Bài 8: Cơ chế phân tách

Giới thiệu:

 

Chân lý Vạn vật và Chân lý Giác ngộ là cơ sở lý luận biện chứng, là phương pháp luận diễn giải quá trình hình thành từ hạt năng lượng tận cùng cho đến sự hình thành, phát triển của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Cơ chế Phân tách và liên kết dây là cơ chế vận hành, là thực tiễn vận hành của quá trình hình thành từ hạt năng lượng tận cùng cho đến sự hình thành, phát triển của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Có thể thấy rằng: hệ thống tri thức của hai Chân lý là lý luận biện chứng để giúp cho Tuệ linh và con người thấu hiểu triệt để tận cùng về hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người; cơ chế “Phân tách và liên kết dây” sẽ cho Tuệ linh và con người thấu hiểu về cơ chế vận hành, cơ chế Chuyển sinh của từ hạt năng lượng tận cùng cho tới tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Đặc biệt, thông qua cơ chế “Phân tách và liên kết dây” đã chỉ ra được con đường chuyển sinh bền vững duy nhất cho vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

***************

I.   Khái niệm

Cơ chế phân tách là quá trình liên tục tự tách nhân đôi một chỉnh thể bằng mã sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ của từ một cho đến nhiều chỉnh thể, trong điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình phân tách.

 II.  Đặc điểm của cơ chế phân tách

Phân tách của một chỉnh thể phải diễn ra trong một quá trình, quá trình phân tách diễn ra trong lượng thời gian ngắn hay dài còn phụ thuộc vào từng loại chỉnh thể, môi trường tương tác.

Cơ chế phân tách là diễn biến liên tục trong nội tại chỉnh thể, đó là quá trình thay đổi cấu trúc của sợi mã sóng trí tuệ bằng việc sinh ra một sợi mã sóng trí tuệ mới để hình thành một chỉnh thể mới. Chỉnh thể mới lại tiếp tục cơ chế phân tách không ngừng nghỉ để sinh ra các chỉnh thể mới khác.

Quá trình phân tách của chỉnh thể không chỉ tự nội tại chỉnh thể thay đổi cấu trúc sợi mã sóng trí tuệ, mà cần có sự tác động, tương tác của các chỉnh thể khác thông qua sự rung động của mã sóng trí tuệ.

Cơ chế phân tách phải được khởi đầu bởi mã sóng rung động trong sợi mã sóng trí tuệ của chỉnh thể. Khi chỉnh thể mới được hình thành sau quá trình phân tách sẽ được liên kết với chỉnh thể cũ bằng sóng rung động của mã sóng trí tuệ.

Chỉnh thể mới được sinh ra do quá trình phân tách từ các chỉnh thể khác sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, nội dung, sóng rung động của các chỉnh thể phân tách ra nó, môi trường sóng điện, hành động trong quá trình từ bắt đầu cho đến khi hoàn thành cơ chế phân tách nhân đôi. Tất cả được lưu giữ trong sợi mã sóng trí tuệ của chỉnh thể mới.

III.     Điều kiện môi trường cho quá trình phân tách

Để có quá trình phân tách của chỉnh thể, phải có sự tương tác giữa các chỉnh thể, sự tương tác được kích thích bởi sóng rung động của các chỉnh thể.

Để quá trình phân tách của chỉnh thể thành công, phải đảm bảo môi trường có sinh nhiệt, có thể là sóng điện dương, có thể là sóng điện âm, có thể là sóng điện trung tính có liên kết dây.

Để quá trình phân tách của chỉnh thể thành công, phải có môi trường dinh dưỡng. Môi trường dinh dưỡng chính là trạng thái năng lượng từ bên ngoài chỉnh thể được truyền dẫn vào chỉnh thể thông qua sóng thu của mã sóng trí tuệ.

Để quá trình phân tách của chỉnh thể thành công, phải có độ nén, cường độ, áp lực bởi năng lượng của các chỉnh thể khác.

Điều kiện lý tưởng để phân tách các chỉnh thể từ hạt năng lượng tận cùng cho tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người được bền vững là phải có nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt được kích nổ và môi trường sóng điện dương. Nếu trong môi trường sóng điện âm và năng lượng hoại diệt không được kích nổ sẽ khiến cho quá trình phân tách theo hướng phân rã và hoại diệt.

IV.  Các dạng cơ chế phân tách

Vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người có vô số các dạng cơ chế phân tách. Cơ chế phân tách hạt năng lượng tận cùng là cốt lõi, là nền móng, là quy chuẩn của tất cả các dạng cơ chế phân tách. Dưới đây là các dạng phân tách điển hình:

1. Cơ chế phân tách hạt năng lượng tận cùng

Cơ chế phân tách ra hạt năng lượng tận cùng chính là

phân tách hạt năng lượng Nhân quả.

Chỉnh thể đảm bảo phân tách ra được hạt năng lượng tận cùng:

  • Phôi năng lượng âm dương: đó là chỉnh thể được hợp nhất bởi một hạt năng lượng âm tận cùng với một hạt năng lượng dương tận cùng để tạo thành cơ chế tuần hoàn sóng điện thu và phát nhiệt lượng trong phôi. Nếu là một hạt năng lượng tận cùng độc lập sẽ không xảy ra cơ chế phân tách nhân đôi.
  • Trụ linh của các cấu trúc vật chất, của Tuệ linh, của con người, của muông thú: Trụ linh là cấu trúc năng lượng lớn hơn cấu trúc phôi năng lượng âm dương; Trụ linh có sự tuần hoàn sóng điện để thu và phát nhiệt lượng nên sẽ đảm bảo được khả năng phân tách hạt năng lượng khi có nhiệt lượng.

Khi chỉnh thể có phôi năng lượng hoặc có Trụ linh tương tác với nhau, tương tác trong môi trường có nhiệt lượng, có cường độ, có áp lực sẽ khiến cho phôi năng lượng âm dương hoặc Trụ linh phân tách ra một hạt năng lượng tận cùng mới. Hạt năng lượng tận cùng mới này sẽ có cơ chế liên kết dây với chỉnh thể sinh ra nó, điều này tạo thành sự liên kết của cơ chế phân tách và liên kết.

Hạt năng lượng tận cùng được phân tách ra sẽ lưu giữ toàn bộ thông tin, hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, sóng rung động, nhiệt lượng, môi trường, hành động của các chỉnh thể phân tách ra nó.

Sau khi hạt năng lượng tận cùng được phân tách ra trong môi trường có nhiệt lượng sẽ xảy ra luôn cơ chế liên kết với chính chỉnh thể sinh ra nó hoặc với các hạt năng lượng tận cùng khác, bởi bản chất sóng điện âm và dương sẽ liên kết lại với nhau khi có sóng rung động tương hợp. Khi cơ chế liên kết xảy ra sẽ tiếp tục xảy ra cơ chế phân tách. Hai cơ chế này diễn ra liên tục là bản chất giúp cho vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người ngày càng phát triển.

Cơ chế phân tách hạt năng lượng tận cùng là cốt lõi của tất cả các dạng phân tách khác trong Vũ trụ, bởi từ hạt năng lượng tận cùng cấu tạo thành các dạng sống của Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

2.   Cơ chế phân tách tế bào

Tế bào là tổ hợp vô số hạt năng lượng tận cùng có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành, đó là vật chất giản đơn được cấu tạo thành từ năm nhóm hạt năng lượng tận cùng.

Tế bào sẽ tự nhân đôi thành 2, từ 2 thành 4, từ 4 thành 8, từ 8 thành 16 tế bào… Cơ chế này lý giải cho việc từ phôi thai nhi là trứng và tinh trùng, khi có điều kiện môi trường đảm bảo cho quá trình phân tách thành công là nhiệt độ của người mẹ, năng lượng (Tuệ linh) của người mẹ, dinh dưỡng của người mẹ hấp thụ, phôi thai nhi sẽ lớn dần, hình thành lục phủ ngũ tạng, hình thành thân tướng hoàn chỉnh cho đến ngày sinh ra. Khi sinh ra, em bé vẫn ngày càng trưởng thành do cơ chế phân tách tế bào và điều kiện môi trường phải đảm bảo cho quá trình phân tách thành công. Điều kiện môi trường đó là dinh dưỡng, tức là em bé phải ăn uống các thức ăn có dưỡng chất, phải có năng lượng duy trì sự sống đó là Tuệ linh thiết nhập và duy trì trong thân tướng em bé, phải có nhiệt độ đảm bảo sự sống cho em bé tồn tại.

3. Cơ chế phân tách giống nòi của con người và muông thú

Cơ chế phân tách ra giống nòi của con người và muông thú: đó là quá trình tương tác giữa giống đực với giống cái, giữa người nam và người nữ; khi đó sẽ tạo ra sóng rung động giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái; sóng rung động đó được kết nối bằng sự giao phối; khi đó nam giới phân tách tinh trùng, nữ giới phân tách trứng, giống đực phân tách tinh trùng, giống cái phân tách trứng để tạo thành phôi thai nhi. Để có tinh trùng và trứng thì đó là cơ chế phân tách tế bào của con người và muông thú. Ta thấy đứa con, con thú con được sinh ra sẽ mang dòng máu, gen di truyền của người cha, tính cách nào đó của người mẹ. Như vậy, nó chính lại là có sự liên kết dây ở cơ chế phân tách.

4. Cơ chế phân tách của cây cối

Cơ chế phân tách của cây cối: hạt cây được gieo trồng trong điều kiện môi trường nhiệt độ (độ ẩm của đất, nhiệt độ của mặt trời), dinh dưỡng, năng lượng từ bên ngoài truyền nhiễm vào. Khi đó hạt giống sẽ phân tách nhân đôi và cứ phân tách nhân đôi, sẽ làm cho hạt giống nảy mầm, đâm chồi, sinh trưởng thành cây non, tiếp tục thành cây to, tiếp tục ra hoa, trổ quả. Khi quả chín, phân tách để rơi khỏi cây, tiếp tục lại gặp điều kiện môi trường thuận lợi để tiếp diễn cho quá trình phân tách.

5. Cơ chế phân tách trong Nhân quả của con người, Tuệ linh và muông thú

Cơ chế phân tách trong Nhân quả của con người, Tuệ linh, muông thú: đó là cơ chế phân tách Nhân quả của dạng sống có trí tuệ phức tạp (linh hồn trong muông thú) và siêu phức tạp nhất trong Vũ trụ (Tuệ linh trong cơ thể con người).

Khi con người, Tuệ linh, muông thú tương tác với nhau, tương tác với vạn vật, quá trình tương tác sẽ tạo ra sóng rung động để sinh ra một mã sóng trong Trụ linh. Quá trình hành động kết thúc sẽ hình thành một sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh trong Trụ linh gốc (tại phôi năng lượng âm dương gốc) của Tuệ linh, con người, muông thú.

Sợi mã sóng trí tuệ được phân tách trong Trụ linh sẽ phân tách thành một hạt năng lượng tận cùng ra bên ngoài Trụ linh để phát triển cấu trúc Tuệ linh, Tâm, Linh hồn. Tiếp đến, từ sợi mã sóng trí tuệ đó trong Trụ linh lại phân tách thành một hạt năng lượng ra não bộ. Từ sợi mã sóng trí tuệ đó trong Trụ linh phân tách thành các hạt năng lượng bắn tới các đối tượng trong quá trình tương tác. Cũng từ sợi mã sóng trí tuệ đó trong Trụ linh phân tách thành hạt năng lượng bắn vào Vũ trụ, nơi có tầng năng lượng tương ứng với hạt năng lượng được phân tách trong Trụ linh.

Như vậy, cơ chế phân tách hạt năng lượng Nhân quả của con người, Tuệ linh, muông thú sẽ phân tách làm 3 vùng: vùng 1 là hạt được lưu giữ trong Trụ linh, trong cấu trúc bản thể, trong não bộ; vùng 2 là hạt được phân tách và bắn vào các đối tượng trong quá trình tương tác; vùng 3 là hạt được bắn vào và lưu giữ trong Vũ trụ, ở tầng năng lượng tương ứng.

Sau khi xảy ra quá trình phân tách hạt năng lượng Nhân quả, thời gian sau đó, khi xảy ra quá trình tương tác mới có nội dung tương hợp với mã sóng của các hạt năng lượng Nhân quả đã được tạo ra trước đó, sẽ xảy ra quá trình liên kết giữa các hạt đó với các hạt năng lượng mới được sản sinh. Đó được gọi là gieo nhân và nhận quả.

Trên đây chỉ trình bày một số dạng cơ chế phân tách trong vô vàn các dạng phân tách của các dạng sống trong Vũ trụ. Tuy nhiên, dù là dạng cơ chế phân tách nào thì vẫn phải đảm bảo tuân thủ điều kiện môi trường tương tác và lấy cơ chế phân tách hạt năng lượng tận cùng làm cốt lõi.

***************

 

5/5 - (15 bình chọn)

Bài viết liên quan