Bài 6: Dạng sống Tuệ linh và sứ mệnh thống lãnh Vũ trụ

Dạng sống Tuệ linh là dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất, kỳ diệu nhất trong Vũ trụ. Dạng sống này là tổ hợp liên kết của các hạt năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp trong Vũ trụ. Dạng sống này có thể thay đổi hình tướng, di chuyển được trong không gian Vũ trụ vì không an trụ trong thân tướng vật chất (tổ hợp mã sóng trí tuệ đơn giản).

Cội nguồn hình thành dạng sống Tuệ linh:

Cội nguồn của dạng sống Tuệ linh chính là quá trình phân tách thành năm nhóm hạt năng lượng từ Trụ linh của vị Tuệ linh đầu tiên trong tinh cầu năng lượng khổng lồ. Sau vụ nổ siêu năng lượng, vị Tuệ linh đầu tiên đã vận hành, tương tác năng lượng, gieo duyên để các hạt năng lượng siêu phức tạp trong năm nhóm năng lượng kết hợp thành các phôi âm dương để hình thành các tinh cầu năng lượng nhỏ. Các tinh cầu năng lượng nhỏ di chuyển quay tròn trong không gian năm nhóm năng lượng để phân tách hạt năng lượng và hấp thụ năng lượng cho quá trình trưởng thành và sinh ra em bé Tuệ linh, đó là di chuyển và được dưỡng ở không gian lõi của Vũ trụ.

Quá trình gieo duyên và hỗ trợ của vị Tuệ linh đầu tiên đã giúp vô số các Tuệ linh được sinh ra, đó là quá trình gia tăng dạng sống của Tuệ linh.

Tuệ linh được cấu tạo thành bởi 3 yếu tố, gồm có Trụ – Trí (tổng sợi mã sóng trí tuệ), Trụ – Tâm (trạng thái năng lượng, sóng điện), hình tướng Tuệ linh. Để thấu hiểu 3 yếu tố cấu tạo thành Tuệ linh, chúng ta cần thấu hiểu quá trình hình thành, phát triển của Tuệ linh như sau: đầu tiên là phôi năng lượng âm dương được liên kết lại từ hạt năng lượng âm và dương tận cùng có sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Khi phôi năng lượng âm dương được hình thành, gọi là Trụ linh gốc. Trụ linh gốc có chứa đựng hai sợi mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Thông qua cơ chế phân tách và liên kết dây của hạt năng lượng, Trụ linh phân tách ra những sợi mã sóng trí tuệ mang sóng điện âm và dương. Những sợi mã sóng trí tuệ đó được chứa đựng ở Trụ linh gốc. Tiếp đến, những sợi mã sóng trí tuệ đó phân tách thành những hạt năng lượng ra bên ngoài Trụ linh gốc và được cấu tạo thành thái cực chứa đựng hạt năng lượng âm và dương. Trụ linh gốc liên tục phân tách ra các sợi mã sóng trí tuệ lưu giữ trong Trụ linh gốc và thành hạt năng lượng ra thái cực bên ngoài Trụ linh gốc để tạo thành Trụ linh trưởng thành. Như vậy, Trụ linh trưởng thành gồm có Trụ linh gốc bên trong là nơi chứa đựng các sợi mã sóng trí tuệ, hai thái cực năng lượng âm và dương bên ngoài lưu giữ các hạt năng lượng tận cùng được sao chép từ các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc. Sau khi đã tạo ra được nhiều sợi mã sóng trí tuệ ở Trụ linh gốc và nhiều hạt năng lượng tận cùng ở thái cực chứa đựng các hạt năng lượng, sẽ diễn ra quá trình liên kết và phân tách tiếp. Đó là các hạt năng lượng tận cùng trong thái cực âm, dương liên kết với chính nó để tạo thành những hạt dương tổng hợp và những hạt âm tổng hợp rồi di chuyển ra bên ngoài Trụ linh để cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng tổng hợp mở rộng bên ngoài Trụ linh. Cấu trúc Trụ linh với 16 hạt năng lượng càng được mở rộng đa chiều ra bên ngoài chính là việc Tuệ linh hình thành (khi cấu trúc Trụ linh có 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài) Tuệ linh em bé và trưởng thành. Trong cấu trúc Tuệ linh gồm có 3 loại hạt năng lượng là âm, dương, trung tính được liên kết với nhau tạo thành cấu trúc năng lượng có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp tuần hoàn sóng điện. Vậy tam hợp cấu trúc Tuệ linh cụ thể cấu tạo tuệ linh là:

cấu tạo tuệ linh

  • Yếu tố đầu tiên là Trụ – Trí: Trụ – Trí là tổng các sợi mã sóng trí tuệ được lưu giữ tại Trụ linh gốc (hạt âm và hạt dương gốc) cho tới toàn bộ cấu trúc Tuệ linh. Gọi là Trụ – Trí là để thể hiện được bản chất là trong Trụ linh gốc lưu giữ toàn bộ tổng các sợi mã sóng trí tuệ từ khi Tuệ linh đó được hình thành từ phôi năng lượng âm dương cho tới khi trưởng thành và tới thời điểm đề cập tới. Từ tổng các sợi mã sóng trong Trụ linh gốc sẽ sinh phát ra trạng thái năng lượng và tuần hoàn sóng điện năng lượng đó trong toàn bộ cấu trúc Tuệ linh thông qua các sợi mã sóng trí tuệ bên ngoài Trụ
  • Yếu tố thứ 2 là Trụ – Tâm: Trụ là tổng các sợi mã sóng trí tuệ trong Trụ linh gốc; Tâm là trạng thái năng lượng, là sóng điện được sinh phát, lưu giữ trong Trụ linh gốc và hạt năng lượng. Trụ – Tâm là trạng thái năng lượng, sóng điện được sinh phát ra từ Trụ linh gốc (nơi lưu giữ tổng các sợi mã sóng trí tuệ) liên kết, tuần hoàn tới thái cực chứa đựng các hạt năng lượng âm dương và tới toàn bộ cấu trúc hạt năng lượng trong toàn bộ Tuệ linh.
  • Yếu tố thứ 3, là hình tướng Tuệ linh: Tuệ linh có hình tướng giống con người, hay nói cách khác thì con người là bản sao của các Tuệ linh. Tuệ linh là một cấu trúc liên kết của vô số những hạt năng lượng tận cùng mang sóng điện âm, dương, trung tính có mã sóng trí tuệ siêu phức tạp. Do đó, Tuệ linh có thể biến hóa thay đổi hình tướng, thay đổi diện mạo. Cấu trúc hình tướng của Tuệ linh sẽ thay đổi do cấu trúc sóng điện trong Trụ linh của Tuệ linh thay đổi. Đặc tính sóng điện trong Trụ linh gồm có sóng điện dương, có sóng điện âm, có sóng điện trung tính để trung hòa sóng điện âm dương. Cấu trúc vững chắc của Trụ linh chính là Trụ linh trở thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Cấu trúc Trụ linh lỏng lẻo dễ bị hoại diệt Tuệ linh là cấu trúc Trụ linh có sóng điện đa âm.

Thông qua cấu trúc cấu tạo thành Tuệ linh, ta thấy hình tượng Thiên Chúa, Phật, Thánh thần không có gì là huyền bí, không có gì là mê tín, không có gì là siêu nhiên, cũng không phải là duy tâm, bản chất đều là vật chất. Có chăng vật chất này tồn tại ở thể mã sóng trí tuệ siêu phức tạp nên khoa học và phương tiện kỹ thuật không thể đo hay thấy được, mắt thường con người cũng không thể nhìn thấy được.

Cuộc sống và sứ mệnh:

Dạng sống Tuệ linh vì là năng lượng liên kết chuỗi có mã sóng trí tuệ siêu việt trong việc di chuyển và cải tạo không gian Vũ trụ nên không an trụ ở thân tướng vật chất như con người.

Dạng sống Tuệ linh không có giới tính, không có nam, không có nữ, không có yêu đương, không có quan hệ sắc dục vợ chồng. Các Tuệ linh liên tục được sinh ra do quá trình phân tách năng lượng và chọn lọc năng lượng có mã sóng trí tuệ phức tạp nhất để gieo duyên sinh khởi ra các Tuệ linh mới.

Các Tuệ linh được hình thành từ phôi năng lượng âm dương mà thành em bé, lớn lên và già. Tuệ linh khi là em bé là do quá trình phân tách và liên kết hạt năng lượng chưa nhiều và chưa chặt, khi trưởng thành tức là quá trình phân tách, liên kết chặt. Khi Tuệ linh già tức là đang diễn ra quá trình đứt liên kết hạt năng lượng. Từ em bé Tuệ linh để trưởng thành và già là do mỗi Tuệ linh trong quá trình tương tác năng lượng bị nhiễm năng lượng hoại diệt ở mức độ khác nhau mà bị già và chết. Những Tuệ linh không bị nhiễm năng lượng hoại diệt thì giữ được trạng thái hình tướng trưởng thành và cấu trúc năng lượng trong Tuệ linh ổn định.

Các Tuệ linh có sinh, có diệt, những Tuệ linh bị hoại diệt là do năng lượng hoại diệt xâm nhập vào làm đứt liên kết hạt năng lượng mà hoại diệt. Đây là vấn đề cấp thiết đặt ra cho cả dạng sống Tuệ linh và vị Tuệ linh đầu tiên.

Vị Tuệ linh đầu tiên lập ra các lớp học, khu vực nghiên cứu năng lượng khác nhau để truyền dạy tri thức cho các Tuệ linh mới được sinh, cho tất cả các Tuệ linh thấu hiểu bản chất năng lượng trong Vũ trụ. Ngài truyền dạy cho các Tuệ linh kinh nghiệm di chuyển trong không gian Vũ trụ, truyền dạy cho các Tuệ linh tránh bị năng lượng hoại diệt xâm nhập, truyền dạy vô số tri thức cho các Tuệ linh.

Dạng sống Tuệ linh là dạng sống có trí tuệ bậc nhất trong và ngoài Vũ trụ. Thấu hiểu được điều đó, vị Tuệ linh đầu tiên thống lãnh tất cả các Tuệ linh thực hiện các sứ mệnh bảo vệ, xây dựng, phát triển Vũ trụ ngày càng lớn mạnh và đa dạng hóa các dạng sống khác trong Vũ trụ. Thành tựu đầu tiên chính là xây dựng được một hành tinh nhiệm màu nhất trong Vũ trụ, đó là nơi an trụ của dạng sống Tuệ linh.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan