Bài 14: Bản chất về cái chết

I.   Cái chết là gì?

Cái chết là sự hoại diệt mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong chính chỉnh thể của các dạng sống.

 II.  Bản chất của cái chết

Bản chất cái chết được phân chia theo từng nhóm vật chất, từng dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, bởi mỗi dạng sống, nhóm vật chất có sự sống và cơ chế vận hành khác nhau, nên bản chất cái chết cũng có sự khác nhau.

Cái chết của từng dạng sống có sự khác biệt nhau, nhưng tất cả vẫn đảm bảo nguyên tắc của cái chết là sự hoại diệt vĩnh viễn của sợi mã sóng trí tuệ và trạng thái năng lượng trong chỉnh thể.

Bản chất cái chết của từng dạng sống, nhóm vật chất như sau:

 • Dạng sống năng lượng hoại diệt: năng lượng hoại diệt sẽ chết vĩnh viễn và không còn sự tồn tại khi chúng bị kích nổ bởi năng lượng dương hoặc chúng bị sinh nhiệt và bị kích nổ. Khi năng lượng hoại diệt bị kích nổ sẽ không còn tồn tại sợi mã sóng trí tuệ, đó là hoại diệt vĩnh viễn.
 • Dạng sống vật chất giản đơn:

+ Nhóm vật chất giản đơn sẽ bị phân rã, hoại diệt khi bị năng lượng hoại diệt đồng hóa. Khi đó, cấu trúc vật chất giản đơn không còn là chính mình nữa, vật chất giản đơn sẽ chuyển thành dạng sống hoại diệt, và chúng sẽ không thể trở thành vật chất giản đơn được nữa. Khi trở thành dạng sống hoại diệt, chúng vẫn còn sợi mã sóng trí tuệ, tuy nhiên sợi mã sóng trí tuệ đã chuyển thành màu xanh nõn chuối.

+ Nhóm vật chất giản đơn bị năng lượng hoại diệt kích nổ. Khi bị kích nổ sẽ là hoại diệt vĩnh viễn, không còn sợi mã sóng trí tuệ.

 • Dạng sống vật chất phức tạp:

+ Nhóm vật chất phức tạp sẽ bị phân rã, hoại diệt khi bị năng lượng hoại diệt đồng hóa. Khi đó, cấu trúc vật chất phức tạp không còn là chính mình nữa, vật chất phức tạp sẽ chuyển thành dạng sống hoại diệt, và chúng sẽ không thể trở thành vật chất phức tạp được nữa. Khi trở thành dạng sống hoại diệt, chúng vẫn còn sợi mã sóng trí tuệ, tuy nhiên sợi mã sóng trí tuệ đã chuyển thành màu xanh nõn chuối.

+ Nhóm vật chất phức tạp bị năng lượng hoại diệt kích nổ. Khi bị kích nổ sẽ là hoại diệt vĩnh viễn, không còn sợi mã sóng trí tuệ.

 • Dạng sống muông thú:

+ Khi thân tướng hoại diệt, đó là cơ chế liên kết, Tam hợp bị phân rã. Điều này khiến cho thân tướng hoại diệt vĩnh viễn. Tuy nhiên Linh hồn an trụ trong thân tướng chưa hoại diệt, nó tách ra và tiếp tục chuyển sinh luân hồi.

+ Khi thân tướng hoại diệt, linh hồn muông thú bị

phân rã bởi năng lượng hoại diệt, khi đó linh hồn chết vĩnh viễn, không còn cơ hội để sống lại được nữa. Linh hồn khi đó sẽ trở thành những hạt năng lượng hoại diệt.

 • Dạng sống của Tuệ linh: Tuệ linh hoại diệt vĩnh viễn khi bị năng lượng hoại diệt phân rã và đồng hóa. Khi bị hoại diệt, Tuệ linh sẽ trở thành những hạt năng lượng hoại diệt có sợi mã sóng trí tuệ màu xanh, sẽ không có cơ hội để sống lại thành hạt năng lượng tận cùng có sóng điện âm dương nữa.
 • Dạng sống con người:

+ Khi thân tướng hoại diệt, đó là cơ chế liên kết, Tam hợp bị phân rã. Điều này khiến cho thân tướng hoại diệt vĩnh viễn. Tuy nhiên Tuệ linh hoặc Linh hồn an trụ trong thân tướng chưa hoại diệt, nó tách ra và tiếp tục chuyển sinh luân hồi.

+ Khi thân tướng hoại diệt, Tuệ linh hoặc Linh hồn bị phân rã bởi năng lượng hoại diệt, khi đó Tuệ linh hoặc Linh hồn chết vĩnh viễn, không còn cơ hội để sống lại được nữa. Tuệ linh hoặc Linh hồn khi đó sẽ trở thành những hạt năng lượng hoại diệt.

III.   Nguyên nhân của cái chết

Nguyên nhân của cái chết cũng được phân chia ra theo từng dạng sống, bởi mỗi dạng sống có cơ chế tồn tại và vận hành khác nhau.

Nguyên nhân cái chết của các dạng sống:

 • Dạng sống năng lượng hoại diệt bị chết là do bị kích nổ bởi năng lượng dương hoặc chúng di chuyển với mật độ lớn nên cũng bị kích nổ vì sinh nhiệt nhanh và quá tải. Khi bị kích nổ, năng lượng hoại diệt sẽ không còn tồn tại sợi mã sóng trí tuệ nữa, nó hoại diệt vĩnh viễn.
 • Dạng sống của vật chất giản đơn hoại diệt là do bị năng lượng hoại diệt đồng hóa làm cho phân rã hoặc làm cho kích nổ mà hoại diệt vĩnh viễn.
 • Dạng sống của vật chất phức tạp hoại diệt là do bị năng lượng hoại diệt đồng hóa làm cho phân rã hoặc làm cho kích nổ mà hoại diệt vĩnh viễn.
 • Dạng sống muông thú hoại diệt là do bị đứt liên kết, vỡ cấu trúc tam hợp muông thú nên thân tướng bị hoại diệt, linh hồn tách ra và vẫn tồn tại để chuyển sinh tiếp kiếp mới.
 • Dạng sống con người hoại diệt là do bị đứt liên kết, vỡ cấu trúc tam hợp nhân nên thân tướng bị hoại diệt, Tuệ linh tách ra và vẫn tồn tại để chuyển sinh tiếp kiếp mới.
 • Tuệ linh và linh hồn hoại diệt là do bị năng lượng hoại diệt đồng hóa, khi đó Tuệ linh và linh hồn sẽ hoại diệt vĩnh viễn, sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng hoại diệt.

Để cứu vớt, duy trì và phát triển tất cả các dạng sống trong và ngoài Vũ trụ, Tuệ linh và con người, Tuệ linh cần phải thông qua thân tướng con người để truy tìm cơ chế Chuyển sinh bền vững cho tất cả các dạng sống.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan