Bài 20: Bài Tuệ

Bài Tuệ được hiểu là Tuệ Vô Tuệ.

Bài Tuệ Vô Tuệ được kết cấu thành 3 phần. Chữ Tuệ đầu tiên là khái niệm và bản chất của các cấu trúc Tuệ. Chữ Vô là Chân lý Vạn vật với các con đường chuyển sinh của các cấu trúc Tuệ. Chữ Tuệ cuối cùng là Chân lý Giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất cho các cấu trúc Tuệ.

Trong bài Tuệ này, mức độ cải tạo Trụ linh và Vũ trụ quan xung quanh của Tuệ linh sẽ được phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật bằng hai Chân lý. Đặc biệt, con người là hóa thân của dạng sống Tuệ linh. Do đó, ngoài việc phân tích, soi sáng, phơi bày sự thật về mức độ cải tạo của Tuệ linh, hai Chân lý sẽ giúp cho con người nhận biết được mức độ cải tạo Trụ linh của chính mình.

I. Khái niệm về Tuệ

Tuệ là mức độ Kết – Định – Tỏa tới tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ của Tuệ linh, con người bằng Trụ linh.

Mức độ Kết – Định – Tỏa chính là mức độ cải tạo Trụ linh và Vũ trụ quan xung quanh của Tuệ linh và con người.

II.  Bản chất của Tuệ

Cấu trúc Tuệ chính là cấu trúc Trụ linh của các Tuệ linh, con người đã và đang thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa từ Trụ linh tới tất cả vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người.

Con người vừa là hóa thân của dạng sống Tuệ linh, vừa là hóa thân của linh hồn muông thú được chuyển sinh thành. Do đó, khi gọi là con người thì bao gồm cả Tuệ linh và linh hồn đang an trụ bên trong thân tướng.

Các Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa từ Trụ linh tới vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh, con người, sẽ cho ta thấy có hai con đường chuyển sinh: Một là con đường chuyển sinh theo hướng phân rã và hoại diệt; hai là con đường chuyển sinh theo hướng an lạc và bền vững.

Trên mỗi con đường chuyển sinh của Tuệ linh, con người, Tuệ linh và con người sẽ thấy được các mức độ Kết – Định – Tỏa khác nhau từ các cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh và con người.

1.  Mức độ Kết – Định – Tỏa của Tuệ linh, con người theo con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt

Khi Tuệ linh chưa hóa thân xuống nhân gian tu hành, khi Tuệ linh và linh hồn đã và đang an trụ trong thân tướng con người và muông thú để tu hành, tất cả đều phải vận động xây dựng, cải tạo môi trường sống trong Vũ trụ. Tuệ linh còn nhỏ và chưa an trụ làm thân tướng tu hành ở nhân gian thì mức độ Kết – Định – Tỏa từ Trụ linh sẽ yếu. Tuệ linh, linh hồn đã và đang an trụ trong thân tướng ở nhân gian, trải qua nhiều cho tới vô số kiếp tu hành sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh Kết – Định – Tỏa ở mức mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh.

Có 4 mức độ Kết – Định – Tỏa của Tuệ linh, con người theo con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt. Đó là mức độ nhẹ, mức độ mạnh, mức độ rất mạnh, mức độ siêu mạnh. Đây là 4 mức độ của sự phá hoại Vũ trụ quan xung quanh và của chính Tuệ linh, con người.

 

1.1.   Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt nhẹ

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ phân rã và hoại diệt nhẹ. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Tỏa.
 • Trụ linh đang thực hiện đời sống Định trong môi trường có nhiều sóng điện âm (tiêu cực). Quá trình tương tác trong môi trường có sóng điện âm đã khiến cho Trụ linh của Tuệ linh, con người bị nhiễm sóng điện âm, bị giải mã sai về sự thật của vạn vật.
 • Do giải mã sai về sự thật của vạn vật, Trụ linh bắt đầu thực tập, thực hành đời sống với bản chất là Kết.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt nhẹ là:

 • Ban đầu, Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh cân bằng sóng điện âm và dương, tức là trong Trụ linh gốc và hai thái cực năng lượng âm và dương có sóng điện âm nhẹ và dương nhẹ. Cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh cân bằng theo tỷ lệ một hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương có sóng điện nhẹ. Hạt năng lượng âm màu trắng xám, hạt năng lượng dương màu trắng sữa.
 • Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức nhẹ
  Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức nhẹ

   

 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện âm, môi trường tiêu cực, Trụ linh của Tuệ linh, con người giải mã sai về sự thật của vạn vật. Do đó, Trụ linh đã phân tách ra các hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ và không phân tách ra các hạt năng lượng dương. Những hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ là kết quả của những tư tưởng cho đến hành động ở mức u mê nhẹ. Đó là mức độ gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh, con người còn hạn chế.
 • Khi các hạt năng lượng âm được phân tách ra nhiều, trong khi đó các hạt năng lượng dương không được phân tách ra đã làm cho cấu trúc Trụ linh bị đa âm nhẹ. Đó là có nhiều hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh mỗi một hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ Các hạt năng lượng âm có màu trắng xám, các hạt năng lượng dương có màu trắng sữa.
 • Khi Trụ linh đa âm nhẹ, các hạt năng lượng âm rung lắc nhiều làm cho năng lượng hoại diệt di chuyển vào gây phân rã cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh, con người ở mức nhẹ.

Tuệ linh, con ngeười có cấu trúc Trụ linh phân rã nhẹ sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh phân rã mạnh hơn và nhanh hoại diệt hơn.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt nhẹ, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống u mê nhẹ. Đó là do không hiểu biết sự thật về vạn vật nên dễ dàng nhiễm những tư tưởng, sóng điện âm từ môi trường tiêu cực để rồi hưởng ứng, cùng nhau củng cố sự u mê của các cấu trúc Tuệ linh, con người khác cũng đang phân rã.

1.2.   Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt mạnh

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ phân rã và hoại diệt mạnh. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Tỏa.
 • Trụ linh không thực hành đời sống Định.
 • Trụ linh thực hành đời sống Kết ở mức mạnh, đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống có trí tuệ u mê, tiêu cực từ tư tưởng cho tới hành động nhằm thỏa mãn lợi ích về bản thể mình. Tuy chưa tạo thành những hành động gây thiệt hại đến vạn vật và Tuệ linh, con người ngay lập tức, nhưng những hành động u mê, lan tỏa u mê, phát triển u mê, đoàn kết u mê đã khiến cho Trụ linh thực hành Kết ở mức mạnh.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt mạnh là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người khi được hình thành có cấu trúc như sau:

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện mạnh màu xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng sữa, tạo thành Trụ linh đa âm mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện mạnh màu xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện mạnh màu xanh lá (hạt năng lượng dương phát triển), tạo thành Trụ linh đa âm mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện mạnh màu xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đỏ lửa (hạt năng lượng dương lan tỏa), tạo thành Trụ linh đa âm mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện mạnh màu xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu vàng (hạt năng lượng dương đoàn kết), tạo thành Trụ linh đa âm mạnh.

Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức mạnh
Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức mạnh

 

 • Ban đầu, Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh đều có cấu trúc cân bằng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Khi đó, màu của hạt năng lượng âm là màu xám, màu của hạt năng lượng dương vẫn là màu xanh lá, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ lửa, hoặc màu trắng sữa. Những hạt năng lượng dương vẫn có màu và sóng điện giống như hạt năng lượng dương ban đầu hợp thành Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Kết nhẹ chuyển sinh thành Kết mạnh sau quá trình thực hành đời sống Kết trong môi trường có sóng điện âm tiêu cực.
 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện âm. Trụ linh lại đa âm mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết mạnh. Khi thực hành đời sống Kết mạnh, Trụ linh đã phân tách ra nhiều hạt năng lượng âm mà không phân tách ra các hạt năng lượng dương. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh bị đa âm mạnh. Tức là mỗi một hạt năng lượng dương có nhiều hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh. Do không có các hạt năng lượng dương được phân tách ra, nên các hạt năng lượng âm không tạo được cân bằng theo tỷ lệ một hạt âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương.
 • Quá trình Trụ linh đa âm đã làm cho sóng điện trong các hạt năng lượng dương bị chuyển hóa từ sóng điện dương siêu mạnh trở thành sóng điện dương nhẹ. Đó là, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ lửa, màu trắng sữa của hạt năng lượng dương bị chuyển về thành màu trắng trong. Các hạt năng lượng âm có màu xám, các hạt năng lượng dương có màu trắng trong. Nếu cứ thực hành đời sống Kết, các hạt năng lượng âm sẽ chuyển sang màu đen và màu đỏ máu, hạt năng lượng dương sẽ không còn.
 • Khi Trụ linh đa âm mạnh, các hạt năng lượng âm rung lắc nhiều làm cho năng lượng hoại diệt di chuyển vào gây phân rã cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh, con người ở mức mạnh.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh phân rã mạnh sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh phân rã rất mạnh và nhanh hoại diệt hơn.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt mạnh, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống với tư tưởng u mê lợi ích về mình mà gây tổn hại tới vạn vật và Tuệ linh, con người. Họ bảo vệ, phát triển, đoàn kết tư tưởng u mê đó.

1.3.   Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt rất mạnh

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ phân rã và hoại diệt rất mạnh. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Tỏa.
 • Trụ linh không thực hành đời sống Định.
 • Trụ linh thực hành đời sống Kết ở mức rất mạnh: đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống có trí tuệ từ u mê cho tới hành động thỏa mãn ích kỷ về mình mà gây tổn hại tới vạn vật và Tuệ linh, con người; đó là những hành động ác nghiệp gây tổn hại tới vạn vật và Tuệ linh, con người.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt rất mạnh là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người khi được hình thành có cấu trúc như sau:

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đen kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng sữa, tạo thành Trụ linh đa âm rất mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đen kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện mạnh màu xanh lá (hạt năng lượng dương phát triển), tạo thành Trụ linh đa âm rất mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đen kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đỏ lửa (hạt năng lượng dương lan tỏa), tạo thành Trụ linh đa âm rất mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đen kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu vàng (hạt năng lượng dương đoàn kết), tạo thành Trụ linh đa âm rất mạnh.

 • Ban đầu, Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh đều có cấu trúc cân bằng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Khi đó, màu của hạt năng lượng âm là màu đen, màu của hạt năng lượng dương vẫn là màu xanh lá, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ lửa, hoặc màu trắng sữa. Những hạt năng lượng dương vẫn có màu và sóng điện giống như hạt năng lượng dương ban đầu hợp thành Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Kết mạnh chuyển sinh thành Kết rất mạnh sau quá trình thực hành đời sống Kết trong môi trường có sóng điện âm.
 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện âm, Trụ linh lại đa âm rất mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết rất mạnh. Khi thực hành đời sống Kết, Trụ linh đã phân tách ra nhiều hạt năng lượng âm mà không phân tách ra các hạt năng lượng dương. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh bị đa âm rất mạnh. Tức là mỗi một hạt năng lượng dương có nhiều hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh. Do không có các hạt năng lượng dương được phân tách ra, nên các hạt năng lượng âm không tạo được cân bằng theo tỷ lệ một hạt âm rung lắc xung quanh một hạt dương.

Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức rất mạnh

                                                                                                           Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức rất mạnh

 • Quá trình Trụ linh đa âm rất mạnh đã làm cho sóng điện trong các hạt năng lượng dương bị chuyển hóa từ sóng điện dương siêu mạnh trở thành sóng điện dương nhẹ. Đó là, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ lửa, màu trắng sữa của hạt năng lượng dương bị chuyển về thành màu trắng trong. Các hạt năng lượng âm có màu đen, các hạt năng lượng dương có màu trắng trong. Nếu cứ thực hành đời sống Kết, các hạt năng lượng âm sẽ chuyển sang màu đỏ máu, hạt năng lượng dương sẽ không còn.
 • Khi Trụ linh đa âm rất mạnh, các hạt năng lượng âm rung lắc nhiều làm cho năng lượng hoại diệt di chuyển vào gây phân rã cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh, con người ở mức rất mạnh.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh phân rã rất mạnh sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh phân rã siêu mạnh và nhanh hoại diệt hơn.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt rất mạnh, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống thỏa mãn ích kỷ của mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh, con người, đó là cướp bóc, chiếm đoạt, giết hại, tà dâm, sát sinh, hãm hại…, là những hành động vi phạm vào quy tắc không được phép vi phạm của bốn hình tướng Đạo.

1.4.   Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt siêu mạnh

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ phân rã và hoại diệt siêu mạnh. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Tỏa.
 • Trụ linh không thực hành đời sống Định.
 • Trụ linh thực hành đời sống Kết ở mức siêu mạnh, đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống có trí tuệ đại hệ tư tưởng u mê và đại hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt siêu mạnh là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người khi được hình thành có cấu trúc như sau:

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu đỏ máu kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng sữa, tạo thành Trụ linh đa âm siêu mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu đỏ máu kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện mạnh màu xanh lá (hạt năng lượng dương phát triển), tạo thành Trụ linh đa âm siêu mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu đỏ máu kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đỏ lửa (hạt năng lượng dương lan tỏa), tạo thành Trụ linh đa âm siêu mạnh.

+ Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu đỏ máu kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu vàng (hạt năng lượng dương đoàn kết), tạo thành Trụ linh đa âm siêu mạnh.

 • Ban đầu, Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh đều có cấu trúc cân bằng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Khi đó, màu của hạt năng lượng âm là màu đỏ máu, màu của hạt năng lượng dương vẫn là màu xanh lá, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ lửa, hoặc màu trắng sữa. Những hạt năng lượng dương vẫn có màu và sóng điện giống như hạt năng lượng dương ban đầu hợp thành Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Kết rất mạnh chuyển sinh thành Kết siêu mạnh sau quá trình thực hành đời sống Kết trong môi trường có sóng điện âm.
 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện âm, Trụ linh lại đa âm siêu mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết siêu mạnh. Khi thực hành đời sống Kết, Trụ linh đã phân tách ra nhiều hạt năng lượng âm mà không phân tách ra các hạt năng lượng dương. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh bị đa âm siêu mạnh. Tức là mỗi một hạt năng lượng dương có nhiều hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh. Do không có các hạt năng lượng dương được phân tách ra, nên các hạt năng lượng âm không tạo được cân bằng theo tỷ lệ một hạt âm rung lắc xung quanh một hạt dương.
 • Quá trình Trụ linh đa âm siêu mạnh đã làm cho sóng điện trong các hạt năng lượng dương bị chuyển hóa từ sóng điện dương siêu mạnh trở thành sóng điện dương nhẹ. Đó là, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ lửa, màu trắng sữa của hạt năng lượng dương bị chuyển về thành màu trắng trong. Các hạt năng lượng âm có màu đỏ máu, các hạt năng lượng dương có màu trắng trong. Nếu cứ thực hành đời sống Kết, tất cả Trụ linh và Tuệ linh, con người sẽ hoại diệt vĩnh viễn.

Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức siêu mạnh

                                                                                                 Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức siêu mạnh

 • Khi Trụ linh đa âm siêu mạnh, các hạt năng lượng âm rung lắc nhiều làm cho năng lượng hoại diệt di chuyển vào gây phân rã cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh, con người ở mức siêu mạnh.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh phân rã siêu mạnh sẽ dễ dàng bị hoại diệt nhanh nhất. Bởi khi đang bị phân rã siêu mạnh chính là trong bản thể cấu trúc Tuệ linh, con người đã có quá nhiều hạt năng lượng hoại diệt an trụ làm cho đứt liên kết Tuệ linh, con người. Quá trình đứt liên kết chính là quá trình năng lượng hoại diệt đang đồng hóa, truyền tải sóng điện dư thừa của năng lượng hoại diệt sang cấu trúc Tuệ linh, con người. Kết quả cuối cùng là sự hoại diệt vĩnh viễn của Tuệ linh, con người.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt siêu mạnh, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống phát triển, lan tỏa, đoàn kết đại hệ tư tưởng cho tới đại hành động u mê tiêu cực gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người để thỏa mãn ích kỷ về mình.

Như vậy, mức độ Kết – Định – Tỏa của Tuệ linh, con người theo con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt chính là từ Kết ở mức nhẹ cho tới siêu mạnh. Khi đạt tới siêu mạnh thì chính là thời khắc cận kề sự hoại diệt vĩnh viễn. Trong Vũ trụ đã có vô số Tuệ linh bị hoại diệt vĩnh viễn do bị năng lượng hoại diệt làm phân rã và hoại diệt.

2.     Mức độ Kết – Định – Tỏa của Tuệ linh, con người theo con đường chuyển sinh bền vững và an lạc

Khi Tuệ linh chưa hóa thân xuống nhân gian tu hành, khi Tuệ linh và linh hồn đã và đang an trụ trong thân tướng con người và muông thú để tu hành, tất cả đều phải vận động xây dựng, cải tạo môi trường sống trong Vũ trụ. Tuệ linh còn nhỏ và chưa an trụ làm thân tướng tu hành ở nhân gian thì mức độ Kết – Định – Tỏa từ Trụ linh sẽ yếu. Tuệ linh, linh hồn đã và đang an trụ trong thân tướng ở nhân gian, trải qua nhiều cho tới vô số kiếp tu hành sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh Kết – Định – Tỏa ở mức mạnh cho tới rất mạnh và siêu mạnh và trên cả siêu mạnh.

Có 6 mức độ Kết – Định – Tỏa của Tuệ linh, con người theo con đường chuyển sinh bền vững và an lạc. Đó là mức độ nhẹ, mức độ mạnh, mức độ rất mạnh, mức độ siêu mạnh, mức độ của bộ lọc năng lượng đơn, mức độ của bộ lọc năng lượng kép. Đây là 6 mức độ cải tạo, phát triển Vũ trụ quan xung quanh và của chính Tuệ linh, con người.

2.1.    Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc nhẹ

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ bền vững và an lạc nhẹ. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Kết.
 • Trụ linh đang thực hiện đời sống Định trong môi trường có nhiều sóng điện dương tích cực. Quá trình tương tác trong môi trường có sóng điện dương đã khiến cho Trụ linh của Tuệ linh, con người nhiễm sóng điện dương, sẽ giải mã đúng về sự thật của vạn vật.
 • Do giải mã đúng về sự thật của vạn vật, Trụ linh bắt đầu thực tập, thực hành đời sống với bản chất là Tỏa.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc nhẹ là:

 • Ban đầu, Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh cân bằng sóng điện âm và dương. Tức là trong Trụ linh gốc và hai thái cực năng lượng âm và dương có sóng điện âm nhẹ và dương nhẹ. Cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh cân bằng theo tỷ lệ một hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương có sóng điện dương nhẹ. Hạt năng lượng âm màu trắng xám, hạt năng lượng dương màu trắng sữa.
Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức nhẹ
Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người phân rã ở mức nhẹ
 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện dương, Trụ linh của Tuệ linh, con người giải mã đúng về sự thật của vạn vật. Do đó, Trụ linh đã phân tách racác hạt năng lượng dương có sóng điện nhẹ. Bên cạnh đó, cũng phân tách ra các hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ.
 • Khi các hạt năng lượng âm và dương được phân tách ra nhiều đã giúp cho cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh được mở rộng đa chiều bên ngoài Trụ linh. Đó là Trụ linh đa dương ở mức nhẹ. Cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh luôn giữ được tỷ lệ vàng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Các hạt năng lượng dương sẽ chuyển thành màu xanh lá, đỏ lửa, vàng thông qua quá trình thực hành đời sống Tỏa.
 • Khi Trụ linh đa dương nhẹ, các hạt năng lượng âm rung lắc ít sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh không kích động năng lượng hoại diệt di chuyển vào. Do đó, Tuệ linh, con người sẽ bền vững và an lạc ở mức nhẹ bởi không có nguy cơ bị hoại diệt cao.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc nhẹ sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc mạnh hơn và nhanh đắc được bộ lọc năng lượng nếu thúc đẩy quá trình đời sống Tỏa.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc nhẹ, đó là những Tuệ linh, con người bắt đầu học tập và thực hành đời sống Tỏa mang lại lợi ích cho vạn vật, Tuệ linh và con người, đó là củng cố, bảo vệ, phát triển, lan tỏa, đoàn kết những tư tưởng tích cực lợi ích tới vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể mình.

2.2.    Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc mạnh

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ bền vững và an lạc mạnh. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Kết mạnh.
 • Trụ linh thực hành đời sống Định ở mức mạnh.
 • Trụ linh thực hành đời sống Tỏa ở mức mạnh: đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống miệt mài phát triển các cấu trúc bền vững thúc đẩy sự phát triển của vạn vật và Tuệ linh, con người; đó là miệt mài thực hành đời sống Tỏa vì vạn vật và Tuệ linh, con người mà không màng tới bản thể của mình.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc mạnh là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người khi được hình thành có cấu trúc như sau: Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện mạnh màu xanh lá (năng lượng dương phát triển), tạo thành Trụ linh đa dương mạnh.
 • Ban đầu, Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh có cấu trúc cân bằng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Khi đó, màu của hạt năng lượng âm là màu trắng xám, màu của hạt năng lượng dương là màu xanh lá. Những hạt năng lượng dương – âm có màu và sóng điện giống như hạt năng lượng dương – âm ban đầu hợp thành Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Tỏa nhẹ chuyển sinh thành Tỏa mạnh sau quá trình thực hành đời sống Tỏa trong môi trường có sóng điện dương.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc ở mức mạnh

                                                                                                         Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc ở mức mạnh

 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện dương, Trụ linh lại đa dương mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Tỏa mạnh. Khi thực hành đời sống Tỏa, Trụ linh đã phân tách ra nhiều hạt năng lượng dương có sóng điện mạnh và những hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng đa chiều bên ngoài Trụ linh đa dương mạnh. Tức là mỗi một hạt năng lượng dương có một hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ rung lắc xung quanh. Do các hạt năng lượng dương có sóng điện dương mạnh được phân tách ra nhiều, các hạt năng lượng âm được phân tách ra với sóng điện âm nhẹ để tạo thành liên kết chặt và bền vững bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc 16 hạt năng lượng được mở rộng đa chiều mà vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1 giữa các hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương. Hạt năng lượng âm vẫn có màu trắng xám, hạt năng lượng dương vẫn có màu xanh lá. Hạt năng lượng dương sẽ chuyển thành màu đỏ lửa hoặc màu vàng nếu Trụ linh Tỏa ở mức rất mạnh hoặc siêu mạnh.
 • Khi Trụ linh đa dương mạnh, các hạt năng lượng âm rung lắc ít và nhẹ. Khi đó lượng năng lượng hoại diệt di chuyển vào Trụ linh ít. Sóng điện dương mạnh của Trụ linh sẽ dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo thành nhiệt lượng giúp cho Trụ linh phân tách ra các hạt năng lượng có sóng điện dương mạnh và chân tâm mạnh. Do đó, cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ trở nên vững chắc, bền vững và an lạc ở mức mạnh.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc mạnh sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc rất mạnh cho tới siêu mạnh và đắc được bộ lọc năng lượng.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc mạnh, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống miệt mài nghiên cứu, miệt mài phát triển các cấu trúc bền vững luôn vì vạn vật, Tuệ linh và con người mà không vì bản thể mình. Họ không vi phạm vào các quy tắc không được phép vi phạm và thực hiện được các quy tắc phải thực hiện được trong bốn hình tướng Đạo.

2.3.    Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc rất mạnh

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ bền vững và an lạc rất mạnh. Đó là:

 • Trụ linh không thực hành đời sống Kết mạnh.
 • Trụ linh thực hành đời sống Định ở mức rất mạnh.
 • Trụ linh thực hành đời sống Tỏa ở mức rất mạnh: đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống miệt mài lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững thúc đẩy sự phát triển của vạn vật, Tuệ linh và con người; đó là miệt mài thực hành đời sống Tỏa các cấu trúc phát triển bền vững vì vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể của mình.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc rất mạnh là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người khi được hình thành có cấu trúc như sau: Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện rất mạnh màu đỏ lửa (năng lượng dương lan tỏa), tạo thành Trụ linh đa dương rất mạnh.
 • Ban đầu, Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh có cấu trúc cân bằng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Khi đó, màu của hạt năng lượng âm là màu trắng xám, màu của hạt năng lượng dương là màu đỏ lửa. Những hạt năng lượng dương – âm có màu và sóng điện giống như hạt năng lượng dương – âm ban đầu hợp thành Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Tỏa mạnh chuyển sinh thành Tỏa rất mạnh sau quá trình thực hành đời sống Tỏa trong môi trường có sóng điện dương.

                                                                                                             Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc ở mức rất mạnh

 • Do Tuệ linh, con người tương tác trong môi trường có sóng điện dương, Trụ linh lại đa dương rất mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Tỏa rất mạnh. Khi thực hành đời sống Tỏa, Trụ linh đã phân tách ra nhiều hạt năng lượng dương có sóng điện rất mạnh và những hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng đa chiều bên ngoài Trụ linh đa dương rất mạnh. Tức là mỗi một hạt năng lượng dương có một hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ rung lắc xung quanh. Do các hạt năng lượng dương có sóng điện dương rất mạnh được phân tách ra nhiều, các hạt năng lượng âm được phân tách ra với sóng điện âm nhẹ để tạo thành liên kết chặt và bền vững bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc 16 hạt năng lượng được mở rộng đa chiều mà vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1 giữa các hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương. Hạt năng lượng dương vẫn có màu đỏ lửa, hạt năng lượng âm vẫn có màu trắng xám. Màu của hạt năng lượng dương sẽ chuyển thành màu vàng nếu Trụ linh Tỏa ở mức siêu mạnh.
 • Khi Trụ linh đa dương rất mạnh, các hạt năng lượng âm rung lắc ít và nhẹ. Khi đó lượng năng lượng hoại diệt di chuyển vào Trụ linh ít. Sóng điện dương mạnh của Trụ linh sẽ dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo thành nhiệt lượng giúp cho Trụ linh phân tách ra các hạt năng lượng có sóng điện dương rất mạnh và chân tâm rất mạnh. Do đó, cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ trở nên vững chắc, bền vững và an lạc.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc rất mạnh sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc siêu mạnh cho tới đắc được bộ lọc năng lượng.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc rất mạnh, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống miệt mài lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững luôn vì vạn vật, Tuệ linh, con người mà không vì bản thể mình. Họ không vi phạm vào các quy tắc không được phép vi phạm và thực hiện được các quy tắc phải thực hiện được trong bốn hình tướng Đạo. Họ lan tỏa những giá trị của hai Chân lý, những giá trị đạo đức tới Tuệ linh và con người.

2.4.   Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc siêu mạnh

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ bền vững và an lạc siêu mạnh. Đó là:

 • Trụ linh thực hành đời sống Kết mà không phải là Kết, đó là không có tư tưởng cho đến hành động Kết mạnh cho tới siêu mạnh. Tuy nhiên, Tuệ linh, con người lại thực hành thấu hiểu, cảm thông, lắng nghe, đón nhận những năng lượng âm từ các Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết. Đó là nghệ thuật đón nhận các hạt năng lượng âm và dùng Định (chân tâm siêu mạnh) để giảm tải sóng điện giúp cho các hạt năng lượng âm đó chỉ còn sóng điện nhẹ khi di chuyển vào Trụ linh.
 • Trụ linh thực hành đời sống Định ở mức siêu mạnh: đó là Trụ linh cân bằng ở mức siêu mạnh để liên kết được hết thảy năm nhóm năng lượng; đó là Trụ linh đứng ở vị trí năng lượng Đoàn kết để liên kết với các Tuệ linh, con người, vạn vật.
 • Trụ linh thực hành đời sống Tỏa ở mức siêu mạnh: đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống đoàn kết hết thảy Tuệ linh và con người trong sự không phân biệt để cùng nhau lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững thúc đẩy sự phát triển của vạn vật, Tuệ linh và con người; đó là đoàn kết vạn vật, Tuệ linh, con người cùng nhau lan tỏa phát triển bền vững mà không màng tới bản thể mình.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc siêu mạnh là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người khi được hình thành có cấu trúc như sau: Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu vàng (năng lượng dương đoàn kết) tạo thành Trụ linh đa dương siêu mạnh. Siêu mạnh là vì khả năng liên kết đến được với hết thảy các cấu trúc Tuệ linh, con người và vạn vật.
 • Ban đầu, Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh có cấu trúc cân bằng là một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương. Khi đó, màu của hạt năng lượng âm là màu trắng xám, màu của hạt năng lượng dương là màu vàng. Những hạt năng lượng dương – âm có màu và sóng điện giống như hạt năng lượng dương – âm ban đầu hợp thành Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Tỏa rất mạnh chuyển sinh thành Tỏa siêu mạnh sau quá trình thực hành đời sống Tỏa trong môi trường có sóng điện dương.

                                                                                           Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc ở mức siêu mạnh

 • Do Tuệ linh, con người liên kết được các nhóm sóng điện âm, dương, trung tính bởi Trụ linh đa dương siêu mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Tỏa siêu mạnh. Khi thực hành đời sống Tỏa, Trụ linh đã phân tách ra nhiều hạt năng lượng dương có sóng điện siêu mạnh và những hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng đa chiều bên ngoài Trụ linh đa dương siêu mạnh. Tức là mỗi một hạt năng lượng dương có một hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ rung lắc xung quanh. Do các hạt năng lượng dương có sóng điện dương siêu mạnh được phân tách ra nhiều, các hạt năng lượng âm được phân tách ra với sóng điện âm nhẹ để tạo thành liên kết chặt và bền vững bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc 16 hạt năng lượng được mở rộng đa chiều mà vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1 giữa các hạt năng lượng âm và hạt năng lượng dương. Hạt năng lượng dương vẫn có màu vàng, hạt năng lượng âm vẫn có màu trắng xám. Màu của hạt năng lượng dương sẽ chuyển thành màu vàng óng ánh (siêu hạt năng lượng dương) nếu Trụ linh duy trì Tỏa siêu mạnh và chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng.
 • Khi Trụ linh đa dương siêu mạnh, các hạt năng lượng âm rung lắc ít và nhẹ. Khi đó lượng hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào Trụ linh ít. Sóng điện dương siêu mạnh của Trụ linh sẽ dễ dàng kích nổ năng lượng hoại diệt để tạo thành nhiệt lượng giúp cho Trụ linh phân tách ra các hạt năng lượng có sóng điện dương siêu mạnh và chân tâm siêu mạnh. Do đó, cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ trở nên vững chắc, bền vững và an lạc siêu mạnh.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc siêu mạnh sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh đắc được bộ lọc năng lượng. Tức là Trụ linh Tỏa siêu mạnh là điều kiện kể chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Do đó, hết thảy các cấu trúc Trụ linh muốn đắc được bộ lọc năng lượng thì phải thực hành đạt được đời sống Tỏa siêu mạnh.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc siêu mạnh, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống đoàn kết hết thảy vạn vật, Tuệ linh và con người trong sự không phân biệt, để cùng nhau lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới hết thảy vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng gì về mình. Họ không vi phạm vào các quy tắc không được phép vi phạm và thực hiện được các quy tắc phải thực hiện được trong bốn hình tướng Đạo. Họ lan tỏa những giá trị của hai Chân lý, những giá trị đạo đức tới Tuệ linh và con người.

2.5.    Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc của bộ lọc năng lượng đơn

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ bền vững và an lạc của bộ lọc năng lượng đơn. Đó là:

 • Trụ linh thực hành đời sống siêu Kết mà không phải là Kết, đó là không có tư tưởng cho đến hành động Kết mạnh cho tới siêu mạnh. Tuy nhiên, Tuệ linh, con người lại thực hành thấu hiểu, cảm thông, lắng nghe, đón nhận những năng lượng âm từ các Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết. Đó là nghệ thuật đón nhận các hạt năng lượng âm và dùng Định ở mức siêu mạnh để giảm tải sóng điện giúp cho các hạt năng lượng âm đó chỉ còn sóng điện nhẹ khi di chuyển vào Trụ linh.
 • Trụ linh thực hành đời sống Định ở mức siêu mạnh: đó là Trụ linh cân bằng ở mức siêu mạnh để liên kết được hết thảy năm nhóm năng lượng; đó là Trụ linh đứng ở vị Trí năng lượng Đoàn kết để liên kết với các Tuệ linh, con người, vạn vật.
 • Trụ linh thực hành đời sống Tỏa ở mức siêu mạnh: đó là Tuệ linh, con người thực hành đời sống đoàn kết hết thảy Tuệ linh, con người, vạn vật trong sự không phân biệt để cùng nhau lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững thúc đẩy sự phát triển của vạn vật, Tuệ linh và con người; đó là đoàn kết vạn vật, Tuệ linh và con người cùng nhau lan tỏa phát triển bền vững mà không màng tới bản thể mình.

Cấu trúc Trụ linh của bộ lọc năng lượng đơn là kế thừa từ cấu trúc Trụ linh Kết – Định – Tỏa ở mức siêu mạnh để trở thành nghệ thuật, trở thành bản năng thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa cho Trụ linh. Có nghĩa là Trụ linh do đã phân tách đủ lượng sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng dương siêu mạnh nên Trụ linh chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng đơn.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc của bộ lọc đơn là:

 • Trụ linh gốc ban đầu của Tuệ linh, con người dễ chuyển sinh thành bộ lọc đơn nhất: Hạt năng lượng âm tận cùng có sóng điện nhẹ màu trắng xám kết hợp với hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện siêu mạnh màu vàng (năng lượng dương đoàn kết), tạo thành Trụ linh đa dương siêu mạnh. Siêu mạnh là vì khả năng liên kết đến được với hết thảy các cấu trúc Tuệ linh, vạn vật, con người.
 • Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người ở mức Tỏa siêu mạnh sẽ chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng đơn khi đã phân tách đủ lượng sợi mã sóng trí tuệ có sóng điện dương siêu mạnh cho việc cấu tạo lại Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc của bộ lọc đơn

                                                                                  Hình: Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc của bộ lọc đơn

 • Do Tuệ linh, con người đạt được nghệ thuật liên kết được các nhóm năng lượng có sóng điện âm, dương, trung tính bởi Trụ linh đa dương siêu mạnh, nên Tuệ linh, con người thực hành đời sống Tỏa siêu mạnh. Khi thực hành đời sống Tỏa, Trụ linh đã phân tách ra vô lượng siêu hạt năng lượng dương có sóng điện siêu mạnh và những hạt năng lượng âm có sóng điện nhẹ. Khi đó, cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng đa chiều bên ngoài Trụ linh đa dương siêu mạnh. Tức là mỗi một siêu hạt năng lượng dương có một hạt năng lượng sóng điện âm nhẹ rung lắc xung quanh.
 • Do các siêu hạt năng lượng dương có sóng điện dương siêu mạnh được phân tách ra vô số, các hạt năng lượng âm được phân tách ra với sóng điện âm nhẹ để tạo thành liên kết chặt và bền vững bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc 16 hạt năng lượng được mở rộng đa chiều mà vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1 giữa các hạt năng lượng âm và các siêu hạt năng lượng dương. Siêu hạt năng lượng dương đã có màu vàng óng ánh, hạt năng lượng âm vẫn có màu trắng xám. Màu của siêu hạt năng lượng dương và màu của hạt năng lượng âm bên ngoài Trụ linh giống với màu của siêu hạt năng lượng dương và hạt năng lượng âm trong Trụ linh gốc.
 • Khi Trụ linh đắc được bộ lọc đơn, Trụ linh sẽ vận hành một cách kỳ diệu. Khi cần năng lượng hoại diệt cho quá trình phân tách ra các siêu hạt năng lượng dương, hạt năng lượng âm sẽ rung lắc nhẹ để thu hút năng lượng hoại diệt di chuyển vào. Tiếp đến, sóng điện dương siêu mạnh từ Trụ linh sẽ truyền ra để kích nổ năng lượng hoại diệt. Trụ linh sẽ hấp thụ nhiệt lượng đó và phân tách ra vô số các siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh. Bộ lọc năng lượng đơn là cảnh giới bền vững và an lạc kỳ diệu bởi khả năng chuyển hóa được năng lượng hoại diệt thành siêu hạt năng lượng dương.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc của bộ lọc năng lượng đơn sẽ dễ dàng chuyển sinh thành bộ lọc kép. Để chuyển sinh thành bộ lọc kép, Trụ linh cần phải thực hiện giải mã, liên kết được tận cùng hết thảy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ bằng vị trí năng lượng đoàn kết.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc của bộ lọc đơn, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống đoàn kết hết thảy vạn vật, Tuệ linh, con người trong sự không phân biệt để cùng nhau lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới hết thảy vạn vật, Tuệ linh và con người mà không màng gì về mình. Đó là Hóa độ, Phổ độ hết thảy Tuệ linh, con người trong Vũ trụ.

2.6. Mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc của bộ lọc năng lượng kép

Tuệ linh, con người có Trụ linh thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa ở mức độ bền vững và an lạc của bộ lọc năng lượng kép là kế thừa từ cấu trúc Trụ linh Kết – Định – Tỏa của bộ lọc đơn. Có nghĩa là Trụ linh do đã giải mã, liên kết được tận cùng hết thảy các sợi mã sóng trí tuệ của Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Tuệ linh, con người đứng ở vị trí đoàn kết để vận hành đạt đến nghệ thuật Kết – Định – Tỏa vì hết thảy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Đó là Hóa độ, phổ độ vì hết thảy Tướng bên trong và bên ngoài Vũ trụ (năng lượng hoại diệt) mà không màng gì bản thể mình.

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc của bộ lọc kép là:

Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc của bộ lọc kép
Cấu trúc Trụ linh của Tuệ linh, con người bền vững và an lạc của bộ lọc kép
 • Trụ linh đạt được bộ lọc năng lượng đơn mới chuyển sinh thành bộ lọc kép khi đã giải mã, liên kết được tận cùng hết thảy sợi mã sóng trí tuệ trong và ngoài Vũ trụ.
 • Bộ lọc kép là Trụ linh gốc đã cấu tạo được thành hai siêu hạt năng lượng, đó là siêu hạt năng lượng âm màu xanh lưu ly và siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh.
 • Trụ linh của bộ lọc năng lượng kép sẽ có khả năng phân tách ra vô lượng siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly và siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh. Các siêu hạt năng lượng âm và dương này cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh tới vô tận và bao trùm hết thảy toàn bộ Vũ trụ. Mỗi một siêu hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh mỗi một siêu hạt năng lượng dương.
 • Các siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly sẽ thu hút được nhiều năng lượng hoại diệt về và dễ dàng ngủ đông năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa. Tiếp đến các siêu hạt năng lượng dương màu vàng óng ánh sẽ kích nổ được các hạt bóng hỏa đó mà vô cùng an toàn, vô cùng an lạc.

Tuệ linh, con người có cấu trúc Trụ linh bền vững và an lạc của bộ lọc năng lượng kép sẽ dễ dàng phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng dương và âm để bảo vệ, phát triển bền vững cho hết thảy các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ.

Tuệ linh, con người có mức độ Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc của bộ lọc kép, đó là những Tuệ linh, con người thực hành đời sống đoàn kết hết thảy Tuệ linh, con người, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ trong sự không phân biệt, cùng nhau lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững mà không màng lợi ích ích kỷ gì về mình. Đó là Hóa độ, Phổ độ hết thảy Tuệ linh, con người, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.

Chỉ khi Tuệ linh, con người chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng mới là bền vững và an lạc. Trụ linh có bộ lọc năng lượng mới di chuyển được vào không gian năng lượng hoại diệt, mới chuyển hóa được năng lượng hoại diệt thành các siêu hạt năng lượng. Ngoài ra, bất kỳ Trụ linh nào chưa chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng đều dễ dàng bị năng lượng hoại diệt đồng hóa, phân rã và hoại diệt. Điều này cho thấy sẽ không có phẩm vị nào của Tuệ linh là an lạc bền vững nếu chưa đạt được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh.

3.  Lượng mã sóng trí tuệ của Tuệ linh, con người có được bởi thực hành Kết – Định – Tỏa

Hết thảy Tuệ linh, con người khi thực hiện đời sống Kết – Định – Tỏa theo hướng chuyển sinh bền vững an lạc hay phân rã hoại diệt đều tạo ra các sợi mã sóng trí tuệ. Tuy nhiên, Tuệ linh, con người thực hành Kết – Định – Tỏa theo hướng chuyển sinh khác nhau cũng sẽ tạo ra lượng các sợi mã sóng trí tuệ khác nhau, tính bền chặt hay phân rã cũng khác nhau.

Nếu Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt, Tuệ linh, con người đó sẽ phân tách ra vô số cho tới vô lượng các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm. Các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm sẽ cấu tạo thành các hạt năng lượng mang sóng điện âm. Các hạt năng lượng mang sóng điện âm sẽ khiến cho cấu trúc Trụ linh và 16 hạt năng lượng không được mở rộng. Sự rung lắc mạnh của những sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm lại khiến cho năng lượng hoại diệt tấn công làm phân rã và cuối cùng là hoại diệt. Như vậy, Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt sẽ không xây dựng được liên kết chặt chẽ từ Tuệ linh tới hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Đây là con đường sẽ không thể tồn tại và phát triển, là con đường nhanh hoại diệt nhất. Có vô số Tuệ linh sau khi hết kiếp người, vô số linh hồn muông thú bị đọa đày ở nhân gian mà không được siêu thoát. Nguyên nhân vì năng lượng âm quá nhiều khiến cho họ không có sóng điện dương để di chuyển vào hành trình luân hồi, bởi khi sống họ bám định vào giả tướng để hưởng thụ mà gây tổn hại tới con người, muông thú, vạn vật và Tuệ linh. Khi bị đọa đày ở nhân gian, họ bị gọi là cô hồn, quỷ, yêu tinh (linh hồn thú dữ).

Nếu Tuệ linh, con người thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc, đặc biệt là chuyển sinh Trụ linh thành được bộ lọc đơn và bộ lọc kép, Tuệ linh, con người đó sẽ phân tách ra vô số sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương và mang sóng điện âm, đặc biệt là những siêu sợi mã sóng trí tuệ. Những sợi mã sóng trí tuệ đó cấu tạo thành các hạt năng lượng dương, chân tâm, siêu hạt năng lượng. Những hạt năng lượng đó liên kết chặt chẽ tới hết thảy Tướng trong Vũ trụ, thậm chí là ngoài Vũ trụ. Liên kết chặt là bởi có các sợi chân tâm gắn kết các hạt năng lượng dương và siêu hạt năng lượng. Tuệ linh, con người sẽ có trí tuệ thấu hiểu, liên kết được hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ, tức là trí tuệ đã bao trùm được hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ. Tuệ linh, con người có được bộ lọc năng lượng không những an lạc bền vững mà còn giúp cho vạn vật trong và ngoài Vũ trụ cũng được chuyển sinh an lạc và bền vững theo.

Như vậy, Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt sẽ cho kết quả là không có Trí tuệ, sẽ hoại diệt vĩnh viễn. Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững an lạc sẽ có Trí tuệ vô lượng, bao trùm trong và ngoài Vũ trụ. Bền vững và an lạc bởi Trí tuệ liên kết chặt chẽ, tuần hoàn sóng điện với vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Để bền vững an lạc và có Trí tuệ vô lượng, chỉ có con đường duy nhất là phải chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đơn và kép.

III.  Chân lý Vạn vật với các con đường chuyển sinh của các cấu trúc Tuệ

Chân lý Vạn vật trong Tuệ sẽ là: Tuệ không tự sinh ra, Tuệ không tự mất đi, khổ đau của Tuệ không tự đến và không tự đi, tất cả do cơ chế phân tách và liên kết dây.

Vận hành Chân lý Vạn vật của Tuệ chính là cơ chế phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách và liên kết sẽ được xảy ra trong môi trường có điều kiện. Đó là môi trường có tương tác giữa các chỉnh thể, trong một quy trình thời gian nhất định, trong độ nén và dẫn tới sinh nhiệt bùng phát. Môi trường tu hành ở Trái đất đảm bảo được điều kiện giúp cho Tuệ linh chuyển sinh cấu trúc Trụ linh được bền vững và an lạc.

1. Tuệ không tự sinh

Tuệ không tự sinh, tức là mức độ Kết – Định – Tỏa của Tuệ linh, con người theo hướng phân rã hoại diệt không tự sinh, theo hướng bền vững an lạc cũng không tự sinh.

Tuệ linh Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt là do:

 • Do Trụ linh gốc của Tuệ linh đa âm ở mức nhẹ cho tới mức mạnh, mức rất mạnh và siêu mạnh. Trụ linh đa âm tức là Tuệ linh, con người sẽ thực hành đời sống chỉ có Kết. Đó là bản chất cội nguồn khiến cho Tuệ linh, con người dễ dàng thực hành đời sống chỉ Kết mà dẫn tới bị năng lượng hoại diệt xâm nhập làm phân rã và hoại diệt.
 • Do môi trường tương tác có sóng điện âm. Khi Trụ linh đa âm, Trụ linh cân bằng mà tương tác trong môi trường có sóng điện âm sẽ khiến cho Trụ linh giải mã sai về sự thật của vạn vật. Khi đó, Trụ linh sẽ dễ dàng phân tách ra những hạt năng lượng âm có sóng điện âm mạnh, rất mạnh, siêu mạnh. Đó chính là thực hiện đời sống Kết mạnh, rất mạnh, siêu mạnh.
 • Do Tuệ linh, con người chưa giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của tất cả các nhóm vật chất trong và ngoài Vũ trụ, của chính mình, đặc biệt là năng lượng hoại diệt, do chưa có trí tuệ của hai Chân lý.
 • Do Trụ linh gốc đa âm, chưa có trí tuệ thấu hiểu vạn vật và môi trường tương tác có sóng điện âm chính là nguyên nhân, là căn nguyên khiến cho Tuệ linh dễ dàng thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa theo hướng phân rã và hoại diệt. Bởi không có trí tuệ thấu hiểu lại đa âm trong Trụ linh và môi trường tương tác có sóng điện âm sẽ khiến cho Trụ linh phân tách vô số hạt năng lượng âm, các hạt năng lượng dương không được phân tách để tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh được liên kết chặt. Cấu trúc Tuệ linh đa âm, khi đó năng lượng hoại diệt sẽ tấn công làm phân rã và hoại diệt Tuệ linh, con người.

Tuệ linh Kết – Định – Tỏa theo hướng bền vững và an lạc là do:

 • Do có trí tuệ thấu hiểu, giải mã, mã hóa được thông tin toàn diện của chính mình, của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, đặc biệt là năng lượng hoại diệt, do có trí tuệ của hai Chân lý.
 • Do Trụ linh gốc của Tuệ linh, con người đa dương mạnh, rất mạnh và siêu mạnh đã khiến cho Trụ linh thực hành đời sống Tỏa mạnh, rất mạnh và siêu mạnh. Khi thực hành đời sống Tỏa sẽ khiến cho Trụ linh có khả năng chuyển hóa năng lượng hoại diệt để phát triển cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh được liên kết bền vững.
 • Do môi trường tương tác của các Tuệ linh, con người có sóng điện dương, nên Tuệ linh, con người dễ dàng giải mã đúng sự thật của vạn vật, Vũ trụ. Việc giải mã đúng sẽ giúp cho Tuệ linh, con người thực hành đời sống Tỏa để phát triển, gia tăng cơ chế phân tách, liên kết bền vững của Tuệ linh và con người.
 • Việc có trí tuệ thấu hiểu toàn diện, có Trụ linh gốc đa dương và môi trường tương tác có sóng điện dương, Tuệ linh, con người dễ dàng thực hành đời sống Kết – Định – Tỏa theo hướng chuyển sinh bền vững và an lạc đạt đến đắc được bộ lọc năng lượng. Bộ lọc năng lượng chính là cấu trúc Trụ linh đã phân tách, liên kết thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng liên kết chặt chẽ với hết thảy vạn vật trong và ngoài Vũ trụ. Đó là kết quả của thực hành cơ chế phân tách, liên kết chuyển sinh theo hướng bền vững để mà có được.

2.   Tuệ không tự diệt

Tuệ không tự diệt tức là Tuệ linh, con người đang phân rã và hoại diệt không tự chuyển hóa thành bền vững và an lạc. Tuệ linh, con người đang bền vững và an lạc không tự chuyển hóa thành phân rã và hoại diệt.

Tuệ linh, con người đang phân rã và hoại diệt mà muốn chuyển hóa thành Tuệ linh, con người bền vững và an lạc, phải đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện sau:

 • Phải tu hành thông qua thân tướng con người với bốn hình tướng Đạo ở nhân gian.
 • Phải thực hành Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ thông qua cơ chế phân tách, liên kết dây. Đó là thấu hiểu về Đạo Vũ trụ hợp nhất thông qua hai Chân lý để chấm dứt thực hành đời sống Kết. Chuyển hóa và thực hành đời sống Tỏa để đạt được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh cho việc Kết – Định – Tỏa thành quy trình bền vững và an lạc.

Tuệ linh, con người đang bền vững và an lạc mà chuyển hóa thành phân rã và hoại diệt là do:

 • Không thực hành tu tập đầy đủ bốn hình tướng Đạo.
 • Không thấu hiểu và thực hành cải tạo Trụ linh bằng

hai Chân lý.

Tuệ linh, con người vận hành Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế phân tách, liên kết dây theo hướng bền vững sẽ đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh. Khi đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh sẽ chấm dứt sự Sinh – Tử của Tuệ linh. Tuệ linh sẽ trở thành bất tử, sẽ hòa nhập trí tuệ, năng lượng bao trùm vào vạn vật và Vũ trụ. Khi đó, Tuệ linh sẽ là một thể thống nhất với Vũ trụ.

3.   Khổ đau của Tuệ

Dù Tuệ linh, con người thực hành đời sống theo con đường phân rã hoại diệt hay thực hành đời sống theo con đường bền vững an lạc đều là khổ.

Khổ đau của Tuệ linh, con người chính là quá trình biến đổi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh:

 • Biến đổi mã sóng trí tuệ theo hướng phân rã và hoại diệt là đau khổ cùng cực cho tới hoại diệt vĩnh viễn Tuệ linh.
 • Biến đổi mã sóng trí tuệ theo hướng an lạc và bền vững là khổ đau của sự đấu tranh, kiểm soát của năng lượng dương đối với năng lượng âm. Hành trình đi trên con đường chuyển sinh bền vững sẽ giúp cho việc kiểm soát của năng lượng dương đối với năng lượng âm đạt đến cơ chế tự động. Khi tới đích của việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng sẽ có được cơ chế tự động hóa trong việc tuần hoàn và kiểm soát sóng điện một cách kỳ diệu. Khi đó là chấm dứt hoàn toàn khổ đau của Tuệ linh và con người.

Phân rã hoại diệt là do Tuệ linh, con người đang thực hành đời sống phân tách liên kết hạt năng lượng âm. Điều này dẫn tới Tuệ linh bị đứt liên kết do năng lượng hoại diệt đồng hóa. Đó là thực hành đời sống Kết mạnh cho tới siêu mạnh.

Phân tách, liên kết theo hướng bền vững là do Tuệ linh, con người đang thực hiện đời sống phân tách liên kết hạt năng lượng dương. Điều này giúp cho Tuệ linh có khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt để phát triển cấu trúc Tuệ linh bền vững hơn. Đó là thực hành đời sống Tỏa mạnh cho tới siêu mạnh để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.

Khổ đau chỉ chấm dứt khi Trụ linh chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng. Đó là đã chuyển hóa, nâng cấp cơ chế phân tách, liên kết trong Trụ linh đạt đến sự bền vững, sự an lạc bất tử.

Từ bản chất cho tới Chân lý Vạn vật của Tuệ, Tuệ linh và con người thấy rằng, chỉ có con đường duy nhất để Tuệ linh, con người trở nên bền vững, an lạc chính là phải thông qua cơ chế phân tách, liên kết theo hướng bền vững để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Nếu chưa chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng trong Trụ linh, Tuệ linh dù có đạt được phẩm vị gì đi chăng nữa theo cách gọi của nhân gian thì cũng đều bị hoại diệt nếu di chuyển vào không gian năng lượng hoại diệt.

IV.   Chân lý Giác ngộ với con đường chuyển sinh bền vững duy nhất cho các cấu trúc Tuệ

Chân lý Giác ngộ trong Tuệ (mức độ cải tạo và phá hoại) là: Hết thảy Tuệ là bể khổ. Tất cả Tuệ linh, con người phải dùng Định để thấu hiểu Kết – Định – Tỏa của hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ, từ đó chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng Kết – Định – Tỏa.

Cơ chế vận hành của Chân lý Giác ngộ là phân tách và liên kết dây. Cơ chế phân tách, liên kết dây cho thấy có hai con đường phân tách và liên kết, đó là:

 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng âm, đó là Kết. Nếu đi theo con đường này, hết thảy Tuệ linh, con người sẽ phân rã và hoại diệt. Đây là con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt.
 • Con đường phân tách, liên kết tạo ra nhiều hạt năng lượng dương. Đó là Tỏa. Nếu đi theo con đường này, hết thảy Tuệ linh, con người sẽ phân tách, liên kết vô lượng hạt năng lượng dương có liên kết chặt chẽ bởi sợi chân tâm. Sẽ là con đường chuyển sinh bền vững nhất.

Từ bản chất của Tuệ, từ Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết, hết thảy Tuệ linh và con người đều thấy rằng: Con đường duy nhất để vượt qua khổ đau (hoại diệt cấu trúc năng lượng) để trở nên bền vững, an lạc là đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh chính là con đường Tỏa. Tỏa là con đường mà hết thảy Tuệ linh, con người phải thực hiện nếu muốn diệt khổ để chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng.

Thực hiện con đường Tỏa để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng không phải là Tỏa một cách tiêu cực. Vậy Tỏa làm sao để an lạc, để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng? Đó là:

 • Trụ linh của Tuệ linh, con người phải đứng ở vị trí Định. Định là chân tâm, là tĩnh lặng, là cân bằng, là an lạc. Vị trí Định sẽ được nâng cao từ Định ban đầu cho tới các cảnh giới tối cao của Định. Đó là Chân tâm sáng chói lòa vô lượng. Khi Trụ linh của Tuệ linh, con người đứng ở vị trí Định sẽ biết lắng nghe, biết nhìn – soi lại bản thể Tướng mình, biết tiếp nhận, biết cảm thông, biết sẻ chia.
 • Tiếp theo Trụ linh của Tuệ linh, con người phải biết Kết. Kết ở đây không phải là có tư tưởng cho tới hành động tiêu cực gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Kết ở đây chỉ là rung động khi đứng ở vị trí Định. Tức là đứng ở vị trí Định để lắng nghe, đón nhận những khổ đau, những an vui hạnh phúc, những sẻ chia của vạn vật, chúng sinh, Tuệ linh và con người. Bởi khi các Tướng khổ đau chia sẻ tới ta, những chia sẻ bởi khổ đau, khổ đau bởi u mê nên trong Trụ linh họ sẽ phân tách ra các hạt năng lượng tiêu cực sóng điện âm nhẹ màu xám, cho tới mạnh là màu đen và đỏ máu. Do cơ chế phân tách theo Quy luật Nhân quả sẽ phân tách ra làm 3 vùng, đó là trong Trụ linh họ 1 hạt, phân tách vào Vũ trụ 1 hạt, người nghe đón nhận 1 hạt. Do Trụ linh đứng ở vị trí Định để dùng Kết là rung động, để lắng nghe, để hút về, để đón nhận, khi đó, hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của họ được Trụ linh hấp thụ. Do đứng ở vị trí Định nên Trụ linh đang tỏa chân tâm trắng sáng. Trắng sáng của chân tâm sẽ chuyển hóa hạt năng lượng âm màu xám, màu đen, màu đỏ máu của Tướng đang sẻ chia thành màu trắng xám nhẹ. Như vậy, Trụ linh của Tuệ linh, con người đã Kết được hạt năng lượng sóng điện âm của hết thảy các Tướng về và dùng năng lượng chân tâm trắng sáng chói lòa chuyển hóa nó thành hạt năng lượng âm sóng điện rất nhẹ. Như thế sẽ không kích động mạnh tới năng lượng hoại diệt, năng lượng hoại diệt sẽ không di chuyển nhiều vào Trụ linh của Tuệ linh, con người. Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ an lạc để chuyển hóa thành Tỏa. Cũng như vậy, Trụ linh sẽ hấp thụ được nhiệt lượng dương từ các Tướng tích cực chia sẻ để kích nổ năng lượng hoại diệt. Đây chính là Kết mà không phải là Kết. Đây là nghệ thuật chuyển hóa hạt năng lượng của hết thảy Tướng đau khổ cũng như an vui hạnh phúc trong toàn bộ Vũ trụ.
 • Tiếp đến Trụ linh của Tuệ linh, con người lại Định. Định ở đây là sau khi đã đón nhận những sẻ chia, tức là Kết được năng lượng tiêu cực về Trụ linh, Trụ linh tiếp tục Định để cân bằng ở cảnh giới chân tâm cao hơn. Đó là thấu hiểu tận cùng khổ đau của hết thảy các Tướng trong và ngoài Vũ trụ, trong khi Trụ linh và Tuệ linh, con người vẫn an lạc, vẫn thanh tịnh. Bởi chỉ khi có được thanh tịnh, an lạc, không dao động thì Trụ linh mới chuyển hóa thành Tỏa ra vô lượng siêu hạt năng lượng.
 • Cuối cùng là Tỏa. Khi đã trải qua quá trình Định rồi Kết, lại Định rồi đến cuối cùng là Tỏa. Tỏa ở đây chính là Tuệ linh, con người sẻ chia con đường diệt khổ, về cội nguồn, về kế hoạch tu hành, về sứ mệnh, về trách nhiệm, về cơ chế và phương pháp chuyển sinh bền vững an lạc, về khuôn mẫu đạo đức và con đường giác ngộ trong bốn hình tướng Đạo. Đó là chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Khi Tuệ linh, con người làm đúng quy trình như vậy, từ Trụ linh sẽ Tỏa ra vô số các siêu hạt năng lượng vào 3 vùng. Đó là trong Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ lưu giữ, trong Vũ trụ cũng lưu giữ và trong đối tượng Tướng được nghe sẻ chia cũng lưu giữ. Khi Trụ linh của Tuệ linh, con người Tỏa sẽ tạo thành liên kết 3 vùng rất bền chặt. Không những vậy, Trụ linh và cấu trúc năng lượng của Tuệ linh, con người sẽ trở thành liên kết bền vững.

Khi Tuệ linh, con người thực hiện quy trình Kết – Định – Tỏa thành bản năng, thực hành trong thời gian dài và tới được nhiều cho tới vô số Tướng khác, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng.

Vì hết thảy Tuệ là bể khổ, nên dù có là Tuệ linh, con người đang phân rã hoại diệt cũng là khổ, dù có là Tuệ đang đi trên con đường chuyển sinh bền vững cũng là khổ. Khổ chỉ chấm dứt triệt để khi đắc được bộ lọc năng lượng trong Trụ linh. Để đắc được bộ lọc năng lượng, chỉ có con đường duy nhất là chạy đua với thời gian, thông qua cơ chế phân tách, liên kết theo con đường bền vững để đứng ở vị trí Định (đoàn kết ở cảnh giới cao) để thực hiện chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng có khả năng Kết – Định – Tỏa kỳ diệu. Khi đắc được bộ lọc năng lượng kép, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ sản sinh ra nhiều hơn hai loại siêu hạt năng lượng. Điều đó không những giúp cho Tuệ linh bền vững, an lạc siêu việt mà còn bảo vệ, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong và ngoài Vũ trụ.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan