Bài cúng ông công ông Táo vào ngày 23 tháng chạp

Dưới đây là bài cúng ông Công ông Táo 2023 theo sách “Tâm Trung Hành Lễ”được Nhật sư – Hoàn Đạo kết tinh từ chân lý vạn vật và chân lý giác ngộ.

1. Chuẩn bị nghi lễ cúng ông công ông Táo

Đọc thêm Sự tích Ông Táo Về Trời trong phong tục Việt Nam ít người biết

 • Đồ lễ: Thành tâm dâng hoa, quả, trầu cau, thuốc lá, rượu, thịt, xôi, tiền vàng địa phủ. Vì thần linh và gia tiên địa phủ dòng họ vẫn đang tu luyện và vẫn còn chấp ngã, sân hận nên họ vẫn còn chấp vào sự chí tâm và hành động của con cháu và chúng ta. Do đó nếu chúng ta ăn mặn thì nên cúng mặn, nếu chúng ta ăn chay trường thì nên cúng chay. Tránh tình trạng chúng ta ăn mặn hay hành nghề sát sinh mà cúng chay. Mua 3 con cá chép nhỏ đặt vào bát nước to, cúng xong rồi phong sinh ra sông, hồ.
 • Thắp 2 tuần tuần hương, tức là châm hương lần 1 cháy gần hết rồi châm một lần nữa, mỗi lần châm là 1 hoặc 3 nén
 • Hóa tiền vàng khi hương chưa cháy hết, không được hóa khi hương đã cháy hết, vì khi hương còn thắp thì vong linh gia tiên và chư vị thần linh sẽ nhận được sự phát chẩn, nếu khi cháy hết hương mà hóa sẽ không nhận được sự phát chẩn của các ngài.
 • Hóa vàng mã xong, hương cháy gần hết thì đọc bài lễ hóa chân nhang và an vị lô
bài cúng ông Táo
bài cúng ông Táo

2. Thực hiện nghi lễ cúng ông công ông Táo

Lên hương xong, nhất tâm đứng trước ban thờ, chắp tay 3 lạy rồi tụng 3 bài thần chú sau (đọc đủ 3 bài chú sẽ đem lại năng lượng no đủ và giúp cho chư thần cũng như gia tiên nhanh giác ngộ để luân hồi. Đồng thời hóa giải được âm binh, cô hồn trong nhà nếu có):

Tụng 3 lần bài Tịnh độ tâm:

“Nam mô A Di Di Đà Phật”

Tụng 3 lần bài NHẬT SƯ – TÂM CHÚ:

“Nam Mô Nhật Sư – Bồ Đề Tâm Phật Kim thân – Nhật lai, khắp cõi. Độ

Ma đạo, khổ khổ, tam đọa trùng Kim thân – Nhật lai, ứng – Hóa độ Ma đạo – Hồi tâm, Tiếp – Ứng đạo

Nhật lai, nhật lai, nhật lai, Hoàn đạo”.

 Tụng 3 lần bài Địa Phật Tâm Chú:

“Nam Mô Nguyên Linh Địa Phật (3 lần)

Nam Mô Bồ Đề Tạo, Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

 1. Nhân sinh – Sinh tướng – Tâm biến – Tam đọa trùng

      2.  Phù du – Dục – Giới – Chấp – Nghiệp quấn thân

 1. Cõi trần – Khổ khổ, Thiên định giới

      4.   Nguyên – Nghiệp rành rành Nam Tào sổ

 1. Hồi tâm – Rời nghiệp, Định tâm – Thân

      6.   Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà – Hoàn tâm

 1. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm. Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

      8.   Trùng – Lai – Lượng kiếp, Cửu trùng – Lục căn

 1. Nghiệp báo – Hiện kiếp – Quấn thân Tà tinh – Ma đạo – Trùng trùng – Báo – Lai

      10.   Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà – Ứng cứu: Hoàn Đạo – Phủ, Cửu trùng – Lục căn. Hóa Ngũ Quỷ Thần – Phủ, Tà tinh – Ma đạo. Hóa

      Ngã quỷ – Địa ngục. Hóa

      11.   Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An

 1. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm. Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

      13.   Trùng – Lai – Lượng kiếp, Cửu trùng – Lục căn

 1. Nghiệp báo – Gia tiên – Cửu huyền Ngã quỷ – Địa ngục – Trùng trùng – Báo – Lai

      15.   Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà – Ứng cứu: Hoàn Đạo – Phủ, Cửu trùng – Lục căn. Hóa

      Ngã quỷ – Địa ngục. Hóa

      Ngũ Quỷ Thần – Phủ, Thoát tục – Trùng. Hóa

 1. Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An

      17.   Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm. Nam Mô Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

 1. Nhân – Nghiệp – Lượng – Tử, bất vãng sanh Tà tinh – Ma đạo, bất phân ranh

      Đọa thổ – Nghiệp chướng – Chúng sinh nguy

 1. Pháp nguyệt – Quy tâm, Án xà – Ứng cứu: Ngũ Quỷ Thần – Phủ, Tà tinh – Ma đạo. Hóa

      20.   Nhân – Tử – Hộ

      Luận kiếp địa âm- Án xà ngữ hồn Ngũ linh – Hoàn đạo

      21.   Địa âm – Đất Phật, Đất Phật. An

 1. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm. Nam Mô Bồ Đề Tạo, Bồ Đề Hóa, Bồ Đề Tâm

      23.   Pháp nguyệt – Quy tâm, hướng Phật Đạo Diêm Phủ Đề – Phật vị – Nhật lai

      Tiếp dẫn – Ứng – Định – Tâm an

      24.   Tâm bất quy – Bất Nhật lai

 1. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm”.

Tiếp tục chắp tay lạy 3 lạy xong rồi đọc bài lễ:

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

 • Ứng linh Hoàn đạo, hoàn lực hậu thế, nghĩa nguồn chữ đạo.
 • Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
 • Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”.

Nhật nguyên: Ngày….tháng …năm 2023

Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “họ…”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên người lễ”, thiên địa hợp nhân (địa chỉ nhà ở, nơi kinh doanh…), nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo.

Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, trầu cau, thuốc lá, xôi, thịt, rượu, mã, tiền vàng địa phủ, tròn tâm. Dâng lễ tiễn chân linh quan táo quân về thiên, trong sự tiếp dẫn, dẫn giải năm mới thuận cơ âm dương. Đạo.

Con trần: “Họ tên người lễ”, ngưỡng vọng Đức Nguyên Linh Địa Phật. Tiếp dẫn, dẫn giải tới gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc “họ…”. Đạo. Cho phép con trần được mời gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc “họ…” được về ngự hưởng lễ vật chí tâm hành thiện. Đạo.

Con trần: “Họ tên người lễ”, xin phép Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”. Cho phép: Con trần “họ tên người lễ” mời gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc “họ…”, về ngự hưởng, sum họp, bữa cơm nồng ấm nhân gian. Trong sự “âm – dương” đôi ngả vẹn toàn. Đạo.

“Làn hương trầm – gió thoang thoảng”

Hoàn độ: Chữ nhân con cháu dòng họ, dòng tộc “họ…”, trở về hai chữ “Hoàn tâm

– đạo lễ”. Đạo. Trong sự: Nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, thuyền trở về cập bến, bến bờ hạnh phúc nhân gian. Tiếp dẫn âm phù, dương trợ, quý nhân phù trợ, thuận cơ âm dương. Quy môn thuận. Đạo.

Nghĩa nguồn “chữ đạo”.

Hoàn độ: Con trần “họ tên người lễ”, trở về hai chữ “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo. Tiếp dẫn, dẫn giải trong sự: Khai thông, thuận cơ âm dương, hoàn danh, hoàn lộc, hoàn nhân, sở hữu chữ nhân con trần. Đạo.

Trong sự: “Ngũ đạo tào khang – an khang thịnh vượng”

Con trần: “Họ tên người lễ”, xin biếu Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”, tiền vàng

– địa phủ. Trong sự: Chí tâm hành thiện hồi hướng chư Thần. Đạo.

Con trần: “Họ tên người lễ”, xin biếu Gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc “họ…” tiền vàng – địa phủ. Trong sự: Chí tâm hành thiện hồi hướng gia tiên cửu huyền. Đạo.

Con trần: “Họ tên người lễ” Hoàn tâm – đạo lễ.

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

Khi hóa vàng xong, lúc nhang chưa cháy hết thì tấu luôn bài lễ xin hóa chân nhang bên dưới (nếu ban thờ không nhiều chân nhang thì không cần làm lễ hóa chân nhang):

 CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

 • Ứng linh Hoàn đạo, hoàn lực hậu thế, nghĩa nguồn chữ đạo.
 • Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
 • Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”.

Nhật nguyên: Ngày….tháng …năm 2023

Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “họ…”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên người lễ”, thiên địa hợp nhân (địa chỉ nhà ở, nơi kinh doanh…), nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo.

Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, trầu cau, thuốc lá, xôi, thịt, rượu, mã, tiền vàng địa phủ, tròn tâm. Dâng lễ hóa chân nhang. Đạo.

Con trần: “Họ tên người lễ”, xin phép Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”, xin phép gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc “họ…” cho phép con trần “họ tên người lễ…” hóa chân nhang trong sự bao sái ban thờ đúng đạo. Đạo.

“Làn hương trầm – gió thoang thoảng”

Hoàn độ: Chữ nhân con cháu dòng họ, dòng tộc “họ…”, trở về hai chữ “Hoàn tâm

– đạo lễ”. Đạo. Trong sự: Nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, thuyền trở về cập bến, bến bờ hạnh phúc nhân gian. Tiếp dẫn âm phù, dương trợ, quý nhân phù trợ, thuận cơ âm dương. Quy môn thuận. Đạo.

Nghĩa nguồn “chữ đạo”.

Hoàn độ: Con trần “họ tên người lễ”, trở về hai chữ “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo. Tiếp dẫn, dẫn giải trong sự: Khai thông, thuận cơ âm dương, hoàn danh, hoàn lộc, hoàn nhân, sở hữu chữ nhân con trần. Đạo.

Trong sự: “Ngũ đạo tào khang – an khang thịnh vượng”

Con trần: “Họ tên người lễ” Hoàn tâm – đạo lễ.

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

Sau đó nhấc bát nhang, tỉa và hóa chân nhang, lấy rượu gừng lau ban thờ, lau bát nhang và kê đặt bát nhang lên trên ban thờ. Mỗi bát nhang để lại 5 chân nhang cũ. Khi đặt bát nhang lên ban thờ thì châm mỗi bát nhang 1 nén nhang rồi đọc bài lễ an vị sau:

 CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

 • Ứng linh Hoàn đạo, hoàn lực hậu thế, nghĩa nguồn chữ đạo.
 • Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
 • Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”.

Nhật nguyên: Ngày….tháng …năm 2023

Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “họ…”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên người lễ”, thiên địa hợp nhân (địa chỉ nhà ở, nơi kinh doanh…), nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo.

Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, nước, nén nhang thơm, tròn tâm. Dâng lễ an vị lô nhang. Đạo.

Con trần: “Họ tên người lễ”, xin phép Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài “điền thổ tại đất”, cho phép an vị lô nhang thờ hội đồng quan thần linh điền thổ tại đất trong sự định vị thiên cơ. Xin phép gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc “họ…” cho phép an vị lô nhang thờ hội đồng gia tiên trong sự định vị thiên cơ. Xin phép bà tổ tô, ông mãnh tổ cho phép an vị lô nhang thờ bà tổ cô, ông mãnh tổ trong sự định vị thiên cơ. Đạo.

“Làn hương trầm – gió thoang thoảng”

Hoàn độ: Chữ nhân con cháu dòng họ, dòng tộc “họ…”, trở về hai chữ “Hoàn tâm

– đạo lễ”. Đạo. Trong sự: Nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, thuyền trở về cập bến, bến bờ hạnh phúc nhân gian. Tiếp dẫn âm phù, dương trợ, quý nhân phù trợ, thuận cơ âm dương. Quy môn thuận. Đạo.

Nghĩa nguồn “chữ đạo”.

Hoàn độ: Con trần “họ tên người lễ”, trở về hai chữ “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo. Tiếp dẫn, dẫn giải trong sự: Khai thông, thuận cơ âm dương, hoàn danh, hoàn lộc, hoàn nhân, sở hữu chữ nhân con trần. Đạo.

Trong sự: “Ngũ đạo tào khang – an khang thịnh vượng”

Con trần: “Họ tên người lễ” Hoàn tâm – đạo lễ.

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan

174 thoughts on “Sự tích Ông Táo Về Trời trong phong tục Việt Nam ít người biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *