Bài 11-PHẦN 4-CƠ CHẾ QUAY TRÒN

I.   Cơ chế Quay tròn là gì?

Cơ chế Quay tròn là quá trình vận động quay tròn tuần hoàn sóng điện và chỉnh thể của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới cả Vũ trụ, Tuệ linh, con người trong điều kiện đảm bảo.

 II.   Đặc điểm của cơ chế Quay tròn

Quay tròn là bản chất vận động của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, tuy nhiên trong điều kiện đảm bảo thì mới xảy ra quay tròn. Vì có điều kiện để xảy ra vận động quay tròn nên nó được gọi là cơ chế Quay tròn.

Trong cơ chế Quay tròn có hai đối tượng quay tròn:

 • Sóng điện (trạng thái năng lượng) được sinh phát ra bởi sợi mã sóng trí tuệ sẽ tuần hoàn quay tròn. Sóng điện có trong từ hạt năng lượng tận cùng cho tới các cấu trúc vật chất lớn hơn, vạn vật, Vũ trụ, Tuệ linh và con người.
 • Chỉnh thể hình tướng vật chất quay tròn xung quanh chính nó và quay tròn xung quanh hình tướng vật chất khác. Hình tướng vật chất bao gồm: hạt năng lượng tận cùng, hạt năng lượng tổng hợp, phôi năng lượng âm dương, Trụ linh, Tuệ linh, con người, muông thú, hành tinh, dải thiên hà, Vũ trụ.

Đặc điểm quay tròn của sóng điện phụ thuộc vào đặc tính sóng điện của từng chỉnh thể:

 • Sóng điện âm và chỉnh thể chứa đựng đa sóng điện âm sẽ quay tròn ngược.
 • Sóng điện dương và chỉnh thể chứa đựng đa sóng điện dương sẽ quay tròn thuận.
 • Trong một chỉnh thể có chứa đựng cả sóng điện dương và âm sẽ quay tròn theo cơ chế kiểm soát nhau: nếu đặc tính sóng điện dương kiểm soát được sóng điện âm sẽ khiến cho sóng điện và chỉnh thể quay thuận, nếu đặc tính sóng điện âm chi phối được sóng điện dương sẽ khiến cho sóng điện và chỉnh thể quay ngược.
 • Giữa các chỉnh thể có sự quay tròn xung quanh nhau, đó là chỉnh thể có sóng điện âm, đa âm sẽ quay tròn xung quanh chỉnh thể có sóng điện dương, đa dương. Đặc điểm quay tròn này là do giữa các chỉnh thể có nội dung mã sóng rung động tương hợp nhau.

Quá trình quay tròn chính là quá trình vận động để duy trì sự tồn tại, phát triển sự sống của các dạng sống trong Vũ trụ trở nên bền vững.

Cơ chế Quay tròn gắn chặt với cơ chế Phân tách và liên kết dây. Nếu từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh, con người mà không có quay tròn (sóng điện và chỉnh thể) thì sẽ không xảy ra cơ chế Phân tách và liên kết dây. Nếu xảy ra cơ chế Quay tròn thì chắc chắn sẽ xuất hiện cơ chế Phân tách và liên kết dây. Khi có cơ chế Phân tách và liên kết dây, từ hạt năng lượng tận cùng sẽ cấu tạo thành vạn vật, Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Cơ chế Quay tròn là khởi đầu cho sự hình thành, phát triển vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người thông qua cơ chế Phân tách và liên kết dây. Như vậy, đây là hai cơ chế tạo ra, vận hành, phát triển sự sống của cả Vũ trụ.

III.   Điều kiện xảy ra cơ chế Quay tròn

Vì là cơ chế nên phải có điều kiện mới xảy ra quá trình vận động của cơ chế đó. Cơ chế Quay tròn cũng không phải là ngoại lệ, để xảy ra cơ chế Quay tròn phải đảm bảo các điều kiện cho việc diễn ra quá trình vận động quay tròn.

Điều kiện đầu tiên để xảy ra cơ chế Quay tròn là môi

trường phải có sóng điện:

 • Môi trường có sóng điện âm sẽ khiến cho các chỉnh thể vận động, tồn tại trong đó sẽ quay tròn ngược. Khi các chỉnh thể tồn tại trong môi trường sóng điện âm sẽ hấp thụ nhiệt âm, giải mã sóng điện âm và khiến cho sóng điện cũng như chỉnh thể vận hành theo cơ chế quay ngược. Điều này đã được minh chứng khi hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường có sóng điện âm đã quay tròn ngược và chuyển hóa thành hạt năng lượng âm.
 • Môi trường có sóng điện dương sẽ khiến cho các chỉnh thể vận động, tồn tại trong đó sẽ quay tròn thuận. Khi các chỉnh thể tồn tại trong môi trường sóng điện dương sẽ hấp thụ nhiệt dương, giải mã sóng điện dương và khiến cho sóng điện cũng như chỉnh thể vận hành theo cơ chế quay thuận. Điều này đã được minh chứng khi hạt sóng xanh di chuyển vào môi trường có sóng điện dương đã quay tròn thuận và chuyển hóa thành hạt năng lượng dương.
 • Môi trường mà không có sóng điện thì sẽ không tồn tại cơ chế Quay tròn của các chỉnh thể, điều này đã được minh chứng bởi các hạt sóng xanh khi di chuyển vào môi trường trung tính không có sóng điện đã không quay tròn. Vì không quay tròn nên nó chuyển hóa thành các hạt năng lượng hoại diệt, không có cơ chế liên kết dây, không có cơ chế nâng cấp cấu trúc vật chất.

Điều kiện để sóng điện và hạt năng lượng tận cùng quay tròn xung quanh chính nó: đó là sợi mã sóng trí tuệ cấu tạo thành hạt tận cùng phải được sinh ra trong môi trường có sóng điện, sợi mã sóng trí tuệ phải chuyển hóa hoàn toàn và có cơ chế liên kết dây. Hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm sẽ quay tròn ngược, hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện dương sẽ quay tròn thuận.

Điều kiện để sóng điện tổng hợp, cấu trúc vật chất tổng hợp quay tròn xung quanh chính nó và quay tròn xung quanh chỉnh thể khác, đó là giữa các cấu trúc vật chất tổng hợp phải có sự liên kết giữa các sợi mã sóng trí tuệ của hạt năng lượng với nhau, bởi sóng điện âm thì hút, sóng điện dương thì tỏa, khi liên kết lại sẽ tạo thành cơ chế giúp cho sóng điện và cấu trúc vật chất tổng hợp đó tuần hoàn quay tròn. Để cấu trúc vật chất lớn hơn hạt năng lượng tận cùng quay tròn và tuần hoàn sóng điện thì giữa các hạt tận cùng liên kết với nhau phải có cơ chế liên kết dây, tức là các hạt tận cùng đó phải có cơ chế Quay tròn.

Như vậy, điều kiện để các chỉnh thể xảy ra cơ chế Quay tròn và tuần hoàn sóng điện phải đảm bảo: môi trường phải có sóng điện, từ hạt năng lượng tận cùng phải có cơ chế liên kết dây bởi được sinh ra trong môi trường có sóng điện.

IV.   Những tác dụng của cơ chế Quay tròn

Đối với vạn vật, Tuệ linh, con người, Vũ trụ, cơ chế Quay tròn không đơn thuần chỉ là có tác dụng, mà nó còn là sự sinh tồn, phát triển mang tính bền vững.

Những tác dụng của cơ chế Quay tròn:

 • Quay tròn và tuần hoàn sóng điện của hạt năng lượng tận cùng sẽ giúp cho sóng điện trong hạt không bị thối hóa, nó sẽ được tuần hoàn để duy trì sự tồn tại cho hạt.
 • Quay tròn ngoài việc giúp cho sóng điện được tuần hoàn, còn giúp các chỉnh thể không bị phân rã; nếu không quay tròn sẽ khiến cho các chỉnh thể bị phân rã. Nguyên nhân bị phân rã nếu không quay tròn là: trong không gian bao trùm Vũ trụ có cấu trúc nền, là cấu trúc liên kết giữa các hạt năng lượng tổng hợp chớm âm và chớm dương; cấu trúc nền tạo ra ma sát cản trở quá trình vận động của các chỉnh thể to hơn hạt tận cùng; việc quay tròn nhằm giảm lực cản (ma sát) của các hạt trong cấu trúc nền, chỉnh thể sẽ không bị phân rã gây cháy nổ khi di chuyển; nếu không quay tròn, mặt trước của chỉnh thể sẽ bị lực ma sát của các hạt trong cấu trúc nền làm cho bị kích nổ và phân rã khi di chuyển.
 • Quay tròn sẽ giúp cho từ phôi năng lượng cho tới Tuệ linh, con người, hành tinh, Vũ trụ tuần hoàn sóng điện âm dương để chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành hạt bóng hỏa và kích nổ chúng cho quá trình phân tách liên kết bền vững. Đó là sóng điện âm khi rung động sẽ hấp thụ năng lượng hoại diệt về chỉnh thể, tiếp đến là sóng điện dương dâng trào để ngủ đông và kích nổ năng lượng hoại diệt. Nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt sẽ giúp cho các chỉnh thể phân tách và liên kết hạt diễn ra vô cùng nhanh, đặc biệt là giúp cho chỉnh thể chuyển sinh và nâng cấp cấu trúc trở nên bền vững.

Nếu vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người không quay tròn, không tuần hoàn sóng điện thì tất cả sẽ phân rã và hoại diệt. Do đó, để Vũ trụ tồn tại và phát triển bền vững, Tuệ linh và con người phải đảm bảo cơ chế Quay tròn được vận hành và tồn tại mãi mãi.

V.   Các dạng cơ chế Quay tròn

Cơ chế Quay tròn chỉ tồn tại trong không gian tinh cầu Vũ trụ. Do vậy, từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người có các dạng cơ chế Quay tròn như sau:

1.     Cơ chế Quay tròn của hạt năng lượng tận

cùng

Cơ chế Quay tròn của hạt năng lượng tận cùng phải đảm bảo điều kiện là hạt phải được hình thành trong môi trường có sóng điện âm hoặc dương. Khi hạt được hình thành trong môi trường có sóng điện sẽ tạo thành cơ chế liên kết dây trong sợi mã sóng trí tuệ của hạt đó.

Hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh với cơ chế liên kết dây sẽ xảy ra các trường hợp quay tròn như sau:

 • Hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm sẽ quay ngược để hấp thụ, hút nhiệt và năng lượng của môi trường xung quanh về nó.
 • Hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương sẽ quay thuận để tỏa nhiệt, tỏa sóng điện ra môi trường xung quanh, tới các hạt năng lượng khác.

Cơ chế Quay tròn của những hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm và dương sẽ xuất hiện cơ chế liên kết để nâng cấp cấu trúc vật chất lớn hơn hạt năng lượng tận cùng.

 

2.     Cơ chế Quay tròn của phôi năng lượng âm dương

Cơ chế Quay tròn của phôi năng lượng âm dương phải đảm bảo điều kiện: phôi năng lượng âm dương được liên kết hợp nhất từ hai hạt năng lượng âm và dương tận cùng có cơ chế liên kết dây; hạt năng lượng âm quay ngược và hạt năng lượng dương quay thuận sẽ giúp cho phôi năng lượng âm dương vừa quay tròn vừa tuần hoàn sóng điện âm dương.

Phôi năng lượng âm dương xảy ra cơ chế Quay tròn

trong các trường hợp sau:

 • Trong nội tại phôi năng lượng âm dương, nếu sóng điện dương mạnh và kiểm soát được sóng điện âm, khi đó phôi năng lượng âm dương ngoài quay tròn theo hướng của hạt dương sẽ tuần hoàn sóng điện dương để tỏa nhiệt, có lực đẩy. Nếu sóng điện âm mạnh và chi phối được sóng điện dương, khi đó sóng điện âm sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường về rất mạnh và hạt sẽ quay tròn theo hướng của hạt âm.
 • Phôi năng lượng âm dương tồn tại trong môi trường có đa sóng điện âm sẽ khiến cho phôi hấp thụ nhiệt lượng âm, khi đó sóng điện âm trong phôi sẽ chi phối sóng điện dương và sẽ quay theo hướng của hạt âm.
 • Phôi năng lượng âm dương tồn tại trong môi trường có đa sóng điện dương sẽ khiến cho phôi hấp thụ nhiệt lượng dương, khi đó sóng điện dương sẽ chi phối sóng điện âm và sẽ quay theo hướng của hạt dương.

Quá trình phôi năng lượng âm dương quay tròn trong môi trường sóng điện âm và bị sóng điện âm chi phối, sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt xâm nhập vào phôi để phân rã cấu trúc, phôi năng lượng sẽ có nguy cơ bị phân rã.

Quá trình phôi năng lượng âm dương quay tròn trong môi trường sóng điện dương và được sóng điện dương chi phối, sẽ khiến cho phôi năng lượng có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt và xuất hiện cơ chế phân tách liên kết bền vững.

3.     Cơ chế Quay tròn của hạt năng lượng tổng hợp

Cơ chế Quay tròn của hạt năng lượng tổng hợp phải đảm bảo các điều kiện sau: các hạt năng lượng dương tận cùng có cùng nội dung mã sóng liên kết cấu tạo thành hạt dương tổng hợp; các hạt năng lượng âm tận cùng có cùng nội dung mã sóng liên kết cấu tạo thành hạt âm tổng hợp.

Cơ chế Quay tròn của các hạt năng lượng tổng hợp là ngoài hạt vận động quay tròn thì sóng điện trong hạt tuần hoàn với nhau. Hạt dương sẽ tỏa nhiệt lượng, tỏa lực đẩy. Hạt âm sẽ hấp thụ, hút nhiệt lượng về.

Hạt năng lượng tổng hợp khi di chuyển trong môi trường có sóng điện đối lập với sóng điện của hạt, sẽ khiến cho hạt bị giảm sức mạnh tuần hoàn sóng điện.

4.     Cơ chế Quay tròn giữa các hạt năng lượng

âm, dương tổng hợp với nhau

Cơ chế Quay tròn giữa các hạt năng lượng âm, dương tổng hợp với nhau chỉ tồn tại trong điều kiện: giữa hạt âm và hạt dương tổng hợp có cơ chế liên kết dây bởi có cùng khớp nội dung thông tin, đó là hạt âm và hạt dương tổng hợp là một cụm trong cấu trúc của Tuệ linh, con người, vật chất.

Hai hạt năng lượng âm dương tổng hợp sẽ quay tròn như sau:

 • Hạt năng lượng dương tổng hợp sẽ đứng tại vị trí được liên kết và sóng điện tự tuần hoàn trong hạt.
 • Hạt năng lượng âm tổng hợp ngoài việc sóng điện tuần hoàn trong chính nó, hạt sẽ quay tròn xung quanh hạt dương tổng hợp.

Hạt năng lượng âm tổng hợp quay tròn xung quanh chính nó và quay tròn xung quanh hạt năng lượng dương nhằm mục đích tạo sóng rung động để hấp thụ năng lượng hoại diệt về. Hạt năng lượng dương sẽ tỏa nhiệt dương để kích nổ năng lượng hoại diệt. Nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt sẽ được hấp thụ và truyền vào Trụ linh để giúp cho chỉnh thể phân tách liên kết hạt tận cùng được bền vững.

5.   Cơ chế Quay tròn của Tuệ linh

Cơ chế Quay tròn của Tuệ linh chính là quá trình tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh.

Cơ chế tuần hoàn sóng điện của Tuệ linh được vận hành như sau:

 • Các hạt năng lượng âm trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh sẽ rung lắc, thu tín hiệu, hấp thụ nhiệt.
 • Các hạt năng lượng dương trong toàn bộ cấu trúc sẽ tỏa sóng điện dương, đẩy thông tin.
 • Sóng điện thông tin từ Trụ linh gốc (Phôi âm dương gốc) sẽ thông qua hệ thống đường truyền chân tâm để đi tới từng cụm hạt năng lượng âm dương trong cấu trúc. Những hạt âm trong các cụm hạt sẽ làm nhiệm vụ thu tín hiệu, những hạt dương làm nhiệm vụ đẩy chuyển tiếp thông tin di chuyển. Quá trình này được gọi là quá trình tuần hoàn sóng điện âm, dương, trung tính trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh.

Tuệ linh có được cơ chế tự động tuần hoàn sóng điện thông suốt và tốc độ từ Trụ linh đi khắp các cụm hạt và lại trở về Trụ linh, sẽ giúp cho Tuệ linh sinh nhiệt ấm để kích nổ được năng lượng hoại diệt sau khi hệ thống hạt năng lượng âm rung lắc để hấp thụ về. Tuần hoàn sóng điện thành cơ chế tự động sẽ giúp Tuệ linh có sức mạnh phân tách liên kết hạt theo hướng bền vững và an lạc.

6.   Cơ chế Quay tròn của con người

Cơ chế Quay tròn của con người chính là sự tuần hoàn sóng điện trong cấu trúc Tâm (Tuệ linh) và tuần hoàn sóng điện trong cấu trúc tế bào của thân tướng.

Cơ chế vận hành tuần hoàn sóng điện của con người sẽ diễn ra như sau:

 • Tuệ linh (Tâm) tuần hoàn sóng điện như trên phần Tuệ linh đã phân tích, tuy nhiên, chúng ta sẽ cảm nhận thấy như sau: khi chúng ta buồn chán, tiêu cực thì đó là sóng điện âm đang rung lắc, năng lượng hoại diệt sẽ di chuyển vào; khi chúng ta an vui và nhiệt huyết cống hiến lợi ích tới nhân loại, vạn vật thì sóng điện dương sẽ được kích hoạt để kích nổ năng lượng hoại diệt. Chúng ta thấy cuộc đời luôn tuần hoàn giữa buồn và vui, khổ đau và hạnh phúc, bi ai và nghị lực.
 • Tuần hoàn sóng điện trong toàn bộ tế bào cơ thể: đó là sóng điện âm, dương, trung tính tuần hoàn để giúp tế bào phân tách và cơ thể trở nên khỏe mạnh.

Cả hai cơ chế tuần hoàn sóng điện của con người đều nhằm mục đích là hấp thụ được năng lượng hoại diệt bằng nhiệt âm, và kích nổ năng lượng hoại diệt bằng nhiệt dương. Khi có nhiệt lượng từ năng lượng hoại diệt, Tuệ linh (Tâm) sẽ hạnh phúc, sẽ phân tách liên kết bền vững.

7.   Cơ chế Quay tròn của hành tinh

Trái đất, mặt trời, các ngôi sao được gọi chung là hành tinh. Mỗi một hành tinh là vô số các cấu trúc vật chất có sóng điện âm, dương, trung tính liên kết chặt với nhau để cấu tạo thành một chỉnh thể. Trong mỗi hành tinh, các sóng điện giữa các cấu trúc vật chất sẽ tuần hoàn trong nhau, ngoài ra các hành tinh sẽ có cơ chế Quay tròn như sau:

 • Mỗi hành tinh tự quay tròn xung quanh chính nó.
 • Các hành tinh có đa sóng điện âm sẽ quay tròn xung quanh các mặt trời.
 • Mặt trời cũng tự quay tròn xung quanh chính nó.

Các hành tinh quay tròn xung quanh chính nó và quay tròn xung quanh hệ mặt trời đều được dạng sống Tuệ linh vận hành. Dạng sống Tuệ linh tạo ra vô lượng các cột năng lượng của năm nhóm năng lượng và các cột siêu năng lượng để tạo thành liên kết mạng nhện từ không gian lõi tới khắp các hành tinh trong toàn bộ Vũ trụ, mục đích là giúp cho các hành tinh quay tròn xung quanh chính nó, các hành tinh quay tròn xung quanh mặt trời.

Tại sao phải giúp các hành tinh quay tròn như vậy? Bởi vì các hành tinh là vật chất giản đơn, chúng không đủ sức mạnh để tự tạo thành cơ chế tự động tuần hoàn liên kết sóng điện. Do đó, dạng sống Tuệ linh phải dùng đến dạng năng lượng phức tạp và siêu năng lượng để hỗ trợ liên kết tới các hành tinh nhằm giúp chúng quay tròn. Quay tròn sẽ tạo thành quỹ đạo trật tự và an toàn nhất để chúng không bị phân rã. Quay tròn sẽ giúp cho các hành tinh không bị lực cản (ma sát) trong cấu trúc nền làm phân rã hành tinh.

Việc các hành tinh quay tròn sẽ có tác dụng như sau: hệ thống sóng điện âm của các hành tinh sẽ rung lắc để hấp thụ năng lượng hoại diệt về hành tinh khi màn đêm buông xuống, khi có ánh sáng mặt trời sẽ tạo thành nhiệt dương để kích nổ những hạt năng lượng hoại diệt. Những hạt năng lượng hoại diệt được lưu giữ trong các hành tinh dưới dạng hạt bóng hỏa, bởi vì khi các hạt hoại diệt di chuyển vào các hành tinh sẽ gặp nhiệt ấm bên trong phần vỏ của hành tinh, điều này khiến cho các hạt hoại diệt bị ngủ đông. Khi nham thạch dâng trào ra sẽ kích nổ các hạt bóng hỏa đó, khi đó các hành tinh sẽ ngày càng phân tách liên kết bền vững để giãn nở và phát triển lớn mạnh.

8.   Cơ chế Quay tròn của Vũ trụ

Vũ trụ với vô số các khối thiên hà được sắp xếp trật tự từ không gian lõi bao phủ rộng khắp ra ngoài tạo thành tinh cầu Vũ trụ. Dạng sống Tuệ linh ở không gian lõi sẽ vận hành năm nhóm năng lượng, các siêu năng lượng để tạo thành liên kết mạng nhện đến khắp các hành tinh. Tiếp đến là dạng sống Tuệ linh sẽ vận hành cả tinh cầu Vũ trụ quay tròn và tuần hoàn sóng điện để sinh nhiệt ấm, để hấp thụ năng lượng hoại diệt, để kích nổ năng lượng hoại diệt. Việc hấp thụ được nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt sẽ giúp cho các dạng sống trong Vũ trụ được phân tách và liên kết bền vững.

Vũ trụ quay tròn sẽ duy trì, bảo vệ, phát triển được tất cả các dạng sống trong Vũ trụ. Nếu Vũ trụ không quay tròn, Vũ trụ sẽ bị năng lượng hoại diệt đồng hóa và phân rã hoàn toàn.

Như vậy, ta thấy ở các cấu trúc vật chất lớn như hành tinh cho tới cả Vũ trụ để quay tròn thì cần phải có sự vận hành của dạng sống Tuệ linh. Nguyên nhân vì chúng chỉ là vật chất giản đơn nên không đủ trí tuệ cũng như sóng điện để tự vận động chính mình, nên dạng sống Tuệ linh là chủ nhân của Vũ trụ sẽ phải đảm nhiệm sứ mệnh vận hành Vũ trụ quay tròn để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững cho Vũ trụ và chính mình.

***************

Rate this post