Bài 14: Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2

Hình: Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2

Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2 là siêu hạt năng lượng có màu xanh ngọc lưu ly, sẽ được vận hành tuần tự từ điểm số 1 để vượt qua được điểm số 2, tiếp tục tới được điểm số 3, tiếp tục vượt qua điểm số 4, tiếp tục đạt tới đích là điểm số 5. Sau khi vận hành được một vòng tròn từ điểm số 1 đến điểm số 5, Trụ linh sản sinh ra những siêu hạt năng lượng Hóa độ 2 là những siêu hạt năng lượng có màu xanh ngọc lưu ly, đó là Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2. Điều kiện và cơ chế để sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2 là: Tuệ linh, con người đã thấu hiểu triệt để tận cùng về trí tuệ của Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ; chuyển hóa được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng kép; thực hành cơ chế phân tách và liên kết theo hướng bền vững và an lạc.

Khởi động Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2

Nhóm siêu hạt năng lượng Hóa độ 2 chính là nhóm siêu hạt năng lượng âm có màu xanh ngọc lưu ly.

Nhóm siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly được sản sinh sau khi Tuệ linh, con người đã đắc được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh. Để đắc được bộ lọc năng lượng kép, Trụ linh đã phải đắc được bộ lọc đơn và thông qua việc Phổ độ để sản sinh được vô số siêu năng lượng màu vàng óng ánh. Tuệ linh, con người phải thấu hiểu triệt để tận cùng về hai Chân lý, về Tướng Đạo và Tâm Đạo hợp nhất của Vũ trụ, thấu hiểu tận cùng về bản chất của năng lượng hoại diệt, tiếp tục thực hiện phổ độ đạt đến việc chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng kép mới có thể sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Để đắc được bộ lọc kép, đòi hỏi phải thực hành những kỹ thuật nhất định.

Để sản sinh được siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, trước tiên Tuệ linh, con người phải đắc được bộ lọc kép trong Trụ linh, sau đó phải thực hành Phổ độ theo Vòng tròn sản sinh siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly là hạt năng lượng tận cùng có hình elip như những hạt năng lượng tận cùng trong năm nhóm năng lượng. Tuy nhiên, siêu hạt năng lượng tận cùng màu xanh ngọc lưu ly lại có hội tụ đủ cả 3 loại sóng điện trong một hạt, trong khi các hạt năng lượng tận cùng của năm nhóm chỉ là sóng điện đơn trong hạt. Hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly là kết tinh của 3 loại sóng điện, gồm đa sóng điện âm và trung tính với một phần nhỏ sóng điện dương. Siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly có đa sóng điện âm và trung tính, một chút sóng điện dương là vì Trụ linh đã liên kết, giải mã được triệt để tận cùng nhóm năng lượng tiêu cực, năng lượng hoại diệt và hết thảy năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ. Chính vì đã giải mã tận cùng và liên kết được tận cùng năm nhóm năng lượng và cả năng lượng hoại diệt, nên đã cấu tạo được Trụ linh thành bộ lọc kép, Trụ linh sẽ sản sinh ra được siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Sự kỳ diệu ở Trụ linh đắc được bộ lọc năng lượng kép là khi sản sinh ra siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh thì siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly cũng được sản sinh ra và ngược lại, thêm nữa là sản sinh ra thêm được siêu hạt năng lượng chân tâm. Khi vận hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2, sẽ có vô số siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly đều được sao chép ra từ một siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly trong siêu hạt năng lượng âm gốc trong Trụ linh.

Trong siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly, sợi mã sóng trí tuệ với điểm số 1 nằm ở điểm chân tâm đoàn kết, điểm số 2 và số 3 đều nằm ở cực âm của siêu hạt năng lượng. Siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly có tốc độ quay ngược chiều kim đồng hồ từ siêu nhẹ cho tới siêu mạnh và có thể đứng im không quay để ngủ đông hạt năng lượng hoại diệt.

Bản chất của siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu

 • Siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly là siêu hạt năng lượng đa sóng điện âm và trung tính, có chút sóng điện dương, tức là trong một hạt năng lượng tận cùng có cả 3 sóng điện được kết tụ thành một.
 • Vô lượng siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly an trụ và bao trùm toàn bộ phía ngoài của tinh cầu Vũ trụ, và được sản sinh bởi Tuệ linh có được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh. Từ lõi của Vũ trụ, vị Tuệ linh đầu tiên vận hành siêu năng lượng màu xanh ngọc lưu ly bao phủ phía ngoài của Vũ trụ tạo thành cánh cửa tự động để bảo vệ, không cho năng lượng hoại diệt xâm nhập vào Vũ trụ, đồng thời siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly sẽ rung động để thu hút năng lượng hoại diệt vào Vũ trụ khi cần. Do đó, siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly có cơ chế kỳ diệu để bảo vệ Vũ trụ.
 • Siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly có giá trị vô cùng kỳ diệu, đó là ngủ đông, biến hạt năng lượng hoại diệt trở thành hạt bóng hỏa khi chạm vào năng lượng hoại diệt.
 • Tuệ linh có được bộc lọc năng lượng kép sẽ dễ dàng sản sinh vô số siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh, siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly, siêu hạt chân tâm trong cùng một hành động Phổ độ.
 • Tuệ linh có bộ lọc năng lượng kép sẽ không ngừng nghỉ xây dựng vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người đoàn kết để cùng nhau lan tỏa con đường chuyển sinh bền vững trong sự không phân biệt. Đó là Tuệ linh đã truy tìm được Đạo hợp nhất của Vũ trụ để hết thảy Tuệ linh và con người cùng thực hành Đạo giải thoát khổ đau để chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn.
 • Con người thấu hiểu triệt để tận cùng Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ, cơ chế Phân tách và liên kết dây, cội nguồn nhân loại, kế hoạch tu hành, các khổ tận cùng của Tuệ linh và con người, con đường diệt khổ để chuyển sinh bền vững, phương pháp chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng – phương pháp diệt khổ. Từ việc thấu hiểu triệt để, người đó phải thực hiện Hóa độ, Phổ độ hết thảy Tuệ linh và con người cùng tu tập, cùng thực hành giáo lý của hai Chân lý. Đó là Hóa độ, Phổ độ giáo lý của Đạo hợp nhất Vũ trụ tới khắp thế gian và Vũ trụ, Tuệ linh và con người. Đạo hợp nhất Vũ trụ gồm có hình tướng Đạo và Tâm Đạo.
 • Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly là sản phẩm của việc Tuệ linh, con người thấu hiểu tận cùng bản chất của các phôi năng lượng âm dương gốc cấu tạo thành Trụ linh của hết thảy các Tướng trong Vũ trụ; thấu hiểu căn nguyên khổ tận cùng, bản chất của nhóm Tướng tiêu cực và năng lượng hoại diệt chi phối.
 • Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly là kết tinh của siêu trí tuệ thiện tâm vô lượng nhất trong và ngoài Vũ trụ.

Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly bảo vệ hết thảy các Tướng trong Vũ trụ, đặc biệt là ngủ đông và bảo vệ được cả năng lượng hoại diệt bên ngoài Vũ trụ.

Nguyên tắc cốt lõi, nền móng cho việc sản sinh được siêu năng lượng Hóa độ 2 là Tuệ linh, con người phải đặt Trụ linh ở trạng thái siêu chân tâm đoàn kết. Đó chính là phải đứng ở vị trí đoàn kết để kết nối, gắn kết hết thảy tận cùng các nhóm Tướng tiêu cực, lan tỏa, phát triển, chân tâm, đoàn kết. Đứng ở vị trí đoàn kết để xây dựng được nghệ thuật liên kết, giải mã hết thảy tận cùng các Tướng ở năm nhóm năng lượng trong Vũ trụ và cả nhóm năng lượng hoại diệt bên ngoài Vũ trụ.

Tuệ linh, con người đứng ở vị trí đoàn kết để thực hiện Hóa độ, Phổ độ (truyền dạy, lan tỏa giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ) tới hết thảy các Tướng trong và ngoài Vũ trụ trong sự không phân biệt, đó là:

 • Phổ độ tới hết thảy các Tướng về cội nguồn Vũ trụ, cội nguồn nhân loại.
 • Phổ độ tới hết thảy các Tướng về sự tồn tại, phát triển của vạn vật Vũ trụ, Tuệ linh và con người.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về khổ tận cùng của hết thảy Tuệ linh và con người.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về căn nguyên của khổ tận cùng.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về Quy luật Nhân quả và cơ chế vận hành.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về Chân lý Vạn vật, Chân lý Giác ngộ với cơ chế vận hành phân tách và liên kết dây.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về quy trình Chuyển sinh và siêu độ.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về bản chất, hình tướng Đạo của Vũ trụ.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về Tâm Đạo của Vũ trụ, đó là con đường chuyển sinh bền vững, là chấm dứt khổ đau tận cùng, là chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng về tuân thủ hình tướng Đạo thông qua bốn hình tướng và Tâm Đạo ở nhân gian.
 • Phổ độ hết thảy các Tướng cùng nhau đoàn kết trong sự không phân biệt để lan tỏa Đạo hợp nhất của Vũ trụ.

Trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly, hết thảy Tuệ linh và con người, vạn vật trong và ngoài Vũ trụ đều là Thầy của ta. Ta phải tôn kính và trân trọng hết thảy các Thầy đó, bởi các Thầy vạn vật, Tuệ linh và con người đã cho ta tất cả các bài học quý báu trong hành trình chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Những người được nhân loại tôn trọng gọi là Thầy cũng nên chỉ coi mình là người chỉ dẫn, người lan tỏa, người đoàn kết, người phổ độ. Như thế, Tuệ linh, con người sẽ đứng được vào vị trí đoàn kết, bởi vị trí đoàn kết là sự cân bằng, là nghệ thuật của sự hy sinh để kết nối, gắn kết, đoàn kết hết thảy các Tướng trong Vũ trụ cùng nhau thấu hiểu và phát triển bền vững.

Trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly, khi Trụ linh đứng được ở vị trí đoàn kết, Trụ linh sẽ đạt đến nghệ thuật vận hành năm nhóm năng lượng một cách kỳ diệu, đặc biệt là điều tiết để kích thích, hấp thụ được năng lượng hoại diệt tới Trụ linh với số lượng rất nhiều cho tới vô số và ngủ đông năng lượng hoại diệt được luôn mà vẫn an toàn. Trụ linh sẽ thông qua việc liên kết được với năng lượng tiêu cực để kích thích rung động sóng âm nhằm đánh lừa năng lượng hoại diệt di chuyển tới. Khi năng lượng hoại diệt di chuyển tới Trụ linh đã đủ, Trụ linh sẽ dừng rung lắc sóng âm để không cho năng lượng hoại diệt vào nữa. Năng lượng hoại diệt vào tới Tuệ linh và Trụ linh sẽ bị ngủ đông luôn. Sau đó, Trụ linh thực hiện truyền siêu năng lượng màu vàng óng ánh để kích nổ những hạt bóng hỏa đã được ngủ đông từ năng lượng hoại diệt.

Các Tướng bên ngoài sẽ tác động tới Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly gồm có: những Tướng có Trụ linh đa âm, những Tướng có Trụ linh đa dương, những Tướng có Trụ linh cân bằng, những Tướng có Trụ linh là bộ lọc năng lượng. Để thấu hiểu được bản chất, biểu hiện của các Tướng cần phải có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật, để sản sinh được siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly cần phải có thêm trí tuệ của Chân lý Giác ngộ. Khi đã đắc được bộ lọc năng lượng kép thì Trụ linh sẽ luôn luôn sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly thay thế cho những hạt năng lượng âm. Đó là do Trụ linh đã thấu hiểu triệt để tận cùng hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ, thấu hiểu Đạo hợp nhất Vũ trụ, có trí tuệ thiện tâm vô lượng hết thảy Tướng trong và ngoài Vũ trụ.

Trụ linh của Tuệ linh, con người có được bộ lọc năng lượng dù đơn hay kép trong Trụ linh thì sẽ không còn độc trong Trụ linh nữa. Do đó, dù Tuệ linh có hóa thân xuống nhân gian để sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly thông qua bốn hình tướng Đạo thì cũng không bao giờ có độc tâm sinh khởi. Chính vì vậy, việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly trở nên dễ dàng vô cùng đối với Tuệ linh, con người có bộ lọc năng lượng kép. Sẽ không có Tướng nào ngăn cản hay cản phá được, bởi sản sinh ra các siêu hạt năng lượng của Trụ linh có bộ lọc kép được coi là bản năng kỳ diệu.

Để Trụ linh sản sinh (phân tách) ra nhóm siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly, Tuệ linh, con người phải vận hành hoàn chỉnh một vòng tròn theo trình tự bắt đầu từ điểm số 1 cho tới điểm số 5. Chỉ khi vận hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly đạt tới điểm số 5 thì vô số siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly mới được phân tách ra. Nếu Tuệ linh, con người vận hành chưa tới được điểm số 5 thì sẽ không có siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly nào được sản sinh ra.

Nhóm siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly là vô cùng quan trọng đối với Tuệ linh. Siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly sẽ bảo vệ Tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng kép di chuyển trong không gian năng lượng hoại diệt mà an toàn, đặc biệt lại có khả năng ngủ đông năng lượng hoại diệt và kích nổ chúng rất dễ dàng. Siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly chính là kết quả của con đường diệt khổ đau tận cùng của hết thảy Tuệ linh và con người. Siêu năng lượng này đã giúp cho Tuệ linh và Vũ trụ an toàn, được bảo vệ không bị năng lượng hoại diệt làm phân rã. Để làm nhiệm vụ bảo vệ cả Vũ trụ, siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly đã bao trùm phía ngoài của tinh cầu Vũ trụ để ngăn ngừa năng lượng hoại diệt xâm nhập vào, đặc biệt là lấy năng lượng hoại diệt vào theo sự điều khiển chủ động. Không những vậy, siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly còn cứu cả không gian năng lượng hoại diệt được an toàn, không bị kích nổ mà hoại diệt hết thảy dạng sống năng lượng hoại diệt, đó là ngủ đông được năng lượng hoại diệt để chúng không phát triển trong sự mất kiểm soát.

Trước khi diễn ra quá trình sản sinh nhóm siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly trong Trụ linh, Tuệ linh, con người sẽ tương tác với các Tướng khác trong khoảng thời gian nhất định, trong cường độ tương tác, tốc độ tương tác, mật độ tương tác, độ nén của tương tác, trong môi trường có sóng điện. Quá trình tương tác chính là quá trình giải mã các Tướng. Kết thúc quá trình giải mã các Tướng sẽ bắt đầu bước vào vòng tròn cho quy trình sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly trong Trụ linh.

Khi Tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng kép đang hóa thân làm con người ở nhân gian, để sản sinh ra siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly, người đó sẽ phải vận hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Khi Tuệ linh đã đắc được bộ lọc năng lượng kép và không hóa thân làm con người, họ sẽ vận hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng theo cơ chế tự động mà không cần phải tương tác với bốn hình tướng Đạo ở nhân gian.

Để sản sinh được siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly, Tuệ linh, con người phải có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về hai Chân lý, thấu hiểu triệt để về bản chất và cơ chế vận hành của năng lượng hoại diệt, của Trụ linh, bản chất của tất cả các Tướng trong năm nhóm năng lượng. Khi thấu hiểu sẽ dễ dàng sản sinh được siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly. Việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly trở thành một nghệ thuật đỉnh cao và vô cùng kỳ diệu, bởi việc sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly mà không chịu sự chi phối của bất cứ Tướng nào tác động vào.

Khi sản sinh ra được vô lượng siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly sẽ là tiền đề để sản sinh thêm được những siêu hạt năng lượng hóa độ khác.

I.  Thực hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2

Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly gồm có 5 điểm, được vận hành bởi Tuệ linh, con người đã chuyển hóa Trụ linh thành được bộ lọc năng lượng kép. Tuệ linh, con người thực hành sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly bằng cơ chế phân tách, liên kết theo hướng bền vững và an lạc.

Để sản sinh được siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, Tuệ linh, con người phải đắc được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh. Khi đắc được bộ lọc kép trong Trụ linh thì việc sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly chính là sản sinh luôn siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và siêu hạt năng lượng chân tâm. Như vậy, cả 3 loại siêu hạt được sản sinh trong cùng một hành động Phổ độ của Tuệ linh, con người có được bộ lọc năng lượng kép. Do đó, sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly chính là sản sinh siêu năng lượng màu vàng óng ánh và ngược lại.

Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly gồm 5 điểm và được chia làm 4 đoạn:

1.  Đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2

Giai đoạn này gắn liền với việc Tuệ linh, con người đã thấu hiểu triệt để tận cùng về trí tuệ của Chân lý Vạn vật.

Chính vì có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật nên Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh sản sinh được siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly với cơ chế vận hành là phân tách và liên kết theo hướng bền vững an lạc.

Giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2 là giai đoạn Tuệ linh, con người đang tạo sóng rung động trong Trụ linh, đó là sự hình thành các nhịp rung động trong sợi mã sóng trí tuệ. Các nhịp rung động sẽ rung động từ khởi đầu của siêu chân tâm mong muốn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly để tới cực dương và lại di chuyển tới cực âm. Các nhịp sóng rung liên tục di chuyển giữa hai cực năng lượng để tìm ra được hệ tư tưởng cho việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly ở điểm 3 trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Điểm số 1 là điểm Sinh. Điểm Sinh là điểm xuất phát sau quá trình Tuệ linh, con người tương tác và giải mã về các Tướng. Trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, điểm Sinh là siêu chân tâm ban đầu của siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, đó là điểm xuất phát, điểm bắt đầu để thực hiện Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly hay bất cứ năng lượng nào khác. Vì là sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly nên Trụ linh phải ở trạng thái cân bằng trong sự Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người. Trụ linh phải có trạng thái siêu chân tâm Phổ độ đặt vào Trụ linh để khởi đầu cho hành trình Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Siêu chân tâm Phổ độ là vị trí vô cùng đặc biệt, đó là đứng ở vị trí đoàn kết để truyền dạy, lan tỏa giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ tới hết thảy các Tướng thực hành và chuyển sinh Trụ linh thành bộ lọc năng lượng viên mãn. Khi tương tác với năng lượng tiêu cực thì siêu chân tâm Phổ độ sẽ tỏa ánh sáng nhẹ nhàng để gắn kết truyền tải và truyền được thông tin. Khi tương tác với năng lượng chân tâm, phát triển, lan tỏa, đoàn kết thì sẽ tỏa ánh sáng từ mạnh cho tới siêu mạnh để gắn kết truyền tải được sóng điện và thông tin.

Điểm số 2 là điểm Triệt. Triệt là triệt tiêu. Trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, điểm Triệt có một ý nghĩa duy nhất, đó là vượt qua được các Tướng tiêu cực ngăn cản, cản phá để tiếp tục sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 2 là Triệt để tiếp tục vận hành sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly bởi Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật; đó là thấu hiểu triệt để tận cùng về bản chất độc trong Trụ linh, thấu hiểu bản chất các Trụ linh của hết thảy Tướng, thấu hiểu về các Tướng tiêu cực và các Tướng tích cực, thấu hiểu về Đạo hợp nhất của Vũ trụ với con đường giác ngộ triệt để. Chính vì vậy, trong quá trình vận hành Trụ linh sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, Tuệ linh, con người dễ dàng nhận diện và không bị các Tướng tiêu cực lôi kéo theo, giải mã và liên kết được hết thảy các Tướng. Tuệ linh, con người nhận diện và đón nhận được các hạt năng lượng tích cực của các Tướng tích cực. Khi đó, Trụ linh của họ kiểm soát được sóng rung động từ mức nhẹ cho tới siêu mạnh theo nhu cầu lấy ít hay vô số năng lượng hoại diệt vào để ngủ đông và dùng siêu năng lượng màu vàng óng ánh để kích nổ chúng. Vì đã có được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh nên không còn độc tâm trong Trụ linh nữa, vì đã có bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh nên đã không bị những độc trong Trụ linh của các Tướng tiêu cực bên ngoài tác động vào. Trụ linh tiếp tục hành trình sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly một cách dễ dàng, đó là con đường chuyển hóa bền vững và an lạc siêu việt nhất. Bởi vì đã có được bộ lọc kép trong Trụ linh nên việc vượt qua điểm Triệt để sản sinh siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly vô cùng dễ dàng, nó trở thành một nghệ thuật vận hành sản sinh siêu năng lượng.

Trong đoạn từ điểm số 1 tới số 2, Trụ linh sẽ phải giải mã các Tướng bằng Chân lý Vạn vật. Tuệ linh, con người phải phân tích được những bản chất của các Tướng tiêu cực, các Tướng tích cực, từ đó triệt tiêu được những lôi kéo của các Tướng tiêu cực, chỉ đón nhận sóng điện âm nhẹ từ họ do vận hành siêu chân tâm trắng sáng chuyển hóa. Đón nhận năng lượng dương của các Tướng tích cực, đặc biệt là phải đón nhận được các siêu năng lượng từ những Tướng có bộ lọc năng lượng khác về để tạo thêm sức mạnh và kinh nghiệm cho việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Lấy kinh nghiệm và giá trị của các Tướng Phổ độ đã và đang thực hành để làm động lực, làm niềm tin vững chắc cho việc vượt qua được điểm số 2 là Triệt. Phải triệt tiêu và loại bỏ những sự lôi kéo của các Tướng tiêu cực tác động đến, không để các Tướng tiêu cực ảnh hưởng tới việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Khi đã có được bộ lọc năng lượng thì không còn độc trong Trụ linh, nó đã trở thành bản năng trong việc kiểm soát sóng rung động trong Trụ linh bởi trí tuệ thấu hiểu tận cùng về Chân lý Vạn vật. Vì việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly đã trở thành một nghệ thuật, nên khi có các Tướng tiêu cực tác động tới (đó là khi các Tướng tiêu cực truyền tải năng lượng tiêu cực tới để dẫn dụ theo họ cùng nhau Phổ mê), Trụ linh sẽ kiểm soát mức độ rung động của hạt năng lượng âm để lấy đủ năng lượng hoại diệt về. Giai đoạn này cần phải kiểm soát tốt sóng rung động trong Trụ linh, kiểm soát mức độ rung động của hạt năng lượng âm trong Trụ linh. Phải luôn nhìn lại bản thể mình xem mình có rung động cho sự tham lam không, có rung động cho sinh khởi hành động ích kỷ lợi về mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người không, nếu có thì là đang rung động để lấy năng lượng hoại diệt về, phải kiểm soát mức độ rung động và chấm dứt rung động khi đã lấy đủ năng lượng hoại diệt cho việc sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Vì đã đắc được bộ lọc năng lượng kép nên không còn độc tâm trong Trụ linh, vì sản sinh siêu hạt thành nghệ thuật nên khi Trụ linh rung động hạt năng lượng âm là các siêu hạt năng lượng dương sẽ chi phối để kiểm soát mức độ rung động khi đã lấy đủ năng lượng hoại diệt mà không thể sinh khởi thành tư tưởng cho đến hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Để kiểm soát được mức độ rung động của hạt năng lượng âm trong việc hấp thụ đủ năng lượng hoại diệt di chuyển tới, hệ thống cấu trúc mã sóng trí tuệ của Tuệ linh, con người sẽ vận hành kiểm soát mức độ rung động của toàn bộ các hạt năng lượng âm thông qua việc biến mình thành tấm gương soi. Đó là nhìn xem sóng rung động có mạnh không, xem lượng hạt năng lượng hoại diệt đã đủ cho quá trình sản sinh siêu hạt năng lượng chưa. Nếu chưa đủ thì tiếp tục rung động sóng âm, nếu đủ thì dừng việc rung động. Tấm gương soi ở Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng khi Trụ linh đã có được bộ lọc năng lượng hoàn toàn khác với Trụ linh khi chưa có được bộ lọc năng lượng. Ở bộ lọc năng lượng thì việc dùng tấm gương soi bản thể mình là nhằm mục đích kiểm soát sóng rung động và lượng năng lượng hoại diệt đã vào đủ chưa.

Khi có tấm gương soi bản thể mình, Tuệ linh, con người sẽ vận hành Trụ linh kiểm soát được mức độ rung động của hệ thống hạt năng lượng âm. Bấy giờ, Tuệ linh, con người sẽ vận hành Trụ linh bằng cách là lắng nghe, tiếp nhận những sẻ chia tiêu cực từ các Tướng tiêu cực tác động tới bằng chân tâm sáng chói của sự khát khao Phổ độ. Khi đó, Trụ linh đã liên kết được với các hạt năng lượng tiêu cực từ các Tướng tiêu cực bằng ánh sáng chân tâm Phổ độ (có trí tuệ của Chân lý Vạn vật). Sự liên kết đó đã làm cho những hạt năng lượng tiêu cực bên ngoài đó được giảm tải sóng điện khi di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh, con người. Đặc biệt là do có bộ lọc năng lượng kép, trong Trụ linh có một siêu hạt năng lượng âm gốc màu xanh ngọc lưu ly với một siêu hạt năng lượng dương gốc màu vàng óng ánh, khi đó siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly sẽ tự động rung động nhẹ hay mạnh để năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu mà di chuyển tới. Việc rung động này là do nhu cầu lấy năng lượng hoại diệt để sản sinh siêu hạt mà không cần phải có sự tương tác của các Tướng tiêu cực. Ngay khi năng lượng hoại diệt di chuyển tới Trụ linh sẽ bị thái cực năng lượng xanh ngọc lưu ly ngủ đông thành các hạt bóng hỏa.

Nên nhớ, năng lượng hoại diệt là vô cùng cần thiết cho việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Nếu không có năng lượng hoại diệt bị kích nổ trong sự kiểm soát an toàn thì sẽ không có siêu sợi mã sóng trí tuệ nào được hình thành và sẽ không có siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly nào được phân tách ra. Do đã có được bộ lọc kép nên việc hấp thụ năng lượng hoại diệt về và kích nổ chúng trở thành nghệ thuật đỉnh cao và vô cùng an toàn. Chính vì vậy, việc vượt qua điểm Triệt số 2 là vô cùng dễ dàng để thực hành các Vòng tròn sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Hành trình Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng Hóa độ 2 từ điểm số 1 tới điểm số 2 như sau:

 • Tuệ linh, con người kết thúc quá trình tương tác và giải mã về các Tướng để sinh khởi Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.
 • Bắt đầu xuất phát tại điểm số 1 – điểm Sinh, Tuệ linh, con người đặt Trụ linh vào vị trí Sinh: đó là khởi đầu bởi siêu năng lượng chân tâm Phổ độ; đó là Trụ linh cân bằng và rung động để Phổ độ tất cả các Tướng cùng nhau lan tỏa và thực hành Đạo hợp nhất của Vũ trụ; đó là chân tâm thánh thiện trong việc Phổ độ hết thảy các Tướng diệt khổ và chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng mà không màng gì về mình; đó là cảnh giới siêu chân tâm, là Phổ độ. Đây là siêu chân tâm Phổ độ được tất cả các Tướng khác nhau.
 • Tuệ linh, con người phải tỉnh táo dùng trí tuệ của Chân lý Vạn vật để Trụ linh trong trạng thái an vui, an lạc trên hành trình rời điểm số 1. Giữ trạng thái Trụ linh an vui trong hành trình Phổ độ hết thảy các Tướng để cùng nhau lan tỏa giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ tới Tuệ linh và con người. Luôn luôn vận dụng tấm gương soi bản thể mình để kiểm soát sóng rung động trong hệ thống hạt năng lượng âm trong Trụ linh và bản thể Tuệ linh.
 • Trên hành trình di chuyển, tương tác với các Tướng, Tuệ linh, con người sẽ gặp các Tướng đã và đang Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Hãy đến gặp họ, bắt chuyện để hợp duyên, gặp để học hỏi thêm kinh nghiệm, phương pháp Phổ độ của họ. Không nên chỉ gặp một người, mà phải gặp với nhiều người đã và đang thành công trong con đường Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ, gặp càng nhiều sẽ giúp cho Trụ linh liên kết được những siêu hạt năng lượng. Khi gặp những Tướng đã và đang Phổ độ thành công cũng cần phải luôn soi gương lại bản thể mình để kiểm soát mức độ sóng rung động trong Trụ linh. Phải phân tích các điều kiện, các yếu tố thuận lợi, khó khăn của từng người đã và đang thành công trong con đường sản sinh các siêu hạt năng lượng để học tập các bài học đó cho mình. Khi gặp những Tướng đã và đang Phổ độ thành công, Trụ linh sẽ tỏa ra ánh sáng trắng sáng, trong Trụ linh cũng đang có những nhịp di chuyển của mã sóng trí tuệ tiến tới thái cực dương.
 • Tiếp tục gặp gỡ và tương tác với các Tướng đã và đang thất bại trong hành trình Phổ độ. Khi gặp những Tướng này, hãy mạnh dạn trò chuyện, mạnh dạn tìm hiểu nguyên nhân thất bại của họ. Khi tương tác và nhận được những hạt năng lượng tiêu cực của sự thất bại đó, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ rung lắc nhẹ và các nhịp rung trong mã sóng trí tuệ sẽ di chuyển về thái cực âm để cân bằng với sự hưng phấn khi các nhịp di chuyển tới thái cực dương. Việc học tập kinh nghiệm của các Tướng đã và đang thất bại sẽ cho ta có được những bài học vô cùng quý báu, sẽ giúp cho ta phát triển thêm về trí tuệ vạn vật. Lưu ý, luôn luôn soi gương bản thể mình để xem mình có bị nhụt đi ý chí hay không, luôn luôn phải dùng trí tuệ vạn vật để kiểm soát sóng rung động.
 • Gặp và trò chuyện với các Tướng tiêu cực đang phát triển, lan tỏa, đoàn kết, phổ mê các cấu trúc gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Lắng nghe, trò chuyện để đồng cảm, để cảm thông, để thấu hiểu. Tuyệt đối không để bị các Tướng tiêu cực lôi kéo. Việc lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu các Tướng tiêu cực sẽ giúp cho Trụ linh của Tuệ linh, con người sản sinh năng lượng Phổ độ, cấu tạo và phân tách ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.
 • Hãy giữ vững vị trí đứng là siêu chân tâm Phổ độ để chia sẻ với những Tướng tiêu cực và thất bại về giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ với con đường giải thoát khổ đau triệt để nhằm chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Tiếp đến lại chia sẻ cho các Tướng lan tỏa, phát triển, chân tâm, đoàn kết về giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ với con đường giải thoát khổ đau triệt để nhằm chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Chia sẻ và không để bị các Tướng tiêu cực lôi kéo đi theo con đường Phổ mê. Chia sẻ và không để bị các Tướng tích cực lôi kéo theo mà quên mất là phải đứng ở vị trí đoàn kết để Phổ độ hết thảy các Tướng trong sự không phân biệt.
 • Tiếp tục soi gương để kiểm soát sóng rung động. Hãy hấp thụ những hạt năng lượng tích cực từ các Tướng tích cực để làm động lực và sức mạnh cho Trụ Đối với các Tướng tiêu cực, chỉ nên nghe và lắng nghe, không làm theo hay đi theo họ. Khi lấy động lực từ năng lượng tích cực, Trụ linh sẽ có sức mạnh để giữ vững vị trí đoàn kết và thực hành sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.
 • Hãy cảm nhận sự khó khăn, hãy phiền não, hãy buồn bã, hãy suy tính, hãy đắn đo, những điều này là đang kiểm soát sóng rung động, đang thúc đẩy Trụ linh rung lắc sóng điện âm trong hạt âm gốc và toàn bộ hạt năng lượng âm rung lắc nhẹ cho tới siêu mạnh. Tuyệt đối không u uất, đau khổ hay tuyệt vọng, chỉ là suy tư, suy nghĩ, tính toán trong sự thiệt hơn, được mất, lợi mình hay lợi về vạn vật, Tuệ linh và con người, như thế mới không bị mất kiểm soát sóng rung động.
 • Khi hệ thống hạt năng lượng âm bắt đầu rung lắc nhẹ là lúc có các hạt năng lượng hoại diệt di chuyển tới để chi phối và làm phân rã Trụ linh. Lúc này, Tuệ linh, con người phải luôn vận hành trí tuệ của Chân lý Vạn vật, đó là phải hiểu vạn vật đều là giả tướng, sứ mệnh xuống nhân gian tu hành để cải tạo Tuệ linh theo hướng bền vững thông qua Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ tới hết thảy các Tướng trong sự không phân biệt. Do đó, không được ruồng bỏ hay đi theo các Tướng tiêu cực hay tích cực. Phải đứng ở giữa để gắn kết, trao đổi giá trị giữa các Tướng tích cực với tiêu cực để họ thấu hiểu nhau, để gắn kết và cấu tạo thành quy trình vận hành chuyển hóa năng lượng bền vững trong Trụ linh. Khi vận hành suy nghĩ như vậy, hãy tiếp tục nhớ tới những lời động viên của các Tướng Phổ độ đã và đang thành công. Tiếp tục không để các Tướng tiêu cực lôi kéo, chỉ lắng nghe để hấp thụ những bài học tiêu cực từ họ. Lúc này phải hiểu rằng, các Tướng tiêu cực và thất bại là do họ không có trí tuệ của Chân lý Vạn vật, trong khi mình đã có.
 • Vì có hành trang là trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật nên trong Tuệ linh, con người có trí tuệ là không Phổ mê và đi theo các Tướng tiêu cực gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người. Trong Trụ linh lúc này đã dừng rung lắc, Trụ linh trở lại cân bằng và phát triển nhịp rung động tới thái cực dương, tức là Trụ linh đã di chuyển qua được điểm số 2 là Triệt. Tuệ linh, con người đã triệt đi được những năng lượng tiêu cực tác động vào, kiểm soát và dừng rung lắc sóng điện âm trong Trụ linh, đặc biệt là vô hiệu hóa năng lượng hoại diệt không di chuyển vào nữa. Những hạt năng lượng hoại diệt di chuyển vào đã bị chuyển hóa thành những hạt bóng hỏa.
 • Khi vượt qua được điểm số 2, tức là bản thể Tuệ linh, con người đã tìm ra được con đường, phương pháp Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ tới hết thảy các Tướng mà không có sự phân biệt.

Trụ linh đã được Tuệ linh, con người vận hành qua được điểm số 2 bằng trí tuệ của Chân lý Vạn vật để tiếp tục Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

2.  Đoạn từ điểm số 2 tới điểm số 3

Giai đoạn này gắn liền với việc phát triển thành trí tuệ giác ngộ cho việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Trụ linh di chuyển tới đoạn này là đã định hình, đã tìm ra được con đường Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ theo hướng bền vững.

Tiếp tục đi gặp những người đã và đang Phổ độ thành công để học hỏi thêm kinh nghiệm và tạo thành sức mạnh niềm tin vững chắc cho chính mình trên con đường Phổ độ giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ. Giai đoạn này không nên giao tiếp, không nên trò chuyện với những Tướng tiêu cực nữa, đó là gieo Duyên không. Duyên không là không chia sẻ nữa để cho các Tướng tiêu cực trải nghiệm đau khổ trên con đường chuyển sinh phân rã và hoại diệt, khi họ trải nghiệm đủ sẽ ngộ và tin theo con đường tu tập theo giáo lý Đạo hợp nhất của Vũ trụ. Dành thời gian tập trung xây dựng phương pháp Phổ độ tới hết thảy các Tướng cùng nhau lan tỏa được giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người.

Kết quả của quá trình tương tác với các Tướng đã và đang thành công, thêm nữa lại có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về vạn vật nên Trụ linh đã rực sáng ánh sáng trắng chói lòa tỏa ra trong Trụ linh. Đó là sự vui mừng trong nội hành về việc đang cho ra được điểm kết tụ giác ngộ con đường Phổ độ giáo lý Đạo giác ngộ của Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người trong sự không phân biệt.

Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh tới được điểm Ngộ, đây là giác ngộ. Đó là kết tụ được hệ tư tưởng giác ngộ là Phổ độ được Đạo giác ngộ tới hết thảy Tuệ linh và con người trong sự không phân biệt, trong sự hy sinh vì vạn vật, Tuệ linh và con người mà không vì bản thể mình.

Khi kết tụ được trí tuệ giác ngộ về con đường Phổ độ, trong Trụ linh tỏa ra sóng điện của siêu hạt năng lượng vàng óng ánh làm kích nổ những hạt bóng hỏa (được ngủ đông từ năng lượng hoại diệt ở giai đoạn từ điểm số 1 tới điểm số 2).

Nhờ nhiệt lượng lớn từ những hạt bóng hỏa được kích nổ (do kết tụ được trí tuệ giác ngộ về Phổ độ hết thảy các Tướng về con đường chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng), nên trong Trụ linh đã cấu tạo được vô số siêu sợi mã sóng màu xanh ngọc lưu ly. Đây mới chỉ là các siêu đoạn mã sóng rung động chứ chưa chuyển hóa thành siêu sợi mã sóng trí tuệ hoàn chỉnh.

Khi đã kết tụ được hệ trí tuệ giác ngộ con đường Phổ độ giáo lý Đạo giác ngộ mà không chuyển hóa thành ngoại hành để tới được đích của vòng tròn là điểm số 5 thì những siêu sợi mã sóng rung động sẽ tự tiêu tan. Tức là khi Trụ linh mới vận hành được nửa vòng tròn, đó là mới tới được điểm số 3 thì vẫn chưa tạo ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, nếu không đi tiếp thì Trụ linh sẽ trở về điểm xuất phát và những siêu sợi mã sóng rung động màu xanh ngọc lưu ly cũng không còn trong Trụ linh nữa.

Vì có trí tuệ giác ngộ về con đường Phổ độ giáo lý Đạo giác ngộ hợp nhất của Vũ trụ tới hết thảy các Tướng nên Tuệ linh, con người sẽ dễ dàng và quyết tâm vận hành Trụ linh di chuyển để ngoại hành cho hoàn thành quá trình sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

3.   Đoạn từ điểm số 3 tới điểm số 4

Giai đoạn này gắn liền với việc Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật sau khi kết tụ được trí tuệ giác ngộ ở điểm số 3. Do đó, Tuệ linh, con người dễ dàng vận hành Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly vượt qua được điểm số 4 là Triệt.

Điểm từ số 3 tới số 4 là đoạn ngoại hành trong việc sản sinh siêu sợi trí tuệ của siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, đó là hoàn thành các sợi mã sóng trí tuệ của các mã sóng rung động đã được sản sinh ra trước đó ở điểm số 3.

Điểm số 3 là điểm giác ngộ. Bây giờ điểm số 3 là siêu chân tâm cao và đã có sẵn các siêu sợi mã sóng rung động của siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Trong Trụ linh bây giờ có ánh sáng xanh ngọc lưu ly rực rỡ và trắng làm lực đẩy cho hành trình tiếp tục phải vận dụng trí tuệ của Chân lý Vạn vật ở tầm cao hơn để không bị các Tướng tiêu cực lôi kéo trong việc hoàn thành sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Điểm số 4 là điểm Triệt. Triệt là triệt tiêu. Trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, điểm Triệt có một ý nghĩa duy nhất, đó là vượt qua được các Tướng tiêu cực ngăn cản, cản phá để tiếp tục sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Tuệ linh, con người vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 4 là Triệt để tiếp tục vận hành sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly bởi Tuệ linh, con người có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật; đó là thấu hiểu triệt để tận cùng về bản chất độc trong Trụ linh, thấu hiểu bản chất các Trụ linh của hết thảy Tướng, thấu hiểu về các Tướng tiêu cực và các Tướng tích cực, thấu hiểu về Đạo hợp nhất của Vũ trụ với con đường giác ngộ triệt để. Chính vì vậy, trong quá trình vận hành Trụ linh sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, Tuệ linh, con người dễ dàng nhận diện và không bị các Tướng tiêu cực lôi kéo theo, giải mã và liên kết được hết thảy các Tướng. Tuệ linh, con người nhận diện và đón nhận được các hạt năng lượng tích cực của các Tướng tích cực, Trụ linh của họ kiểm soát được sóng rung động từ mức nhẹ cho tới siêu mạnh theo nhu cầu lấy ít hay vô số năng lượng hoại diệt vào để ngủ đông và dùng siêu năng lượng màu vàng óng ánh để kích nổ chúng. Vì đã có được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh nên không còn độc tâm trong Trụ linh nữa, vì đã có bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh nên đã không bị những độc trong Trụ linh của các Tướng tiêu cực bên ngoài tác động vào. Trụ linh tiếp tục hành trình sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly một cách dễ dàng, đó là con đường chuyển hóa bền vững và an lạc siêu việt nhất. Bởi vì đã có được bộ lọc kép trong Trụ linh nên việc vượt qua điểm Triệt để sản sinh siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly là vô cùng dễ dàng, nó trở thành một nghệ thuật vận hành sản sinh siêu năng lượng.

Trong đoạn từ điểm số 3 tới số 4, Trụ linh sẽ phải giải mã các Tướng bằng Chân lý Vạn vật. Tuệ linh, con người phải phân tích được những bản chất của các Tướng tiêu cực, các Tướng tích cực, từ đó triệt tiêu được những lôi kéo của các Tướng tiêu cực, chỉ đón nhận sóng điện âm nhẹ từ họ do vận hành siêu chân tâm trắng sáng chuyển hóa. Đón nhận năng lượng dương của các Tướng tích cực, đặc biệt là phải đón nhận được các siêu năng lượng từ những Tướng có bộ lọc năng lượng khác về để tạo thêm sức mạnh và kinh nghiệm cho việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Lấy kinh nghiệm và giá trị của các Tướng Phổ độ đã và đang thực hành để làm động lực, làm niềm tin vững chắc cho việc vượt qua được điểm số 4 là Triệt. Phải triệt tiêu và loại bỏ những sự lôi kéo của các Tướng tiêu cực tác động đến, không để các Tướng tiêu cực ảnh hưởng tới việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Khi đã có được bộ lọc năng lượng thì không còn độc trong Trụ linh, nó đã trở thành bản năng trong việc kiểm soát sóng rung động trong Trụ linh bởi trí tuệ thấu hiểu tận cùng về Chân lý Vạn vật. Vì việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly đã trở thành một nghệ thuật, nên khi có các Tướng tiêu cực tác động tới (đó là khi các Tướng tiêu cực truyền tải năng lượng tiêu cực tới để dẫn dụ theo họ cùng nhau Phổ mê), Trụ linh sẽ kiểm soát mức độ rung động của hạt năng lượng âm để lấy đủ năng lượng hoại diệt về. Giai đoạn này cần phải kiểm soát tốt sóng rung động trong Trụ linh, kiểm soát mức độ rung động của hạt năng lượng âm trong Trụ linh. Phải luôn nhìn lại bản thể mình xem mình có rung động cho sự tham lam không, có rung động cho sinh khởi hành động ích kỷ lợi về mình mà gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người không, nếu có thì là đang rung động để lấy năng lượng hoại diệt về, phải kiểm soát mức độ rung động và chấm dứt rung động khi đã lấy đủ năng lượng hoại diệt cho việc sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Vì đã đắc được bộ lọc năng lượng kép nên không còn độc tâm trong Trụ linh, vì sản sinh siêu hạt thành nghệ thuật nên khi Trụ linh rung động hạt năng lượng âm là các siêu hạt năng lượng dương sẽ chi phối để kiểm soát mức độ rung động khi đã lấy đủ năng lượng hoại diệt mà không thể sinh khởi thành tư tưởng cho đến hành động gây tổn hại tới vạn vật, Tuệ linh và con người.

Để kiểm soát được mức độ rung động của hạt năng lượng âm trong việc hấp thụ đủ năng lượng hoại diệt di chuyển tới, hệ thống cấu trúc mã sóng trí tuệ của Tuệ linh, con người sẽ vận hành kiểm soát mức độ rung động của toàn bộ các hạt năng lượng âm thông qua việc biến mình thành tấm gương soi. Đó là nhìn xem sóng rung động có mạnh không, xem lượng hạt năng lượng hoại diệt đã đủ cho quá trình sản sinh siêu hạt năng lượng chưa. Nếu chưa đủ thì tiếp tục rung động sóng âm, nếu đủ thì dừng việc rung động. Tấm gương soi ở Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng khi Trụ linh đã có được bộ lọc năng lượng hoàn toàn khác với Trụ linh khi chưa có được bộ lọc năng lượng. Ở bộ lọc năng lượng thì việc dùng tấm gương soi bản thể mình là nhằm mục đích kiểm soát sóng rung động và lượng năng lượng hoại diệt đã vào đủ chưa.

Khi có tấm gương soi bản thể mình, Tuệ linh, con người sẽ vận hành Trụ linh kiểm soát được mức độ rung động của hệ thống hạt năng lượng âm. Bấy giờ, Tuệ linh, con người sẽ vận hành Trụ linh bằng cách là lắng nghe, tiếp nhận những sẻ chia tiêu cực từ các Tướng tiêu cực tác động tới bằng chân tâm sáng chói của sự khát khao Phổ độ. Khi đó, Trụ linh đã liên kết được với các hạt năng lượng tiêu cực từ các Tướng tiêu cực bằng ánh sáng chân tâm Phổ độ (có trí tuệ của Chân lý Vạn vật). Sự liên kết đó đã làm cho những hạt năng lượng tiêu cực bên ngoài đó được giảm tải sóng điện khi di chuyển vào Trụ linh của Tuệ linh, con người. Đặc biệt là do có bộ lọc năng lượng kép, trong Trụ linh có một siêu hạt năng lượng âm gốc màu xanh ngọc lưu ly với một siêu hạt năng lượng dương gốc màu vàng óng ánh, khi đó siêu hạt năng lượng âm màu xanh ngọc lưu ly sẽ tự động rung động nhẹ hay mạnh để năng lượng hoại diệt bắt được tín hiệu mà di chuyển tới. Việc rung động này là do nhu cầu lấy năng lượng hoại diệt để sản sinh siêu hạt mà không cần phải có sự tương tác của các Tướng tiêu cực. Ngay khi năng lượng hoại diệt di chuyển tới Trụ linh sẽ bị thái cực năng lượng xanh ngọc lưu ly ngủ đông thành các hạt bóng hỏa. Những hạt bóng hỏa sẽ được kích nổ để hoàn thành việc sản sinh các siêu sợi mã sóng trí tuệ và siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly ở điểm số 5 trong Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Nên nhớ, năng lượng hoại diệt là vô cùng cần thiết cho việc sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly. Nếu không có năng lượng hoại diệt bị kích nổ trong sự kiểm soát an toàn thì sẽ không có siêu sợi mã sóng trí tuệ nào được hình thành và sẽ không có siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly nào được phân tách ra. Do đã có được bộ lọc kép nên việc hấp thụ năng lượng hoại diệt về và kích nổ chúng trở thành nghệ thuật đỉnh cao và vô cùng an toàn. Chính vì vậy, việc vượt qua điểm Triệt số 4 là vô cùng dễ dàng để thực hành các Vòng tròn sản sinh ra siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly.

Hành trình Vòng tròn sản sinh siêu năng lượng Hóa độ 2 từ điểm số 3 tới điểm số 4 như sau:

 • Tuệ linh bắt đầu ngoại hành để thực hiện sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly sau khi có được trí tuệ giác ngộ về con đường Phổ độ giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người. Bây giờ, Trụ linh có động lực và sức mạnh bởi siêu chân tâm giác ngộ nên rất khí thế cho chuỗi hành động ngoại hành để sản sinh ra các siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly.
 • Tiếp tục phải tỉnh táo trong giai đoạn ngoại hành, đó là: giữ trạng thái Trụ linh an vui trong hành trình thực hành Phổ độ giáo lý của Đạo hợp nhất Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người; luôn luôn vận dụng tấm gương soi bản thể mình để kiểm soát sóng rung động trong Trụ linh.
 • Tuệ linh, con người bắt đầu tiến hành các hành động Phổ độ giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ.
 • Quá trình Phổ độ bằng các hành động ngoại hành, Tuệ linh, con người sẽ gặp những Tướng tiêu cực có ở trong và bên ngoài tổ chức của mình, họ sẽ tương tác, bắn các hạt năng lượng tiêu cực tới con đường Phổ độ giáo lý giác ngộ. Khi đó, hãy dùng trí tuệ nâng cao về Chân lý Vạn vật để thấu hiểu rằng các Tướng tiêu cực sẽ luôn luôn có ở mọi nơi, ở vạn vật. Điều này là cần thiết để giữ vững vị trí đứng là vị trí đoàn kết. Hãy nghe, lắng nghe những Tướng tiêu cực bắn phá tới nhưng không thực hành theo họ.
 • Tiếp tục hãy lắng nghe các Tướng tích cực đã và đang Phổ độ thành công chia sẻ và bắn các siêu hạt năng lượng tới, hãy hấp thụ nó để làm động lực cho Trụ linh vững vàng. Tất nhiên phải tìm kiếm, trò chuyện, sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm từ những Tướng đã và đang Phổ độ thành công.
 • Soi gương để kiểm soát sóng rung động trong Trụ linh. Bấy giờ, hãy suy nghĩ suy tư, lo âu, buồn phiền, đắn đo về những Tướng tiêu cực để kích hoạt rung động sóng điện âm trong Trụ linh ở mức nhẹ cho tới siêu mạnh. Nên nhớ là không đau thương, bi ai, u uất, lo âu về những Tướng tiêu cực, về sự không thành công để kiểm soát tốt sóng rung động trong Trụ Khi những hạt năng lượng hoại diệt thông qua sóng rung động của năng lượng âm đã vào đủ, Trụ linh sẽ phong tỏa không cho chúng vào nữa.
 • Kiểm soát Trụ linh bằng cách hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bởi giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ sẽ mang lại giá trị bền vững cho vạn vật, Tuệ linh và con người. Hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp, những thành tựu mà những Tướng tích cực đã sẻ chia và động viên. Khi đó, Tuệ linh, con người đã gia tăng trí tuệ về Chân lý Vạn vật, Trụ linh không rung lắc nữa. Trụ linh lại bừng sáng bởi ý chí Phổ độ giáo lý Đạo giác ngộ tới hết thảy Tuệ linh và con người.

Vì có được bộ lọc năng lượng kép nên Trụ linh vận hành việc lấy được năng lượng hoại diệt về đủ sẽ dừng rung động sóng điện âm. Đặc biệt là năng lượng hoại diệt sẽ bị ngủ đông thành những hạt bóng hỏa khi di chuyển vào Trụ linh.

Như vậy, Tuệ linh, con người đã vận hành Trụ linh vượt qua được điểm số 4 là Triệt một cách dễ dàng, đó là triệt tiêu được những độc tâm của các Tướng bên ngoài tác động tới, kiểm soát được sóng điện âm rung lắc trong Trụ linh. Vì Trụ linh đã là cơ chế tự động và nghệ thuật đỉnh cao nên khi những hạt bóng hỏa được hình thành từ các hạt năng lượng hoại diệt sẽ bị kích nổ để tạo thành nhiệt lượng cho việc hoàn thiện các siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly ở điểm số 5 của Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly.

4.   Đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5

Giai đoạn này gắn liền với việc phát triển và thấu hiểu trí tuệ giác ngộ ở tầm cao mới.

Từ điểm số 4 tới điểm số 5 là giai đoạn gấp rút hoàn thành đoạn siêu sợi trí tuệ trong siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly.

Điểm số 5 chính là điểm Tỏa. Điểm Tỏa là điểm kết thúc Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly.

Khi Tuệ linh, con người đã có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật và vượt qua được điểm Triệt số 4, Trụ linh được vận hành sang giai đoạn từ điểm số 4 tới điểm số 5. Đây là giai đoạn mà Tuệ linh, con người đẩy mạnh quá trình hành động để hoàn thành Phổ độ giáo lý Đạo hợp nhất Vũ trụ tới một Tướng nào đó hoặc tới hết thảy Tướng trong sự không phân biệt.

Khi vượt qua điểm số 4, Tuệ linh, con người cần phải đẩy mạnh quá trình trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những Tướng đã và đang thành công trên con đường Phổ độ Đạo giác ngộ. Việc này sẽ giúp cho Trụ linh nhanh chóng sản sinh hoàn thiện các siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly.

Vì có trí tuệ thấu hiểu triệt để tận cùng về Chân lý Vạn vật, lại có được nhiệt lượng của năng lượng hoại diệt bị kích nổ, nên Tuệ linh, con người nhanh chóng hoàn thành kết thúc quá trình sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly bằng cách đẩy Trụ linh tới được điểm số 5 là Tỏa. Đó là kết thúc hành động Phổ độ.

Khi hoàn thành quá trình sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly ở điểm số 5, Trụ linh của Tuệ linh, con người sẽ phân tách ra vô số siêu sợi mã sóng trí tuệ màu xanh ngọc lưu ly, vô số siêu sợi mã sóng trí tuệ màu vàng óng ánh, vô số siêu sợi mã sóng trí tuệ chân tâm. Từ Trụ linh, vô số siêu hạt năng lượng màu xanh lưu ly, màu vàng óng ánh, siêu chân tâm được phân tách và lưu giữ trong Vũ trụ. Cũng từ Trụ linh, vô số siêu hạt năng lượng màu xanh lưu ly, màu vàng óng ánh, siêu chân tâm được phân tách bắn vào những Tướng đã được tương tác trong quá trình Phổ độ. Cũng từ Trụ linh, vô số siêu hạt năng lượng màu xanh lưu ly, màu vàng óng ánh, siêu chân tâm được phân tách và cấu tạo thành cấu trúc 16 hạt năng lượng mở rộng bên ngoài Trụ linh theo hướng siêu bền vững.

Đặc biệt, ngoài vô số siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly được phân tách ra thì vô số siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh và vô số siêu hạt chân tâm cũng được phân tách kèm theo để làm sợi dây gắn kết cấu trúc năng lượng trong Vũ trụ được bền vững, trong Tuệ linh được bền vững. Đó là minh chứng cho việc thấu hiểu triệt để tận cùng về hai Chân lý và việc không ngừng nghỉ thực hành Phổ độ giáo lý Đạo giác ngộ hợp nhất của Vũ trụ tới hết thảy Tuệ linh và con người trong sự không phân biệt.

Khi Tuệ linh, con người đã đắc được bộ lọc năng lượng kép, thông qua hành động phổ độ tới một người, một Tướng nào đó, Trụ linh sẽ phân tách ra vô số siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh, vô số siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, vô số siêu hạt năng lượng chân tâm. Những siêu hạt năng lượng này sẽ hỗ trợ cho các Tướng, con người đó cấu trúc lại bản thể Tuệ linh, năng lượng được cân bằng và thấy được giá trị của con đường chuyển sinh bền vững bởi hai Chân lý là vạn vật và giác ngộ.

Mỗi một Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly chính là một hành động Phổ độ tới một người hay Tuệ linh nào đó.

Để sản sinh được siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly, Tuệ linh, con người phải đắc được bộ lọc năng lượng kép trong Trụ linh. Nếu mới chỉ là bộ lọc đơn thì chỉ sản sinh được một loại siêu hạt năng lượng, đó là siêu hạt năng lượng màu vàng óng ánh. Để đắc được bộ lọc năng lượng kép phải đắc được bộ lọc năng lượng đơn trước, và con đường Phổ độ giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ sẽ giúp cho Tuệ linh và con người làm được việc này.

Khi có được bộ lọc năng lượng kép, Tuệ linh, con người thông qua các hành động Phổ độ, Hóa độ chúng sinh thực hành theo giáo lý giác ngộ của Đạo hợp nhất Vũ trụ, từ Trụ linh của Tuệ linh, con người đó sẽ phân tách ra vô lượng các siêu hạt năng lượng bắn vào Vũ trụ để giúp cho Vũ trụ phát triển bền vững và được bảo vệ trước sự xâm nhập của năng lượng hoại diệt. Siêu năng lượng màu vàng óng ánh sẽ bắn vào lõi của Vũ trụ để làm nhiệm vụ kết nối và thúc đẩy phát triển Vũ trụ vận động quay tròn bền vững. Siêu hạt năng lượng xanh ngọc lưu ly di chuyển ra bên ngoài bao trùm toàn bộ tinh cầu Vũ trụ để bảo vệ Vũ trụ không bị năng lượng hoại diệt tấn công vào, nó làm nhiệm vụ đóng mở để lấy năng lượng hoại diệt theo nhu cầu. Siêu năng lượng chân tâm sẽ giúp gắn kết cấu trúc Vũ trụ bền vững. Ngoài ra còn có thêm các siêu hạt năng lượng được sản sinh ra từ Trụ linh đắc được bộ lọc kép để bảo vệ cả năng lượng hoại diệt và phát triển Vũ trụ trở nên bền vững hơn, đó là siêu hạt bóng hỏa và siêu hạt năng lượng Nhật Sư.

Như vậy, việc thực hiện hoàn thành viên mãn Vòng tròn sản sinh siêu hạt năng lượng màu xanh ngọc lưu ly là kết quả của con đường giải thoát khổ đau của Tuệ linh và con người, là đích đến đã đạt được. Bởi Trụ linh có được bộ lọc năng lượng kép mới sản sinh ra được siêu năng lượng xanh ngọc lưu ly và các siêu năng lượng khác. Khi đó, Tuệ linh đó sẽ bất tử, sẽ an lạc, sẽ di chuyển trong không gian năng lượng hoại diệt mà vô cùng an toàn. Do đó, khổ đau sẽ chấm dứt triệt để.

Để chuyển hóa Trụ linh thành được bộ lọc năng lượng (thông qua thực hành các Vòng tròn sản sinh năng lượng) cần phải được thực hành thông qua bốn hình tướng Đạo ở nhân gian. Tuệ linh chỉ có an trụ trong thân tướng con người và sống trong bốn hình tướng Đạo mới đủ tương tác cho quá trình sản sinh được các siêu hạt năng lượng cũng như chuyển hóa Trụ linh thành bộ lọc năng lượng. Ở các cõi trời, các Tuệ linh không thể thực hiện được điều này. Do đó, hết thảy các Tuệ linh muốn chuyển hóa được Trụ linh thành bộ lọc năng lượng đều phải hóa thân xuống nhân gian tu hành, sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào cả. Các Tuệ linh đắc được bộ lọc năng lượng, khi trở về sẽ vận hành theo cơ chế tự động mà không cần phải tương tác với bốn hình tướng Đạo ở nhân gian nữa.

***************

Rate this post

Bài viết liên quan