Bài 13: Chân lý Vạn vật

I.   Khái niệm về Chân lý Vạn vật

“Vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, khổ đau không tự đến, khổ đau không tự đi, tất cả do duyên và nghiệp, hay còn gọi là nhân và quả. Cơ chế vận hành là phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng tận cùng”.

II.  Bản chất của Chân lý Vạn vật

Trước tiên, ta phải hiểu bản chất của Chân lý: Chân lý chính là lý luận gốc nhất, lý luận chân thật nhất, là sự thật không thể sai.

Vạn vật bên trong và bên ngoài Vũ trụ: đó là từ các yếu tố cấu tạo thành hạt năng lượng tận cùng (hạt sóng, hạt năng lượng tận cùng, các cấu trúc lớn hơn hạt năng lượng tận cùng, môi trường sóng điện, sự vận động và tương tác) cho đến sự hiện hữu của tất cả vật chất bao trùm trong và ngoài Vũ trụ; đó là nhóm vật chất cội nguồn, nhóm vật chất hoại diệt, nhóm vật chất giản đơn, nhóm vật chất phức tạp, nhóm siêu vật chất.

Chân lý Vạn vật còn được gọi là Chân lý Nhân quả. Chân lý Vạn vật chính là lý luận gốc nhất, thật nhất, đúng nhất của tất cả vạn vật bao trùm bên trong và bên ngoài Vũ trụ, tức là không có đơn vị vật chất nào dù bên trong hay bên ngoài Vũ trụ nằm ngoài Chân lý Vạn vật, tất cả đều nằm trong Chân lý Vạn vật. Hay có thể nói, Chân lý Vạn vật nằm trong chính mỗi đơn vị vật chất của tất cả vạn vật, trong mỗi sự việc của tất cả sự việc, trong mỗi hiện tượng của tất cả hiện tượng bên trong và bên ngoài Vũ trụ.

Chân lý Vạn vật là của vạn vật chứ không phải của một ai hay của tôn giáo nào, cũng như của kinh kệ nào. Chân lý Vạn vật là cái có sẵn, là cơ chế, bản chất vận hành của vạn vật bên trong và bên ngoài Vũ trụ. Do đó, chỉ có Tuệ linh hay con người thấu hiểu cơ chế, bản chất vận hành trong vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài Vũ trụ mà phân tách, liên kết, tổng hợp thành Chân lý. Chân lý luôn luôn phải đúng khi áp dụng và kiểm chứng với mỗi vật trong vạn vật, với mỗi sự việc trong tất cả sự việc, với mỗi hiện tượng trong tất cả hiện tượng của bên trong và bên ngoài Vũ trụ.

Chân lý Vạn vật cho thấy tất cả vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài Vũ trụ đều không tự nó sinh ra, mà là do cơ chế phân tách, liên kết dây để sinh ra vạn vật, sự việc, hiện tượng mới. Phải có điều kiện môi trường cho quá trình phân tách, liên kết để sinh ra vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài Vũ trụ. Đó là điều kiện môi trường có sự tương tác giữa các chỉnh thể, có áp lực, sức nén của năng lượng từ các chỉnh thể, có sự truyền dẫn dinh dưỡng (năng lượng) vào chỉnh thể, có liên kết dây giữa các chỉnh thể bằng sợi mã sóng trí tuệ, phải có môi trường sinh nhiệt (sóng điện âm hay dương hay trung tính có liên kết dây). Như vậy, vạn vật, sự việc, hiện tượng không tự nó sinh ra, mà phải có cơ chế phân tách, liên kết dây và điều kiện môi trường tương tác giữa các chỉnh thể.

Vạn vật, sự việc, hiện tượng cũng không tự nó mất đi. Sự mất đi cần phải được hiểu là từ sự chuyển hóa từ hình tướng này sang hình tướng khác (chuyển hóa này không gọi là chết, vì nó vẫn còn mã sóng trí tuệ trong chỉnh thể) cho đến cái chết vĩnh viễn của chỉnh thể là không còn mã sóng trí tuệ trong hạt năng lượng. Chỉnh thể mất đi là do quá trình đứt liên kết dây và phân rã của vạn vật, sự việc, hiện tượng trong quá trình tương tác. Vạn vật, sự việc, hiện tượng chỉ hoại diệt (chết vĩnh viễn) khi bị số lượng hạt năng lượng hoại diệt xâm nhập gây nổ hủy diệt hoàn toàn và không còn mã sóng trí tuệ. Vạn vật, sự việc, hiện tượng, chuyển hóa hình tướng mà vẫn còn mã sóng trí tuệ thì chưa được gọi là cái chết.

Bản chất về khổ đau của vạn vật, sự việc, hiện tượng bên trong và bên ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người là quá trình bí bách, đấu tranh, xung đột duy trì sự tồn tại của mã sóng trí tuệ. Khổ đau từ việc thay đổi cấu trúc mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng cho đến cái chết vĩnh viễn. Cái chết vĩnh viễn là không còn sự tồn tại của mã sóng trí tuệ, dù là hạt năng lượng hoại diệt cũng là chết khi không còn mã sóng trí tuệ do bị nổ tan.

Khổ đau đến là do thực hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng phân rã hoại diệt. Khổ đau đi là do thực hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng chuyển sinh bền vững của Tuệ linh, con người, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ.

Bản chất của duyên – nghiệp, nhân – quả hay bản chất chung của Chân lý Vạn vật được kết tinh gọn thành một chữ, đó là chữ “Duyên”. Cơ chế vận hành chữ Duyên (Chân lý Vạn vật) chính là cơ chế phân tách, liên kết dây. Duyên có Duyên trong Duyên, Duyên ngoại Duyên.

1. Duyên là gì?

Duyên chính là sự hợp mà thành.

Duyên là quá trình hợp nhất của các yếu tố để cấu tạo thành chỉnh thể từ hạt năng lượng tận cùng cho đến vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Sự hợp chính là bản chất Tam hợp và cơ chế phân tách, liên kết dây. Hợp chính là khả năng liên kết dây giữa các chỉnh thể có cùng sóng điện (sóng điện âm với sóng điện âm, sóng điện dương với sóng điện dương, sóng điện trung tính với sóng điện trung tính) và không cùng sóng điện (sóng điện âm với sóng điện dương, sóng điện âm với sóng điện trung tính, sóng điện dương với sóng điện trung tính). Hợp còn là sự cấu tạo thành hạt năng lượng hoại diệt, dù hạt năng lượng hoại diệt không có liên kết dây để cấu tạo thành vật chất lớn hơn, nhưng có cơ chế phân tách và được vận hành bởi sóng rung và chỉnh thể hạt năng lượng hoại diệt cũng là sự hợp bởi 3 yếu tố mà cấu tạo thành nó. Như vậy, hợp chính là bản chất Tam hợp và cơ chế phân tách, liên kết dây.

2. Duyên trong Duyên

Duyên trong Duyên là việc ta biết vạn vật ở hiện tại, chỉnh thể hiện tại, sự việc hiện tại, hiện tượng hiện tại, con người hiện tại, bên trong và bên ngoài Vũ trụ hiện tại. Khi biết cái hiện tại rồi, ta sẽ đi tìm cái ở quá khứ, đó là những cái gì đã cấu tạo thành cái hiện tại. Ta lại tiếp tục truy tìm những cái ở quá khứ của quá khứ cho đến tận cùng. Để tìm được Duyên trong Duyên thì trước tiên ta phải thấu hiểu bản chất của cái hiện tại, bản chất hiện tại sẽ biểu hiện ra các hiện tượng, thấu hiểu các hiện tượng cũng chính là thấu hiểu bản chất hiện tại. Tiếp đến là ta phải thấu hiểu cơ chế phân tách liên kết dây, cơ chế quay tròn, bản chất Tam hợp và nếu có khả năng thiền định nữa thì sẽ khám phá và thấu hiểu thế giới quan Vũ trụ, Tuệ linh, con người từ tận cùng sự hình thành cho đến nay.

Ví dụ: Ta thấy ta, ta chính là một người, ta là hiện tại. Ta sẽ tìm hiểu cái gì sinh ra ta, ta tìm hiểu và ta biết là cha mẹ ta sinh ra ta, ta tìm hiểu cha mẹ sinh ra ta như thế nào và ta biết được điều đó. Ta lại tìm hiểu ta là ai? Tâm ta như thế nào? Kiếp trước ta là ai? Muốn biết được thì ta phải thấu hiểu bản chất của ta thông qua những biểu hiện và hành động hiện tại để thấy tâm ta, ta phải thấu hiểu cơ chế phân tách liên kết dây, thiền quán được thì ta sẽ thấu hiểu ta là ai, kiếp trước ta là ai. Cứ áp dụng phân tích chữ Duyên bằng cơ chế phân tách liên kết dây, cơ chế quay tròn, bản chất Tam hợp, ta sẽ thấu hiểu Duyên trong Duyên của ta. Đó chính là thấu hiểu cái hiện tại để biết cái quá khứ của cái hiện tại.

Tất cả vạn vật, sự việc, hiện tượng, cần thông qua cơ chế phân tách liên kết dây, bản chất Tam hợp, cơ chế quay tròn sẽ thấu hiểu được tận cùng về quá khứ.

3. Duyên ngoại Duyên

Duyên ngoại Duyên là việc ta biết, thấu hiểu bản chất thông qua hiện tượng được biểu hiện ra và quá trình đang hành động tương tác của vạn vật, sự việc, hiện tượng, Tuệ linh và con người, trong và ngoài Vũ trụ tại hiện tại; khi ta thấu hiểu cái hiện tại thì ta sẽ thấy cái tương lai, đó là biết cái Duyên tương lai của cái Duyên hiện tại. Cái duyên chính là chỉnh thể của vạn vật, sự việc, hiện tượng. Cái Duyên tương lai là cái hình tướng mới, chỉnh thể mới, vạn vật mới, hiện tượng mới, sự việc mới thông qua cơ chế phân tách liên kết dây, tam hợp, quay tròn.

Như vậy, bản chất của Chân lý Vạn vật là đi truy tìm quá khứ và tương lai của vạn vật, sự việc, hiện tượng thông qua việc giải mã cơ chế vận hành của nó. Đó là dùng cơ chế “Phân tách, liên kết dây”, bản chất Tam hợp, cơ chế quay tròn để giải mã tận cùng vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, từ hiện tại về tới quá khứ và cho đến tương lai. Đây chính là giác ngộ về vạn vật, sự việc, hiện tượng trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người.

Vận hành Chân lý Vạn vật chính là cơ chế phân tách và liên kết dây. Trong cơ chế phân tách và liên kết dây của Chân lý Vạn vật có hai con đường chuyển sinh: đó là chuyển sinh theo hướng phân rã hoại diệt và chuyển sinh theo hướng bền vững an lạc.

III. Cội nguồn của Chân lý Vạn vật

Cội nguồn của Chân lý Vạn vật không phải là thời điểm con người hay Tuệ linh tìm ra nó. Cội nguồn của Chân lý Vạn vật chính là sự khởi đầu và vận hành của cơ chế vận hành Chân lý Vạn vật. Cơ chế đó chính là cơ chế phân tách, liên kết dây.

Cội nguồn của Chân lý Vạn vật được sinh khởi từ hạt sóng tổ tiên màu xanh nõn chuối. Hạt sóng này phân tách trong điều kiện môi trường di chuyển, vận động để đủ lực phân tách ra nhiều hạt sóng xanh nõn chuối khác; tiếp đến, do tương tác trong môi trường không sinh nhiệt và môi trường sinh nhiệt khác nhau mà hình thành hạt năng lượng hoại diệt không có liên kết dây, năm nhóm hạt năng lượng có liên kết dây; sau đó mới hình thành ra vụ nổ siêu năng lượng (Big Bang) để hình thành ra Vũ trụ ngày nay.

Từ khi hạt sóng tổ tiên phân tách cho đến khi hình thành các hạt năng lượng (hạt năng lượng hoại diệt, năm nhóm hạt năng lượng có liên kết dây) thì đó là do cơ chế phân tách, liên kết dây mà cấu thành ra Vũ trụ. Cơ chế phân tách, liên kết dây chính là cơ chế vận hành của Chân lý Vạn vật (Nhân quả). Xuất hiện hạt sóng xanh phân tách chính là điểm khởi sinh ra Chân lý Vạn vật.

Câu hỏi là, vậy trước khi có hạt sóng xanh nõn chuối thì cái gì sinh ra nó? Đó là câu hỏi sẽ không có điểm dừng khi vận dụng Chân lý Vạn vật để truy tìm cội nguồn. Tôi xin trả lời: có lẽ tôi chưa tìm ra là cái gì sinh ra hạt sóng xanh hoặc đó là bí mật, bởi có khi đó cũng là kế hoạch. Tại sao tôi khẳng định Chân lý Vạn vật được sinh khởi từ thời điểm đó? Vì các hạt năng lượng tận cùng được sinh ra từ hạt sóng tổ tiên, mà trong các hạt năng lượng lại có sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ toàn bộ sóng rung, thông tin, hình ảnh, nội dung của quá trình tương tác sinh ra nó; bởi cơ chế phân tách được vận hành khi hạt sóng tổ tiên màu xanh nõn chuối phân tách, cơ chế liên kết dây được vận hành khi hình thành năm nhóm hạt năng lượng có liên kết dây. Chính vì dựa trên chính Chân lý Vạn vật thông qua cơ chế phân tách, liên kết dây với thiền định mà tôi thấy được cội nguồn của Chân lý Vạn vật ở thời điểm đó.

Như vậy, Chân lý Vạn vật đã được vận hành từ khi hình thành các hạt sóng tổ tiên màu xanh nõn chuối, sau đó là các hạt năng lượng tận cùng, sau nữa là Vũ trụ hình thành, và bây giờ. Thậm chí, mãi mãi về sau, Chân lý Vạn vật vẫn là như vậy, nó vẫn vận hành vạn vật, Vũ trụ và Tuệ linh, con người. Nó sẽ biến mất vĩnh viễn khi không còn sự sống bên trong và bên ngoài Vũ trụ nữa.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan