Bài 17: Cấu trúc năng lượng đa âm đối với sự chuyển sinh của Tuệ linh, con người, muông thú và vạn vật Vũ trụ

I.   Cấu trúc năng lượng đa âm

Cấu trúc năng lượng là hạt năng lượng tận cùng, phôi năng lượng âm dương, Trụ linh, Tuệ linh, Tuệ linh an trụ trong thân tướng con người, Linh hồn an trụ trong thân tướng muông thú, năng lượng an trụ trong vạn vật giản đơn của Vũ trụ.

1.   Trụ linh gốc của cấu trúc năng lượng đa âm

Trụ linh gồm có 2 phần: Trụ Trí (tổng mã sóng trí tuệ) và Trụ Tâm (tổng hòa trạng thái năng lượng).

Trụ linh gốc là phôi năng lượng gốc cho sự hình thành, phát triển cấu trúc năng lượng để trở thành Tuệ linh (siêu vật chất), năng lượng vận hành Vũ trụ (vật chất phức tạp) và năng lượng giản đơn (vật chất giản đơn). Phôi năng lượng gốc này chính là bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, tu tập và cải tạo. Để thấy được bản chất trí tuệ của Tuệ linh, con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ, ta phải thấu hiểu được bản chất trí tuệ trong Trụ linh gốc (Phôi năng lượng gốc) của bản thể cấu trúc năng lượng của các dạng sống.

Bản chất trí tuệ của cấu trúc năng lượng đa âm được thể hiện ở cấu trúc Trụ linh gốc đa năng lượng âm siêu mạnh cho đến đa âm rất mạnh và đa âm mạnh:

1.1.  Trụ linh gốc đa âm siêu mạnh

Các cấu trúc Trụ linh gốc được cấu tạo từ những hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đỏ máu là các cấu trúc đa âm siêu mạnh. Vì tốc độ quay ngược và hút nhiệt âm về của hạt năng lượng âm siêu mạnh nên dễ dàng bị năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhiều nhất để đồng hóa làm vỡ cấu trúc Trụ linh.

Hình: Trụ linh đa âm phát triển đại hệ tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đỏ máu với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương phát triển màu xanh lá. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là thúc đẩy phát triển đại hệ tư tưởng tiêu cực hành động u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

Hình: Trụ linh đa âm sinh khởi đại hệ tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

cùng có chớm sóng điện dương (màu trắng ngà). Trụ linh này có bản chất trí tuệ là sinh khởi đại hệ tư tưởng tiêu cực hành động u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

Hình: Trụ linh đa âm lan tỏa đại hệ tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

cùng có sóng điện dương lan tỏa màu đỏ lửa. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là lan tỏa đại hệ tư tưởng tiêu cực hành động u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

 

Hình: Trụ linh đa âm đoàn kết đại hệ tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đỏ máu với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương đoàn kết màu vàng. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là đoàn kết đại hệ tư tưởng tiêu cực hành động u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

1.2.  Trụ linh gốc đa âm rất mạnh

Các cấu trúc Trụ linh gốc được cấu tạo từ những hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đen là các cấu trúc đa âm rất mạnh, được xếp sau loại cấu trúc có hạt năng lượng âm màu đỏ máu. Vì tốc độ quay ngược và hút nhiệt âm về của hạt năng lượng âm màu đen rất mạnh nên dễ dàng bị năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhiều để đồng hóa làm vỡ cấu trúc Trụ linh.

Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đen với hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện dương (màu trắng ngà). Trụ linh này có bản chất trí tuệ là sinh khởi những hành động tiêu cực u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

 

Hình: Trụ linh đa âm sinh khởi những hành động tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đen với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương phát triển màu xanh lá. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là thúc đẩy phát triển những hành động tiêu cực u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

Hình: Trụ linh đa âm thúc đẩy phát triển những hành động tiêu cực gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đen với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương lan tỏa màu đỏ lửa. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là lan tỏa những hành động tiêu cực u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

 

Hình: Trụ linh đa âm lan tỏa những hành động tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 

Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu đen với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương đoàn kết màu vàng. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là đoàn kết những hành động tiêu cực u mê gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

Hình: Trụ linh đa âm đoàn kết những hành động tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 1.3.  Trụ linh gốc đa âm mạnh

Các cấu trúc Trụ linh gốc được cấu tạo từ những hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu xám là các cấu trúc đa âm mạnh được xếp sau loại cấu trúc có hạt năng lượng âm màu đỏ máu và màu đen. Vì tốc độ quay ngược và hút nhiệt âm về của hạt năng lượng âm màu xám mạnh nên dễ dàng bị năng lượng hoại diệt di chuyển vào nhiều để đồng hóa làm vỡ cấu trúc Trụ linh.

Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu xám với hạt năng lượng tận cùng có chớm sóng điện dương (màu trắng ngà). Trụ linh này có bản chất trí tuệ là sinh khởi những tư tưởng suy nghĩ gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Mới chỉ là suy nghĩ tiêu cực chứ chưa dẫn đến hành động gây tổn hại. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

 

Hình: Trụ linh đa âm sinh khởi những tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu xám với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương phát triển màu xanh lá. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là thúc đẩy phát triển những tư tưởng suy nghĩ tiêu cực gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Mới chỉ là phát triển suy nghĩ tiêu cực chứ chưa dẫn đến hành động gây tổn hại. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

 

Hình: Trụ linh đa âm thúc đẩy phát triển những tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu xám với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương lan tỏa màu đỏ lửa. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là lan tỏa những tư tưởng suy nghĩ tiêu cực gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Mới chỉ là lan tỏa suy nghĩ tiêu cực chứ chưa dẫn đến hành động gây tổn hại. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

Hình: Trụ linh đa âm lan tỏa những tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

 Trụ linh gốc được hình thành từ hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm màu xám với hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương đoàn kết màu vàng. Trụ linh này có bản chất trí tuệ là đoàn kết những tư tưởng suy nghĩ tiêu cực gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người để thỏa mãn lợi ích của bản thể nó. Mới chỉ là bảo vệ, đoàn kết các suy nghĩ tiêu cực chứ chưa dẫn đến hành động gây tổn hại. Bản chất trí tuệ tiêu cực này sẽ được bộc lộ khi xảy ra quá trình tương tác giữa các chỉnh thể. Quá trình tương tác sẽ dẫn đến hiện tượng phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc năng lượng có Trụ linh đa âm này. Khi phóng xạ năng lượng âm xảy ra chính là thời điểm năng lượng hoại diệt tấn công đồng hóa gây phân rã cấu trúc Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

 

Hình: Trụ linh đa âm đoàn kết những tư tưởng tiêu cực lợi mình mà gây tổn hại vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người

2.  Trụ linh và cấu trúc năng lượng phóng xạ năng lượng âm

Trụ linh chính là Trụ linh trưởng thành, bao gồm cả Trụ linh gốc (Phôi âm dương gốc) và hai thái cực âm dương.

Hình minh họa cho một cấu trúc Trụ linh phóng xạ năng lượng âm

 Trụ linh và cấu trúc năng lượng phóng xạ năng lượng âm xảy ra ở cả 3 nhóm vật chất, đó là nhóm siêu vật chất (dạng sống Tuệ linh), nhóm vật chất phức tạp (năng lượng vận hành vạn vật Vũ trụ) và nhóm vật chất giản đơn (con người, muông thú, vạn vật Vũ trụ).

Cấu trúc Trụ linh phóng xạ năng lượng âm chính là sự phân tách quá nhiều các hạt năng lượng âm tận cùng trong Trụ linh, trong khi đó các hạt dương tận cùng được phân tách quá ít hoặc không được phân tách. Từ đó những hạt năng lượng âm dư thừa sẽ liên kết cấu tạo thành những hạt năng lượng âm tổng hợp. Những hạt năng lượng âm tổng hợp đó được phân tách thành nhiều cho đến quá nhiều hạt rung lắc xung quanh mỗi hạt năng lượng dương trong cấu trúc 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh. Thế nhưng cấu trúc bền vững và an toàn cho Trụ linh cũng như các dạng sống phải là duy trì được tỉ lệ cân bằng một hạt âm và một hạt dương trong cấu trúc 16 hạt mở rộng bên ngoài Trụ linh.

Cấu trúc Trụ linh phóng xạ năng lượng âm chính là cấu trúc Trụ linh được hợp thành bởi hạt năng lượng âm tận cùng có màu đỏ máu, màu đen, màu xám. Đây là 3 nhóm hạt âm khi mà chúng liên kết với bất kỳ hạt năng lượng dương tận cùng nào cũng sẽ phát tác ra quá trình phóng xạ năng lượng âm trong cấu trúc Trụ linh. Sự phát tác phóng xạ năng lượng âm luôn luôn xảy ra ở cấu trúc Trụ linh đa âm, trong đó siêu mạnh là hạt âm đỏ máu, rất mạnh là hạt âm màu đen, và mạnh là hạt âm màu xám.

Cấu trúc Trụ linh đa âm sẽ dẫn tới phóng xạ năng lượng âm, khi phóng xạ năng lượng âm sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu thu hút, nó sẽ di chuyển tới để truyền tải sóng điện dư thừa vào cấu trúc Trụ linh đa âm. Quá trình năng lượng hoại diệt truyền tải sóng điện dư thừa của nó sang hạt âm và cấu trúc Trụ linh bị phóng xạ năng lượng âm sẽ khiến cho Trụ linh nhanh bị đứt liên kết và vỡ cấu trúc Trụ linh. Khi vỡ cấu trúc Trụ linh đồng nghĩa sự sống của cấu trúc Trụ linh, của cấu trúc năng lượng, của dạng sống đó sẽ vĩnh viễn hoại diệt.

Quá trình diễn biến xảy ra phóng xạ năng lượng âm ở cấu trúc Trụ linh đa âm như sau:

  • Giai đoạn đầu: Khi hai hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm (màu đỏ máu, màu đen, màu xám) và sóng điện dương hợp thành phôi âm dương, nó được gọi là Trụ linh. Khi hợp lại, Trụ linh sẽ được dưỡng trong môi trường có sóng điện âm dương nhất định. Quá trình dưỡng đó sẽ giúp cho Trụ linh phân tách ra vô số hạt năng lượng tận cùng, giúp Trụ linh được trưởng thành và to lớn. Khi phân tách hạt năng lượng tận cùng từ hai hạt gốc trong Trụ linh sẽ phân rõ thành thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm và thái cực chứa đựng các hạt năng lượng tận cùng có sóng điện dương. Tức là Trụ linh trưởng thành có hai hạt gốc ở tâm và hai thái cực chứa đựng những hạt âm và dương tận cùng đã được phân tách ra. Hạt năng lượng âm gốc có màu gì thì thái cực âm sẽ có màu như vậy, hạt năng lượng dương gốc có màu gì thì thái cực dương sẽ có màu như vậy. Quá trình này vẫn chỉ là đa âm trong Trụ linh và chưa xảy ra quá trình phóng xạ năng lượng âm.
  • Giai đoạn 2: Từ Trụ linh trưởng thành, cấu trúc 16 hạt năng lượng được hình thành bên ngoài Trụ linh, đó là 8 hạt năng lượng dương có sợi dây chân tâm liên kết chặt và 8 hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh 8 hạt năng lượng dương. Mỗi hạt năng lượng trong cấu trúc 16 hạt là tổng hợp của các hạt năng lượng tận cùng liên kết tạo thành, đó là các hạt tận cùng ở thái cực dương sẽ liên kết nhiều hạt tạo thành hạt tổng hợp có sóng điện dương, các hạt tận cùng ở thái cực âm sẽ liên kết nhiều hạt tạo thành hạt tổng hợp có sóng điện âm. Ở giai đoạn này, hạt năng lượng tận cùng của thái cực âm có màu gì thì hạt âm tổng hợp trong cấu trúc 16 hạt cũng có màu tương tự; hạt năng lượng tận cùng của thái cực dương có màu gì thì hạt năng lượng dương tổng hợp trong cấu trúc 16 hạt cũng có màu tương tự. Đối với Tuệ linh, khi từ Trụ linh trưởng thành phân tách tạo thành liên kết 16 hạt tổng hợp bên ngoài thì chính là lúc em bé Tuệ linh được hình thành. Trong giai đoạn này vẫn là Trụ linh đa âm nhưng chưa xảy ra quá trình phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc Trụ linh.
  • Giai đoạn 3: Khi Trụ linh trưởng thành đã phân tách và tạo ra được cấu trúc 16 hạt năng lượng đầu tiên và tiếp tục phân tách tạo ra liên kết 16 hạt mở rộng từ Trụ linh ra các chiều không gian của Trụ linh, khi đó bắt đầu xảy ra hiện tượng phóng xạ năng lượng âm trong cấu trúc Trụ linh. Quá trình xảy ra phóng xạ năng lượng âm đồng thời cũng là quá trình bản thể cấu trúc Trụ linh của dạng sống đó tương tác với vạn vật, sự việc, hiện tượng trong Vũ trụ, cụ thể như sau:

+ Cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh với tỷ lệ chuẩn là một hạt dương có một hạt âm rung lắc xung quanh hạt dương.

+ Do quá trình tương tác và bản chất của hạt năng lượng gốc tận cùng là đa âm nên quá trình phân tách hạt năng lượng âm diễn ra nhanh hơn nhiều cho đến rất nhiều lần so với quá trình phân tách hạt năng lượng dương trong Trụ linh. Khi lượng hạt năng lượng âm được phân tách ra quá nhiều trong thái cực năng lượng âm sẽ khiến chúng nhanh liên kết tạo thành hạt âm tổng hợp và di chuyển ra xung quanh các hạt năng lượng dương bên ngoài Trụ linh.

+ Do hạt năng lượng dương gốc phân tách ít và chậm hơn rất nhiều so với sự phân tách của hạt năng lượng âm, nên tại thái cực năng lượng dương có rất ít hạt năng lượng dương. Khi lượng hạt năng lượng dương tận cùng có ít, chúng sẽ chậm liên kết tạo thành hạt năng lượng dương tổng hợp.

+ Do hạt năng lượng dương tổng hợp được phân tách ít, hạt năng lượng âm tổng hợp lại được phân tách nhiều, nên cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh sẽ mất cân đối. Tức là quá trình phát triển liên kết giữa các hạt dương tổng hợp bên ngoài Trụ linh diễn ra chậm và ít, các hạt năng lượng âm tổng hợp có quá nhiều sẽ tụ tập rung lắc xung quanh những hạt năng lượng dương ít ỏi. Chính vì vậy, sẽ xuất hiện nhiều hạt âm xung quanh mỗi hạt năng lượng dương tổng hợp bên ngoài Trụ linh, và trong cấu trúc năng lượng.

+ Khi mà cấu trúc liên kết hạt năng lượng tổng hợp bên ngoài Trụ linh không còn theo tỷ lệ một hạt dương có một hạt âm rung lắc xung quanh mà thay vào đó là có nhiều hạt âm rung lắc xung quanh mỗi một hạt dương thì đó là phóng xạ năng lượng âm.

+ Khi có nhiều hạt năng lượng âm rung lắc xung quanh mỗi hạt năng lượng dương sẽ tạo thành sóng rung động rất lớn thu hút năng lượng hoại diệt di chuyển tới để truyền tải sóng điện dư thừa của chúng sang những hạt năng lượng âm. Quá trình hạt năng lượng hoại diệt truyền tải sóng điện dư thừa sang hạt âm chính là quá trình đồng hóa khiến cho các hạt năng lượng âm bị thối hóa. Sóng điện âm dương trong

Trụ linh sẽ bị xung đột và không tuần hoàn. Điều này dẫn đến sự mất kiểm soát sóng điện trong Trụ linh và cấu trúc năng lượng.

+ Quá trình đồng hóa của hạt năng lượng hoại diệt khiến cho thái cực năng lượng dương và hạt năng lượng dương gốc trong Trụ linh (dù là màu vàng, đỏ lửa, xanh lá) cũng sẽ bị chuyển về màu trắng ngà, các hạt năng lượng dương ở bên ngoài Trụ linh cũng sẽ trở thành trắng ngà. Tiếp đến là thái cực dương sẽ bị thu hẹp lại trong Trụ linh, thay vào đó là sự gia tăng và lớn mạnh của thái cực năng lượng âm.

+ Quá trình đồng hóa của hạt năng lượng hoại diệt khiến cho thái cực năng lượng âm phát triển lớn mạnh và thái cực năng lượng dương dần dần biến mất. Quá trình này sẽ khiến cho thái cực năng lượng âm (dù ban đầu là màu trắng xám) dần dần chuyển hết về màu đỏ máu và màu đen, các hạt năng lượng âm bên ngoài Trụ linh cũng sẽ chuyển thành đỏ máu và màu đen. Bên cạnh đó là những hạt năng lượng hoại diệt đang đồng hóa trong cấu trúc năng lượng và trong Trụ linh.

+ Kết cục cuối cùng cho quá trình phóng xạ năng lượng âm của cấu trúc Trụ linh chính là sự thối hóa và vỡ toàn bộ cấu trúc Trụ linh. Đó là thời khắc chấm dứt sự sống của cấu trúc năng lượng.

Như vậy, Trụ linh từ đa âm cho tới phóng xạ năng lượng âm cả cấu trúc năng lượng sẽ khiến cho năng lượng hoại diệt xâm nhập truyền xả sóng điện dư thừa sang các hạt âm. Điều này khiến cho sóng điện trong Trụ linh mất kiểm soát và thúc đẩy việc sản sinh hạt âm diễn ra nhanh hơn, cuối cùng là phân rã toàn bộ cấu trúc Trụ linh và toàn bộ cấu trúc năng lượng.

II.    Sự chuyển sinh của dạng sống Tuệ linh, con người, muông thú, vạn vật có cấu trúc năng lượng đa âm

1. Sự chuyển sinh của dạng sống Tuệ linh

Tuệ linh có cấu trúc Trụ linh đa âm sẽ dẫn đến phóng xạ năng lượng âm, khi đó năng lượng hoại diệt sẽ tấn công đồng hóa cấu trúc Trụ linh và Tuệ linh. Điều này đã làm cho vô số Tuệ linh bị hoại diệt. Quá trình Tuệ linh bị phóng xạ năng lượng âm và bị năng lượng hoại diệt đồng hóa chính là quá trình đau khổ, tổn thương như bệnh nhân mắc căn bệnh không thể chữa khỏi, kết cục là Tuệ linh chấm dứt sự sống. Để tìm ra phương thuốc cứu lại Tuệ linh, chính họ phải hóa thân làm con người để tu luyện, tìm ra cơ chế chuyển hóa lại Trụ linh không bị đa âm nữa, chuyển hóa thành bộ lọc năng lượng để vận hành được cả năng lượng hoại diệt cho sự sống của bản thể Tuệ linh trở nên bền vững. Do đó, làm người chính là sự chuyển sinh mà họ phải thực hiện để cứu lại sự sống cho họ.

Khi Tuệ linh luân hồi làm con người, họ sẽ dễ dàng bộc lộ bản tính đa âm là tham lam, ích kỷ, lợi mình mà hại người như bản chất phôi gốc trong Trụ linh của họ, họ dễ dàng hành động gây ra ác nghiệp. Quá trình đó sẽ khiến cho họ bị hoảng loạn, mất kiểm soát và đau đớn, kết quả họ sẽ khó có thể siêu thoát khi hết kiếp người. Tuệ linh đó sẽ mắc kẹt nơi họ chết hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn bởi nghiệp đã tạo ra mà không nhớ được quá khứ cũng như con đường giải thoát.

Các tôn giáo, tín ngưỡng gọi họ là quỷ, Ma vương mà không hiểu tại sao lại có quỷ, có Ma vương. Thật ra đó là các Tuệ linh bị phóng xạ năng lượng âm dẫn đến bệnh và hoại diệt. Khi hiểu được điều này, con người sẽ cảm thông, trợ giúp họ vượt qua căn bệnh hoại diệt và từng bước giúp họ được chuyển sinh, được cải tạo Trụ linh trở nên bền vững hơn.

Như vậy, chiều hướng chuyển sinh của Tuệ linh đa âm sẽ là phân rã và hoại diệt. Vì bản chất Trụ linh đa âm nên cơ hội chuyển sinh theo chiều hướng trở nên bền vững đối với Tuệ linh là không hề dễ dàng, nó vô cùng khó khăn. Duy nhất chỉ có hai Chân lý mới giúp cho Tuệ linh thực hành để chuyển sinh thay đổi được Trụ linh trở nên bền vững và an lạc.

2.   Sự chuyển sinh của dạng sống con người

Con người là thân tướng vật chất giản đơn có Tuệ linh hoặc Linh hồn an trụ bên trong. Do đó khi con người đa âm và phóng xạ năng lượng âm chính là Tuệ linh hoặc Linh hồn an trụ trong thân tướng đó đa âm và phóng xạ âm.

Khi con người đa âm và phóng xạ âm, họ sẽ luôn có ý nghĩ cho đến hành động tiêu cực để thỏa mãn ích kỷ về họ và gây tổn hại tới vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Họ tạo nghiệp ác, họ không hành thiện, họ mất kiểm soát hành vi, ý thức, họ sẽ biểu hiện ra các hành động tiêu cực, các chứng bệnh hoang tưởng, đa nhân cách, trầm cảm, tâm thần phân liệt.

Khi người đa âm và phóng xạ âm chết đi phần thân xác, bản thể Tuệ linh, Linh hồn trong họ tách ra và an trụ tại nơi họ chết hoặc bị ảo ảnh nghiệp ác phản chiếu làm cho họ mất đi trí tuệ về cội nguồn, về tu hành, về con đường giải thoát. Vì năng lượng âm trong họ quá nhiều nên sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ, chấp ngã, sân hận rất mạnh, điều này khiến họ không có sức mạnh di chuyển trong không gian Vũ trụ để về nơi họ cần về; hoặc được sự trợ giúp về nơi tu dưỡng, nhưng họ vẫn còn hoảng loạn bởi sóng điện âm dương xung đột, khiến họ phải mất nhiều thời gian để cân bằng năng lượng cho hành trình luân hồi chuyển sinh tiếp theo.

Trên hành trình luân hồi chuyển sinh, những con người đa âm, phóng xạ năng lượng âm từ Tâm (Tuệ linh) sẽ khó có thể chuyển sinh trở nên bền vững cấu trúc Tuệ linh, vì chiều hướng chuyển sinh của cấu trúc Trụ linh đa âm là phân rã và hoại diệt. Họ sẽ dễ dàng bị luân hồi bởi ác nghiệp và hoại diệt vĩnh viễn Tuệ linh. Chỉ có hai Chân lý mới giúp họ chuyển sinh trở nên bền vững cấu trúc Tuệ linh.

3.   Sự chuyển sinh của dạng sống muông thú

Muông thú là thân tướng vật chất giản đơn để cho các cấu trúc năng lượng phức tạp, siêu phức tạp nương tựa và là môi trường tu luyện.

Khi muông thú đa âm và phóng xạ năng lượng âm chính là cấu trúc năng lượng an trụ trong nó đa âm và phóng xạ âm.

Sự đa âm và phóng xạ âm đã tạo ra những loài thú ác, những loài thú ăn thịt loài thú khác để tồn tại.

Quá trình phóng xạ âm sẽ khiến cho Linh hồn (cấu trúc năng lượng an trụ trong con thú) trở nên nguy hiểm bởi hành vi gây tổn hại tới vạn vật, muông thú và con người. Khi đó, năng lượng hoại diệt sẽ di chuyển vào đồng hóa và khiến cho chúng mất đi sự kiểm soát, kết quả là chúng sẽ vỡ cấu trúc năng lượng linh hồn.

Linh hồn những con thú đa âm và phóng xạ âm sẽ bị mắc kẹt nơi nó chết, nó sẽ oán hận mà không thể di chuyển tới nơi cần tu dưỡng cân bằng năng lượng cho hành trình chuyển sinh tiếp theo. Sự oán hận sẽ gia tăng nếu chúng bị giết hại. Quá trình này sẽ khiến cho bản thể cấu trúc linh hồn của chúng nhanh bị hoại diệt vĩnh viễn.

Chiều hướng mà linh hồn muông thú chuyển sinh chính là phân rã và hoại diệt. Để những linh hồn muông thú đa âm, phóng xạ năng lượng âm (thú dữ) được chuyển sinh trở nên bền vững hơn, chúng cần chuyển sinh thành thú lành, rồi có công lao giúp đỡ con người, khi cấu trúc linh hồn chúng đa dương sẽ được chuyển sinh làm người. Tuy nhiên, đối với linh hồn thú dữ thì không thể tự chúng thay đổi được, mà cần phải có sự tương trợ, bao dung, vị tha bởi con người, bởi Tuệ linh. Đó là dùng ánh sáng của hai Chân lý để thuần hóa, chuyển sinh cấu trúc linh hồn thú dữ nói riêng và muông thú nói chung được chuyển sinh trở nên bền vững hơn.

4.   Sự chuyển sinh của dạng sống vạn vật Vũ trụ

Vạn vật Vũ trụ bao gồm hạt tận cùng, hạt tổng hợp, Trụ linh, nguyên tử, phân tử, tế bào, cỏ cây, đất đá, vật chất rắn, vật chất lỏng, vật chất khí, hành tinh, dải thiên hà, đó là nhóm vật chất giản đơn vì có mã sóng trí tuệ giản đơn cấu tạo thành. Tuy là giản đơn nhưng trong bản thể nó vẫn có sự tồn tại của năng lượng phức tạp.

Khi vạn vật mà có cấu trúc đa âm, phóng xạ năng lượng âm thì nó sẽ dễ bị năng lượng hoại diệt đồng hóa làm vỡ cấu trúc, do đó cơ hội chuyển sinh bền vững hơn là không có. Tại bản thể vạn vật đa âm này sẽ phân tách năng lượng âm gây ảnh hưởng tiêu cực tới các dạng sống xung quanh nó.

Đối với vật chất giản đơn mà bị phóng xạ năng lượng âm thì con đường chuyển sinh của cấu trúc năng lượng an trụ bên trong nó sẽ không thể theo hướng bền vững được. Chúng chỉ trở nên bền vững trong chính vật chất giản đơn, tức là năng lượng an trụ trong đất đá, trong kim loại, trong cỏ cây, trong một điền thổ không thể chuyển sinh thành linh hồn an trụ trong muông thú và tiến xa hơn trên hành trình chuyển sinh. Năng lượng an trụ trong vật chất giản đơn chỉ gia tăng được sự phân tách liên kết trong vật chất giản đơn và làm môi trường tu luyện cho các nhóm vật chất khác.

Như vậy, các dạng sống trong Vũ trụ mà có Trụ linh, cấu trúc năng lượng bị đa âm, bị phóng xạ năng lượng âm sẽ dẫn đến con đường chuyển sinh theo hướng phân rã và hoại diệt. Rất khó khăn để các dạng sống này chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc cấu trúc năng lượng. Sứ mệnh giúp cho các dạng sống có cấu trúc năng lượng đa âm và phóng xạ âm được chuyển sinh bền vững là của Tuệ linh và con người. Để thực hiện được sứ mệnh đó thì chỉ có thấu và thực hành theo hai Chân lý.

***************

 

Rate this post

Bài viết liên quan