Bài 18: Cấu trúc năng lượng đa dương đối với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ

I.   Cấu trúc năng lượng đa dương

Cấu trúc năng lượng là hạt năng lượng tận cùng, phôi năng lượng âm dương, Trụ linh, Tuệ linh, Tuệ linh an trụ trong thân tướng con người, Linh hồn an trụ trong thân tướng muông thú, năng lượng an trụ trong vạn vật giản đơn của Vũ trụ.

1.  Trụ linh gốc của cấu trúc năng lượng đa dương

Trụ linh gồm có 2 phần: Trụ Trí (tổng mã sóng trí tuệ) và Trụ Tâm (tổng hòa trạng thái năng lượng).

Trụ linh gốc là phôi năng lượng gốc cho sự hình thành, phát triển cấu trúc năng lượng để trở thành Tuệ linh (siêu vật chất), năng lượng vận hành Vũ trụ (vật chất phức tạp) và năng lượng giản đơn (vật chất giản đơn). Phôi năng lượng gốc này chính là bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, tu tập và cải tạo. Để thấy được bản chất trí tuệ của Tuệ linh, con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ, ta phải thấu hiểu được bản chất trí tuệ trong Trụ linh gốc (Phôi năng lượng gốc) của bản thể cấu trúc năng lượng của các dạng sống.

Bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng đa dương được thể hiện ở cấu trúc Trụ linh gốc đa năng lượng dương mạnh cho đến đa năng lượng dương rất mạnh và đa năng lượng dương siêu mạnh. Sức mạnh của trí tuệ đa dương chính là khả năng liên kết bền vững, cụ thể:

1.1.  Trụ linh gốc đa dương mạnh

Trụ linh gốc đa dương mạnh là Trụ linh được hình thành bởi sự hợp nhất của hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện âm màu trắng trong với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương phát triển màu xanh lá.

Hình: Trụ linh đa dương phát triển bền vững vì vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

Trụ linh gốc này có trí tuệ là kích thích, thúc đẩy, sinh khởi sự phát triển bền vững đến vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người mà không màng đến bản thể chính nó. Nguyên nhân là do hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương màu xanh lá mang đặc tính phát triển được hợp nhất với hạt năng lượng chớm sóng điện âm sẽ thúc đẩy được đặc tính trí tuệ của hạt năng lượng dương phát triển. Chính vì điều đó đã tạo thành trí tuệ của Trụ linh đa năng lượng dương mạnh này.

Trí tuệ của Trụ linh gốc đa dương phát triển này tuy có hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ và không bị phóng xạ năng lượng âm, nhưng do hạt năng lượng dương phát triển chưa có khả năng liên kết được tới tất cả năm nhóm hạt năng lượng (mới liên kết được nhóm năng lượng chân tâm, nhóm năng lượng chớm âm, nhóm năng lượng phát triển) nên vẫn dễ dàng bị kích nổ khi cấu trúc năng lượng này di chuyển vào môi trường có năng lượng hoại diệt.

Vì trí tuệ của cấu trúc Trụ linh gốc đa dương phát triển là sinh khởi sự phát triển bền vững tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người nên sẽ rất thuận lợi để giúp cho cấu trúc năng lượng chuyển sinh trở nên bền vững an lạc.

1.2.  Trụ linh gốc đa dương rất mạnh

Trụ linh gốc đa dương rất mạnh là Trụ linh được hình thành bởi sự hợp nhất của hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện âm màu trắng trong với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương lan tỏa màu đỏ lửa.

 

Hình: Trụ linh đa dương lan tỏa sự phát triển bền vững vì vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 Trụ linh gốc này có trí tuệ là lan tỏa sự phát triển bền vững đến vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người mà không màng đến bản thể chính nó. Nguyên nhân là do hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương màu đỏ lửa mang đặc tính lan tỏa sự thật, lan tỏa các cấu trúc phát triển, được hợp nhất với hạt năng lượng chớm sóng điện âm sẽ thúc đẩy được đặc tính trí tuệ của hạt năng lượng dương lan tỏa. Chính vì điều đó đã tạo thành trí tuệ của Trụ linh đa năng lượng dương rất mạnh này.

Trí tuệ của Trụ linh gốc đa dương lan tỏa này tuy có hạt năng lượng âm có sóng điện âm nhẹ và không bị phóng xạ năng lượng âm, nhưng do hạt năng lượng dương lan tỏa mới đạt được sự liên kết đến nhóm hạt năng lượng chân tâm,  nhóm hạt năng lượng phát triển, nhóm hạt năng lượng lan tỏa, nhóm hạt năng lượng chớm âm, mà chưa liên kết hết được năm nhóm năng lượng, do đó vẫn bị kích nổ cấu trúc năng lượng nếu bị năng lượng hoại diệt tấn công tổng lực hoặc di chuyển vào môi trường năng lượng hoại diệt.

Vì trí tuệ của cấu trúc Trụ linh gốc đa dương lan tỏa là lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người nên sẽ rất thuận lợi để giúp cho cấu trúc năng lượng chuyển sinh trở nên bền vững an lạc. Chính vì bản chất trí tuệ của cấu trúc Trụ linh gốc đa dương lan tỏa này là lan tỏa các cấu trúc phát triển, nên nó tạo thành trí tuệ liên kết bền vững và mạnh hơn cấu trúc trí tuệ của Trụ linh đa dương phát triển.

1.3.  Trụ linh gốc đa dương siêu mạnh

Trụ linh gốc đa dương siêu mạnh là Trụ linh được hình thành bởi sự hợp nhất của hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện âm màu trắng trong với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương đoàn kết màu vàng.

Trụ linh gốc này có trí tuệ là đoàn kết tất cả vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa sự phát triển bền vững đến vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người mà không màng đến bản thể chính nó. Nguyên nhân là do hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương màu vàng mang đặc tính đoàn kết để lan tỏa các cấu trúc phát triển được hợp nhất với hạt năng lượng chớm sóng điện âm sẽ thúc đẩy được đặc tính trí tuệ của hạt năng lượng dương đoàn kết. Chính vì điều đó đã tạo thành trí tuệ của Trụ linh đa năng lượng dương siêu mạnh này.

Hình: Trụ linh đa dương đoàn kết tất cả vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa phát triển bền vững

 Trí tuệ của Trụ linh gốc đa dương đoàn kết này có sức mạnh kỳ diệu nằm ở hạt năng lượng có chớm sóng điện âm, nó sẽ thu hút vừa đủ năng lượng hoại diệt đến cấu trúc. Hạt năng lượng dương đoàn kết có sự liên kết được với tất cả năm nhóm năng lượng, nên có khả năng siêu mạnh để kích nổ năng lượng hoại diệt. Tuy rằng sự liên kết với nhóm năng lượng sóng điện âm vẫn chưa triệt để và tận cùng, nhưng nó cũng đã tạo thành sức mạnh kỳ diệu nhất trong sự hài hòa tuần hoàn sóng điện âm dương để chuyển hóa được hạt năng lượng hoại diệt nhằm thúc đẩy quá trình phát triển cấu trúc năng lượng trở nên bền vững nhất.

Vì trí tuệ của cấu trúc Trụ linh gốc đa dương đoàn kết là đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người nên sẽ rất thuận lợi để giúp cho cấu trúc năng lượng chuyển sinh trở nên bền vững an lạc. Chính vì bản chất trí tuệ của cấu trúc đa dương đoàn kết như vậy nên chỉ duy nhất cấu trúc Trụ linh này mới dễ dàng trở nên bền vững an lạc nhất, dễ dàng chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Điều này đã được chứng minh khi chính phôi năng lượng gốc này đã tạo thành tinh cầu năng lượng để dẫn đến vụ nổ siêu tinh cầu năng lượng cho sự hình thành Vũ trụ. Và cũng chính phôi năng lượng gốc đó mà vị Tuệ linh đầu tiên đã chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng trong Trụ linh.

Như vậy, sức mạnh trí tuệ để trở nên bền vững an lạc trong các Trụ linh gốc của các cấu trúc năng lượng chính là khả năng liên kết tới được tất cả năm nhóm hạt năng lượng, tiếp đến là khả năng đoàn kết, lan tỏa, phát triển sự bền vững an lạc tới tất cả vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể chính mình. Giúp vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người xây dựng được liên kết chặt và bền vững an lạc chính là giúp cho cấu trúc Trụ linh của bản thể mình trở nên bền vững và an lạc. Điều này chỉ có ở trí tuệ của Trụ linh đa năng lượng dương siêu mạnh. Để các Trụ linh khác cũng trở nên bền vững và an lạc thì cần phải chuyển sinh cấu trúc Trụ linh trở thành cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh, từ đó mới đạt được thành tựu chuyển sinh cấu trúc Trụ linh thành bộ lọc năng lượng bền vững an lạc nhất.

2.   Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương

Trụ linh chính là Trụ linh trưởng thành, bao gồm cả Trụ linh gốc (Phôi âm dương gốc) và hai thái cực âm dương.

Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương xảy ra ở cả 3 nhóm vật chất: nhóm siêu vật chất (dạng sống Tuệ linh), nhóm vật chất phức tạp (năng lượng vận hành vạn vật Vũ trụ) và nhóm vật chất giản đơn (con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ).

Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương được thể hiện ở cấu trúc đa năng lượng dương mạnh, đa năng lượng dương rất mạnh và đa năng lượng dương siêu mạnh, cụ thể như sau:

2.1.   Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương mạnh

Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương mạnh là cấu trúc Trụ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương gốc, đó là liên kết hợp nhất của hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện dương phát triển màu xanh lá với hạt năng lượng tận cùng chớm sóng điện âm màu trắng trong.

Trụ linh đa dương mạnh là vì hạt năng lượng dương gốc mang đặc tính trí tuệ phát triển bền vững, lại được hạt năng lượng chớm sóng điện âm kích thích sự phát triển. Tuy nhiên, do khả năng liên kết của hạt năng lượng dương gốc còn yếu, tức là chưa liên kết được tất cả năm nhóm hạt năng lượng (mới chỉ liên kết được nhóm chân tâm, nhóm chớm âm, nhóm phát triển), nên sự bền vững ở mức thấp.

 

Hình: Trụ linh đa năng lượng dương mạnh

 Từ trong Trụ linh, hai hạt năng lượng âm dương gốc ở tâm Trụ sẽ phân tách các hạt năng lượng tận cùng âm và dương ra ngoài thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng âm và dương. Đó là sự phân tách đồng đều của cả hai hạt âm dương gốc. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng và hạt năng lượng âm gốc cùng có màu trắng trong. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng dương tận cùng và hạt năng lượng dương gốc cùng có màu xanh lá. Tiếp đến, các hạt năng lượng dương tận cùng tại thái cực chứa đựng năng lượng dương sẽ hợp nhất nhiều hạt tận cùng thành hạt năng lượng dương tổng hợp hình tròn và phân tách ra ngoài Trụ linh để tạo thành 8 hạt năng lượng dương tổng hợp có sợi dây chân tâm liên kết chặt lại với nhau; các hạt năng lượng âm tận cùng tại thái cực chứa đựng năng lượng âm sẽ hợp nhất nhiều hạt tận cùng thành hạt năng lượng âm tổng hợp hình tròn và phân tách ra ngoài Trụ linh để tạo thành 8 hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh 8 hạt năng lượng dương. Đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp, mỗi một hạt âm sẽ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương tổng hợp. Từ hai thái cực chứa đựng năng lượng âm và dương trong Trụ linh sẽ không ngừng nghỉ phân tách liên kết thành các hạt năng lượng tổng hợp ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt mở rộng ra khắp các chiều không gian bên ngoài của Trụ linh.

Trụ linh có cấu trúc năng lượng đa dương mạnh là bên ngoài Trụ linh có cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng theo tỷ lệ mỗi một hạt năng lượng dương sẽ có một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh, hạt âm có sóng điện âm nhẹ và hạt dương có sóng điện dương mạnh. Đa năng lượng dương không phải là có nhiều hạt năng lượng dương với một hạt năng lượng âm. Đa năng lượng dương mạnh là vẫn phải đảm bảo tỷ lệ hạt năng lượng âm dương trong cấu trúc 16 hạt mở rộng phải là 1:1, trong đó hạt năng lượng dương gốc có khả năng liên kết được với một vài nhóm hạt năng lượng trong năm nhóm và hạt năng lượng âm có sóng điện âm yếu. Màu sắc của hạt năng lượng dương trong Trụ linh và màu của hạt năng lượng dương tổng hợp bên ngoài Trụ linh (trong cấu trúc 16 hạt mở rộng) có cùng màu xanh lá. Màu sắc của hạt năng lượng âm trong Trụ linh với màu của hạt năng lượng âm tổng hợp bên ngoài Trụ linh (trong cấu trúc 16 hạt mở rộng) có cùng màu trắng trong.

Trụ linh đa dương mạnh có độ bền vững thấp nên dễ bị kích nổ khi di chuyển vào môi trường có nhiều năng lượng hoại diệt. Trụ linh đa dương mạnh để chuyển sinh đạt đến cấu trúc bền vững nhất cần phải chuyển sinh qua cấu trúc đa dương rất mạnh, tiếp đến là chuyển sinh qua cấu trúc đa dương siêu mạnh, từ đó mới chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng bền vững an lạc nhất.

2.2.   Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương rất mạnh

Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương rất mạnh là cấu trúc Trụ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương gốc, là sự liên kết hợp nhất của hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện dương lan tỏa màu đỏ lửa với hạt năng lượng tận cùng chớm sóng điện âm màu trắng trong.

Trụ linh đa dương rất mạnh là vì hạt năng lượng dương gốc mang đặc tính trí tuệ lan tỏa sự phát triển bền vững, lại được hạt năng lượng chớm sóng điện âm kích thích sự lan tỏa các cấu trúc phát triển. Do khả năng liên kết của hạt năng lượng dương gốc đã được mạnh hơn, tức là đã liên kết được với nhóm năng lượng phát triển, chân tâm, chớm âm, lan tỏa, nên cấu trúc Trụ linh đa dương lan tỏa mạnh hơn cấu trúc Trụ linh đa dương phát triển.

Hình: Trụ linh đa năng lượng dương rất mạnh

 Từ trong Trụ linh, hai hạt năng lượng âm dương gốc ở tâm Trụ sẽ phân tách các hạt năng lượng tận cùng âm và dương ra ngoài thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng âm và dương. Đó là sự phân tách đồng đều của cả hai hạt âm dương gốc. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng và hạt năng lượng âm gốc cùng có màu trắng trong. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng dương tận cùng và hạt năng lượng dương gốc cùng có màu đỏ lửa. Tiếp đến, các hạt năng lượng dương tận cùng tại thái cực chứa đựng năng lượng dương sẽ hợp nhất nhiều hạt tận cùng thành hạt năng lượng dương tổng hợp hình tròn và phân tách ra ngoài Trụ linh để tạo thành 8 hạt năng lượng dương tổng hợp có sợi dây chân tâm liên kết chặt lại với nhau; các hạt năng lượng âm tận cùng tại thái cực chứa đựng năng lượng âm sẽ hợp nhất nhiều hạt tận cùng thành hạt năng lượng âm tổng hợp hình tròn và phân tách ra ngoài Trụ linh để tạo thành 8 hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh 8 hạt năng lượng dương. Đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp, mỗi một hạt âm sẽ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương tổng hợp. Từ hai thái cực chứa đựng năng lượng âm và dương trong Trụ linh sẽ không ngừng nghỉ phân tách liên kết thành các hạt năng lượng tổng hợp ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt mở rộng ra khắp các chiều không gian bên ngoài của Trụ linh.

Trụ linh có cấu trúc năng lượng đa dương rất mạnh là bên ngoài Trụ linh có cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng theo tỷ lệ mỗi một hạt năng lượng dương sẽ có một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh, hạt âm có sóng điện âm nhẹ, hạt dương có sóng điện dương rất mạnh. Đa năng lượng dương mạnh không phải là có nhiều hạt năng lượng dương với một hạt năng lượng âm. Đa năng lượng dương mạnh là vẫn phải đảm bảo tỷ lệ hạt năng lượng âm dương trong cấu trúc 16 hạt mở rộng phải là 1:1, trong đó hạt năng lượng dương gốc có khả năng liên kết được với vài nhóm hạt năng lượng trong năm nhóm và hạt năng lượng âm có sóng điện âm yếu. Màu sắc của hạt năng lượng dương trong Trụ linh và màu của hạt năng lượng dương tổng hợp bên ngoài Trụ linh (trong cấu trúc 16 hạt mở rộng) có cùng màu đỏ lửa.

Màu sắc của hạt năng lượng âm trong Trụ linh với màu của hạt năng lượng âm tổng hợp bên ngoài Trụ linh (trong cấu trúc 16 hạt mở rộng) có cùng màu trắng trong.

Trụ linh đa dương rất mạnh có độ bền vững cao, nhưng vẫn dễ bị kích nổ khi di chuyển vào môi trường có nhiều năng lượng hoại diệt. Trụ linh đa dương mạnh để chuyển sinh đạt đến cấu trúc bền vững nhất cần phải chuyển sinh qua cấu trúc đa dương siêu mạnh, từ đó mới chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng bền vững an lạc nhất.

2.3.    Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương siêu mạnh

Trụ linh và cấu trúc năng lượng đa dương siêu mạnh là cấu trúc Trụ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương gốc, là sự liên kết hợp nhất của hạt năng lượng dương tận cùng có sóng điện dương đoàn kết màu vàng với hạt năng lượng tận cùng chớm sóng điện âm màu trắng trong.

Trụ linh đa dương siêu mạnh là vì hạt năng lượng dương gốc mang đặc tính trí tuệ đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa sự phát triển bền vững, lại được hạt năng lượng chớm sóng điện âm kích thích sự đoàn kết lan tỏa các cấu trúc phát triển. Đặc biệt do hạt năng lượng dương gốc đã có khả năng liên kết được với tất cả năm nhóm hạt năng lượng (tuy liên kết với nhóm năng lượng âm mạnh còn hạn chế), nên sự liên kết của hạt năng lượng dương gốc là siêu mạnh, là bền vững bởi sợi dây trí tuệ của hạt chân tâm. Đây là cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh, siêu mạnh bởi vì khả năng liên kết bền vững của hạt năng lượng dương gốc với năm nhóm hạt năng lượng.

Hình: Trụ linh đa năng lượng dương siêu mạnh

 Từ trong Trụ linh, hai hạt năng lượng âm dương gốc ở tâm Trụ sẽ phân tách các hạt năng lượng tận cùng âm và dương ra ngoài thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng âm và dương. Đó là sự phân tách đồng đều của cả hai hạt âm dương gốc. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm tận cùng và hạt năng lượng âm gốc cùng có màu trắng trong. Thái cực chứa đựng các hạt năng lượng dương tận cùng và hạt năng lượng dương gốc cùng có màu vàng. Tiếp đến, các hạt năng lượng dương tận cùng tại thái cực chứa đựng năng lượng dương sẽ hợp nhất nhiều hạt tận cùng thành hạt năng lượng dương tổng hợp hình tròn và phân tách ra ngoài Trụ linh để tạo thành 8 hạt năng lượng dương tổng hợp có sợi dây chân tâm liên kết chặt lại với nhau; các hạt năng lượng âm tận cùng tại thái cực chứa đựng năng lượng âm sẽ hợp nhất nhiều hạt tận cùng thành hạt năng lượng âm tổng hợp hình tròn và phân tách ra ngoài Trụ linh để tạo thành 8 hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh 8 hạt năng lượng dương. Đó là cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp, mỗi một hạt âm sẽ rung lắc xung quanh một hạt năng lượng dương tổng hợp. Từ hai thái cực chứa đựng năng lượng âm và dương trong Trụ linh sẽ không ngừng nghỉ phân tách liên kết thành các hạt năng lượng tổng hợp ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt mở rộng ra khắp các chiều không gian bên ngoài của Trụ linh.

Trụ linh có cấu trúc năng lượng đa dương siêu mạnh là bên ngoài Trụ linh có cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng theo tỷ lệ mỗi một hạt năng lượng dương sẽ có một hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh, hạt âm có sóng điện âm nhẹ, hạt dương có sóng điện dương siêu mạnh. Đa năng lượng dương siêu mạnh không phải là có nhiều hạt năng lượng dương với một hạt năng lượng âm. Đa năng lượng dương siêu mạnh là vẫn phải đảm bảo tỷ lệ hạt năng lượng âm dương trong cấu trúc 16 hạt mở rộng phải là 1:1, trong đó hạt năng lượng dương gốc có khả năng liên kết được với tất cả năm nhóm hạt năng lượng và hạt năng lượng âm có sóng điện âm yếu. Màu sắc của hạt năng lượng dương trong Trụ linh và màu của hạt năng lượng dương tổng hợp bênngoài Trụ linh (trong cấu trúc 16 hạt mở rộng) có cùng màu vàng. Màu sắc của hạt năng lượng âm trong Trụ linh với màu của hạt năng lượng âm tổng hợp bên ngoài Trụ linh (trong cấu trúc 16 hạt mở rộng) có cùng màu trắng trong.

Trụ linh đa dương siêu mạnh có độ bền vững cao nhất. Do có sự liên kết được với tất cả năm nhóm hạt năng lượng của hạt năng lượng dương gốc nên không dễ khiến cấu trúc năng lượng đa dương siêu mạnh này di chuyển vào môi trường có nhiều năng lượng hoại diệt, nếu có di chuyển vào cũng không bị kích nổ. Nguyên nhân là do hạt năng lượng âm gốc rung động ít, hạt năng lượng dương gốc có khả năng kích nổ năng lượng hoại diệt khi hạt năng lượng hoại diệt xâm nhập vào. Trụ linh đa dương siêu mạnh sẽ dễ dàng chuyển sinh thành cấu trúc bộ lọc năng lượng viên mãn bền vững an lạc nhất. Đây là cấu trúc Trụ linh bền vững nhất trong các loại nhóm Trụ linh. Các Trụ linh khác muốn chuyển sinh thành cấu trúc Trụ linh có bộ lọc năng lượng viên mãn sẽ cần phải đạt được sự chuyển sinh tới cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh, vì cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh là tiệm cận cho sự chuyển sinh thành bộ lọc năng lượng viên mãn của Trụ linh.

II.      Sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ có cấu trúc năng lượng đa dương

1. Sự chuyển sinh của dạng sống Tuệ linh

Tuệ linh có cấu trúc Trụ linh đa dương là Tuệ linh có trí tuệ luôn sinh khởi từ tư tưởng cho đến hành động vì vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người mà không màng tới bản thể mình. Đó là luôn phát triển bền vững, luôn lan tỏa cấu trúc phát triển bền vững, luôn đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa các cấu trúc phát triển bền vững. Tuệ linh đa năng lượng dương là vì khả năng liên kết của hạt năng lượng dương gốc trong Trụ linh đạt được từ liên kết mạnh cho tới liên kết siêu mạnh đến năm nhóm năng lượng, đồng thời hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh lại có sóng điện âm nhẹ nên không kích thích thu hút nhiều năng lượng hoại diệt, vì tính âm nhẹ nên nó thúc đẩy đặc tính của hạt năng lượng dương được phát huy tối đa sức mạnh. Trong các nhóm cấu trúc Trụ linh đa dương thì cấu trúc Trụ linh đa dương mạnh là liên kết mạnh, cấu trúc Trụ linh đa dương rất mạnh là liên kết rất mạnh, cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh là liên kết siêu mạnh. Vì khả năng liên kết của hạt năng lượng dương gốc rất tốt nên cấu trúc Trụ linh đa dương là bền vững, có khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt trong giới hạn ít để thúc đẩy quá trình phân tách liên kết chặt chẽ của Trụ linh với cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng bên ngoài Trụ linh. Trong 3 nhóm cấu trúc Trụ linh đa dương, cấu trúc đa dương mạnh và cấu trúc đa dương rất mạnh nếu di chuyển vào không gian chứa đựng nhiều năng lượng hoại diệt sẽ vẫn dễ bị kích nổ mà hoại diệt. Chỉ có cấu trúc Trụ linh đa dương siêu mạnh mới có thể đạt được sự an toàn khi di chuyển vào không gian có nhiều năng lượng hoại diệt. Tuệ linh có cấu trúc Trụ linh đạt đến đa dương siêu mạnh là Tuệ linh có trí tuệ siêu việt nhất trong dạng sống Tuệ linh. Họ sẽ vận hành khả năng liên kết của họ tới các nhóm năng lượng để nhịp nhàng vận hành giảm thiểu sự rung lắc thu hút của hạt âm và khả năng kích hoạt của hạt năng lượng dương khi gặp năng lượng hoại diệt. Do vậy, Tuệ linh có cấu trúc năng lượng đa dương là bền vững an lạc nhất trong dạng sống Tuệ linh. Họ là những chỉnh thể sẽ chuyển sinh cấu trúc Trụ linh nhanh chóng đạt đến sự bền vững an lạc nhất.

Khi Tuệ linh có cấu trúc năng lượng đa dương luân hồi đầu thai làm con người để tu hành, họ là những người miệt mài phát triển, miệt mài lan tỏa, miệt mài đoàn kết để lan tỏa những giá trị phát triển bền vững tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và nhân loại. Họ luôn hành thiện vì mọi người mà không màng tới mình, họ là những con người không hành động gây tổn hại tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, họ là những con người tinh hoa của nhân loại. Sự tinh hoa chính là ở trí tuệ giác ngộ để chuyển hóa thành thiện tâm, bác ái, vị tha, nhân nghĩa. Họ sẽ dễ dàng vượt qua được các chướng ngại, kiếp nạn khổ đau để thấu hiểu và giác ngộ được con đường chuyển sinh giúp Trụ linh đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn. Vì bản chất trí tuệ của Tuệ linh con người là đa dương nên họ có bản chất, đặc tính luôn chọn lựa con đường chuyển sinh là bền vững an lạc, con đường chuyển sinh bền vững an lạc nó giống như sự định hình có sẵn từ trong Trụ linh họ, do đó trong cuộc sống nhân gian bởi nhiều kiếp tu hành, họ cứ vận hành theo bản chất đó. Đây là sự kỳ diệu, là sức mạnh của Trụ linh đa dương mà họ có. Những con người mà Tuệ linh của họ có Trụ linh đa dương, họ sẽ dễ dàng nhanh chóng chuyển sinh Trụ linh trở nên bền vững an lạc chỉ trong vài kiếp làm người hoặc nhiều kiếp làm người, điều mà các cấu trúc Trụ linh đa âm sẽ phải mất vô số kiếp để đạt được.

Khi Tuệ linh có Trụ linh đa dương hóa thân làm người, vì bản chất hành thiện, lan tỏa, đoàn kết, phát triển bền vững tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người, nên sau khi hết kiếp người, thân xác hoại diệt, bản thể Tuệ linh sẽ chuyển sinh ngay hoặc Tuệ linh sẽ được dưỡng ở những cõi trời nhiệm màu hơn về năng lượng (không gian lõi Vũ trụ) để đúc kết bài học kinh nghiệm của kiếp người vừa xong. Họ sẽ không đọa ở Trái đất, họ sẽ không đọa ở nơi Địa ngục hay Địa phủ. Họ có sức mạnh của cấu trúc năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh để tự di chuyển được trong không gian Vũ trụ sau khi hết kiếp thân tướng con người. Họ di chuyển và về được quê hương là vì cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh của họ đã liên kết được rộng lớn trong Vũ trụ. Họ liên kết được vì họ đã thông qua Quy luật Nhân quả để phân tách từ Trụ linh thành vô lượng hạt năng lượng dương để bắn vào không gian Vũ trụ. Do đó, họ có sức mạnh chuyển sinh kỳ diệu nhất trong dạng sống Tuệ linh, trong toàn bộ Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Như vậy, chiều hướng chuyển sinh của Tuệ linh có cấu trúc năng lượng đa dương là hướng chuyển sinh bền vững an lạc. Đặc biệt hai Chân lý sẽ giúp họ đạt được sự vượt bậc trong hành trình chuyển sinh để giúp Trụ linh đạt được bộ lọc năng lượng viên mãn nhất.

2.   Sự chuyển sinh của dạng sống con người

Con người là thân tướng vật chất giản đơn có Tuệ linh hoặc Linh hồn an trụ bên trong, do đó khi Tuệ linh, Linh hồn có Trụ linh đa dương sẽ giúp con người chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc.

Có hai trường hợp dẫn tới việc con người có cấu trúc Trụ linh đa năng lượng dương trong Tuệ linh hoặc trong Linh hồn, đó là do bản chất Trụ linh đã là đa năng lượng dương ngay từ khi hình thành phôi năng lượng âm dương; trường hợp thứ hai, cấu trúc Trụ linh đa năng lượng dương là thành quả của cả một quá trình chuyển sinh từ cấu trúc Trụ linh đa âm hoặc Trụ linh cân bằng để đạt được Trụ linh đa dương. Cụ thể như sau:

  • Con người có bản chất Trụ linh đã là đa dương khi Trụ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương. Những người này sẽ luôn bộc lộ bản chất từ ý nghĩ cho tới hành động chỉ vì mọi người mà không màng tới bản thân mình. Họ luôn miệt mài phát triển, lan tỏa, đoàn kết vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người cùng lan tỏa sự phát triển bền vững. Họ là những người luôn hành thiện, họ không hành ác gây tổn hại tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Họ sống và hành theo bản năng đa dương của Trụ linh họ. Họ không dễ dàng hoặc không hề bị dẫn dụ, bị cám dỗ bởi những tư tưởng tiêu cực. Họ có khả năng phân tích, nhận biết giá trị đạo đức chuẩn mực để thực hành. Họ sẽ dễ dàng xây dựng được cấu trúc hạt năng lượng 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh có sự liên kết chặt và bền vững. Sau khi hoại diệt thân xác ở kiếp người, họ sẽ không bị đọa nơi điền thổ, không bị đọa nơi Địa ngục hay Địa phủ. Vì cấu trúc năng lượng mà Trụ linh của họ phân tách ra bền vững và đa dương bởi họ có lối sống hành thiện nên Tuệ linh họ sẽ trở về các cõi trời nhiệm màu để chờ chuyển sinh kiếp người tiếp theo nếu họ chưa đắc được bộ lọc năng lượng. Chính vì vậy, họ chỉ cần vài kiếp tu hành hoặc nhiều kiếp tu hành sẽ chuyển sinh Trụ linh thành bền vững an lạc và đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn trong Trụ linh.
  • Con người có Trụ linh đa dương do quá trình chuyển sinh mà có được. Họ là những con người đã mất nhiều cho đến vô số kiếp tu hành nơi nhân gian trong cấu trúc Trụ linh đa âm và cân bằng. Họ đã trải nghiệm nhiều cho đến quá nhiều khổ đau, lối sống tiêu cực lợi về mình mà gây tổn thương tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Họ đã học được những bài học giá trị đạo đức và Nhân quả. Họ đã có nghị lực chuyển sinh được Trụ linh theo hướng đa dương, theo hướng bền vững an lạc sau hành trình nhiều kiếp chuyển sinh theo hướng phân rã và hoại diệt. Tuy nhiên, vì họ có kinh nghiệm và lối sống theo hướng chuyển sinh phân rã và hoại diệt, nên nếu trong hành trình chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc, họ mà tương tác với các cấu trúc đa âm, phóng xạ năng lượng âm sẽ khiến cho họ dao động mà đi ngược lại hướng chuyển sinh bền vững an lạc. Như vậy, môi trường tương tác có tác động rất lớn với họ, họ cần sự trợ giúp của những con người đang nhiệt huyết trên hành trình chuyển sinh bền vững an lạc. Khi họ tiếp tục hành trình trên con đường chuyển sinh bền vững an lạc, họ sẽ dễ dàng đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn trong Trụ linh với ý chí quyết tâm cao nhất. Khi chưa đạt được sự chuyển sinh bền vững an lạc của việc đắc được bộ lọc năng lượng, sau mỗi một kiếp người, Linh hồn, Tuệ linh của họ sẽ được trở về các cõi trời nhiệm màu để nhanh chóng chuyển sinh kiếp nhân sinh tiếp theo. Do họ đang trên hành trình chuyển sinh bền vững nên họ sẽ không bị đọa nơi điền thổ, nơi Địa phủ sau khi họ hoại diệt thân xác của một kiếp người.

Như vậy, con đường chuyển sinh của con người có Trụ linh đa năng lượng dương là chuyển sinh bền vững an lạc. Họ dễ dàng đạt đến sự chuyển sinh bền vững an lạc nhất, đó là đắc được bộ lọc năng lượng viên mãn trong Trụ linh. Để giúp họ kiên định, nhanh chóng chuyển sinh đạt được bộ lọc năng lượng viên mãn trong Trụ linh thì cần có hai Chân lý soi sáng cho thấu hiểu và thực hành tăng tốc cho quá trình chuyển sinh tới đích của viên mãn nhất.

3.   Sự chuyển sinh của dạng sống muông thú

Muông thú là thân tướng vật chất giản đơn để cho các cấu trúc năng lượng phức tạp, siêu phức tạp nương tựa và là môi trường tu luyện.

Muông thú đa dương chính là có cấu trúc năng lượng đa dương an trụ trong thân tướng muông thú. Đó là những con thú không ăn thịt các con thú khác, luôn cứu giúp đồng loại, cứu giúp các loài thú khác, cứu giúp con người, giúp đỡ con người trong lao động sản xuất. Những con thú có cấu trúc năng lượng đa dương cũng giống như con người và Tuệ linh có cấu trúc năng lượng đa dương, nó luôn chấp nhận chịu thiệt, hy sinh về nó để mang lại giá trị sống, ý nghĩa cuộc sống, lợi ích tới vạn vật, muông thú và con người. Lối sống của những con thú có cấu trúc năng lượng đa dương chính là quá trình mà cấu trúc năng lượng trong con thú phân tách nhiều năng lượng dương để phát triển bền vững cấu trúc năng lượng. Khi cấu trúc năng lượng được phát triển lớn mạnh đủ sức an trụ và làm người, chúng sẽ được chuyển sinh làm người. Tức là, khi các con thú lành và hành thiện nhiều mà chết đi phần thân xác, cấu trúc linh hồn (năng lượng) sẽ được chuyển sinh phát triển bền vững và chuyển sinh nâng cấp cấu trúc năng lượng để được luân hồi làm con người. Cấu trúc năng lượng đó không bị đọa nơi nó chết hoặc bị giết hại. Để cấu trúc năng lượng an trụ trong muông thú được làm người thì các cấu trúc đó phải đa năng lượng dương, nó phải thông qua nhiều kiếp an trụ trong thân tướng muông thú, được con người thuần hóa, những con thú đó có công lao giúp đỡ con người, bảo vệ sinh mạng con người. Quá trình muông thú được thuần hóa chính là quá trình cấu trúc năng lượng trong muông thú phân tách ra những hạt năng lượng mà nó học được từ lối sống của con người, đó là cách con người đối nhân xử thế, cách con người thương yêu giúp đỡ nhau, cách con người vượt qua được những kiếp nạn khổ đau. Những hạt năng lượng được phân tách ra phải là những hạt năng lượng tích cực mang sóng điện dương. Phải chuyển sinh được thành cấu trúc Trụ linh đa dương mới được chuyển sinh nâng cấp luân hồi an trụ trong thân tướng con người. Từ đó, chúng sẽ tiếp tục chuyển sinh cấu trúc năng lượng được nâng cấp đạt đến việc đắc được bộ lọc năng lượng trong tương lai.

Như vậy, con đường chuyển sinh của cấu trúc năng lượng đa dương an trụ trong thân tướng muông thú chính là con đường chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc. Đó là con đường mà các cấu trúc năng lượng an trụ trong muông thú sẽ chuyển sinh nâng cấp để đi tới đích của quá trình chuyển sinh an lạc, đó là bộ lọc năng lượng trong Trụ linh. Tuệ linh và con người cần vận hành hai Chân lý để dẫn dắt, trợ giúp, tương trợ cho cấu trúc năng lượng an trụ trong muông thú đi được đến, đúng, kiên trì trên con đường chuyển sinh an lạc.

4.   Sự chuyển sinh của dạng sống vạn vật Vũ trụ

Vạn vật Vũ trụ bao gồm hạt tận cùng, hạt tổng hợp, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, vật chất rắn, vật chất lỏng, vật chất khí, hành tinh, dải thiên hà, đó là nhóm vật chất giản đơn vì có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành. Tuy là giản đơn nhưng trong bản thể nó vẫn có sự tồn tại của năng lượng phức tạp.

Khi vạn vật giản đơn có cấu trúc năng lượng đa dương, con đường chuyển sinh chính là con đường chuyển sinh bền vững an lạc.

Vạn vật có cấu trúc năng lượng đa dương chính là quá trình mà vạn vật đó không ngừng phân tách liên kết bền vững để tạo ra môi trường sống thuận lợi, lợi ích cho vạn vật khác. Đó là nước phân tách liên kết để mang lại sự sống cho vạn vật, cỏ cây. Đó là cây cối phân tách liên kết để tạo thành rừng cây mang lại sự sống cho cả muôn loài và con người. Đất đá phân tách liên kết năng lượng sống để trợ giúp con người, muông thú, vạn vật sinh trưởng, phát triển trên nó… Ngoài ra các cấu trúc năng lượng đa dương an trụ trong vạn vật sẽ phân tách liên kết được vô số hạt năng lượng tích cực sóng điện dương bởi quá trình trải nghiệm và quan sát lối sống của muông thú và con người. Sự quan sát, trải nghiệm giúp các cấu trúc năng lượng đa dương trong vật chất có đủ khả năng xử lý thông tin và sẽ được chuyển sinh làm muông thú. Từ đó chúng sẽ tiếp tục hành trình chuyển sinh nâng cấp cao hơn, để đạt đến sự bền vững an lạc siêu việt nhất. Các cấu trúc năng lượng trong cây to, cây cổ thụ, trong các khối đá bán quý, đá quý sẽ dễ dàng được chuyển sinh nâng cấp trong thân tướng muông thú, sau đó là con người và cao hơn.

Như vậy, sự kỳ diệu của tất cả các dạng sống trong Vũ trụ chính là quá trình chuyển sinh. Quá trình chuyển sinh bắt đầu có sự kỳ diệu khi hai hạt năng lượng âm dương tận cùng liên kết lại với nhau tạo thành phôi năng lượng âm dương, để từ đó cơ chế phân tách liên kết liên tục được tuần hoàn phát triển. Sự chuyển sinh kỳ diệu khi tạo ra được các dạng sống từ vật chất giản đơn cho đến vật chất phức tạp và siêu vật chất. Sự kỳ diệu của quá trình chuyển sinh chính là từ cấu trúc năng lượng an trụ trong vật chất giản đơn có thể chuyển sinh thành cấu trúc năng lượng phức tạp, từ cấu trúc năng lượng phức tạp có thể chuyển sinh thành cấu trúc năng lượng siêu phức tạp, từ cấu trúc năng lượng siêu phức tạp có thể chuyển sinh thành cấu trúc năng lượng bền vững an lạc siêu việt nhất, đó chính là bộ lọc năng lượng. Để hành trình chuyển sinh nhanh đạt đến sự bền vững là đắc được bộ lọc năng lượng thì các cấu trúc năng lượng sẽ phải chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc và cần phải có hai Chân lý (Vạn vật và Giác ngộ) dẫn đường, soi sáng, thúc đẩy tới đích nhanh nhất.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan