dương ít ỏi. Các hạt năng lượng âm lại có bản chất là thu hút tín hiệu bởi rung lắc nên khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu đó mà di chuyển tới với số lượng lớn. Khi năng lượng hoại diệt di chuyển tới với số lượng lớn sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh và Tướng đó bắt đầu bị đồng hóa, bị phân rã. Kết cục là hoại diệt vĩnh viễn.

Như vậy, các cấu trúc Trụ linh mà thực hiện cơ chế phân tách, liên kết với bản chất Kết chính là chọn lựa và đang đi trên con đường chuyển sinh phân rã để hoại diệt vĩnh viễn.

Nguyên nhân hoại diệt của cấu trúc Trụ linh Kết là do mất cân bằng trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh. Khi đó, lượng hạt năng lượng âm quá nhiều, năng lượng hoại diệt tấn công vào gây phân rã. Khi năng lượng hoại diệt tấn công vào, cấu trúc Trụ linh Kết không có hạt năng lượng dương để phòng thủ, kích nổ năng lượng hoại diệt, sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt.

Khổ đau chính là sự phân rã và hoại diệt của hết thảy 3 nhóm cấu trúc Trụ linh trong Vũ trụ. Nguyên nhân của khổ đau là do các cấu trúc Trụ linh thực hiện cơ chế phân tách liên kết để thỏa mãn đời sống là Kết. Khi Kết sẽ bị năng lượng hoại diệt tấn công gây đứt liên kết mà hoại diệt.

Như vậy, năng lượng hoại diệt lại chi phối và thúc đẩy cấu trúc Trụ linh thực hiện đời sống Kết để nhanh bị hoại diệt hơn.

3.2.Cấu trúc Trụ linh Định đối với con đường chuyển sinh

Cấu trúc Trụ linh Định là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách, liên kết trong sự cân bằng. Đó là thực hiện đời sống không Kết cũng không Tỏa. Cấu trúc Trụ linh Định là duy trì sự an toàn, bảo vệ sự an lạc của Tướng đó.

Cấu trúc Trụ linh thực hiện bản chất Định, tức là phân tách liên kết các sợi mã sóng trí tuệ rất chậm và luôn trong bản chất cân bằng. Khi đó, các hạt năng lượng âm và các hạt năng lượng dương có sóng điện rất nhẹ. Các hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ không kích thích thu hút năng lượng hoại diệt, các hạt năng lượng sóng điện dương nhẹ không có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt nếu năng lượng hoại diệt tấn công.

Vì bản chất cấu trúc Trụ linh thực hành đời sống Định nên nó tự an lạc, thanh tịnh mà không bị năng lượng hoại diệt tấn công. Tuy nhiên nếu nó di chuyển vào nơi có năng lượng hoại diệt thì nó cũng không chống lại được sự hoại diệt. Nếu nó duy trì Định mãi thì nguy cơ hoại diệt là cao.

Nếu cấu trúc Trụ linh Định mà chuyển sinh thành thực hiện đời sống Tỏa thì nó có khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt. Khi đó, nó sẽ thực hiện được cơ chế phân tách, liên kết mạnh mẽ và liên kết được với hết thảy các cấu trúc Trụ linh của Vũ trụ.

3.3.Cấu trúc Trụ linh Tỏa đối với con đường chuyển sinh

Cấu trúc Trụ linh Tỏa là bao gồm 3 nhóm vật chất trong toàn bộ Vũ trụ thực hiện cơ chế phân tách và liên kết vì lợi ích của tất cả các Tướng khác mà không vì bản thể Tướng mình. Đó là vì vạn vật, Tuệ linh, con người mà không màng về mình.

Khi các cấu trúc Trụ linh thực hiện đời sống với bản chất là Tỏa, từ Trụ linh sẽ phân tách ra vô số các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương. Trước khi phân tách ra được các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương thì cũng là quá trình phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm ở mức nhẹ. Các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương được phân tách ra nhiều sẽ giúp cho các hạt năng lượng dương tận cùng được hình thành và tạo thành cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh được mở rộng và lớn mạnh. Việc mở rộng liên kết của các hạt năng lượng dương là có sợi dây liên kết mang sóng điện trung tính với tính chất là bền chặt. Cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ luôn có tỷ lệ vàng là một hạt âm có sóng điện nhẹ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Ngoài ra, do thực hiện đời sống Tỏa, các hạt năng lượng dương đã phân tách và lan tỏa khắp Vũ trụ, tạo thành cơ chế liên kết 3 vùng: từ Trụ linh tới đối tượng đón nhận và trong Vũ trụ. Khi thực hiện đời sống Tỏa, các cấu trúc Trụ linh sẽ có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo thành nhiệt lượng cho quá trình phân tách, liên kết các hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng được mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn. Các sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện âm nhẹ nên nó không kích thích nhiều năng lượng hoại diệt di chuyển vào. Nó chỉ rung động vừa đủ để năng lượng hoại diệt di chuyển ít cho tới vừa đủ.

Việc các cấu trúc Trụ linh thực hiện đời sống Tỏa không những là hướng chuyển sinh bền vững cho Tướng, nó còn giúp cho Tướng liên kết chặt chẽ đến với hết thảy các Tướng của Vũ trụ theo cơ chế liên kết 3 vùng trong Quy luật Nhân quả.

Trong 3 cấu trúc Trụ linh trên, cấu trúc Trụ linh Tỏa có con đường chuyển sinh theo hướng bền vững nhất. Cấu trúc Trụ linh Kết là chuyển sinh theo hướng hoại diệt. Cấu trúc

Trụ linh Định là sự cân bằng phải có cho tất cả các Tướng. Tuy nhiên, nếu các cấu trúc Trụ linh trong Vũ trụ mà thực hiện đời sống riêng biệt theo 1 trong 3 cấu trúc Trụ linh trên thì sẽ khó khăn để đạt đến sự chuyển sinh bền vững nhất. Bởi, để cấu trúc Trụ linh Tỏa được phải có Kết vừa đủ. Cấu trúc Trụ linh Kết để không hoại diệt phải biết Tỏa. Cấu trúc Trụ linh Định để phát triển và tồn tại thì cần phải thực hiện Kết trước, sau đó thực hiện Tỏa.

Như vậy, Chân lý Vạn vật và cơ chế phân tách, liên kết cho chúng ta thấu hiểu được nguyên nhân có Độc Tâm, Thiện Tâm của Tuệ linh và con người. Để triệt được Độc Tâm và chuyển sinh thành Thiện Tâm, chúng ta phải thấu hiểu và thực hành đời sống hài hòa cả Kết – Định – Tỏa thì mới đạt đến đích của chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất. Kết mà không phải là Kết mới tạo thành sức mạnh cực đại cho quá trình chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn nhất.

IV.   Chân lý Giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất của Trụ – Tâm

Chân lý Giác ngộ trong Trụ – Tâm (Tâm) là: Tất cả Tâm trong và ngoài Vũ trụ đều là khổ. Tâm phải dùng Định (chân tâm) trong Trụ linh để thấu hiểu, chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng Kết – Định – Tỏa và phát triển bền vững cho tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Sứ mệnh tiên phong là của Tuệ linh và con người.

Tuệ linh thông qua thân tướng con người ở nhân gian để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Để chuyển sinh được thì cần phải giải mã hết tất cả các trường hợp bộc phát của độc và thiện trong Trụ linh trong tất cả các kịch bản tương tác. Đó là bộc phát hết bản chất của Độc Tâm và Thiện Tâm. Thực hành con đường giác ngộ khi đạt đến bộ lọc năng lượng trong Trụ linh mới chấm dứt triệt để khổ đau. Do đó, bản chất Độc Tâm là khổ, và Tâm đang đi trên con đường Thiện Tâm cũng là khổ. Cụ thể:

 • Độc Tâm của Tuệ linh, con người là khổ. Cái khổ của Độc Tâm là bị xung đột trạng thái năng lượng, bí bách, luẩn quẩn, đau đớn bởi Tâm đang phân rã và đi tới con đường hoại diệt. Do đó chúng ta cứ luân hồi trong vô lượng kiếp mà không cải tạo được Trụ linh. Khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ làm phân rã và hoại diệt vĩnh viễn bản thể Tâm. Vì vậy ta phải dùng chính trí tuệ của ta để từng bước thấu hiểu sự thật vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Thông qua hai Chân lý để đối mặt, đón nhận tất cả các khổ đau kiếp nạn, thấu hiểu nó, giác ngộ nó và chuyển hóa thành lợi ích cho chúng sinh, đó là chuyển hóa thành giác ngộ, thành Thiện Tâm.
 • Tâm của Tuệ linh, con người đang đi trên con đường Thiện Tâm cũng là khổ. Cái khổ của Tâm đang đi trên con đường Thiện Tâm không phải là không thấu hiểu hai Chân lý và còn đắm chìm trong khổ đau, mà là, vì thấu hiểu bản chất của hai Chân lý cũng như tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người. Do đó, cái khổ là quá trình biến đổi, tìm phương pháp phù hợp để giác ngộ theo căn cơ cho từng Tuệ linh và con người. Khi đã chuyển sinh được Trụ linh thành bộ lọc thì là sự chấm dứt triệt để khổ đau, bởi khi đó sẽ luôn luôn có các phương pháp gieo duyên để giác ngộ Tuệ linh, con người theo từng căn cơ trí tuệ khác nhau.

Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát từ Trụ – Trí, tuần hoàn, lưu giữ trong từ hạt năng lượng tận cùng cho đến trong Trụ linh. Trụ linh bao gồm có Trụ – Trí và Trụ – Tâm. Do đó, Chân lý Giác ngộ với các con đường chuyển sinh bền vững duy nhất của Trụ – Tâm phải bao gồm là Trụ linh.

Cơ chế vận hành của Chân lý Giác ngộ là phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách, liên kết dây cho thấy có hai con đường phân tách và liên kết. Đó là:

 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng sóng điện âm, đó là Kết. Nếu đi theo con đường này, hết thảy cấu trúc Trụ linh sẽ phân rã và hoại diệt. Đây là con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng sóng điện dương, đó là Tỏa. Nếu đi theo con đường này, hết thảy cấu trúc Trụ linh sẽ phân tách, liên kết vô lượng hạt năng lượng mang sóng điện dương có liên kết chặt chẽ bởi sợi chân tâm. Sẽ là con đường chuyển sinh bền vững nhất.

Từ bản chất của các cấu trúc Trụ linh, từ Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết, hết thảy Tướng, Tuệ linh và người đều thấy rằng: con đường duy nhất để vượt qua khổ đau (phân rã và hoại diệt cấu trúc năng lượng) để trở nên bền vững, an lạc là đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh, chính là con đường cấu trúc Trụ linh phải Tỏa. Tỏa là con đường mà hết thảy Tuệ linh, con người phải thực hiện nếu muốn diệt khổ để chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.

Thực hiện con đường Tỏa để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng không phải là Tỏa một cách tiêu cực.

Vậy Tỏa làm sao để an lạc, để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng? Đó là:

 • Trụ linh phải tập trung sóng điện ở vị trí Định. Định là chân tâm, là tĩnh lặng, là cân bằng, là an lạc. Vị trí Định sẽ được nâng cao từ Định ban đầu cho tới các cảnh giới tối cao của Định. Đó là chân tâm sáng chói lòa vô lượng. Khi Trụ linh đứng ở vị trí Định sẽ thấu hiểu, biết lắng nghe, biết nhìn – soi lại bản thể Trụ linh mình, biết tiếp nhận, biết cảm thông, biết sẻ chia.
 • Tiếp theo Trụ linh phải dùng sóng điện âm để Kết. Kết ở đây không phải là có tư tưởng cho tới hành động tiêu cực gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh, con người. Kết ở đây chỉ là rung động khi đứng ở vị trí Định. Tức là Trụ linh đứng ở vị trí Định để lắng nghe, đón nhận những khổ đau kiếp nạn, hạnh phúc an vui, những sẻ chia của vạn vật, chúng sinh, Tuệ linh, con người. Bởi khi các Tướng khổ đau chia sẻ tới Trụ linh của ta, những chia sẻ bởi khổ đau, khổ đau bởi u mê nên trong Trụ linh họ sẽ phân tách ra các hạt năng lượng tiêu cực sóng điện âm nhẹ màu xám, cho tới mạnh là màu đen và đỏ máu. Do cơ chế phân tách theo Quy luật Nhân quả sẽ phân tách ra làm 3 vùng. Đó là trong Trụ linh họ 1 hạt, phân tách vào Vũ trụ 1 hạt, người nghe đón nhận 1 hạt. Do Trụ linh của ta đứng ở vị trí Định để dùng Kết là rung động, để lắng nghe, để hút về, để đón nhận, khi đó, hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của họ được Trụ linh của ta hấp thụ. Do Trụ linh ta đứng ở vị trí Định nên Trụ linh đang tỏa sóng điện chân tâm trắng sáng. Trắng sáng của chân tâm sẽ chuyển hóa hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của cấu trúc Trụ linh đang sẻ chia thành màu trắng xám nhẹ. Như vậy, Trụ linh của ta đã Kết được hạt năng lượng

sóng điện âm của hết thảy các Tướng về và dùng năng lượng chân tâm trắng sáng chói lòa chuyển hóa nó thành hạt năng lượng âm sóng điện rất nhẹ. Như thế sẽ không kích động mạnh tới năng lượng hoại diệt, năng lượng hoại diệt sẽ không di chuyển nhiều vào Trụ linh của ta. Đồng thời, Trụ linh cũng hấp thụ được những năng lượng dương, chân tâm từ môi trường tương tác về để tạo thành nhiệt dương cho Trụ linh kích nổ năng lượng hoại diệt. Đây chính là Kết mà không phải là Kết. Đây là nghệ thuật chuyển hóa hạt năng lượng của hết thảy cấu trúc Trụ linh đau khổ cũng như an vui hạnh phúc trong toàn bộ Vũ trụ.

 • Tiếp đến Trụ linh của ta lại Định. Định ở đây là sau khi đã đón nhận những sẻ chia, tức là Kết được năng lượng tiêu cực, tích cực về Trụ linh, Trụ linh của ta tiếp tục Định để cân bằng ở cảnh giới chân tâm cao hơn. Đó là giải mã tận cùng khổ đau kiếp nạn, hạnh phúc an vui của hết thảy các Tướng, trong khi Trụ linh và Trí tuệ của ta vẫn Định. Bởi chỉ khi Định thì Trụ linh của ta mới chuyển hóa thành Tỏa ra vô lượng hạt năng lượng có sóng điện dương.
 • Cuối cùng là Tỏa. Khi đã trải qua quá trình Định rồi Kết, lại Định rồi đến cuối cùng là Tỏa. Tỏa ở đây chính là Trụ linh của ta sẻ chia con đường diệt khổ, về cội nguồn, về kế hoạch tu hành, về sứ mệnh, về trách nhiệm, về cơ chế và phương pháp chuyển sinh bền vững an lạc, về khuôn mẫu đạo đức và con đường giác ngộ trong bốn hình tướng Đạo. Đó là chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi Trụ linh ta làm đúng quy trình như vậy, từ Trụ linh của ta sẽ Tỏa ra vô số các siêu hạt năng lượng vào 3 vùng. Đó là trong Trụ linh của ta sẽ lưu giữ, trong Vũ trụ cũng lưu giữ và trong đối tượng Tướng được nghe ta sẻ chia cũng lưu giữ. Khi ta Tỏa

sẽ tạo thành liên kết 3 vùng rất bền chặt. Không những vậy, Trụ linh và cấu trúc Tướng của ta sẽ trở nên phát triển bền vững.

Khi cấu trúc Trụ linh của ta thực hiện quy trình Kết – Định – Tỏa thành bản năng, thực hành trong thời gian dài và tới được nhiều cho tới vô số Tướng khác, Trụ linh của ta sẽ chuyển hóa thành bộ lọc.

Nếu Trụ linh lựa chọn con đường chỉ Kết thì sẽ hoại diệt. Nếu Trụ linh lựa chọn con đường chỉ Định thì nguy cơ hoại diệt cao. Nếu Trụ linh chỉ lựa chọn con đường Tỏa thì tuy không có nguy cơ hoại diệt cao nhưng cơ hội và tốc độ để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng là mất nhiều thời gian, không biết khi nào sẽ đạt được. Nhưng, khi thực hiện kết hợp theo quy trình đứng ở vị trí Định để thực hành Kết – Định – Tỏa sẽ là quy trình siêu tốc độ để chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi có được bộ lọc năng lượng thì Trụ – Tâm và Trụ – Trí đều đã chấm dứt vĩnh viễn khổ đau.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan