Bài 10-PHẦN 3 BẢN CHẤT TAM HỢP

I.   Tam hợp là gì?

Tam hợp là sự thật thống nhất, là bản chất của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người được hợp thành bởi 3 yếu tố. Ba yếu tố đó là: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng và hình tướng.

Tam hợp chính là sự thật, là bản chất của vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người bằng lý luận biện chứng thống nhất của 3 yếu tố. Ba yếu tố luôn luôn tồn tại trong một chỉnh thể, nó không thể tách rời, nếu tách rời thì sẽ không tồn tại, dù đó là hạt năng lượng tận cùng. Bởi nếu không có sợi mã sóng trí tuệ thì sẽ không có trạng thái năng lượng và hình tướng. Nếu hình tướng hoặc trạng thái năng lượng mà không có, thì sợi mã sóng trí tuệ cũng không tồn tại.

II.   Lý luận biện chứng của Tam hợp

Từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người, đều được hình thành bởi 3 yếu tố: sợi mã sóng trí tuệ, trạng thái năng lượng và hình tướng. Ba yếu tố này biện chứng với nhau để trở thành một chỉnh thể thống nhất, tuy là 3 yếu tố nhưng lại là một chỉnh thể, tuy là một chỉnh thể nhưng lại là 3 yếu tố.

Khởi đầu là từ hạt năng lượng tận cùng, do cơ chế Phân tách và liên kết dây mà cấu tạo thành hạt năng lượng tổng hợp, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, vạn vật, sự việc, hiện tượng, muông thú, Tuệ linh, con người và Vũ trụ. Cơ chế liên kết dây và cơ chế phân tách cho ta thấy, từ hạt năng lượng tận cùng cho đến chỉnh thể thống nhất Vũ trụ đều được cấu tạo bởi 3 yếu tố từ đơn cho đến liên kết: sợi mã sóng trí tuệ từ đơn cho đến liên kết, trạng thái năng lượng từ đơn cho đến liên kết, hình tướng từ đơn cho đến liên kết. Bản chất Tam hợp với sự vận hành của cơ chế Phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng, với cơ chế Quay tròn đã cấu tạo thành vạn vật, sự việc, hiện tượng, Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Biện chứng thống nhất của 3 yếu tố cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng của Vũ trụ, Tuệ linh và con người:

 • Yếu tố đầu tiên là sợi mã sóng trí tuệ: Từ sợi mã sóng trí tuệ đơn cho đến liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ (do cơ chế liên kết dây) có sóng điện âm, dương, trung tính. Sợi mã sóng trí tuệ dù là đơn cho đến liên kết thì chúng đều tỏa ra trạng thái năng lượng. Nếu sợi mã sóng trí tuệ là đơn thì năng lượng sẽ là năng lượng đơn và thuần nhất. Nếu sợi mã sóng trí tuệ là tổng hòa của liên kết dây thì sẽ tỏa ra năng lượng thống nhất, đặc tính liên kết của sóng điện nào mạnh thì năng lượng của sóng điện đó sẽ chiếm ưu thế trong tổng sợi mã sóng trí tuệ.
 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng: Trạng thái năng lượng được sinh ra do sợi mã sóng trí tuệ. Trạng thái năng lượng có màu sắc đơn là do sợi mã sóng trí tuệ đơn. Trạng thái năng lượng có tổng hòa thống nhất màu sắc là do liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ. Màu năng lượng nào chiếm ưu thế trong tổng hòa thống nhất năng lượng là do liên kết sợi mã sóng trí tuệ có đặc tính đó chiếm đa số.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng: Hình tướng được biểu hiện từ hạt năng lượng tận cùng cho đến sự hiện hữu của vạn vật, sự việc, hiện tượng, trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Hình tướng là màng bao bọc, bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng của chỉnh thể đơn cho đến chỉnh thể liên kết thống nhất. Hình tướng bắt đầu được mô phỏng khi sinh khởi sóng rung trong sợi mã sóng trí tuệ và hình tướng hoàn chỉnh khi hoàn chỉnh sợi mã sóng trí tuệ.

Đó chính là bản chất Tam hợp cấu tạo thành từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng, Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Nếu không có sợi mã sóng trí tuệ thì sẽ không có trạng thái năng lượng và hình tướng, bởi sợi mã sóng trí tuệ sinh ra năng lượng và hình tướng. Nếu không có hình tướng, tức là chưa có hoặc không có sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng, bởi hình tướng do sợi mã sóng trí tuệ sinh ra. Nếu không có trạng thái năng lượng thì chưa có hoặc không có sợi mã sóng trí tuệ và hình tướng, bởi trạng thái năng lượng do sợi mã sóng trí tuệ sinh ra. Đó là lý luận biện chứng của bản chất Tam hợp.

III.   Các dạng Tam hợp

 1.   Tam hợp hạt năng lượng tận cùng

Năm nhóm hạt năng lượng tận cùng lại chia ra làm 3 nhóm khi phân theo độ phức tạp của mã sóng trí tuệ: nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn sẽ cấu tạo thành vật chất giản đơn (phôi năng lượng, Trụ linh, hạt tổng hợp, nguyên tử, tế bào, cỏ cây, đất đá,…, con người, muông thú, hành tinh, Vũ trụ); nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ phức tạp sẽ cấu tạo thành vật chất phức tạp (phôi năng lượng, Trụ linh, hạt tổng hợp, linh hồn muông thú, năng lượng vận hành Vũ trụ); nhóm hạt tận cùng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp cấu tạo thành siêu vật chất (phôi năng lượng, Trụ linh, Tuệ linh, Tâm).

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng gồm có sợi mã sóng trí tuệ, lượng trạng thái năng lượng và hình tướng hạt năng lượng:

 • Yếu tố đầu tiên là sợi mã sóng trí tuệ: Sợi mã sóng trí tuệ là điểm khởi sinh và tạo thành hạt năng lượng tận cùng. Nếu không có sợi mã sóng trí tuệ thì sẽ không có hình tướng của hạt và trạng thái năng lượng. Sợi mã sóng trí tuệ được sinh ra do quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Sợi mã sóng trí tuệ là sợi dây có màu sắc đồng nhất với màu của trạng thái năng lượng trong hạt, sợi mã sóng trí tuệ có màu gì thì sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có cùng màu đó.
 • Yếu tố thứ 2 là lượng trạng thái năng lượng: Màu sắc của lượng trạng thái năng lượng trong hạt đồng nhất với màu sắc của sợi mã sóng trí tuệ trong hạt. Lượng trạng thái năng lượng có màu sắc, khối lượng, sức mạnh hay yếu là do sợi mã sóng trí tuệ quyết định. Khi sợi mã sóng trí tuệ bắt đầu hình thành bởi sự rung động do tương tác giữa các hạt năng lượng, giữa vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh, con người, khi đó bắt đầu sinh khởi trạng thái năng lượng. Quá trình tương tác cho đến khi kết thúc đã tạo ra sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh có màu sắc. Màu sắc của sợi mã sóng trí tuệ sẽ sinh tỏa ra màu sắc trạng thái năng lượng tương ứng.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của hạt năng lượng: Hình tướng của hạt năng lượng là màng bọc trong suốt có hình elip, nó bao bọc bảo vệ sợi mã sóng trí tuệ và lượng trạng thái năng lượng trong trường hợp cấu trúc mã sóng trí tuệ ổn định. Nếu trong trường hợp cấu trúc sợi mã sóng trí tuệ không ổn định hoặc bị tương tác đủ lực sẽ làm thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ, khi đó hình tướng và trạng thái năng lượng của hạt cũng bị thay đổi theo. Hình tướng được mô phỏng khi hình thành sóng rung động và hình tướng hoàn chỉnh khi hoàn thành sợi mã sóng trí tuệ.

Thiếu đi một yếu tố nào thì sẽ không tồn tại hạt năng lượng tận cùng. Hạt năng lượng tận cùng chỉ tồn tại khi có đủ 3 yếu tố cấu tạo thành chỉnh thể hạt năng lượng.

2.     Tam hợp Phôi năng lượng âm dương, Trụ linh

Phôi năng lượng âm dương là sự hợp nhất (liên kết) giữa hạt năng lượng dương tận cùng với hạt năng lượng âm tận cùng. Trụ linh là cấu trúc mở rộng của Phôi năng lượng âm dương, tức là ngoài Phôi năng lượng âm dương gốc còn có thêm thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm và các hạt năng lượng dương tận cùng. Gắn kết giữa các hạt năng lượng âm và dương tận cùng là các hạt năng lượng chân tâm, còn gọi là màng bọc chân tâm.

Tam hợp cấu tạo thành Phôi năng lượng âm dương và Trụ linh gồm có 3 yếu tố:

 • Yếu tố đầu tiên là tổng liên kết sợi mã sóng trí tuệ trong Phôi năng lượng âm dương và trong Trụ linh: đó là sự liên kết tuần hoàn của các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm với các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện dương và trung tính.
 • Yếu tố thứ hai là tổng hòa trạng thái năng lượng của Phôi âm dương và Trụ linh: tổng hòa trạng thái năng lượng của Phôi năng lượng âm dương hoặc Trụ linh là do tổng hòa sợi mã sóng trí tuệ sinh phát ra, nếu sóng điện nào chi phối và chiếm đa số sẽ tạo ra trạng thái năng lượng đó chiếm đa số.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng Phôi năng lượng âm dương và Trụ linh: hình tướng Phôi năng lượng âm dương và Trụ linh là hình tròn, là hình tròn bởi các hạt năng lượng tận cùng liên kết với nhau bằng sợi mã sóng trí tuệ.

3.   Tam hợp hạt năng lượng tổng hợp

Hạt năng lượng tổng hợp là hạt năng lượng âm tổng hợp, hạt năng lượng dương tổng hợp, đó là sự liên kết của nhiều hạt năng lượng âm tận cùng với nhau và sự liên kết của nhiều hạt năng lượng dương tận cùng với nhau.

Tam hợp cấu tạo thành hạt năng lượng tổng hợp gồm có 3 yếu tố:

 • Yếu tố đầu tiên là tổng liên kết của các sợi mã sóng trí tuệ, đó là các sợi mã sóng trí tuệ có cùng sóng điện liên kết lại với nhau bởi có cùng khớp nội dung mã sóng trí tuệ.
 • Yếu tố thứ 2 là tổng trạng thái năng lượng: đó là sự liên kết trạng thái năng lượng của các hạt năng lượng tận cùng có cùng sóng điện, trạng thái năng lượng do sợi mã sóng trí tuệ sinh phát ra.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của hạt năng lượng tổng hợp: đó là hình tròn, hình của hạt năng lượng tổng hợp do các hạt tận cùng liên kết tạo thành.

4.   Tam hợp nguyên tử

Nguyên tử là tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng tổng hợp dạng Trụ linh có sóng điện âm, dương, trung tính. Nguyên tử là cấu trúc vật chất giản đơn lớn hơn hạt năng lượng tổng hợp.

Tam hợp nguyên tử được cấu tạo hợp thành bởi 3 yếu tố:

 • Yếu tố đầu tiên là tổng liên kết của rất nhiều sợi mã sóng trí tuệ: đó là những sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, dương, trung tính liên kết với nhau để tạo thành nguyên tử.
 • Yếu tố thứ 2 là tổng trạng thái năng lượng: đó là sự liên kết trạng thái năng lượng của các hạt năng lượng tổng hợp có sóng điện âm, dương, trung tính. Trạng thái năng lượng của cả nguyên tử là do tổng hòa sợi mã sóng trí tuệ sinh phát ra.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của nguyên tử: đó là hình tướng với nhiều hạt năng lượng tổng hợp có sóng điện âm, dương, trung tính liên kết lại. Hình tướng nguyên tử sẽ thay đổi khi chúng liên kết với các nguyên tử khác hoặc bị phân rã do biến đổi tổng mã sóng trí tuệ.

5.   Tam hợp phân tử

Phân tử là cấu trúc vật chất giản đơn được tạo thành bởi nhiều cấu trúc nguyên tử.

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành một phân tử gồm có tổng hòa liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng hạt năng lượng ở quy mô nhiều nguyên tử:

 • Yếu tố đầu tiên là tổng hòa liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của các hạt tận cùng ở quy mô nhiều nguyên tử. Sự liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của nhiều nguyên tử tạo thành cấu trúc của một phân tử.
 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng của phân tử: Trạng thái năng lượng của phân tử có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, đủ lực hay chưa đủ lực chuyển hóa trạng thái năng lượng ở bên trong và bên ngoài phân tử là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng của phân tử.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của phân tử: Sự liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn hơn nguyên tử đã tạo ra hình tướng của phân tử. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi sự liên kết mới hay phân rã liên kết mã sóng trí tuệ trong phân tử đó.

6.   Tam hợp tế bào

Tế bào là vật chất giản đơn được cấu tạo bởi vô số hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn.

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành một tế bào trong cơ thể con người, muông thú gồm có liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và liên kết hình tướng hạt năng lượng ở quy mô rất lớn:

 • Yếu tố đầu tiên là tổng hòa liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô rất lớn có chứa đựng cả sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính.
 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng của tế bào: Trạng thái năng lượng của tế bào có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết chặt hay lỏng lẻo là do cấu trúc liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô rất lớn.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của tế bào: Sự liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô rất lớn đã tạo ra hình tướng của tế bào. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi sự liên kết mới chặt hơn hay phân rã làm thay đổi hình tướng của tế bào.

7.   Tam hợp nước

Hạt nước, giọt nước, nước nói chung, là cấu trúc vật chất giản đơn được cấu tạo thành bởi vô số các phân tử nước.

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành nước bao gồm liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng:

 • Yếu tố đầu tiên là liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, có chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính.

 

 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng của nước: Trạng thái năng lượng của nước có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết lỏng lẻo là do cấu trúc liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của nước: Sự liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn khác nhau đã tạo ra hình tướng của nước cũng khác nhau. Hình tướng sẽ thay đổi khi sinh khởi gia tăng sự liên kết mới hay phân rã làm thay đổi hình tướng của nước. Khi đó có thể từ hồ nước bốc hơi và cạn hồ nước, có thể là nhiều giọt nước do mưa mà trở thành hồ nước.

8.   Tam hợp cây

Cây cối là vật chất giản đơn có cấu trúc to lớn để nhìn thấy rõ ràng bằng mắt, sờ thấy bằng tay.

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành cây gồm có liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng cây:

 • Yếu tố đầu tiên là liên kết giữa các mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, có chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính do cơ chế phân tách và liên kết chặt. Sự liên kết và cơ chế phân tách ở quy mô vô cùng lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng có màu sắc đồng nhất với màu của tổng hòa liên kết sợi mã sóng trí tuệ.
 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng của cây: Trạng thái năng lượng của cây có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết chặt là do cấu trúc liên kết bởi các mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của cây (từ cây mầm cho đến cây trưởng thành). Sự liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn đã tạo ra mầm cây. Hình tướng cây thay đổi từ cây mầm cho đến to lớn là do cơ chế phân tách hạt năng lượng với cơ chế liên kết chặt đã làm cho hình tướng cây thay đổi theo thời gian.

Ví dụ: Khi ta gieo trồng một cây mầm, trải qua quá trình phân tách hạt năng lượng và cơ chế liên kết chặt dần của sợi mã sóng trí tuệ trong các hạt năng lượng được phân tách, có sự tác động của nhiệt độ, dinh dưỡng đã làm cho cây mầm trưởng thành và trở thành cây cổ thụ sau một thời gian nhất định. Ta nhìn thấy cây là hình tướng, trong cây có trạng thái năng lượng, trong trạng thái năng lượng có mã sóng trí tuệ chuyển hóa mà tạo ra oxy giúp mang lại sự sống cho Trái đất. Như vậy, ta thấy đơn giản là cây có trí tuệ cải tạo môi trường sống.

9.   Tam hợp đất, đá, vạn vật

Đất đá, vạn vật là các cấu trúc vật chất giản đơn ở quy mô lớn mà con người nhìn thấy, sờ thấy.

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành đất đá, vạn vật, gồm có liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng:

 • Yếu tố đầu tiên là liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, có chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính do cơ chế phân tách và liên kết chặt.
 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng của đất đá, vạn vật: Trạng thái năng lượng của đất đá, vạn vật có màu sắc, có sức mạnh hay yếu, liên kết chặt hay lỏng lẻo là do cấu trúc liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ trong liên kết hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của đất đá, vạn vật: Sự liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô lớn đã tạo ra đất, đá, vạn vật. Hình tướng đất đá, vạn vật thay đổi là do cơ chế phân tách hạt năng lượng với cơ chế liên kết chặt đã làm cho hình tướng đất đá, vạn vật thay đổi theo thời gian.

Ví dụ: Một cây cổ thụ bị vùi trong lòng đất, trải qua thời gian, nhiệt độ, cơ chế phân tách và liên kết đạt độ chặt chẽ sẽ khiến cho thân cây hóa thành đá. Như thế, ta sẽ nhìn thấy hình tướng là khối đá, trong khối đá đó có năng lượng tỏa ra, trong năng lượng lại có mã sóng trí tuệ liên kết chặt với nhau. Đơn giản là đá có giá trị cải tạo năng lượng môi trường tốt hơn nhờ năng lượng và mã trí tuệ trong đá.

10.   Tam hợp Tuệ linh

Tuệ linh là một cấu trúc năng lượng với vô số hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Tuệ linh có siêu trí tuệ, có khả năng di chuyển và cải tạo trong không gian Vũ trụ.

Tuệ linh chính là dạng sống, cấu trúc Tướng giống với hình hài con người. Họ sống chủ yếu tại không gian lõi của Vũ trụ. Tuệ linh chính là Chư thần, Thánh thần, Phật, Thiên Chúa… theo quan điểm tôn giáo. Tuệ linh chính là người ngoài hành tinh, theo cách gọi của khoa học đang tìm kiếm sự sống giống con người ngoài Trái đất. Tuệ linh không phải do các Tuệ linh giao phối sinh ra. Tuệ linh được sinh ra là do cơ chế phân tách liên kết hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tạo thành. Đó là những hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp mang sóng điện âm và hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp mang sóng điện dương hợp lại thành phôi âm dương (Trụ linh) và hình thành Tuệ linh.

Hình: Cấu tạo tam hợp Tuệ linh

Tam hợp yếu tố hợp thành Tuệ linh gồm có Trụ – Trí (tổng sợi mã sóng trí tuệ), Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện), hình tướng Tuệ linh. Để thấu hiểu 3 yếu tố cấu tạo thành Tuệ linh, chúng ta cần thấu hiểu quá trình hình thành, phát triển của Tuệ linh như sau: đầu tiên là phôi năng lượng âm dương được liên kết lại từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Khi phôi năng lượng âm dương được hình thành, gọi là Trụ linh gốc. Trụ linh gốc có chứa đựng hai sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Thông qua cơ chế Phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng, Trụ linh phân tách ra những sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm và dương. Những sợi mã sóng trí tuệ đó được chứa đựng ở Trụ linh gốc. Tiếp đến, những sợi mã sóng trí tuệ đó phân tách thành những hạt năng lượng ra bên ngoài trụ linh gốc và được cấu tạo thành thái cực chứa đựng hạt năng lượng âm và dương. Trụ linh gốc liên tục phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ trong Trụ linh gốc và thành hạt năng lượng ra thái cực bên ngoài Trụ linh gốc để tạo thành Trụ linh trưởng thành. Như vậy, Trụ linh trưởng thành gồm có Trụ linh gốc bên trong là nơi chứa đựng các sợi mã sóng trí tuệ, hai thái cực năng lượng âm và dương bên ngoài lưu giữ các hạt năng lượng tận cùng được sao chép từ các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc. Sau khi đã tạo ra được nhiều sợi mã sóng trí tuệ ở Trụ linh gốc và nhiều hạt năng lượng tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng, sẽ diễn ra quá trình liên kết và phân tách tiếp. Đó là các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm, dương liên kết với chính nó để tạo thành những hạt dương tổng hợp và những hạt âm tổng hợp rồi di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng. Cấu trúc Trụ linh với 16 hạt năng lượng càng được mở rộng đa chiều ra bên ngoài chính là việc Tuệ linh hình thành (khi cấu trúc Trụ linh có 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài) Tuệ linh em bé và trưởng thành. Trong cấu trúc Tuệ linh gồm có 3 loại hạt năng lượng là âm, dương, trung tính được liên kết với nhau tạo thành cấu trúc năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tuần hoàn sóng điện. Vậy tam hợp cấu trúc Tuệ linh cụ thể là:

 • Yếu tố đầu tiên là Trụ – Trí: Trụ – Trí là tổng các sợi mã sóng trí tuệ được lưu giữ tại Trụ linh gốc (hạt âm và hạt dương gốc) cho tới toàn bộ cấu trúc Tuệ linh. Gọi là Trụ – Trí là để thể hiện được bản chất là trong Trụ linh gốc lưu giữ toàn bộ tổng các sợi mã sóng trí tuệ từ khi Tuệ linh đó được hình thành từ phôi năng lượng âm dương cho tới khi trưởng thành và tới thời điểm đề cập tới. Từ tổng các sợi mã sóng trong Trụ linh gốc sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng và tuần hoàn sóng điện năng lượng đó trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh thông qua các sợi mã sóng trí tuệ bên ngoài trụ linh.
 • Yếu tố thứ 2 là Trụ – Tâm: Trụ là tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc; Tâm là trạng thái năng lượng, là sóng điện được sinh phát, lưu giữ trong Trụ linh gốc và hạt năng lượng. Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát ra từ Trụ linh gốc (nơi lưu giữ tổng các sợi mã sóng trí tuệ) liên kết, tuần hoàn tới thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm dương và tới toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong toàn bộ Tuệ linh.
 • Yếu tố thứ 3, là hình tướng Tuệ linh: Tuệ linh có hình tướng giống con người, hay nói cách khác thì con người là bản sao của các Tuệ linh. Tuệ linh là một cấu trúc liên kết của vô số những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Do đó, Tuệ linh có thể biến hóa thay đổi hình tướng, thay đổi diện mạo. Cấu trúc hình tướng của Tuệ linh sẽ thay đổi do cấu trúc sóng điện trong Trụ linh của Tuệ linh thay đổi. Đặc tính sóng điện trong Trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa sóng điện âm dương. Cấu trúc vững chắc của Trụ linh chính là Trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Cấu trúc Trụ linh lỏng lẻo dễ bị hoại diệt Tuệ linh là cấu trúc Trụ linh có sóng điện đa âm.

Khi gọi hay nhắc tới Trụ linh, chúng ta hiểu đó là bao gồm Trụ – Trí và Trụ – Tâm.

Thông qua cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh, ta thấy hình tượng Thiên Chúa, Phật, Thánh thần không có gì là huyền bí, không có gì là mê tín, không có gì là siêu nhiên, cũng không phải là duy tâm, bản chất đều là vật chất. Có chăng vật chất này tồn tại ở thể mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nên khoa học và phương tiện kỹ thuật không thể đo hay thấy được, mắt thường con người cũng không thể nhìn thấy được.

11.   Tam hợp hành tinh

Tam hợp yếu tố cấu tạo thành một hành tinh gồm có liên kết giữa vô số các sợi mã sóng trí tuệ, liên kết lượng trạng thái năng lượng và hình tướng hành tinh:

 • Yếu tố đầu tiên là liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của các hạt năng lượng ở quy mô vô cùng lớn, có chứa đựng sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính do cơ chế phân tách và liên kết chặt. Sự liên kết và cơ chế phân tách ở quy mô vô cùng lớn theo cấu trúc nhất định sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng cho hành tinh.
 • Yếu tố thứ 2 là trạng thái năng lượng của hành tinh: Trạng thái năng lượng của hành tinh có lực hút hay lực đẩy, mức năng lượng như thế nào là do sóng điện trong liên kết của vô số sợi mã sóng trí tuệ của vô số hạt năng lượng cấu tạo thành hành tinh đó.
 • Yếu tố thứ 3 là hình tướng của hành tinh: Sự liên kết bởi các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, sóng điện dương, sóng điện trung tính ở quy mô vô cùng lớn và do cơ chế Quay tròn nên hành tinh có hình tròn. Hình tướng của hành tinh thay đổi từ nhỏ bé tới to lớn là do sự thay đổi số lượng liên kết của các hạt năng lượng giản đơn trong cấu trúc hành tinh.

12.   Tam hợp nhân (con người)

Ba yếu tố hợp nhất cấu tạo ra con người gồm có: Thân tướng, Tâm (Tuệ linh), Trí tuệ.

 • Yếu tố đầu tiên là Thân tướng: Thân tướng được hình thành do duyên người cha và người mẹ. Đó là tinh trùng mang tính dương của người cha và trứng mang tính âm của người mẹ hợp thành phôi thai. Phôi thai nhi sẽ trưởng thành trong bụng người mẹ do cơ chế phân tách tế bào bởi năng lượng, dinh dưỡng và nhiệt độ của người mẹ. Trải qua quãng thời gian khoảng 9 tháng, khi thân tướng em bé đã hoàn thiện, em bé được sinh ra, cất tiếng khóc chào đời.
 • Yếu tố thứ hai là Tâm: Tâm là trạng thái năng lượng an trụ trong thân tướng để tạo ra, duy trì sự sống cho con người. Khi người mẹ mang thai đến tháng thứ 7, theo luật luân hồi của Hội đồng Tuệ linh thì sẽ có một Tuệ linh được xuống luân hồi đầu thai hoặc Tuệ linh tiếp tục đầu thai sau khi trải qua các kiếp sẽ đi theo bảo vệ bà mẹ và em bé. Hoặc là Linh hồn của muông thú được thuần hóa sau nhiều kiếp là thú lành và giúp đỡ con người, họ sẽ được Hội đồng Tuệ linh giáo hóa và cho đi theo bảo vệ bà mẹ và thai nhi để thiết nhập đầu thai. Khi em bé chào đời và cất tiếng khóc thì đó là dấu hiệu Tuệ linh hay Linh hồn thiết nhập vào để duy trì sự sống cho thân tướng. Theo luật luân hồi, để Linh hồn của các con thú được phép đầu thai làm con người thì chúng phải được thuần hóa bởi con người; chúng phải giúp đỡ và làm được nhiều việc có lợi ích cho con người; những việc lợi ích đó tạo thành năng lượng dương có sự cân bằng sóng điện âm dương; khi có năng lượng dương và có sự cân bằng sóng điện âm dương mới được phép đầu thai làm người, và mới có đủ năng lượng duy trì sự sống một kiếp người. Tuy nhiên, nhiều linh hồn thú dữ không muốn tuân theo luật luân hồi, nên chúng đi tác động giết hại con người, hấp thụ năng lượng dương để đủ sức mạnh đầu thai trộm. Nếu chúng đầu thai trộm thành người thành công, lớn lên chúng sẽ có thiên hướng giết hại, làm điều ác. Nếu linh hồn thú dữ chưa giết hại được người nào mà đầu thai trộm được thì dễ chết yểu do không đủ năng lượng âm dương cân bằng để duy trì sự sống. Khi Tuệ linh hay Linh hồn được đi đầu thai, họ sẽ được chọn quốc gia, dân tộc, dòng họ, cha mẹ để người cha mẹ được gieo duyên có thân tướng thai nhi. Phải đến tháng thứ 7 thì Tuệ linh, Linh hồn mới đi theo để chờ ngày sinh. Vì ở tháng thứ 7, nếu em bé có sinh non thì vẫn đảm bảo sống được, ở tháng thứ 7 người mẹ không thể phá thai được. Như vậy, tháng thứ 7 là đảm bảo điều kiện an toàn cho các Tuệ linh, Linh hồn đi đầu thai được thành công, còn em bé trong bụng mẹ sẽ được Tuệ linh người mẹ bảo vệ và nuôi dưỡng. Dù là Tuệ linh hay Linh hồn khi đầu thai vào con người đều được gọi là Tâm.

Hình: Cấu tạo tam hợp con người

 • Yếu tố thứ 3 là Trí tuệ: Sau khi Tuệ linh hoặc Linh hồn thiết nhập vào em bé vừa chào đời để tạo ra năng lượng duy trì sự sống cho em bé, em bé đó trải qua quá trình lớn lên, học tập, nghiên cứu, lao động, mưu sinh sẽ phát triển tư duy trí tuệ, đúc kết các kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xử lý và cải tạo thế giới quan được gọi là Trí tuệ. Bản chất trí tuệ hiện kiếp của con người được phát triển từ hai phần:

+ Phần thứ nhất là trí tuệ từ tổ hợp mã sóng trí tuệ trong Trụ linh phát ra não bộ. Đây gọi là kinh nghiệm tiền kiếp, cội nguồn. Lượng sợi mã sóng trí tuệ sẽ phát ra tương ứng với sự trưởng thành của con người. Khi còn bé, Trụ linh sẽ phát ra ít lượng sợi trí tuệ. Khi trưởng thành, Trụ linh sẽ phát ra nhiều lượng sợi mã sóng trí tuệ để não bộ nhận diện và có khả năng trau dồi thêm trí tuệ hiện kiếp để cải tạo Trụ linh bền vững hơn.

+ Phần thứ hai là thông qua tương tác bởi tai, mắt, mũi, miệng, xúc giác với các Tướng. Những thông tin đó được mã hóa thành sóng điện ở não bộ và truyền vào Tuệ linh. Trụ linh sẽ giải mã và thông qua hành động của thân tướng để phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh. Từ Trụ linh, các sợi mã sóng trí tuệ đó lại phân tách ra não bộ. Phần này là do hiện kiếp có được bởi quá trình tương tác giữa các Tướng với nhau.

Bản chất trong thân tướng của con người đã là tam hợp thân tướng: vô số các mã sóng trí tuệ, năng lượng từ các mã sóng trí tuệ, hình tướng thân tướng. Như vậy, con người là tổng hợp giữa Tuệ linh (siêu vật chất) và Thân tướng (vật chất giản đơn). Do đó, con người là sự sống phức tạp nhất trong Vũ trụ, thứ tiếp mới đến Tuệ linh, bởi Tuệ linh khi không đầu thai làm người thì không có an trụ trong thân tướng vật chất giản đơn.

Hiểu được cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh và con người, chúng ta hiểu được chính chúng ta. Đó là, chúng ta là một cấu trúc vật chất vô cùng phức tạp được kết hợp bởi cấu trúc siêu vật chất và cấu trúc vật chất giản đơn. Khi chúng ta hiểu được chúng ta, chúng ta sẽ giải phóng được siêu trí tuệ trong chính chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ bỏ đi được những bám định vào giả tướng trong vô lượng kiếp để chuyển hóa Trụ linh của Tuệ linh (Tâm) thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Chỉ khi chúng ta thấu hiểu chúng ta, chúng ta mới nhàm đi được thân tướng trong sự tôn trọng sinh mệnh để thực hành chuyển sinh bền vững.

13.   Tam hợp muông thú

Tam hợp yếu tố tạo thành muông thú gồm có thân tướng, trạng thái năng lượng (cấu trúc linh hồn) và trí tuệ:

 • Yếu tố đầu tiên là thân tướng: Thân tướng là do duyên của con thú đực với con thú cái, chúng giao phối tạo ra phôi âm dương. Phôi âm dương lớn lên trong bụng con thú cái hoặc phôi âm dương hình thành phát triển trong quả trứng. Khi con thú con phát triển trong bụng con thú mẹ hoặc trong quả trứng đến ngày sẽ được sinh ra, đó là thân tướng của con thú. Thân tướng con thú sẽ thay đổi từ bé tới lớn bởi cơ chế phân tách liên kết tế bào liên tục trong điều kiện đảm bảo là dinh dưỡng, nhiệt độ và có năng lượng (Linh hồn) an trụ bên trong.
 • Yếu tố thứ 2 là Linh hồn: Linh hồn là cấu trúc năng lượng có sóng điện âm, dương, trung tính ở nhóm phức tạp. Linh hồn sẽ thiết nhập vào thân tướng muông thú khi chúng được sinh ra từ con thú mẹ hoặc trong trứng. Linh hồn chính là trạng thái năng lượng để duy trì sự sống, vận động và phát triển của con thú.
 • Yếu tố thứ 3 là trí tuệ: Sau khi những con thú được sinh ra, chúng sẽ học tập theo những con thú lớn hơn về việc đi đứng, ăn uống, săn mồi, phân biệt nguy hiểm và liên kết với đồng loại để bảo vệ nhau. Kinh nghiệm sinh tồn và phát triển trong thế giới quan của chúng được gọi là trí tuệ.

Như vậy, muông thú cũng được hình thành bởi 3 yếu tố hợp thành con thú hoàn chỉnh.

14.   Tam hợp hiện tượng

Tất cả các hiện tượng như tia sét, chớp, mưa, nắng, bão… đều có bản chất là Tam hợp: đó là tổng hòa các sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm, dương và trung tính; đó là năng lượng phát ra từ sóng điện của các sợi mã sóng trí tuệ; đó là hình tướng của tia sét, tia chớp, mưa, nắng… Do đó, bất cứ hiện tượng nào trong Vũ trụ đều do tam hợp yếu tố mà tạo thành.

15.   Tam hợp sự việc

Sự việc bao gồm: hội họp, làm việc, bàn bạc, trao đổi… giữa người với người, giữa người với muông thú, giữa người với Tuệ linh, giữa Tuệ linh với Tuệ linh, giữa muông thú với muông thú…

Sự việc cũng là do tam hợp yếu tố mà thành: đó là hình tướng của sự việc (nhiều người, nhiều Tuệ linh, nhiều muông thú đang trao đổi, bàn bạc); đó là trí tuệ được sinh phát ra từ nhiều người, Tuệ linh, muông thú; đó là năng lượng của sự việc được phát ra từ trí tuệ của những chỉnh thể tương tác.

Như vậy, ta thấy ngay cả sự việc cũng có bản chất là

Tam hợp.

16.   Tam hợp Vũ trụ

Vũ trụ có hình tướng giống như một tinh cầu hình tròn khổng lồ với vô số khối dải thiên hà được sắp xếp trật tự từ không gian lõi cho tới bên ngoài. Vũ trụ luôn vận động, đó là Vũ trụ luôn quay tròn để sinh nhiệt nhằm tồn tại và phát triển sự sống trong toàn bộ Vũ trụ. Chỉ có một Vũ trụ duy nhất và còn lại là không gian vô cùng vô tận của năng lượng hoại diệt.

Bản chất cấu tạo thành Vũ trụ cũng là Tam hợp yếu tố, gồm có hình tướng Vũ trụ, năng lượng vận hành Vũ trụ, trí tuệ của Vũ trụ:

 • Hình tướng của Vũ trụ là cả tinh cầu Vũ trụ với vô lượng khối dải thiên hà được sắp xếp trật từ từ không gian lõi cho tới hết phía bên ngoài. Trong mỗi khối dải thiên hà có nhiều dải thiên hà, trong mỗi dải thiên hà có nhiều và dày đặc hệ mặt trời, trong mỗi hệ mặt trời lại có nhiều hành tinh quay xung quanh. Cả hình tướng Vũ trụ quay tròn không ngừng nghỉ, bởi quay tròn và cơ chế phân tách liên kết mà Vũ trụ không ngừng nghỉ phát triển to lớn từ vụ nổ năng lượng khởi đầu cho sự hình thành Vũ trụ.
 • Trạng thái năng lượng trong Vũ trụ chính là năm nhóm năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp và các nhóm siêu hạt năng lượng. Trạng thái năng lượng có nhiệm vụ vận hành toàn bộ Vũ trụ quay tròn trong sự an toàn và phát triển bền vững.
 • Trí tuệ của Vũ trụ chính là dạng sống Tuệ linh. Họ là dạng sống đã kiến thiết, xây dựng, vận hành và phát triển Vũ trụ. Dạng sống Tuệ linh tồn tại ở không gian lõi của Vũ trụ, là dạng sống vận hành sự sống và phát triển của cả Vũ trụ.

Bản chất Tam hợp chính là sự thật, là lý luận biện chứng thống nhất, phân tích, lý giải sự hình thành của từ hạt năng lượng tận cùng cho đến sự việc, hiện tượng, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Với sự thật của bản chất Tam hợp, sẽ không có vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người nào mà không có Tam hợp yếu tố cấu tạo thành, đó là tam hợp từ hạt năng lượng tận cùng cho tới chỉnh thể Vũ trụ.

***************

Rate this post